Powierzenie wykonywania czynności związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych obsługujących sądy powszechne.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2016.81

Akt utracił moc
Wersja od: 25 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie powierzenia wykonywania czynności związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych obsługujących sądy powszechne

Na podstawie § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości (Dz. U. z 2015 r. poz. 1901) w związku z § 24 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
grupie wsparcia - rozumie się przez to zespół osób zapewniający wsparcie techniczne wymagane przez procesy zarządzania usługami informatycznymi;
2)
I linii wsparcia - rozumie się przez to pierwszy poziom w hierarchii grup wsparcia zaangażowanych w procesie zarządzania incydentami w rozumieniu Information Technology Infrastructure Library Version 3, zwane dalej "ITIL wersja 3", do zadań którego należy w szczególności przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń, ich kategoryzacja i kolejkowanie oraz niezwłoczna obsługa w celu przywrócenia usługi informatycznej tak szybko, jak tylko to możliwe;
3)
II linii wsparcia - rozumie się przez to drugi poziom w hierarchii grup wsparcia zaangażowanych w procesie zarządzania incydentami w rozumieniu ITIL wersja 3, do zadań którego należy podejmowanie działań niezbędnych do obsługi incydentów, które nie mogły być rozwiązane przez I linię wsparcia, w celu przywrócenia usługi informatycznej tak szybko, jak tylko to możliwe.
§  2.
Sądowi Apelacyjnemu w Rzeszowie powierza się wykonywanie czynności w zakresie:
1)
I linii wsparcia dla systemów informatycznych:
a)
Centralne Active Directory,
b)
e-Płatności,
c)
System Zarządzania Tożsamością;
2)
wdrażania i modyfikacji systemu informatycznego Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr w zakresie zarządzania danymi podstawowymi modułu SAP CO oraz cyklami rozliczeniowymi;
3)
procesów nadawania/modyfikowania/odbierania uprawnień dla wybranych systemów informatycznych;
4)
transkrypcji zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzeń sądowych.
§  3.
Sądowi Apelacyjnemu w Gdańsku powierza się wykonywanie czynności w zakresie:
1)
I linii wsparcia użytkowników systemów informatycznych:
a)
Krajowy Rejestr Sądowy,
b)
Rejestr Zastawów,
c)
Księga Wieczysta,
d)
Krajowy Rejestr Karny,
e)
Podsystem Dostępowo-Informacyjny,
f)
ServiceDesk,
g)
PESEL-SAD,
h)
NOE-SAD,
i)
e-Dochody;
2)
II linii wsparcia użytkowników systemów informatycznych:
a)
Krajowy Rejestr Sądowy,
b)
Rejestr Zastawów,
c)
Księga Wieczysta,
d)
Podsystem Dostępowo-Informacyjny,
e)
ServiceDesk;
3)
wdrażania i modyfikacji systemów informatycznych:
a)
Krajowy Rejestr Sądowy,
b)
Rejestr Zastawów,
c)
Księga Wieczysta,
d)
ServiceDesk;
4)
testowania systemów informatycznych:
a)
Krajowy Rejestr Sądowy,
b)
Rejestr Zastawów,
c)
Księga Wieczysta,
d)
Krajowy Rejestr Karny,
e)
Podsystem Dostępowo-Informacyjny,
f)
ServiceDesk;
5)
realizacji zadań z wykorzystaniem oprogramowania do testowania;
6)
koordynacji szkoleń dotyczących systemów informatycznych realizowanych przez Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych;
7)
transkrypcji zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzeń sądowych.
§  4.
Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu powierza się wykonywanie czynności w zakresie:
1)
I linii wsparcia użytkowników systemu informatycznego Centrum Certyfikacji;
2)
II linii wsparcia użytkowników systemów informatycznych:
a)
Portal Informacyjny,
b)
Portal Orzeczeń,
c)
Portal Transkrypcyjny,
d)
e-Protokół,
e)
PESEL-SAD,
f)
NOE-SAD,
g)
Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr,
h)
Centrum Certyfikacji,
i)
Centralne Active Directory,
j)
e-Dochody,
k)
System Zarządzania Tożsamością,
l)
technologia SAP HANA;
3)
wdrażania i modyfikacji systemów informatycznych:
a)
Portal Informacyjny,
b)
Portal Orzeczeń,
c)
Portal Transkrypcyjny,
d)
e-Protokół,
e)
Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr,
f)
Centrum Certyfikacji,
g)
Centralne Active Directory,
h)
System Zarządzania Tożsamością;
4)
testowania systemów informatycznych:
a)
Portal Informacyjny,
b)
Portal Orzeczeń,
c)
Portal Transkrypcyjny,
d)
e-Protokół,
e)
Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr,
f)
Centrum Certyfikacji,
g)
PESEL-SAD,
h)
NOE-SAD,
i)
Centralne Active Directory,
j)
e-Dochody,
k)
System Zarządzania Tożsamością;
5)
transkrypcji zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzeń sądowych.
§  5.
Sądowi Apelacyjnemu w Białymstoku powierza się wykonywanie czynności w zakresie:
1)
I linii wsparcia użytkowników systemów informatycznych:
a)
Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru,
b)
Workflow;
2)
II linii wsparcia użytkowników systemów informatycznych:
a)
Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru,
b)
Workflow;
3)
wdrażania i modyfikacji systemów informatycznych:
a)
Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru,
b)
Workflow;
4)
testowania systemów informatycznych:
a)
Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru,
b)
Workflow;
5)
transkrypcji zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzeń sądowych.
§  6.
Sądowi Apelacyjnemu w Lublinie powierza się wykonywanie czynności w zakresie:
1)
I linii wsparcia użytkowników systemów informatycznych:
a)
Należności Sądowe,
b)
system obsługi rozliczeń bankowych sądów z Narodowym Bankiem Polskim,
c)
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze,
d)
technologia SAP PI;
2)
II linii wsparcia użytkowników systemów informatycznych:
a)
Należności Sądowe,
b)
system obsługi rozliczeń bankowych sądów z Narodowym Bankiem Polskim,
c)
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze,
d)
technologia SAP PI,
e)
dochody budżetowe w module ZDOB PSCD;
3)
wdrażania i modyfikacji systemów informatycznych:
a)
Należności Sądowe,
b)
system obsługi rozliczeń bankowych sądów z Narodowym Bankiem Polskim,
c)
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze,
d)
technologia SAP PI,
e)
dochody budżetowe w module ZDOB PSCD;
4)
testowania systemów informatycznych:
a)
Należności Sądowe,
b)
system obsługi rozliczeń bankowych sądów z Narodowym Bankiem Polskim,
c)
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze,
d)
technologia SAP PI,
e)
dochody budżetowe w module ZDOB PSCD;
5)
transkrypcji zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzeń sądowych.
§  7.
Sądowi Apelacyjnemu w Szczecinie powierza się wykonywanie czynności w zakresie:
1)
weryfikacji wyników automatycznej anonimizacji orzeczeń sądów powszechnych publikowanych w Portalu Orzeczeń;
2)
transkrypcji zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzeń sądowych.
§  8.
Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie powierza się wykonywanie czynności w zakresie:
1)
I linii wsparcia użytkowników systemów informatycznych:
a)
Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr,
b)
Centralny System Zakupów;
2)
II linii wsparcia użytkowników systemów informatycznych:
a)
Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr w obszarze modułu MM,
b)
e-Płatności,
c)
Centralny System Zakupów;
3)
wdrażania i modyfikacji systemów informatycznych:
a)
e-Płatności,
b)
Centralny System Zakupów;
4)
testowania systemów informatycznych:
a)
e-Płatności,
b)
Centralny System Zakupów;
5)
transkrypcji zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzeń sądowych.
§  9.
Sądowi Apelacyjnemu w Poznaniu powierza się wykonywanie czynności w zakresie:
1)
I linii wsparcia użytkowników systemów informatycznych:
a)
e-Protokół,
b)
Portal Informacyjny,
c)
Portal Orzeczeń,
d)
Portal Transkrypcyjny;
2)
transkrypcji zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzeń sądowych.
§  10.
1.
Czynności związane ze świadczeniem I i II linii wsparcia realizowane są za pomocą narzędzia Service Manager wykorzystywanego w Ministerstwie Sprawiedliwości.
2.
Testowanie systemów informatycznych odbywa się poprzez zastosowanie oprogramowania do testowania wykorzystywanego w Ministerstwie Sprawiedliwości.
§  11.
Nadzór nad wykonywaniem przez sądy apelacyjne powierzonych czynności, o których mowa w § 2-9, w imieniu Ministra Sprawiedliwości pełni dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości.
§  12.
1.
Minister Sprawiedliwości, powierzając sądom apelacyjnym wykonywanie czynności, o których mowa w § 2-9, określi ich zakres, środki finansowe przeznaczone na ich realizację oraz harmonogram ich wykonywania.
2.
Środki finansowe niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w § 2-9, są planowane w części 15/01 "Ministerstwo Sprawiedliwości", której dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
3.
Minister Sprawiedliwości przekazuje sądom apelacyjnym środki finansowe na wykonywanie czynności, o których mowa w § 2-9.
4.
Powierzenie przez Ministra Sprawiedliwości sądom apelacyjnym wykonywania czynności, o których mowa w § 2-9, odbywa się w drodze protokołu podpisanego przez Ministra Sprawiedliwości i prezesa danego sądu apelacyjnego.
§  13.
1.
Przed rozpoczęciem działań zmierzających do udzielenia zamówienia publicznego obejmującego dostawy i usługi niezbędne do realizacji czynności określonych w protokole powierzenia, o którym mowa w § 12 ust. 4, dyrektor danego sądu apelacyjnego występuje za pośrednictwem Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych do Głównego Księgowego Budżetu Resortu z wnioskiem o potwierdzenie dostępności środków finansowych niezbędnych do realizacji tych czynności. Główny Księgowy Budżetu Resortu potwierdza dostępność tych środków w ciągu 3 dni roboczych.
2.
Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu potwierdzenia dostępności środków, o których mowa w ust. 1.
3.
Upoważnia się dyrektora danego sądu apelacyjnego do zawierania w imieniu Ministra Sprawiedliwości umów związanych z realizacją czynności, o których mowa w § 2-9.
4.
Płatnikami umów, o których mowa w ust. 3, są sądy powszechne wskazane w umowie jako płatnicy.
5.
Dyrektor danego sądu apelacyjnego przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości wraz z jednym egzemplarzem każdej z umów, o których mowa w ust. 3, wnioski o dokonanie zmian w planach finansowych odpowiednich sądów apelacyjnych.
§  14.
1.
Dyrektor danego sądu apelacyjnego przedstawia dyrektorowi Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych miesięczne sprawozdanie z wykonywania powierzonych czynności.
2.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
oznaczenie protokołu powierzenia czynności,
2)
oznaczenie powierzonych czynności oraz stopień ich realizacji,
3)
harmonogram wykonywania powierzonych czynności oraz stopień ich realizacji,
4)
ryzyka związane z realizacją czynności przekazanych protokołem,
5)
środki finansowe przeznaczone na realizację powierzonych czynności,
6)
stopień wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 12 ust. 3.
3.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, dyrektor danego sądu apelacyjnego przekazuje dyrektorowi Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca, którego sprawozdanie dotyczy.
§  15.
Do czasu powierzenia przez Ministra Sprawiedliwości wykonywania czynności sądom apelacyjnym zachowują moc dotychczasowe protokoły powierzenia podpisane na podstawie § 11 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2014 r. w sprawie powierzenia wykonywania czynności związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych obsługujących sądy powszechne.
§  16.
Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2014 r. w sprawie powierzenia wykonywania czynności związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych obsługujących sądy powszechne (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 156).
§  17.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.