Dz.Urz.MKiDN.2018.47

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 5 lipca 2018 r.
w sprawie powierzenia specjalistycznej jednostce nadzoru - Centrum Edukacji Artystycznej zadań placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych

Na podstawie art. 53 ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000), zarządza się co następuje:
§  1.  Specjalistycznej jednostce nadzoru - Centrum Edukacji Artystycznej powierza się zadania placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych określone w przepisach w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
2.  Centrum Edukacji Artystycznej może, za zgodą ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, prowadzić dla nauczycieli szkół artystycznych, kursy kwalifikacyjne z zakresu zarządzania oświatą, o których mowa w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej, lub kursy kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).