Powierzenie osobie koordynującej wykonywanie obowiązków z zakresu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. - OpenLEX

Powierzenie osobie koordynującej wykonywanie obowiązków z zakresu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2020.4/5.42

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 kwietnia 2020 r.

DECYZJA Nr 32
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 9 kwietnia 2020 r.
w sprawie powierzenia osobie koordynującej wykonywania obowiązków z zakresu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

EO.074.4.2020

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 ze zm.) 1 , w związku z § 6 Statutu Lasów Państwowych 2 ,

postanawiam, co następuje:
§  1. 
1. 
Powierzam Pani Magdalenie Bukowskiej - Naczelnik Wydziału Innowacji Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych - pełnienie zadań z zakresu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (dalej jako: osoba koordynująca), wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696; dalej: ustawa).
2. 
Osoba koordynująca nie jest koordynatorem do spraw dostępności w rozumieniu ustawy.
§  2. 
Osoba koordynująca inicjuje, koordynuje oraz współuczestniczy w procesie tworzenia oraz wprowadzania zmian w procedurach, decyzjach oraz zarządzeniach Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, które odnoszą się do zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie (dalej: osoby ze szczególnymi potrzebami).
§  3. 
Osoba koordynująca współpracuje z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych, odpowiedzialnym za wsparcie i monitorowanie wypełniania przez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (LP) zadań wynikających z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848) oraz, w razie potrzeby, z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi LP, w szczególności z Zakładem Informatyki Lasów Państwowych.
§  4. 
1. 
Do zadań, o których mowa w § 2, należy w szczególności:
1)
koordynacja udzielania w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP) wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych;
2)
monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych LP w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez te jednostki;
3)
przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez DGLP oraz nadzór nad przygotowaniem i wdrożeniem takich planów przez jednostki organizacyjne LP;
4)
na podstawie danych zapewnionych przez jednostki organizacyjne LP oraz właściwe komórki organizacyjne DGLP przygotowanie co 4 lata, najpóźniej do dnia 31 marca danego roku, raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe;
5)
zapewnienie publikacji raportu, o którym mowa w pkt 4, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej DGLP;
6)
kontakt z podmiotami zewnętrznymi (w tym w szczególności z właściwymi ministerstwami) oraz współpraca z właściwymi wydziałami DGLP w zakresie, w którym ich zadania dotyczą zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
§  5. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Artykuł 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 ze zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę o lasach oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także inne przepisy prawne, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.