Powołanie członków komisji kwalifikacyjnej do opiniowania wniosków o stwierdzenie posiadania dorobku zawodowego wymaganego na stanowisku kustosza dyplomowanego i kustosza.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2018.40

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania członków komisji kwalifikacyjnej do opiniowania wniosków o stwierdzenie posiadania dorobku zawodowego wymaganego na stanowisku kustosza dyplomowanego i kustosza

Na podstawie art. 33d ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się członków komisji kwalifikacyjnej do opiniowania wniosków o stwierdzenie posiadania dorobku zawodowego wymaganego na stanowisku kustosza dyplomowanego i kustosza na kadencję w latach 2018 - 2021, w następującym składzie:
1) 2
 dr Piotr Cywiński;
2)
dr hab. Piotr Oszczanowski;
3)
prof. dr hab. Andrzej Jan Rottermund;
4)
prof. dr hab. Jan Andrzej Święch;
5)
dr hab. Michał Franciszek Woźniak.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).
2 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 5 października 2018 r. (Dz.Urz.MKiDN.2018.68) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 października 2018 r.