Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2018.41

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie powierzenia Kierownikowi Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku obowiązków w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Polskiego Ośrodka Kultury i Informacji w Nowym Jorku

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 100 i 1366) zarządza się, co następuje zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powierza się Kierownikowi Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku następujące obowiązki w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Polskiego Ośrodka Kultury i Informacji w Nowym Jorku:
1) przygotowywanie projektów planów finansowych oraz ich korekt w zakresie wydatków, dochodów oraz dochodów gromadzonych zgodnie z art. 163 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2) dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
3) zatwierdzanie dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalno- rachunkowym i do wypłaty;
4) nadzór nad realizacją planów finansowych;
5) sporządzanie wewnętrznych dokumentów księgowych oraz raportów kasowych i bankowych;
6) gromadzenie środków finansowych, w szczególności naliczanie należności i przyjmowanie wpłat;
7) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
8) przygotowywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i budżetowych, sprawozdań wynikających z wewnętrznych przepisów o nadzorze nad działalnością finansową placówek oraz przygotowywanie na zlecenie komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych dokumentów w zakresie wykorzystania środków budżetowych;
9) prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości {Dz. U. z 2018 r. poz. 395, późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2017 r. poz. 1911).
2.  Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 8, odbywa się w uzgodnieniu z Kierownikiem Polskiego Ośrodka Kultury i Informacji w Nowym Jorku.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej-członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz sprawy zagraniczne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98).