Powierzenie Kierownikowi Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej z siedzibą w Rzymie obowiązków w zakresie... - OpenLEX

Powierzenie Kierownikowi Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej z siedzibą w Rzymie obowiązków w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej z siedzibą w Watykanie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2015.5

Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 13 stycznia 2015 r.
w sprawie powierzenia Kierownikowi Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej z siedzibą w Rzymie obowiązków w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej z siedzibą w Watykanie

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powierza się Kierownikowi Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej z siedzibą w Rzymie następujące obowiązki w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej z siedzibą w Watykanie:
1)
przygotowywanie projektów planów finansowych w zakresie wydatków, dochodów oraz dochodów gromadzonych zgodnie z art. 163 ustawy o finansach publicznych;
2) 2
 dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz zatwierdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i do wypłaty;
3)
nadzór nad realizacją planów finansowych i zgłaszanie koniecznych korekt;
4)
sporządzanie wewnętrznych dokumentów księgowych oraz raportów kasowych i bankowych;
5)
rozliczanie należności i zobowiązań;
6)
prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613 oraz z 2014 r. poz. 768 i 1100) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2013 r. poz. 289), w tym sporządzanie oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych i budżetowych.
§  2. 
Traci moc decyzja nr 72 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej prowadzenia rachunkowości Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej - sprawy zagraniczne oraz członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1266).
2 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 10 z dnia 12 marca 2018 r. (Dz.Urz.MSZ.2018.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 marca 2018 r.