Powołanie członków Rady do Spraw Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2012.13

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 kwietnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 2 kwietnia 2012 r.
w sprawie powołania członków Rady do Spraw Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się członków Rady do Spraw Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego na trzyletnią kadencję w latach 2012 - 2015, w następującym składzie:
1)
Adam Bartosz;
2)
dr Wojciech Brzeziński;
3)
dr Piotr Cywiński;
4)
Jarosław Gałęza;
5)
Paweł Jaskanis;
6)
Lech Karwowski;
7)
dr inż. Jerzy Litwin;
8)
dr Maciej Łagiewski;
9)
Mariusz Mierzwiński;
10)
Alicja Mironiuk-Nikolska;
11)
Michał Niezabitowski;
12)
Witold Omieczyński;
13)
prof. dr hab. Jan Ostrowski;
14)
Katarzyna Rokosz;
15)
dr Marek Rubnikowicz;
16)
Jadwiga Semków;
17)
Jarosław Suchan;
18)
prof. dr hab. Wojciech Suchocki;
19)
Wit Karol Wojtowicz;
20)
dr Michał Woźniak;
21)
prof. dr hab. Antoni Ziemba.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 136, poz. 956 oraz z 2011 r. Nr 207, poz. 1230.