Powierzenie sądom apelacyjnym wykonywania czynności związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów teleinformatycznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2022.155

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 sierpnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 lipca 2022 r.
w sprawie powierzenia sądom apelacyjnym wykonywania czynności związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów teleinformatycznych

Na podstawie art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
administrowaniu systemami teleinformatycznymi - rozumie się przez to wykonywanie czynności takich jak nadzorowanie i utrzymanie ciągłości funkcjonowania pracy systemów, zarządzanie kontami i uprawnieniami użytkowników technicznych, konfiguracje systemów, instalowanie i aktualizacje oprogramowania, tworzenie dokumentacji zmian wprowadzanych w systemach mających bezpośredni wpływ na ich funkcjonalność, dbanie o bezpieczeństwo systemów i danych w systemach, wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości, asystowanie i współpracę z zewnętrznymi specjalistami przy pracach instalacyjnych, konfiguracyjnych i naprawczych;
2)
grupie wsparcia - rozumie się przez to zespół osób zapewniający wsparcie techniczne wymagane przez procesy zarządzania usługami informatycznymi;
3)
narzędziu ITSM - rozumie się przez to narzędzie informatyczne wspierające działania związane z zarządzaniem usługami informatycznymi;
4)
I linii wsparcia - rozumie się przez to pierwszy poziom w hierarchii grup wsparcia zaangażowanych w procesie zarządzania incydentami w rozumieniu Information Technology Infrastructure Library, zwane dalej "ITIL", do zadań którego należy w szczególności przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń, ich kategoryzacja i kolejkowanie oraz niezwłoczna obsługa w celu przywrócenia usługi informatycznej tak szybko, jak tylko to możliwe;
5)
II linii wsparcia - rozumie się przez to drugi poziom w hierarchii grup wsparcia zaangażowanych w procesie zarządzania incydentami w rozumieniu ITIL, do zadań którego należy podejmowanie działań niezbędnych do obsługi incydentów, które nie mogły być rozwiązane przez I linię wsparcia, w celu przywrócenia usługi informatycznej tak szybko, jak tylko to możliwe;
6)
projektowaniu - rozumie się przez to zmianę obecnie istniejących funkcjonalności lub dodanie nowych funkcjonalności do istniejącego systemu teleinformatycznego;
7)
testowaniu systemów teleinformatycznych - rozumie się przez to proces związany z zapewnieniem jakości oprogramowania mający na celu weryfikację oraz walidację systemu, który umożliwia sprawdzenie, czy wytwarzane oprogramowanie jest zgodne ze specyfikacją;
8)
wdrażaniu i modyfikacji systemów teleinformatycznych - rozumie się przez to implementację nowych rozwiązań systemowych oraz ich rozbudowę; do czynności w tym zakresie należy m.in. weryfikacja wykonalności projektu, konfiguracja sprzętu, instalacja oprogramowania na serwerach i stacjach roboczych, konfiguracja oprogramowania, weryfikacja poprawności instalacji oraz dodanie nowych funkcjonalności lub zmiana istniejących w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawa lub poprawy efektywności działania systemu.
§  2. 
Sądowi Apelacyjnemu w Białymstoku powierza się wykonywanie czynności w zakresie:
1)
I linii wsparcia użytkowników systemów teleinformatycznych:
a)
Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru,
b)
MS-WF Workflow,
c)
System Losowego Przydziału Spraw,
d)
Elektroniczna Wymiana Informacji w ramach Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI-RINA),
e)
System Centralnego Wydruku,
f)
Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD Podlaski Urząd Wojewódzki);
2)
II linii wsparcia użytkowników systemów teleinformatycznych:
a)
Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru,
b)
MS-WF Workflow,
c)
System Losowego Przydziału Spraw,
d)
Elektroniczna Wymiana Informacji w ramach Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI-RINA),
e)
System Centralnego Wydruku,
f)
Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD Podlaski Urząd Wojewódzki);
3)
wdrażania i modyfikacji systemów teleinformatycznych:
a)
Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru,
b)
MS-WF Workflow,
c)
System Losowego Przydziału Spraw,
d)
Elektroniczna Wymiana Informacji w ramach Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI-RINA),
e)
System Centralnego Wydruku,
f)
Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD Podlaski Urząd Wojewódzki),
g)
e-Płatności;
4)
administrowania systemami teleinformatycznymi:
a)
Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru,
b)
MS-WF Workflow,
c)
System Losowego Przydziału Spraw,
d)
Elektroniczna Wymiana Informacji w ramach Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI-RINA),
e)
Platforma Dostępu do Danych,
f)
NOE-SAD,
g)
e-Płatności;
5)
wsparcia administrowania systemami teleinformatycznymi:
a)
System Centralnego Wydruku,
b)
Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD Podlaski Urząd Wojewódzki);
6)
testowania systemów teleinformatycznych:
a)
e-Płatności,
b)
Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru,
c)
MS-WF Workflow,
d)
System Losowego Przydziału Spraw,
e)
System Centralnego Wydruku,
f)
Platforma Dostępu do Danych,
g)
NOE-SAD.
§  3. 
Sądowi Apelacyjnemu w Gdańsku powierza się wykonywanie czynności w zakresie:
1)
I linii wsparcia użytkowników systemów teleinformatycznych:
a)
Krajowy Rejestr Sądowy,
b)
Krajowy Rejestr Karny,
c)
Krajowy Rejestr Zadłużonych,
d)
Rejestr Zastawów,
e)
Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
f)
Księga Wieczysta,
g)
Moduł Tożsamość,
h)
Podsystem Dostępowo-Informacyjny,
i)
Portal Informacyjny,
j)
Portal Orzeczeń,
k)
Portal Rejestrów Sądowych,
l)
Usługa Centralnego Podpisu Elektronicznego;
2)
II linii wsparcia użytkowników systemów teleinformatycznych:
a)
Krajowy Rejestr Sądowy,
b)
Krajowy Rejestr Karny,
c)
Krajowy Rejestr Zadłużonych,
d)
Rejestr Zastawów,
e)
Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
f)
Księga Wieczysta,
g)
Moduł Tożsamość,
h)
Podsystem Dostępowo-Informacyjny,
i)
Portal Rejestrów Sądowych,
j)
Usługa Centralnego Podpisu Elektronicznego;
3)
wsparcia we wdrożeniach i modyfikacjach systemów teleinformatycznych:
a)
Krajowy Rejestr Sądowy,
b)
Krajowy Rejestr Karny,
c)
Krajowy Rejestr Zadłużonych,
d)
Rejestr Zastawów,
e)
Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
f)
Księga Wieczysta,
g)
Moduł Tożsamość,
h)
Portal Rejestrów Sądowych,
i)
Usługa Centralnego Podpisu Elektronicznego;
4)
testowania systemów teleinformatycznych:
a)
Krajowy Rejestr Sądowy,
b)
Krajowy Rejestr Karny,
c)
Krajowy Rejestr Zadłużonych,
d)
Rejestr Zastawów,
e)
Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
f)
Księga Wieczysta,
g)
Moduł Tożsamość,
h)
Podsystem Dostępowo-Informacyjny,
i)
Portal Informacyjny,
j)
Portal Orzeczeń,
k)
Portal Rejestrów Sądowych,
l)
Usługa Centralnego Podpisu Elektronicznego;
5)
wparcia dotyczącego zarządzania procesami oraz oprogramowaniem do testowania;
6)
wsparcia dotyczącego zarządzania procesami utrzymaniowymi oraz narzędziem ITSM;
7)
realizacji zadań polegających na weryfikacji zgłoszeń i zakładaniu kont podmiotom niebędącym osobami fizycznymi w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.
§  4. 
Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie powierza się wykonywanie czynności w zakresie:
1)
I linii wsparcia użytkowników systemów teleinformatycznych:
a)
Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr, z wyłączeniem Portalu Samoobsługi Pracowniczej i Menedżerskiej,
b)
Centralny System Zakupów,
c)
System Obsługi Przesyłek,
d)
e-Zamówienia,
e)
System Zarządzania Majątkiem;
2)
II linii wsparcia użytkowników systemów teleinformatycznych:
a)
e-Płatności,
b)
Centralny System Zakupów,
c)
System Obsługi Przesyłek,
d)
e-Zamówienia,
e)
System Zarządzania Majątkiem;
3)
wdrażania i modyfikacji systemów teleinformatycznych:
a)
Centralny System Zakupów,
b)
System Obsługi Przesyłek,
c)
e-Zamówienia,
d)
System Zarządzania Majątkiem;
4)
testowania systemów teleinformatycznych:
a)
Centralny System Zakupów,
b)
System Obsługi Przesyłek,
c)
e-Zamówienia,
d)
System Zarządzania Majątkiem;
5)
administrowania systemami teleinformatycznymi:
a)
Centralny System Zakupów,
b)
System Obsługi Przesyłek,
c)
e-Zamówienia,
d)
System Zarządzania Majątkiem;
6)
wsparcia administrowania Zintegrowanym Systemem Rachunkowości i Kadr w zakresie technologii SAP Enable Now i SAP Analytics Cloud.
§  5. 
Sądowi Apelacyjnemu w Lublinie powierza się wykonywanie czynności w zakresie:
1)
I linii wsparcia użytkowników systemów teleinformatycznych:
a)
system obsługi rozliczeń bankowych sądów z Narodowym Bankiem Polskim,
b)
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze,
c)
system bezpieczeństwa klasy "Endpoint Detection and Response" (EDR);
2)
II linii wsparcia użytkowników systemów teleinformatycznych:
a)
system obsługi rozliczeń bankowych sądów z Narodowym Bankiem Polskim,
b)
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze,
c)
Moduł Dochody Budżetowe (ZDOB) w Zintegrowanym Systemie Rachunkowo-Kadrowym,
d)
system bezpieczeństwa klasy "Endpoint Detection and Response" (EDR);
3)
wdrażania i modyfikacji systemów teleinformatycznych:
a)
system obsługi rozliczeń bankowych sądów z Narodowym Bankiem Polskim,
b)
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze,
c)
system bezpieczeństwa klasy "Endpoint Detection and Response" (EDR);
4)
testowania systemów teleinformatycznych:
a)
system obsługi rozliczeń bankowych sądów z Narodowym Bankiem Polskim,
b)
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze,
c)
Moduł Dochody Budżetowe (ZDOB) w Zintegrowanym Systemie Rachunkowo-Kadrowym,
d)
system bezpieczeństwa klasy "Endpoint Detection and Response" (EDR);
5)
administrowania systemami teleinformatycznymi:
a)
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze,
b)
system bezpieczeństwa klasy "Endpoint Detection and Response" (EDR);
6)
kontroli i nadzoru nad wdrażaniem przez sądy systemu teleinformatycznego bezpieczeństwa klasy "Endpoint Detection and Response" (EDR).
§  6. 
Sądowi Apelacyjnemu w Poznaniu powierza się wykonywanie czynności w zakresie wsparcia procesów monitorowania usług IT realizowanych za pomocą narzędzi informatycznych utrzymywanych w Ministerstwie Sprawiedliwości.
§  7. 
Sądowi Apelacyjnemu w Rzeszowie powierza się wykonywanie czynności w zakresie:
1)
I linii wsparcia dla systemów teleinformatycznych:
a)
Centralna Usługa Katalogowa,
b)
e-Płatności,
c)
System Zarządzania Tożsamością,
d)
Portal Samoobsługi Pracowniczej i Menedżerskiej w ramach Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr,
e)
Platforma Dostępu do Danych,
f)
NOE-SAD,
g)
Centralna Poczta Elektroniczna,
h)
Centralny Portal Transkrypcyjny,
i)
Zintegrowany Edytor Uzasadnień Sądowych,
j)
Centralny Portal Wideokonferencyjny;
2)
II linii wsparcia dla systemów teleinformatycznych:
a)
Centralna Usługa Katalogowa,
b)
Platforma Dostępu do Danych,
c)
NOE-SAD;
3)
testowania Systemu Zarządzania Tożsamością;
4)
procesów nadawania / modyfikowania / odbierania uprawnień dla wybranych systemów teleinformatycznych sądownictwa powszechnego;
5)
wsparcia administrowania systemami teleinformatycznymi:
a)
Platforma Dostępu do Danych,
b)
NOE-SAD.
§  8. 
Sądowi Apelacyjnemu w Szczecinie powierza się wykonywanie czynności w zakresie wsparcia procesów pomiaru efektywności realizowanych za pomocą narzędzi informatycznych zapewnianych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
§  9. 
Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu powierza się wykonywanie czynności w zakresie:
1)
I linii wsparcia użytkowników systemu teleinformatycznego:
a)
Centrum Certyfikacji,
b)
System RFID w Krajowym Rejestrze Sądowym i Rejestrze Zastawów,
c)
Rejestr Osób Biorących Udział w Postępowaniu Sądowym (ROBUS),
d)
Telefonia stacjonarna (VOIP);
2)
II linii wsparcia użytkowników systemów teleinformatycznych:
a)
Portal Informacyjny,
b)
Portal Orzeczeń,
c)
Centralny Portal Transkrypcyjny,
d)
e-Protokół,
e)
Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr,
f)
Centrum Certyfikacji,
g)
System Zarządzania Tożsamością,
h)
System RFID w Krajowym Rejestrze Sądowym i Rejestrze Zastawów,
i)
Rejestr Osób Biorących Udział w Postępowaniu Sądowym (ROBUS),
j)
Sądowa Poczta Elektroniczna,
k)
Telefonia stacjonarna (VOIP),
l)
Centralny Portal Wideokonferencyjny;
3)
wdrażania i modyfikacji systemów teleinformatycznych:\
a)
Portal Informacyjny,
b)
Portal Orzeczeń,
c)
Centralny Portal Transkrypcyjny,
d)
e-Protokół,
e)
Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr,
f)
Centrum Certyfikacji,
g)
System Zarządzania Tożsamością,
h)
System RFID w Krajowym Rejestrze Sądowym i Rejestrze Zastawów,
i)
Rejestr Osób Biorących Udział w Postępowaniu Sądowym (ROBUS),
j)
Sądowa Poczta Elektroniczna,
k)
Telefonia stacjonarna (VOIP),
l)
Centralny Portal Wideokonferencyjny;
4)
testowania systemów teleinformatycznych:
a)
Portal Informacyjny,
b)
Portal Orzeczeń,
c)
Centralny Portal Transkrypcyjny,
d)
e-Protokół,
e)
Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr,
f)
Centrum Certyfikacji,
g)
System Zarządzania Tożsamością,
h)
Telefonia stacjonarna (VOIP),
i)
System RFID w Krajowym Rejestrze Sądowym i Rejestrze Zastawów,
j)
Centralny Portal Wideokonferencyjny;
5)
administrowania systemami teleinformatycznymi:
a)
Portal Informacyjny,
b)
Portal Orzeczeń,
c)
Centralny Portal Transkrypcyjny,
d)
Centrum Certyfikacji,
e)
System Zarządzania Tożsamością,
f)
System RFID w Krajowym Rejestrze Sądowym i Rejestrze Zastawów,
g)
Rejestr Osób Biorących Udział w Postępowaniu Sądowym (ROBUS),
h)
Sądowa Poczta Elektroniczna,
i)
Telefonia stacjonarna (VOIP),
j)
e-Protokół (usługi centralne),
k)
Centralny Portal Wideokonferencyjny;
6)
wsparcia administrowania systemami teleinformatycznymi:
a)
Centralna Usługa Katalogowa,
b)
Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr,
c)
Centralny Portal Wideokonferencyjny,
d)
e-Protokół (usługi lokalne).
§  10. 
1. 
Działania dotyczące systemów, o których mowa w § 2-9 i w § 15, w zakresie:
1)
wsparcia utrzymania usług IT;
2)
przekazywania do eksploatacji;
3)
zarządzania licencjami;
4)
zarządzania architekturą;
5)
automatyzacji pomiaru efektywności;
6)
monitorowania usług IT

- realizowane są za pomocą centralnych procesów zarządzania usługami IT i wspierających je narzędzi, zapewnianych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

2. 
Czynności związane ze świadczeniem I i II linii wsparcia realizowane są za pomocą narzędzia ITSM oraz centralnych procesów zarządzania usługami IT, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
3. 
Testowanie systemów teleinformatycznych odbywa się poprzez zastosowanie oprogramowania do testowania oraz centralnych procesów zarządzania usługami IT, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
§  11. 
Nadzór nad wykonywaniem przez sądy apelacyjne powierzonych czynności, w imieniu Ministra Sprawiedliwości pełni dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości, a w przypadku czynności, o których mowa w § 5 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. d, pkt 3 lit. c, pkt 4 lit. d, pkt 5 lit. b oraz pkt 6, dyrektor Biura Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości.
§  12. 
1. 
Minister Sprawiedliwości, powierzając sądom apelacyjnym wykonywanie czynności, o których mowa w § 2-9, określi ich zakres, środki finansowe przeznaczone na ich realizację oraz harmonogram ich wykonywania.
2. 
Środki finansowe niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w § 2-9, są planowane w części budżetowej 15/01 "Ministerstwo Sprawiedliwości", której dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
3. 
Minister Sprawiedliwości przekazuje sądom apelacyjnym środki finansowe na wykonywanie czynności, o których mowa w § 2-9.
4. 
Określenia szczegółowych czynności do realizacji, o których mowa w ust. 1, w zakresie powierzonych zadań oraz harmonogramu ich wykonywania dokonuje w imieniu Ministra Sprawiedliwości dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych a w zakresie § 5 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. d, pkt 3 lit. c, pkt 4 lit. d, pkt 5 lit. b oraz pkt 6 dyrektor Biura Cyberbezpieczeństwa w formie protokołu podpisywanego przez dyrektora właściwego sądu apelacyjnego.
§  13. 
1. 
Sąd apelacyjny może przeprowadzać w powierzonym zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielać zamówień na rzecz sądów, z uwzględnieniem szczegółów dotyczących dostaw i usług niezbędnych dla wykonania powierzonych czynności oraz harmonogramu ich wykonywania określanych w protokole, o którym mowa w § 12 ust. 4.
2. 
Przed rozpoczęciem działań zmierzających do udzielenia zamówienia publicznego obejmującego dostawy i usługi niezbędne do realizacji czynności określonych w protokole, o którym mowa w § 12 ust. 4, dyrektor sądu apelacyjnego występuje za pośrednictwem dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, a w przypadku czynności, o których mowa w § 5 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. d, pkt 3 lit. c, pkt 4 lit. d, pkt 5 lit. b oraz pkt 6, dyrektor Sądu Apelacyjnego w Lublinie występuje za pośrednictwem dyrektora Biura Cyberbezpieczeństwa, do Głównego Księgowego Ministerstwa Sprawiedliwości z wnioskiem o potwierdzenie dostępności środków finansowych niezbędnych do realizacji tych czynności. Główny Księgowy Ministerstwa Sprawiedliwości potwierdza dostępność tych środków w ciągu 3 dni roboczych.
3. 
Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu potwierdzenia dostępności środków, o których mowa w ust. 2.
4. 
Upoważnia się dyrektora sądu apelacyjnego do zawierania w imieniu Ministra Sprawiedliwości umów związanych z realizacją czynności, o których mowa w § 2-9.
5. 
Płatnikami umów, o których mowa w ust. 4, są sądy powszechne wskazane w umowie jako płatnicy.
6. 
Dyrektor sądu apelacyjnego przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości wraz z jednym egzemplarzem każdej z umów, o których mowa w ust. 4, wnioski o dokonanie zmian w planach finansowych odpowiednich sądów apelacyjnych.
§  14. 
1. 
Dyrektor sądu apelacyjnego przedstawia dyrektorowi Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości, a w przypadku czynności, o których mowa w § 5 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. d, pkt 3 lit. c, pkt 4 lit. d, pkt 5 lit. b oraz pkt 6, dyrektor Sądu Apelacyjnego w Lublinie dyrektorowi Biura Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości, miesięczne sprawozdanie z wykonywania powierzonych czynności.
2. 
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
oznaczenie powierzonych czynności oraz stopień ich realizacji;
2)
harmonogram wykonywania powierzonych czynności;
3)
oznaczenie ryzyk związanych z realizacją czynności przekazanych protokołem;
4)
wskazanie środków finansowych przeznaczonych na realizację powierzonych czynności;
5)
określenie stopnia wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 12 ust. 3.
3. 
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przekazywane jest do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca, którego sprawozdanie dotyczy.
§  15. 
1. 
Wykonywanie czynności związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem centralizowanych w obszarze danej apelacji systemów teleinformatycznych obsługujących sądy powszechne lub postępowania sądowe, innych niż systemy wymienione w § 2-9, powierza się sądom apelacyjnym, każdemu w obszarze własnej apelacji.
2. 
Środki finansowe niezbędne do wykonywania zadań wymienionych w ust. 1 są planowane w ramach budżetu danej apelacji.
3. 
Do wykonywania zadań wymienionych w ust. 1 przepis § 11 stosuje się odpowiednio.
§  16. 
Zachowują moc protokoły podpisane na podstawie § 12 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia sądom apelacyjnym wykonywania czynności związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 352 oraz z 2021 r. poz. 144).
§  17. 
Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia sądom apelacyjnym wykonywania czynności związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych.
§  18. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.