Powołanie członków Komisji Kwalifikacyjnej do spraw stwierdzania kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska kustosza... - OpenLEX

Powołanie członków Komisji Kwalifikacyjnej do spraw stwierdzania kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska kustosza dyplomowanego oraz opiniowania dorobku zawodowego na stanowisko kustosza w muzeach.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2011.1.8

Akt indywidualny
Wersja od: 28 lutego 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie powołania członków Komisji Kwalifikacyjnej do spraw stwierdzania kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska kustosza dyplomowanego oraz opiniowania dorobku zawodowego na stanowisko kustosza w muzeach

Na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających pracowników tworzących zawodową grupę muzealników do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania (Dz. U. Nr 91, poz. 568), w związku z wnioskiem z dnia 8 lutego 2011 r. Rady do Spraw Muzeów IV kadencji, działającej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się członków Komisji Kwalifikacyjnej do spraw stwierdzania kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska kustosza dyplomowanego oraz opiniowania dorobku zawodowego na stanowisko kustosza w muzeach, w następującym składzie:
1)
dr inż. Jerzy Litwin;
2)
prof. dr hab. Jan Ostrowski;
3)
prof. dr hab. Andrzej Rottermund;
4)
prof. dr hab. Wojciech Suchocki;
5)
dr hab. Jan Święch.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania2).
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone decyzją Nr 29 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do spraw stwierdzania kwalifikacji na stanowisko kustosza dyplomowanego oraz opiniowania dorobku zawodowego na stanowisko kustosza - w muzeach (Dz. Urz. MKiDN Nr 4, poz. 66).