Dz.Urz.MS.2018.352

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie powierzenia sądom apelacyjnym wykonywania czynności związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych

Na podstawie art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) w związku z § 24 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2316), zarządza się, co następuje:
§  1.  Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) grupie wsparcia - rozumie się przez to zespół osób zapewniający wsparcie techniczne wymagane przez procesy zarządzania usługami informatycznymi;
2) I linii wsparcia - rozumie się przez to pierwszy poziom w hierarchii grup wsparcia zaangażowanych w procesie zarządzania incydentami w rozumieniu Information Technology Infrastructure Library Version 3, zwane dalej "ITIL wersja 3", do zadań którego należy w szczególności przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń, ich kategoryzacja i kolejkowanie oraz niezwłoczna obsługa w celu przywrócenia usługi informatycznej tak szybko, jak tylko to możliwe;
3) II linii wsparcia - rozumie się przez to drugi poziom w hierarchii grup wsparcia zaangażowanych w procesie zarządzania incydentami w rozumieniu ITIL wersja 3, do zadań którego należy podejmowanie działań niezbędnych do obsługi incydentów, które nie mogły być rozwiązane przez I linię wsparcia, w celu przywrócenia usługi informatycznej tak szybko, jak tylko to możliwe.
§  2.  Sądowi Apelacyjnemu w Rzeszowie powierza się wykonywanie czynności w zakresie:
1) I linii wsparcia dla systemów informatycznych:
a) Centralna Usługa Katalogowa,
b) e-Płatności,
c) System Zarządzania Tożsamością,
d) Portal Samoobsługi Pracowniczej i Menedżerskiej ESS/MSS,
e) PESEL - SAD,
f) NOE - SAD,
g) e - Dochody,
h) Portal Transkrypcyjny;
2) procesów nadawania / modyfikowania / odbierania uprawnień dla wybranych systemów informatycznych;
3) transkrypcji zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzeń sądowych.
§  3.  Sądowi Apelacyjnemu w Gdańsku powierza się wykonywanie czynności w zakresie:
1) I linii wsparcia użytkowników systemów informatycznych:
a) Krajowy Rejestr Sądowy,
b) Rejestr Zastawów,
c) Księga Wieczysta,
d) Krajowy Rejestr Karny,
e) Podsystem Dostępowo-Informacyjny,
f) Service Desk,
g) System Losowego Przydziału Spraw,
h) Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
i) Portal Informacyjny,
j) Portal Orzeczeń;
2) II linii wsparcia użytkowników systemów informatycznych:
a) Krajowy Rejestr Sądowy,
b) Rejestr Zastawów,
c) Księga Wieczysta,
d) Podsystem Dostępowo-Informacyjny,
e) Service Desk,
f) System Losowego Przydziału Spraw;
3) wdrażania i modyfikacji systemów informatycznych:
a) Krajowy Rejestr Sądowy,
b) Rejestr Zastawów,
c) Księga Wieczysta,
d) Service Desk,
e) System Losowego Przydziału Spraw;
4) testowania systemów informatycznych:
a) Krajowy Rejestr Sądowy,
b) Rejestr Zastawów,
c) Księga Wieczysta,
d) Krajowy Rejestr Karny,
e) Podsystem Dostępowo-Informacyjny,
f) Service Desk,
g) System Losowego Przydziału Spraw;
5) realizacji zadań z wykorzystaniem oprogramowania do testowania;
6) koordynacji szkoleń dotyczących systemów informatycznych realizowanych przez Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych;
7) transkrypcji zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzeń sądowych.
§  4.  Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu powierza się wykonywanie czynności w zakresie:
1) I linii wsparcia użytkowników systemu informatycznego:
a) Centrum Certyfikacji,
b) RFID,
c) RPA,
d) Elektroniczna Poczta;
2) II linii wsparcia użytkowników systemów informatycznych:
a) Portal Informacyjny,
b) Portal Orzeczeń,
c) Portal Transkrypcyjny,
d) e - Protokół,
e) PESEL - SAD,
f) NOE - SAD,
g) Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr,
h) Centrum Certyfikacji,
i) Centralna Usługa Katalogowa,
j) System Zarządzania Tożsamością,
k) technologia SAP HANA,
l) RFID, ł) RPA,
m) Elektroniczna Poczta;
3) wdrażania i modyfikacji systemów informatycznych:
a) Portal Informacyjny,
b) Portal Orzeczeń,
c) Portal Transkrypcyjny,
d) e-Protokół,
e) Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr,
f) Centrum Certyfikacji,
g) Centralna Usługa Katalogowa,
h) System Zarządzania Tożsamością,
i) RFID,
j) RPA,
k) Elektroniczna Poczta,
l) technologia SAP HANA;
4) testowania systemów informatycznych:
a) Portal Informacyjny,
b) Portal Orzeczeń,
c) Portal Transkrypcyjny,
d) e - Protokół,
e) Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr,
f) Centrum Certyfikacji,
g) PESEL - SAD,
h) NOE - SAD,
i) Centralna Usługa Katalogowa,
j) System Zarządzania Tożsamością,
k) technologia SAP HANA;
5) transkrypcji zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzeń sądowych.
§  5.  Sądowi Apelacyjnemu w Białymstoku powierza się wykonywanie czynności w zakresie:
1) I linii wsparcia użytkowników systemów informatycznych:
a) Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru,
b) Workflow;
2) II linii wsparcia użytkowników systemów informatycznych:
a) Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru,
b) Workflow;
3) wdrażania i modyfikacji systemów informatycznych:
a) Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru,
b) Workflow;
4) testowania systemów informatycznych:
a) Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru,
b) Workflow;
5) transkrypcji zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzeń sądowych.
§  6.  Sądowi Apelacyjnemu w Lublinie powierza się wykonywanie czynności w zakresie:
1) I linii wsparcia użytkowników systemów informatycznych:
a) system obsługi rozliczeń bankowych sądów z Narodowym Bankiem Polskim,
b) Elektroniczne Postępowanie Upominawcze;
2) II linii wsparcia użytkowników systemów informatycznych:
a) system obsługi rozliczeń bankowych sądów z Narodowym Bankiem Polskim,
b) Elektroniczne Postępowanie Upominawcze,
c) dochodów ZDOB w module PSCD;
3) wdrażania i modyfikacji systemów informatycznych:
a) system obsługi rozliczeń bankowych sądów z Narodowym Bankiem Polskim,
b) Elektroniczne Postępowanie Upominawcze,
c) technologia SAP PO;
4) testowania systemów informatycznych:
a) system obsługi rozliczeń bankowych sądów z Narodowym Bankiem Polskim,
b) Elektroniczne Postępowanie Upominawcze,
c) dochodów ZDOB w module PSCD;
5) transkrypcji zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzeń sądowych.
§  7.  Sądowi Apelacyjnemu w Szczecinie powierza się wykonywanie czynności w zakresie:
1) weryfikacji wyników anonimizacji orzeczeń sądów powszechnych publikowanych w Portalu Orzeczeń;
2) transkrypcji zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzeń sądowych.
§  8.  Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie powierza się wykonywanie czynności w zakresie:
1) I linii wsparcia użytkowników systemów informatycznych:
a) Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr,
b) Centralny System Zakupów,
c) System Obsługi Przesyłek,
d) e-Zamówienia,
e) System Zarządzania Majątkiem;
2) II linii wsparcia użytkowników systemów informatycznych:
a) e-Płatności,
b) Centralny System Zakupów,
c) System Obsługi Przesyłek,
d) e-Zamówienia,
e) System Zarządzania Majątkiem;
3) wdrażania i modyfikacji systemów informatycznych:
a) e-Płatności,
b) Centralny System Zakupów,
c) System Obsługi Przesyłek,
d) e-Zamówienia,
e) System Zarządzania Majątkiem;
4) testowania systemów informatycznych:
a) e-Płatności,
b) Centralny System Zakupów,
c) System Obsługi Przesyłek,
d) e-Zamówienia,
e) System Zarządzania Majątkiem;
5) transkrypcji zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzeń sądowych;
6) budowy i rozwoju wybranych systemów informatycznych;
7) obsługi bezpośredniej użytkowników wybranych systemów informatycznych.
§  9.  Sądowi Apelacyjnemu w Poznaniu powierza się wykonywanie czynności w zakresie:
1) I linii wsparcia użytkowników systemu informatycznego e-Protokół;
2) transkrypcji zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzeń sądowych.
§  10. 
1.  Czynności związane ze świadczeniem I i II linii wsparcia realizowane są za pomocą narzędzia Service Desk wykorzystywanego w Ministerstwie Sprawiedliwości.
2.  Testowanie systemów informatycznych odbywa się poprzez zastosowanie oprogramowania do testowania wykorzystywanego w Ministerstwie Sprawiedliwości lub z nim uzgodnionego.
§  11.  Nadzór nad wykonywaniem przez sądy apelacyjne powierzonych czynności, o których mowa w § 2 - 9, w imieniu Ministra Sprawiedliwości pełni dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości.
§  12. 
1.  Minister Sprawiedliwości, powierzając sądom apelacyjnym wykonywanie czynności, o których mowa w § 2 - 9, określi ich zakres, środki finansowe przeznaczone na ich realizację oraz harmonogram ich wykonywania.
2.  Środki finansowe niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w § 2 - 9, są planowane w części 15/01 "Ministerstwo Sprawiedliwości", której dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
3.  Minister Sprawiedliwości przekazuje sądom apelacyjnym środki finansowe na wykonywanie czynności, o których mowa w § 2-9.
4.  Powierzenie przez Ministra Sprawiedliwości sądom apelacyjnym wykonywania czynności, o których mowa w § 2-9, odbywa się w drodze protokołu podpisanego przez dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych i dyrektora danego sądu apelacyjnego.
§  13. 
1.  Przed rozpoczęciem działań zmierzających do udzielenia zamówienia publicznego obejmującego dostawy i usługi niezbędne do realizacji czynności określonych w protokole powierzenia, o którym mowa w § 12 ust. 4, dyrektor danego sądu apelacyjnego występuje za pośrednictwem Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych do Głównego Księgowego Budżetu Resortu z wnioskiem o potwierdzenie dostępności środków finansowych niezbędnych do realizacji tych czynności. Główny Księgowy Budżetu Resortu potwierdza dostępność tych środków w ciągu 3 dni roboczych.
2.  Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu potwierdzenia dostępności środków, o których mowa w ust. 1.
3.  Upoważnia się dyrektora danego sądu apelacyjnego do zawierania w imieniu Ministra Sprawiedliwości umów związanych z realizacją czynności, o których mowa w § 2-9.
4.  Płatnikami umów, o których mowa w ust. 3, są sądy powszechne wskazane w umowie jako płatnicy.
5.  Dyrektor danego sądu apelacyjnego przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości wraz z jednym egzemplarzem każdej z umów, o których mowa w ust. 3, wnioski o dokonanie zmian w planach finansowych odpowiednich sądów apelacyjnych.
§  14. 
1.  Dyrektor danego sądu apelacyjnego przedstawia dyrektorowi Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych miesięczne sprawozdanie z wykonywania powierzonych czynności.
2.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) oznaczenie protokołu powierzenia czynności:
2) oznaczenie powierzonych czynności oraz stopień ich realizacji:
3) harmonogram wykonywania powierzonych czynności oraz stopień ich realizacji, w zakresie wdrażania i modyfikacji systemów informatycznych:
4) ryzyka związane z realizacją czynności przekazanych protokołem:
5) środki finansowe przeznaczone na realizację powierzonych czynności:
6) stopień wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 12 ust. 3.
3.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, dyrektor danego sądu apelacyjnego przekazuje dyrektorowi Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca, którego sprawozdanie dotyczy.
§  15.  Do czasu powierzenia przez Ministra Sprawiedliwości wykonywania czynności sądom apelacyjnym zachowują moc dotychczasowe protokoły powierzenia podpisane na podstawie § 12 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia wykonywania czynności związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych obsługujących sądy powszechne.
§  16.  Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia wykonywania czynności związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych obsługujących sądy powszechne (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 81).
§  17.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.