Dz.Urz.MEN.2018.28

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na kadencję w latach 2018-2022

Na podstawie art. 93 ust. 1 i 2 oraz art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W skład Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji powołuje się na kadencję w latach 2018-2022 następujących członków:
1) Pan Andrzej Piłat, Krajowa Izba Gospodarcza;
2) Pan Roman Laskowski, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność";
3) Pan Jacek Lach, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
4) Pan Tadeusz Pisarek, Forum Związków Zawodowych;
5) Pan Kamil Mich, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;
6) Pan Wojciech Szczepański, Konfederacja Lewiatan;
7) Pani Kamila Brzost, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców;
8) Pani Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz, Związek Rzemiosła Polskiego;
9) Pani Ewa Chmielecka, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
10) Pani Mariola Łuczak, Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
11) Pan Zbigniew Walczyk, Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
12) Pan Horacy Dębowski, Centralna Komisja Egzaminacyjna;
13) Pan Rafał Górecki, Związek Zakładów Doskonalenia Zawadowego;
14) Pan Maciej Lasota, Ministerstwo Edukacji Narodowej.
§  2.  Do dnia 13 lipca 2020 r. w skład Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wchodzą także członkowie, o których mowa w § 1 pkt 2 zarządzenia nr 35 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz. Urz. MEN poz. 33), zmienionego zarządzeniami Ministra Edukacji Narodowej: nr 6 z dnia 8 lutego 2017 r., Nr 13 z dnia 10 kwietnia 2018 r. i nr 33 z dnia 12 września 2018 r.
§  3.  W zarządzeniu nr 35 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz. Urz. MEN poz. 33), zmienionym zarządzeniami Ministra Edukacji Narodowej: nr 6 z dnia 8 lutego 2017 r., Nr 13 z dnia 10 kwietnia 2018 r. i nr 33 z dnia 12 września 2018 r., w § 1 uchyla się pkt 1.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).