Powierzenie sądom apelacyjnym wykonywania czynności związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.352

Akt utracił moc
Wersja od: 20 maja 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie powierzenia sądom apelacyjnym wykonywania czynności związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych

Na podstawie art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) w związku z § 24 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2316), zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
grupie wsparcia - rozumie się przez to zespół osób zapewniający wsparcie techniczne wymagane przez procesy zarządzania usługami informatycznymi;
1a) 1
 systemie bezpieczeństwa klasy EDR - rozumie się przez to ogół rozwiązań zapewniających ochronę stacji roboczych i serwerów przed zagrożeniami związanymi z infekcją szkodliwym oprogramowaniem, zawierających wszystkie niezbędne elementy, w tym: wszystkie licencje, sprzęt, oprogramowanie i narzędzia umożliwiające realizację funkcjonalności systemu, zwłaszcza oprogramowanie instalowane na stacjach końcowych lub serwerach oraz usługi zdalnego zarządzania oprogramowaniem, dostarczane i eksploatowane w jednostkach sądów powszechnych;
2)
I linii wsparcia - rozumie się przez to pierwszy poziom w hierarchii grup wsparcia zaangażowanych w procesie zarządzania incydentami w rozumieniu Information Technology Infrastructure Library Version 3, zwane dalej "ITIL wersja 3", do zadań którego należy w szczególności przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń, ich kategoryzacja i kolejkowanie oraz niezwłoczna obsługa w celu przywrócenia usługi informatycznej tak szybko, jak tylko to możliwe;
3)
II linii wsparcia - rozumie się przez to drugi poziom w hierarchii grup wsparcia zaangażowanych w procesie zarządzania incydentami w rozumieniu ITIL wersja 3, do zadań którego należy podejmowanie działań niezbędnych do obsługi incydentów, które nie mogły być rozwiązane przez I linię wsparcia, w celu przywrócenia usługi informatycznej tak szybko, jak tylko to możliwe.
§  2. 
Sądowi Apelacyjnemu w Rzeszowie powierza się wykonywanie czynności w zakresie:
1)
I linii wsparcia dla systemów informatycznych:
a)
Centralna Usługa Katalogowa,
b)
e-Płatności,
c)
System Zarządzania Tożsamością,
d)
Portal Samoobsługi Pracowniczej i Menedżerskiej ESS/MSS,
e)
PESEL - SAD,
f)
NOE - SAD,
g)
e - Dochody,
h)
Portal Transkrypcyjny;
2)
procesów nadawania / modyfikowania / odbierania uprawnień dla wybranych systemów informatycznych;
3)
transkrypcji zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzeń sądowych.
§  3. 
Sądowi Apelacyjnemu w Gdańsku powierza się wykonywanie czynności w zakresie:
1)
I linii wsparcia użytkowników systemów informatycznych:
a)
Krajowy Rejestr Sądowy,
b)
Rejestr Zastawów,
c)
Księga Wieczysta,
d)
Krajowy Rejestr Karny,
e)
Podsystem Dostępowo-Informacyjny,
f)
Service Desk,
g)
System Losowego Przydziału Spraw,
h)
Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
i)
Portal Informacyjny,
j)
Portal Orzeczeń;
2)
II linii wsparcia użytkowników systemów informatycznych:
a)
Krajowy Rejestr Sądowy,
b)
Rejestr Zastawów,
c)
Księga Wieczysta,
d)
Podsystem Dostępowo-Informacyjny,
e)
Service Desk,
f)
System Losowego Przydziału Spraw;
3)
wdrażania i modyfikacji systemów informatycznych:
a)
Krajowy Rejestr Sądowy,
b)
Rejestr Zastawów,
c)
Księga Wieczysta,
d)
Service Desk,
e)
System Losowego Przydziału Spraw;
4)
testowania systemów informatycznych:
a)
Krajowy Rejestr Sądowy,
b)
Rejestr Zastawów,
c)
Księga Wieczysta,
d)
Krajowy Rejestr Karny,
e)
Podsystem Dostępowo-Informacyjny,
f)
Service Desk,
g)
System Losowego Przydziału Spraw;
5)
realizacji zadań z wykorzystaniem oprogramowania do testowania;
6)
koordynacji szkoleń dotyczących systemów informatycznych realizowanych przez Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych;
7)
transkrypcji zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzeń sądowych.
§  4. 
Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu powierza się wykonywanie czynności w zakresie:
1)
I linii wsparcia użytkowników systemu informatycznego:
a)
Centrum Certyfikacji,
b)
RFID,
c)
RPA,
d)
Elektroniczna Poczta;
2)
II linii wsparcia użytkowników systemów informatycznych:
a)
Portal Informacyjny,
b)
Portal Orzeczeń,
c)
Portal Transkrypcyjny,
d)
e - Protokół,
e)
PESEL - SAD,
f)
NOE - SAD,
g)
Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr,
h)
Centrum Certyfikacji,
i)
Centralna Usługa Katalogowa,
j)
System Zarządzania Tożsamością,
k)
technologia SAP HANA,
l)
RFID, ł) RPA,
m)
Elektroniczna Poczta;
3)
wdrażania i modyfikacji systemów informatycznych:
a)
Portal Informacyjny,
b)
Portal Orzeczeń,
c)
Portal Transkrypcyjny,
d)
e-Protokół,
e)
Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr,
f)
Centrum Certyfikacji,
g)
Centralna Usługa Katalogowa,
h)
System Zarządzania Tożsamością,
i)
RFID,
j)
RPA,
k)
Elektroniczna Poczta,
l)
technologia SAP HANA;
4)
testowania systemów informatycznych:
a)
Portal Informacyjny,
b)
Portal Orzeczeń,
c)
Portal Transkrypcyjny,
d)
e - Protokół,
e)
Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr,
f)
Centrum Certyfikacji,
g)
PESEL - SAD,
h)
NOE - SAD,
i)
Centralna Usługa Katalogowa,
j)
System Zarządzania Tożsamością,
k)
technologia SAP HANA;
5)
transkrypcji zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzeń sądowych.
§  5. 
Sądowi Apelacyjnemu w Białymstoku powierza się wykonywanie czynności w zakresie:
1)
I linii wsparcia użytkowników systemów informatycznych:
a)
Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru,
b)
Workflow;
2)
II linii wsparcia użytkowników systemów informatycznych:
a)
Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru,
b)
Workflow;
3)
wdrażania i modyfikacji systemów informatycznych:
a)
Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru,
b)
Workflow;
4)
testowania systemów informatycznych:
a)
Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru,
b)
Workflow;
5)
transkrypcji zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzeń sądowych.
§  6. 
Sądowi Apelacyjnemu w Lublinie powierza się wykonywanie czynności w zakresie:
1)
I linii wsparcia użytkowników systemów informatycznych:
a)
system obsługi rozliczeń bankowych sądów z Narodowym Bankiem Polskim,
b)
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze,
c) 2
 system bezpieczeństwa klasy EDR;
2)
II linii wsparcia użytkowników systemów informatycznych:
a)
system obsługi rozliczeń bankowych sądów z Narodowym Bankiem Polskim,
b)
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze,
c)
dochodów ZDOB w module PSCD,
d) 3
 system bezpieczeństwa klasy EDR;
3)
wdrażania i modyfikacji systemów informatycznych:
a)
system obsługi rozliczeń bankowych sądów z Narodowym Bankiem Polskim,
b)
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze,
c)
technologia SAP PO;
4)
testowania systemów informatycznych:
a)
system obsługi rozliczeń bankowych sądów z Narodowym Bankiem Polskim,
b)
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze,
c)
dochodów ZDOB w module PSCD;
5)
transkrypcji zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzeń sądowych;
6) 4
 administrowania, utrzymania, kontroli i nadzoru nad wdrażaniem i eksploatacją przez sądy systemu bezpieczeństwa klasy EDR;
7) 5
 obsługi bezpośredniej użytkowników systemu bezpieczeństwa klasy EDR.
§  7. 
Sądowi Apelacyjnemu w Szczecinie powierza się wykonywanie czynności w zakresie:
1)
weryfikacji wyników anonimizacji orzeczeń sądów powszechnych publikowanych w Portalu Orzeczeń;
2)
transkrypcji zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzeń sądowych.
§  8. 
Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie powierza się wykonywanie czynności w zakresie:
1)
I linii wsparcia użytkowników systemów informatycznych:
a)
Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr,
b)
Centralny System Zakupów,
c)
System Obsługi Przesyłek,
d)
e-Zamówienia,
e)
System Zarządzania Majątkiem;
2)
II linii wsparcia użytkowników systemów informatycznych:
a)
e-Płatności,
b)
Centralny System Zakupów,
c)
System Obsługi Przesyłek,
d)
e-Zamówienia,
e)
System Zarządzania Majątkiem;
3)
wdrażania i modyfikacji systemów informatycznych:
a)
e-Płatności,
b)
Centralny System Zakupów,
c)
System Obsługi Przesyłek,
d)
e-Zamówienia,
e)
System Zarządzania Majątkiem;
4)
testowania systemów informatycznych:
a)
e-Płatności,
b)
Centralny System Zakupów,
c)
System Obsługi Przesyłek,
d)
e-Zamówienia,
e)
System Zarządzania Majątkiem;
5)
transkrypcji zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzeń sądowych;
6)
budowy i rozwoju wybranych systemów informatycznych;
7)
obsługi bezpośredniej użytkowników wybranych systemów informatycznych.
§  9. 
Sądowi Apelacyjnemu w Poznaniu powierza się wykonywanie czynności w zakresie:
1)
I linii wsparcia użytkowników systemu informatycznego e-Protokół;
2)
transkrypcji zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzeń sądowych.
§  10. 
1. 
Czynności związane ze świadczeniem I i II linii wsparcia realizowane są za pomocą narzędzia Service Desk wykorzystywanego w Ministerstwie Sprawiedliwości.
2. 
Testowanie systemów informatycznych odbywa się poprzez zastosowanie oprogramowania do testowania wykorzystywanego w Ministerstwie Sprawiedliwości lub z nim uzgodnionego.
§  11.  6
 Nadzór nad wykonywaniem przez sądy apelacyjne powierzonych czynności, o których mowa w § 2-5, § 6 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a-c, pkt 3-5 oraz w § 7-9, w imieniu Ministra Sprawiedliwości pełni dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości, a nadzór nad wykonywaniem przez Sąd Apelacyjny w Lublinie powierzonych czynności, o których mowa w § 6 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. d oraz w pkt 6 i 7, w imieniu Ministra Sprawiedliwości pełni dyrektor Biura Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości.
§  12. 
1. 
Minister Sprawiedliwości, powierzając sądom apelacyjnym wykonywanie czynności, o których mowa w § 2 - 9, określi ich zakres, środki finansowe przeznaczone na ich realizację oraz harmonogram ich wykonywania.
2. 
Środki finansowe niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w § 2 - 9, są planowane w części 15/01 "Ministerstwo Sprawiedliwości", której dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
3. 
Minister Sprawiedliwości przekazuje sądom apelacyjnym środki finansowe na wykonywanie czynności, o których mowa w § 2-9.
4.  7
 Powierzenie przez Ministra Sprawiedliwości sądom apelacyjnym wykonywania czynności, o których mowa w § 2-5, § 6 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a-c, pkt 3-5 oraz w § 7-9, odbywa się w drodze protokołu podpisanego przez dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości i dyrektora danego sądu apelacyjnego, a powierzenie przez Ministra Sprawiedliwości Sądowi Apelacyjnemu w Lublinie wykonywania czynności, o których mowa w § 6 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. d oraz w pkt 6 i 7, w drodze protokołu podpisanego przez dyrektora Biura Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości i dyrektora Sądu Apelacyjnego w Lublinie.
§  13. 
1.  8
 Przed rozpoczęciem działań zmierzających do udzielenia zamówienia publicznego obejmującego dostawy i usługi niezbędne do realizacji czynności określonych w protokole powierzenia, o którym mowa w § 12 ust. 4, dyrektor danego sądu apelacyjnego występuje za pośrednictwem Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości, a w przypadku czynności, o których mowa w § 6 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. d oraz pkt 6 i 7, dyrektor Sądu Apelacyjnego w Lublinie za pośrednictwem Biura Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości, do Głównego Księgowego Budżetu Resortu z wnioskiem o potwierdzenie dostępności środków finansowych niezbędnych do realizacji tych czynności. Główny Księgowy Budżetu Resortu potwierdza dostępność tych środków w ciągu 3 dni roboczych.
2. 
Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu potwierdzenia dostępności środków, o których mowa w ust. 1.
3. 
Upoważnia się dyrektora danego sądu apelacyjnego do zawierania w imieniu Ministra Sprawiedliwości umów związanych z realizacją czynności, o których mowa w § 2-9.
4. 
Płatnikami umów, o których mowa w ust. 3, są sądy powszechne wskazane w umowie jako płatnicy.
5. 
Dyrektor danego sądu apelacyjnego przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości wraz z jednym egzemplarzem każdej z umów, o których mowa w ust. 3, wnioski o dokonanie zmian w planach finansowych odpowiednich sądów apelacyjnych.
§  14. 
1.  9
 Dyrektor danego sądu apelacyjnego przedstawia dyrektorowi Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości, a w przypadku czynności, o których mowa w § 6 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. d oraz pkt 6 i 7, dyrektor Sądu Apelacyjnego

w Lublinie dyrektorowi Biura Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości, miesięczne sprawozdanie z wykonywania powierzonych czynności.

2. 
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
oznaczenie protokołu powierzenia czynności:
2)
oznaczenie powierzonych czynności oraz stopień ich realizacji:
3)
harmonogram wykonywania powierzonych czynności oraz stopień ich realizacji, w zakresie wdrażania i modyfikacji systemów informatycznych:
4)
ryzyka związane z realizacją czynności przekazanych protokołem:
5)
środki finansowe przeznaczone na realizację powierzonych czynności:
6)
stopień wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 12 ust. 3.
3.  10
 Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, dyrektor danego sądu apelacyjnego przekazuje dyrektorowi Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości, a w przypadku sprawozdania dotyczącego czynności, o których mowa w § 6 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. d oraz pkt 6 i 7, dyrektor Sądu Apelacyjnego w Lublinie dyrektorowi Biura Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości, do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca, którego sprawozdanie dotyczy.
§  15. 
Do czasu powierzenia przez Ministra Sprawiedliwości wykonywania czynności sądom apelacyjnym zachowują moc dotychczasowe protokoły powierzenia podpisane na podstawie § 12 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia wykonywania czynności związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych obsługujących sądy powszechne.
§  16. 
Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia wykonywania czynności związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych obsługujących sądy powszechne (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 81).
§  17. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 pkt 1a dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 13 maja 2021 r. (Dz.Urz.MS.2021.144) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 maja 2021 r.
2 § 6 pkt 1 lit. c dodana przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia z dnia 13 maja 2021 r. (Dz.Urz.MS.2021.144) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 maja 2021 r.
3 § 6 pkt 2 lit. d dodana przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia z dnia 13 maja 2021 r. (Dz.Urz.MS.2021.144) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 maja 2021 r.
4 § 6 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c zarządzenia z dnia 13 maja 2021 r. (Dz.Urz.MS.2021.144) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 maja 2021 r.
5 § 6 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c zarządzenia z dnia 13 maja 2021 r. (Dz.Urz.MS.2021.144) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 maja 2021 r.
6 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 13 maja 2021 r. (Dz.Urz.MS.2021.144) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 maja 2021 r.
7 § 12 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 13 maja 2021 r. (Dz.Urz.MS.2021.144) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 maja 2021 r.
8 § 13 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 13 maja 2021 r. (Dz.Urz.MS.2021.144) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 maja 2021 r.
9 § 14 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a zarządzenia z dnia 13 maja 2021 r. (Dz.Urz.MS.2021.144) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 maja 2021 r.
10 § 14 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b zarządzenia z dnia 13 maja 2021 r. (Dz.Urz.MS.2021.144) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 maja 2021 r.