Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2020.28

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Krakowie

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 i 1726) w związku z § 13 ust. 1 statutu Muzeum Narodowego w Krakowie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu w Krakowie (Dz. Urz. MKiDN poz. 55) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Krakowie na kadencję w latach 2020 - 2024, w następującym składzie:
1) prof. dr hab. Wojciech Fałkowski;
2) prof. dr hab. Janusz Filipiak;
3) prof. dr hab. Czesława Frejlich;
4) Wojciech Kolarski;
5) Robert Kostro;
6) prof. dr hab. Piotr Krasny;
7) Piotr Legutko;
8) Bohdan Lisowski;
9) prof. dr hab. Andrzej Nowak;
10) Robert Piaskowski;
11) prof. dr hab. Jacek Purchla;
12) prof. dr hab. Joanna Sosnowska;
13) prof. dr hab. Jan Święch.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2254).