Dz.Urz.MNiSW.2018.57

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 19 grudnia 2018 r.
o powołanych członkach Rady Narodowego Centrum Nauki

Na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. poz. 1220) ogłasza się, co następuje:
Z dniem 15 grudnia 2018 r. w skład Rady Narodowego Centrum Nauki na okres do dnia 14 grudnia 2022 r. zostali powołani:
1) Jakub Fichna - Grupa Nauk o Życiu;
2) Jacek Kuźnicki - Grupa Nauk o Życiu;
3) Jerzy Łuczka - Grupa Nauk Ścisłych i Inżynierskich;
4) Dariusz Markowski - Grupa Nauk o Sztuce i Twórczości Artystycznej;
5) Piotr Migoń - Grupa Nauk o Życiu;
6) Justyna Olko - Grupa Nauk Humanistycznych i Społecznych;
7) Wojciech Roszkowski - Grupa Nauk Humanistycznych i Społecznych;
8) Marek Samoć - Grupa Nauk Ścisłych i Inżynierskich;
9) Andrzej Sobczak - Grupa Nauk o Życiu;
10) Aneta Wojdyło - Grupa Nauk o Życiu;
11) Joanna Wolszczak-Derlacz - Grupa Nauk Humanistycznych i Społecznych;
12) Teresa Zielińska - Grupa Nauk Ścisłych i Inżynierskich.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317 oraz z 2018 r. poz. 1998).