Powołanie członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2014.56

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 24 października 2014 r.
w sprawie powołania członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody

Na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się następujących członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody:
1)
mgr Dariusz Anderwald - Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie;
2)
prof. dr hab. Andrzej Bereszyński - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
3)
Marek Broda - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego;
4)
dr Marcin Brzeziński - Uniwersytet Warszawski;
5)
dr inż. Lech Buchholz - Świętokrzyski Park Narodowy;
6)
prof. dr hab. Tadeusz Chmielewski - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
7)
dr hab. Mariusz Czepczyński - Uniwersytet Gdański;
8)
dr Przemysław Chylarecki - Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk;
9)
prof. dr hab. Wiesław Dembek - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach;
10)
prof. dr hab. Marek Degórski - Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk;
11)
dr hab. Radosław Dobrowolski - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie;
12)
prof. dr hab. Marek Dudkowski - Uniwersytet Szczeciński;
13)
mgr inż. Jacek Engel - Biuro Ekspertyz Środowiskowych;
14)
dr Michał Falkowski - Mazowiecko - Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne;
15)
prof. dr hab. Andrzej Grzywacz - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
16)
prof. dr hab. Jacek Herbich - Uniwersytet Gdański;
17)
prof. dr hab. Tomasz Heese - Politechnika Koszalińska;
18)
mgr Joanna Jarosik - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku;
19)
dr Andrzej Kepel - Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra";
20)
prof. dr hab. Rafał Kowalczyk - Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk;
21)
dr Anna Kujawa - Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk;
22)
prof. dr hab. Maria Ławrynowicz - Uniwersytet Łódzki;
23)
dr Przemysław Nawrocki - WWF Polska;
24)
mgr inż. Maria Mellin - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie;
25)
prof. dr hab. inż. Zbigniew Myczkowski - Politechnika Krakowska;
26)
dr Sabina Pierużek-Nowak - Stowarzyszenie dla Natury "Wilk";
27)
dr inż. Andrzej Raj - Karkonoski Park Narodowy;
28)
mgr Anna Ronikier-Dolańska - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
29)
prof. dr hab. Kazimierz Rykowski - Instytut Badawczy Leśnictwa;
30)
dr Radosław Ratajszczak - Ogród Zoologiczny we Wrocławiu;
31)
dr inż. Paweł Skawiński - Tatrzański Park Narodowy;
32)
prof. dr hab. Stefan Skiba - Uniwersytet Jagielloński;
33)
dr hab. Krzysztof Skóra - Uniwersytet Gdański;
34)
dr Wojciech Solarz - Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk;
35)
prof. dr hab. Jerzy Solon - Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk;
36)
mgr Ryszard Topola - Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi;
37)
dr Hanna Werblan-Jakubiec - Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego;
38)
dr hab. Justyna Wiland-Szymańska - Ogród Botaniczny w Poznaniu;
39)
prof. dr hab. Jacek Wolnicki - Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie;
40)
mgr inż. Janusz Zaleski - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).