Dz.Urz.MKiDN.2018.50

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720) w związku z § 13 ust. 2 statutu Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu (Dz. Urz. MKiDN poz. 41) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się członków Rady Muzeum przy Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu na kadencję w latach 2018-2022, w następującym składzie:
1) Juliusz Adamowski;
2) dr Tadeusz Jurek;
3) Elżbieta Kużdżał;
4) prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja;
5) Romuald Nowak;
6) dr hab. Piotr Oszczanowski;
7) Genowefa Prorok;
8) dr Adam Soćko;
9) Walerian Twardzik;
10) Stanisław Widocki;
11) Janusz Ireneusz Wójcik;
12) 2  ks. dr hab. Piotr Paweł Maniurka.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).
2 § 1 pkt 12 dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 19 listopada 2018 r. (Dz.Urz.MKiDN.2018.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 listopada 2018 r.