Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2010.1.29

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 maja 2010 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 14 lipca 2009 r.
w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej ds. realizacji Części A Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

Na podstawie § 3 ust. 2 Statutu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 10 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. Urz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 10, poz. 12), w związku z umową kredytową nr 7358 (Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich) z dnia 7 kwietnia 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, a także zgodnie z § 2 ust. 2 zarządzenia nr 28 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie Komisji Przetargowej ds. realizacji Części A Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, zarządzam, co następuje:
§  1.
1. Powołuję do składu Komisji Przetargowej ds. realizacji Części A Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich:
1) Barbarę Andruczyk - Dyrektor Biura Zamówień Publicznych - Przewodnicząca Komisji Przetargowej;
2) Mariusza Ulickiego - Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji - Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej;
3) Elżbietę Bylinę - Główny specjalista w Biurze Zamówień Publicznych - Członek Komisji Przetargowej;
4) Agnieszkę Urbańską - Główny specjalista w Biurze Zamówień Publicznych - Członek Komisji Przetargowej;.
5) Katarzynę Łukasiak - Główny specjalista w Biurze Zamówień Publicznych - Członek Komisji Przetargowej;
6) Kamilę Garbacz - Specjalista w Biurze Zamówień Publicznych - Członek Komisji Przetargowej;
7) Karola Tomczaka - Inspektor w Biurze Informatyki i Telekomunikacji - Członek Komisji Przetargowej.
2. Sekretarza Komisji Przetargowej ds. realizacji poszczególnych zadań wyznacza Przewodniczący Komisji Przetargowej spośród członków Komisji.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.