Dz.Urz.MKiDN.2018.55

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720) w związku z § 14 ust. 1 statutu Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (Dz. Urz. MKiDN poz. 92) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się członków Rady Muzeum przy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie na kadencję w latach 2018-2022, w następującym składzie:
1) prof. nadzw. dr hab. Andrzej Tadeusz Betlej;
2) prof. dr hab. Roman Dziedzic;
3) prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Stanisław Filipow;
4) Paweł Jaskanis;
5) dr inż. Andrzej Konieczny;
6) dr hab. Robert Kotowski;
7) Jan Lubomirski-Lanckoroński;
8) Dorota Macieja;
9) prof. nadzw. dr hab. Piotr Majewski;
10) prof. Andrzej Jan Rottermund;
11) dr hab. Jolanta Małgorzata Talbierska;
12) Tomasz Thun-Janowski;
13) Wit Karol Wojtowicz;
14) Grzegorz Zambrzycki.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).