Powierzenie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska prowadzenia wydzielonego ośrodka krajowego ds. konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MK.2020.46

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lutego 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU
z dnia 3 września 2020 r.
w sprawie powierzenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska prowadzenia wydzielonego ośrodka krajowego ds. konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 127) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powierza się Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska prowadzenie wydzielonego ośrodka krajowego ds. konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych (Dz. U. z 1995 r. poz. 88), zwanej dalej "konwencją".
§  2. 
Do zakresu działań związanych z realizacją zadania określonego w § 1 należą:
1)
zapewnienie właściwego obiegu informacji zgodnie z postanowieniami art. 13 i 16 konwencji;
2)
prowadzenie krajowego sekretariatu konwencji;
3)
opracowywanie długofalowych planów i bieżących programów dotyczących realizacji zobowiązań wynikających dla Polski z konwencji oraz ich przedkładanie do akceptacji Ministra Klimatu;
4)
opracowywanie, we współpracy z właściwymi ministrami oraz innymi organami administracji publicznej, raportów z realizacji zobowiązań wynikających z konwencji;
5)
opiniowanie, we współpracy z właściwymi ministrami oraz innymi organami administracji publicznej, wszelkich dokumentów będących przedmiotem prac organów konwencji;
6)
opracowywanie i przedkładanie do akceptacji Ministra Klimatu, projektów stanowisk dla delegacji uczestniczących w spotkaniach Konferencji Stron Konwencji oraz innych organów konwencji, a także analiza i ocena sprawozdań z uczestnictwa w spotkaniach na forum konwencji;
7)
organizowanie szkoleń, konferencji i warsztatów mających na celu poszerzenie praktycznej znajomości zasad wdrażania postanowień konwencji w kraju, na różnych szczeblach;
8)
inicjowanie działań mających na celu upowszechnienie postanowień konwencji oraz kontrolę realizacji zobowiązań z niej wynikających;
9)
przedkładanie, do akceptacji Ministra Klimatu, raportu rocznego z realizacji ww. zadań, do dnia 1 marca każdego roku, za rok poprzedni.
§  3. 
Wydatki związane z realizacją zadania wymienionego w § 1 finansowane są ze środków będących w dyspozycji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 29 lutego 2020 r.