Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2020.19

Akt indywidualny
Wersja od: 15 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 2 kwietnia 2020 r.
w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 i 1726) w związku z § 9 ust. 3 statutu Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Muzeum Pałacu w Wilanowie i nadania statutu (Dz. Urz. MKiDN poz. 33) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się członków Rady Muzeum przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie na kadencję w latach 2020 - 2024, w następującym składzie:
1)
dr hab. Barbara Arciszewska;
2)
prof. dr hab. Bogusław Dybaś;
3)
prof. dr hab. Wojciech Fałkowski;
4)
Jarosław Gałęza;
5)
dr Grażyna Ignaczak-Bandych;
6)
prof. dr hab. Michał Kopczyński;
7)
Jan Lubomirski-Lanckoroński;
8)
prof. dr hab. Krzysztof Mikulski;
9)
dr hab. Dariusz Milewski;
10)
prof. dr hab. Jacek Purchla;
11)
Ludwik Rakowski;
12)
Jarosław Sawko;
13)
Bartosz Skaldawski;
14)
Wit Karol Wojtowicz;
15) 2
 ks. prałat dr Waldemar Robert Macko.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2254).
2 § 1 pkt 15 dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.Urz.MKiDN.2020.53) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 sierpnia 2020 r.