Powierzenie Kierownikowi Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kantonie obowiązków w zakresie prowadzenia... - OpenLEX

Powierzenie Kierownikowi Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kantonie obowiązków w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Hongkongu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2015.6

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 13 stycznia 2015 r.
w sprawie powierzenia Kierownikowi Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kantonie obowiązków w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Hongkongu

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powierza się Kierownikowi Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kantonie następujące obowiązki w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Hongkongu:
1)
przygotowywanie projektów planów finansowych w zakresie wydatków, dochodów oraz dochodów gromadzonych zgodnie z art. 163 ustawy o finansach publicznych;
2)
dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planami finansowymi oraz zatwierdzanie dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalno-rachunkowym i do wypłaty;
3)
nadzór nad realizacją planów finansowych i zgłaszanie koniecznych korekt;
4)
sporządzanie wewnętrznych dokumentów księgowych oraz raportów kasowych i bankowych;
5)
rozliczanie należności i zobowiązań;
6)
prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613 oraz z 2014 r. poz. 768 i 1100) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2013 r. poz. 289), w tym sporządzanie oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych i budżetowych.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej - sprawy zagraniczne oraz członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1266).