Powołanie członka Komitetu Standardów Rachunkowości. - OpenLEX

Powołanie członka Komitetu Standardów Rachunkowości.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2007.10.61

Akt indywidualny
Wersja od: 5 października 2007 r.

DECYZJA Nr 9/DR/2007
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 24 sierpnia 2007 r.
w sprawie powołania członka Komitetu Standardów Rachunkowości

Na podstawie § 3 ust. 6 w związku z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz. U. Nr 140, poz. 1580, z 2002 r. Nr 18, poz. 173 oraz z 2004 r. Nr 37, poz. 331) zarządza się, co następuje.
§  1.
Na członka Komitetu Standardów Rachunkowości zostaje powołany Krzysztof Kopera.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.