Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2015.57

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 6 listopada 2015 r.
w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Historii Polski w Warszawie

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 oraz z 2015 r. poz. 1505) w związku z § 10 ust. 2 statutu Muzeum Historii Polski w Warszawie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 10 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 maja 2006 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Historii Polski w Warszawie (Dz. Urz. MKiDN z 2015 r. poz. 24) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się członków Rady Muzeum przy Muzeum Historii Polski w Warszawie na kadencję w latach 2015 - 2019, w następującym składzie:
1)
prof. Richard Butterwick;
2)
dr hab. Jolanta Choińska-Mika;
3)
prof. dr hab. Andrzej Chwalba;
4)
prof. dr hab. Andrzej Friszke;
5)
dr Łukasz Kamiński;
6)
Alicja Knast;
7)
prof. dr hab. Krzysztof Mikulski;
8)
dr hab. Filip Musiał;
9)
prof. dr hab. Andrzej Nowak;
10)
prof. dr hab. Wojciech Roszkowski;
11)
prof. dr hab. Andrzej Rottermund;
12)
prof. dr hab. Henryk Samsonowicz;
13)
dr hab. Paweł Śpiewak;
14)
Renata Wiśniewska;
15) 2
dr Adolf Juzwenko.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1258).
2 § 1 pkt 15 dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 2 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.MKiDN.2016.34) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 czerwca 2016 r.