Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.368

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE 42/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Dyrektor Generalny

Na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 5 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016) zarządza się, co następuje:

§  1.
1. Zarządzenie określa:
1) zasady i tryb postępowania z dokumentacją;
2) zasady klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji ze względu na okresy jej przechowywania;
3) zasady i tryb przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów;
4) wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać formaty zapisu i informatyczne nośniki danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235).
2. Zasady i tryb postępowania z dokumentacją, w tym zasady jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasady i tryb przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów wyodrębnionych Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego regulują odrębne przepisy.
3. Zasady i tryb postępowania z dokumentacją stanowiącą materiał kryptograficzny w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych regulują odrębne przepisy.
4. Zasady i tryb postępowania z dokumentem w postaci elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych regulują odrębne przepisy.
§  2. Określenia użyte w zarządzeniu oznaczają:
1) akta sprawy - zbiór dokumentów zgromadzonych według jednolitego rzeczowego wykazu akt, zawierający informacje potrzebne przy rozpatrywaniu danej sprawy oraz odzwierciedlający przebieg jej załatwiania i rozstrzygania;
2) archiwum - jednostkę organizacyjną powołaną do gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania i udostępniania akt, sprawującą nadzór nad kształtowaniem zasobu archiwalnego w jednostkach organizacyjnych objętych jej zasięgiem działania, jak również komórkę wewnętrzną jednostki organizacyjnej, realizującą te zadania w stosunku do własnej jednostki, zwaną "archiwum wyodrębnionym jednostki organizacyjnej";
3) brakowanie dokumentacji niearchiwalnej - proces, podczas którego po przeprowadzeniu oceny dokumentacji i uzyskaniu zezwolenia, następuje fizyczne zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej;
4) ekspertyza archiwalna - ocenę wartości historycznej dokumentacji, w celu ustalenia jej ostatecznej kwalifikacji archiwalnej;
5) informatyczny nośnik danych - nośnik pozwalający na utrwalenie materiałów archiwalnych, spełniający wymogi określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2c ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
6) jednolity rzeczowy wykaz akt (JRWA) - wykaz tytułów, haseł i symboli klasyfikacyjnych, stanowiący podstawę oznaczania i łączenia dokumentacji w akta spraw, a także grupowania dokumentacji nietworzącej akt spraw oraz jej kwalifikacji archiwalnej; istotą JRWA jest jednolitość klasyfikacji polegająca na jej niezależności od struktury organizacyjnej i podziału kompetencji wewnątrz jednostki organizacyjnej;
7) jednostka organizacyjna - Ministerstwo Obrony Narodowej lub jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowaną;
8) klasyfikacja rzeczowa - system podziału i układu dokumentów według tytułów i haseł klasyfikacyjnych, ustalonych w jednolitym rzeczowym wykazie akt jednostki organizacyjnej;
9) kwalifikacja archiwalna - przyporządkowanie dokumentacji do odpowiedniej kategorii archiwalnej określającej okres jej przechowywania; przeprowadzana jest na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt;
10) materiały archiwalne - wszelkiego rodzaju akta i dokumenty, bez względu na sposób wytworzenia, mające znaczenie jako źródło informacji - powstałe w przeszłości i powstające współcześnie, które ze względu na swoją wartość historyczną kwalifikują się do wieczystego przechowywania w archiwum.
§  3. Zasady i tryb postępowania z dokumentacją w jednostkach organizacyjnych reguluje "Instrukcja postępowania z dokumentacją", zwana dalej "instrukcją", stanowiąca załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§  4.
1. Dokumentacja powstająca w jednostkach organizacyjnych oraz do nich napływająca jest przechowywana przez te jednostki organizacyjne i dzieli się na:
1) materiały archiwalne - przekazywane do właściwego archiwum;
2) dokumentację niearchiwalną - nie stanowiącą materiałów archiwalnych, podlegającą brakowaniu.
2. Sposób oznaczania kategorii archiwalnych dokumentacji, ze względu na okresy jej przechowywania, określa załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§  5.
1. Dokumentacja powstająca w jednostkach organizacyjnych i do nich napływająca jest poddawana rzeczowej klasyfikacji oraz kwalifikacji ze względu na okresy jej przechowywania na podstawie JRWA.
2. JRWA w jednostkach organizacyjnych stanowią podstawę gromadzenia dokumentacji w akta spraw, a także grupowania dokumentacji nietworzącej akt sprawy.
3. JRWA w jednostkach organizacyjnych wprowadzają kierownicy tych jednostek po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora właściwego archiwum.
4. JRWA jednostki organizacyjne opracowują na podstawie przykładowego jednolitego rzeczowego wykazu akt typowych stanowiącego załącznik Nr 3 do zarządzenia.
§  6.
1. Jednostki organizacyjne przekazują uporządkowane materiały archiwalne do właściwego archiwum nie później niż po upływie 10 lat od ich wytworzenia, z zastrzeżeniem § 8.
2. Termin określony w ust. 1 nie dotyczy materiałów archiwalnych, których okres przechowywania określony jest odrębnymi przepisami.
3. Materiały archiwalne zawierające informacje niejawne jednostki organizacyjne przekazują po dokonaniu przeglądu, o którym mowa w art. 6 ust. 4 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228).
§  7.
1. Kierownik jednostki organizacyjnej powiadamia o zamiarze przekazania materiałów archiwalnych dyrektora właściwego archiwum, przedstawiając dwa egzemplarze spisu akt.
2. Dyrektor archiwum, przed przyjęciem materiałów archiwalnych, sprawdza sposób opracowania spisów akt oraz stan fizyczny i prawidłowość uporządkowania materiałów archiwalnych.
3. W przypadku niewłaściwego opracowania spisów akt lub nieuporządkowania materiałów archiwalnych dyrektor archiwum odmawia ich przyjęcia.
4. Termin przekazania materiałów archiwalnych ustala dyrektor archiwum w porozumieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej przekazującej materiały archiwalne.
5. Koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem materiałów archiwalnych do archiwum ponosi jednostka organizacyjna przekazująca te materiały.
§  8. Dokumentację powstającą w jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność archiwalną przekazuje się do archiwum wyodrębnionego jednostki organizacyjnej nie później niż po upływie 5 lat od jej wytworzenia.
§  9.
1. Dokumentacja niearchiwalna, po upływie obowiązującego okresu jej przechowywania, podlega brakowaniu na podstawie zezwolenia.
2. Zezwolenie na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej wydają:
1) Dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego - dla jednostek organizacyjnych prowadzących działalność archiwalną i jednostek organizacyjnych objętych zasięgiem działania Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej;
2) Dyrektorzy archiwów wyodrębnionych - dla jednostek organizacyjnych objętych zasięgiem działania tych archiwów.
§  10. Wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać formaty zapisu i informatyczne nośniki danych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na których przekazywane są materiały archiwalne, określają przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2c ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
§  11. Kierownicy jednostek organizacyjnych wprowadzą jednolite rzeczowe wykazy akt, o których mowa w § 5, w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r.
§  12. Traci moc zarządzenie Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 2, poz. 4).
§  13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ

Spis treści:

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 2 Zarządzanie dokumentacją

Rozdział 3 Postępowanie z materiałami archiwalnymi

Rozdział 4 Postępowanie z dokumentacją niearchiwalną

Rozdział 5 Postępowanie z dokumentacją w przypadku rozformowania lub przeformowania jednostki organizacyjnej

Załączniki do instrukcji:

Załącznik Nr 1 - Wzór pierwszej strony okładki teczki akt

Załącznik Nr 2 - Wzór spisu akt

Załącznik Nr 3 - Wzór protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych odpowiadają za ewidencję, przechowywanie oraz ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą powstającej i nadsyłanej do nich dokumentacji oraz jej kompletowanie w sposób odzwierciedlający przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw.
2. W celu realizacji zadań, o których mowa w pkt 1 kierownik jednostki organizacyjnej może wyznaczyć koordynatora w zakresie postępowania z dokumentacją, który:

1) odpowiada za opracowanie projektu jednolitego rzeczowego wykazu akt jednostki organizacyjnej i jego aktualizację;

2) nadzoruje właściwy dobór haseł klasyfikacyjnych do akt spraw realizowanych przez wykonawców oraz właściwe kompletowanie dokumentacji w teczki akt spraw;

3) uczestniczy w procesie brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

3. Określenia użyte w instrukcji oznaczają:

1) dokument - każdą utrwaloną informację, w szczególności w postaci pisma, również informację utrwaloną na informatycznych nośnikach danych;

2) kancelaria - kancelarię jawną, kancelarię tajną, kancelarię tajną międzynarodową, punkt ewidencyjny, komórkę lub wyznaczoną osobę wchodzącą w skład jednostki organizacyjnej, odpowiedzialną za przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, obieg i udostępnianie dokumentów;

3) komórka wewnętrzna - część składową jednostki organizacyjnej;

4) komórka merytoryczna - komórkę wewnętrzną zakładającą sprawę, odpowiedzialną za jej prowadzenie oraz załatwienie;

5) pismo - wyrażoną tekstem informację, stanowiącą odrębną całość znaczeniową, niezależnie od sposobu jej utrwalenia;

6) prowadzący sprawę - osobę załatwiającą merytorycznie daną sprawę, realizującą w tym zakresie przewidziane czynności, w szczególności przygotowywanie projektów pism w sprawie, dbanie o terminowość załatwienia sprawy i kompletowanie akt sprawy;

7) przesyłka - dokumenty w postaci odpowiednio zabezpieczonych, zaadresowanych i oznaczonych paczek lub listów;

8) skład informatycznych nośników danych - uporządkowany zbiór informatycznych nośników danych, zawierających dokumenty w postaci elektronicznej;

9) sprawa - zdarzenie lub stan rzeczy, wymagające rozpatrzenia i podjęcia czynności służbowych lub przyjęcia do wiadomości.

4. Szczegółowe zasady w zakresie ochrony informacji niejawnych w procesie tworzenia dokumentacji, w tym czynności kancelaryjne, określają przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

Rozdział  2

Zarządzanie dokumentacją

5. Zarządzanie dokumentacją obejmuje czynności kancelaryjne oraz ich dokumentowanie w postaci nieelektronicznej, a całość dokumentacji gromadzi się i przechowuje w teczkach akt.
6. Dopuszcza się wykorzystanie systemów elektronicznych w celu dokumentowania udostępniania i rozpowszechniania pism wewnątrz jednostki organizacyjnej oraz ich ewidencjonowania, a także przesyłania i otrzymywania pism i przesyłek zewnętrznych.
7. Wykorzystanie systemów elektronicznych wymaga zapewnienia ochrony przed utratą danych w nich zawartych, przez codzienne wykonywanie kopii zabezpieczających na informatycznym nośniku danych, innym niż ten, na którym zapisywane są bieżące dane.
8. Kancelaria jest komórką wewnętrzną jednostki organizacyjnej, która przyjmuje i wysyła przesyłki oraz zajmuje się rejestracją przesyłek i pism.
9. Jeżeli w jednostce organizacyjnej nie została utworzona kancelaria, jej funkcje może pełnić wyznaczona komórka wewnętrzna.
10. Po wykonaniu czynności związanych z przyjęciem i zarejestrowaniem przesyłki lub pisma, kancelaria przekazuje je do dekretacji w sposób przyjęty w jednostce organizacyjnej.
11. Jeżeli przesyłka lub pismo dotyczy sprawy wchodzącej w zakres zadań różnych komórek wewnętrznych lub prowadzących sprawy, w dekretacji wskazuje się komórkę wewnętrzną lub prowadzącego sprawę, do którego należy ostateczne załatwienie sprawy - wyznaczona komórka wewnętrzna lub prowadzący sprawę stanowi wtedy komórkę merytoryczną.
12. Do akt sprawy komórki merytorycznej dołącza się opinie, notatki, stanowiska i inne rodzaje dokumentacji wynikające ze współpracy między komórkami wewnętrznymi.
13. Jeżeli przesyłka dotyczy kilku spraw, dekretujący wskazuje komórki wewnętrzne lub osoby prowadzące sprawę, jako właściwe do załatwienia poszczególnych spraw.
14. Kierownik jednostki organizacyjnej może określić listę rodzajów przesyłek lub pism, które są przekazywane bezpośrednio do komórek wewnętrznych, zgodnie z właściwością wynikającą z podziału zadań i kompetencji w jednostce organizacyjnej.
15. Jeżeli sprawa została załatwiona ustnie, a nie wynika to z treści przesyłki lub pisma albo z dekretacji, prowadzący sprawę lub kierownik komórki wewnętrznej:

1) sporządza adnotację bezpośrednio na przesyłce lub piśmie, opisującą sposób załatwienia sprawy lub jeżeli sprawa tego wymaga - notatkę służbową;

2) umieszcza przesyłkę lub pismo wraz z notatką w aktach sprawy;

3) przekazuje przesyłkę lub pismo do kancelarii.

16. W trakcie załatwiania sprawy dołącza się do akt sprawy:

1) pisma dotyczące sprawy;

2) notatki służbowe z przeprowadzonych czynności;

3) uwagi i adnotacje kierowników komórek wewnętrznych odnoszące się do projektów pism, jeżeli mają znaczenie w załatwianej sprawie.

17. Prowadzący sprawę przekazuje do kancelarii odpowiednią ilość egzemplarzy pisma podpisanego przez osobę upoważnioną wraz z całą dokumentacją, o której mowa w pkt. 16, dokonując na egzemplarzu przeznaczonym do włączenia do akt sprawy adnotacji o włączeniu sprawy do właściwej teczki akt spraw.
18. Teczki akt spraw kompletuje kancelaria, zgodnie z JRWA, na podstawie umieszczonej na aktach adnotacji prowadzącego sprawę, natomiast związane ze sprawą informatyczne nośniki danych przechowuje się w składzie informatycznych nośników danych, oddzielnie od teczki akt sprawy.
19. Skład informatycznych nośników danych jest prowadzony przez kancelarię w układzie określonym dziennikiem ewidencyjnym i służy do przechowywania nośników, na których zapisane są informacje stanowiące akta spraw lub ich część.
20. Kierownik jednostki organizacyjnej może określić inne miejsce (komórkę wewnętrzną) kompletowania i przechowywania teczek akt spraw, ze względu na charakter i treść zawartej w nich dokumentacji, z wyłączeniem teczek akt spraw zawierających materiały archiwalne.
21. Komórka, o której mowa w pkt 20 prowadzi ewidencję przechowywanych teczek akt spraw w sposób określony przez kierownika jednostki organizacyjnej.
22. Kancelaria lub komórka wewnętrzna, o której mowa w pkt 20, odpowiada za terminowe brakowanie lub przekazanie do archiwum przechowywanych teczek akt spraw.
23. Zakończona teczka akt spraw zawierająca materiały archiwalne podlega przeglądowi przez prowadzących sprawy lub kierowników komórek merytorycznych, którzy są zobowiązani do sprawdzenia ukompletowania dokumentacji w sprawie oraz właściwej kwalifikacji archiwalnej i klasyfikacji rzeczowej sprawy, zgodnie z JRWA.
24. Przegląd teczki akt spraw powinien nastąpić niezwłocznie po jej zakończeniu.
25. W przypadku wystąpienia konieczności wyłączenia dokumentu z teczki akt spraw, do akt sprawy włącza się informację dotyczącą dalszego postępowania z dokumentem
26. Na wyłączenie dokumentu z teczki akt pisemną zgodę wydaje kierownik jednostki organizacyjnej.

Rozdział  3

Postępowanie z materiałami archiwalnymi

27. Teczki akt zawierające materiały archiwalne należy uporządkować w sposób następujący:

1) akta w teczkach ułożyć sprawami, z zachowaniem kolejności wpływu oraz chronologii w obrębie sprawy;

2) w teczkach akt pozostawić tylko jeden egzemplarz spośród materiałów powtarzalnych (wieloegzemplarzowych), a dokumenty pozostające w teczce pozbawić elementów metalowych (spinaczy, zszywek itp.);

3) na początku każdej teczki akt zamieścić spis spraw lub spis dokumentów nietworzących akt sprawy;

4) ponumerować strony teczki akt, umieszczając kolejny numer w górnym rogu, przy zewnętrznej krawędzi każdej zapisanej strony - przy pomocy numeratora lub miękkiego ołówka (każdy tom numerować oddzielnie);

5) akta zszyć w co najmniej czterech miejscach, w sposób nienaruszający tekstu, aby jego odczytanie i wykonanie kopii było w pełni możliwe, tworząc poszyt o grubości nieprzekraczającej 5 cm;

6) pierwszą stronę okładki akt opisać zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do instrukcji.

28. Z zakończonymi teczkami akt personalnych żołnierzy zawodowych, w ramach przygotowania do przekazania do archiwum, postępuje się w sposób określony w pkt 27 ppkt 2-5, z zastrzeżeniem że w odniesieniu do zgromadzonych w kilku tomach akt personalnych dotyczących jednego żołnierza, stosuje się ciągłość numeracji stron.
29. Spis spraw (dokumentów) sporządza się po zakończeniu teczki akt spraw i do niej dołącza.
30. Spis spraw (dokumentów) zawiera:

1) liczbę porządkową;

2) tytuł sprawy (dokumentu) lub jej temat i charakter;

3) numer pierwszej strony akt sprawy (dokumentu);

4) podpis sporządzającego spis spraw (dokumentów).

31. Materiały archiwalne stanowiące dokumentację techniczną, kartograficzną, geodezyjną i audiowizualną utrwaloną na nośnikach innych niż informatyczne nośniki danych, należy uporządkować w sposób uzgodniony z właściwym archiwum.
32. Materiały archiwalne przekazuje się do archiwum na podstawie spisów akt wykonanych według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do instrukcji, przy czym:

1) nazwę twórcy akt stanowi pełna nazwa jednostki organizacyjnej, która je wytworzyła;

2) spisowi akt numer nadaje archiwum w momencie przyjęcia akt;

3) poszczególne pozycje spisu należy rozdzielać separatorem;

4) spis akt należy wykonać w formacie A4, w pionowym układzie strony, w wydruku dwustronnym (czcionka 12 pt), z marginesem na zszycie o szerokości 3,5 cm.

33. Spis akt sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których pierwszy przeznaczony jest dla archiwum przyjmującego materiały archiwalne, natomiast drugi, potwierdzony przez archiwum, przechowuje się w jednostce organizacyjnej przekazującej materiały archiwalne; spisy akt przekazuje się w formie wydruku i na nośniku elektronicznym, w formacie określonym przez dyrektora archiwum.
34. Przekazywane materiały archiwalne należy zabezpieczyć przez:

1) oprawienie poszytu w okładkę wykonaną z tektury litej bezkwasowej, o grubości co najmniej 1 mm i gramaturze 600-900 g/m2;

2) zapakowanie w pudła archiwalne wykonane z tektury litej bezkwasowej, o gramaturze co najmniej 1300 g/m2 ;

3) zaopatrzenie materiałów, o których mowa w pkt. 31, w oprawy wskazane przez archiwum.

Rozdział  4

Postępowanie z dokumentacją niearchiwalną

35. Dokumentacja niearchiwalna po wygaśnięciu okresu jej przechowywania i utracie przydatności praktycznej dla jednostki organizacyjnej podlega brakowaniu, przy czym:

1) brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oznaczonej symbolem "B" z dodaniem cyfr arabskich przeprowadza się po dniu 1 stycznia roku następującego po roku, w którym wygasa okres jej przechowywania;

2) brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oznaczonej symbolem "Bc" przeprowadza się po utracie przez tę dokumentację przydatności praktycznej dla jednostki organizacyjnej, nie wcześniej niż po upływie jednego roku od daty jej wytworzenia.

36. Czynności brakowania dokumentacji niearchiwalnej dokonuje komisja powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej.
37. W skład komisji wchodzą przedstawiciele komórek wewnętrznych, których dokumentacja niearchiwalna podlega brakowaniu.
38. Komisja w wyniku przeprowadzonych czynności brakowania sporządza dwa egzemplarze protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej, według wzoru określonego w załączniku Nr 3 do instrukcji i przedstawia go do zatwierdzenia kierownikowi jednostki organizacyjnej.
39. Kierownik jednostki organizacyjnej wnioskuje do dyrektora właściwego archiwum o wydanie pisemnego zezwolenia na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przesyłając zatwierdzone egzemplarze protokołu.
40. Protokół, odesłany przez archiwum, wraz z zezwoleniem na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej przechowuje się w jednostce organizacyjnej.
41. W przypadku nieuzyskania zezwolenia na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, procedurę brakowania należy przeprowadzić ponownie, uwzględniając zalecenia archiwum.
42. Fizycznego zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej dokonuje się niezwłocznie po otrzymaniu zezwolenia, w sposób uniemożliwiający odtworzenie jej treści, w obecności pracownika kancelarii lub innej upoważnionej osoby. Potwierdzenie zniszczenia, z datą i czytelnym podpisem pracownika kancelarii lub innej upoważnionej osoby, załącza się do zezwolenia na brakowanie dokumentacji.
43. Brakowaniu nie podlega dokumentacja niearchiwalna, niezależnie od okresu jej przechowywania, niezbędna do prac bieżących w jednostce organizacyjnej lub celów dowodowych w sprawach mających być przedmiotem postępowania sądowego lub dyscyplinarnego.
44. Dokumentacja niearchiwalna oznaczona symbolem "BE", podlega ekspertyzie archiwalnej, która ma na celu ocenę jej wartości ze względu na charakter, treść i znaczenie informacji w niej zawartej.
45. Ekspertyzie archiwalnej podlega również brakowana dokumentacja niearchiwalna, w przypadku niewłaściwej kwalifikacji archiwalnej lub jej braku.
46. Ekspertyzę archiwalną zarządza dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego.
47. W trakcie prowadzenia ekspertyzy archiwalnej w jednostce organizacyjnej jej kierownik ma obowiązek udostępnić posiadaną dokumentację, udzielać ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz zapewnić prowadzącym ekspertyzę archiwalną warunki i środki niezbędne do sprawnego jej przeprowadzenia.

Rozdział  5

Postępowanie z dokumentacją w przypadku rozformowania lub przeformowania jednostki organizacyjnej

48. W przypadku rozformowania jednostki organizacyjnej kierownik tej jednostki:

1) wydaje wytyczne w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce organizacyjnej w trakcie rozformowywania - po zasięgnięciu opinii dyrektora właściwego archiwum;

2) występuje do dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego z wnioskiem o przeprowadzenie ekspertyzy archiwalnej - nie później niż trzy miesiące przed terminem rozformowania.

49. Wytyczne, o których mowa w pkt. 48 ppkt 1 określają:

1) zakres spraw wymagających zakończenia i włączenia do odpowiednich teczek akt spraw;

2) zakres spraw niezakończonych, podlegających przekazaniu do innej jednostki organizacyjnej;

3) zakres spraw włączanych do teczki likwidacyjnej.

50. Teczka likwidacyjna powinna zawierać:

1) dokumenty normatywne dotyczące rozformowania jednostki organizacyjnej;

2) plany i harmonogramy rozformowania;

3) sprawozdania (meldunki) z czynności przewidzianych w procesie rozformowania jednostki organizacyjnej;

4) spisy akt przekazanych do archiwum i spisy dokumentacji niearchiwalnej przekazanej do jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt 52 ppkt 2.

51. Teczkę likwidacyjną po rozformowaniu jednostki organizacyjnej przekazuje się do właściwego archiwum.
52. Rozformowywana jednostka organizacyjna postępuje z dokumentacją w sposób następujący:

1) materiały archiwalne przekazuje do właściwego archiwum;

2) dokumentację niearchiwalną, dla której nie upłynął okres przechowywania, przekazuje jednostce organizacyjnej, która:

a) jest określona w dokumencie decyzyjnym albo,

b) przejmuje zadania i funkcje rozformowanej jednostki albo,

c) jest następcą prawnym;

3) dokumentację niearchiwalną, dla której upłynął okres przechowywania - brakuje.

53. W przypadku przeformowania jednostki organizacyjnej materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalną pozostają w przeformowanej jednostce organizacyjnej.
54. Kierownik przeformowanej jednostki organizacyjnej, w terminie trzech miesięcy od daty przeformowania, przesyła do dyrektora właściwego archiwum informację zawierającą podstawy prawne przeformowania i charakter zmian w jednostce organizacyjnej (podporządkowanie, nazwa, miejsce stałej dyslokacji, zadania główne jednostki itp.) - w celu uzyskania opinii o potrzebie ponownego opracowania wykazu akt.

Załącznik Nr  1

WZÓR

TECZKA AKT ........................................

...............................................................................

(nazwa jednostki organizacyjnej będącej twórcą akt)

(symbol klasyfikacyjny)

......................................................................................................................................................

(hasło klasyfikacyjne)

......................................................................................................................................................

(informacje o dokumentacji zawartej w teczce)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

TOM ......

KATEGORIA ARCHIWALNA.......................

ROZPOCZĘTO:..........................................

ZAKOŃCZONO:........................................

ILOŚĆ STRON:..........................................

Załącznik Nr  2

WZÓR

.........................................................

(pełna nazwa jednostki organizacyjnej

przekazującej akta)

SPIS AKT NR.........../.........

........................................................................

(nazwa twórcy akt)

przekazanych do ................................................................................................................

(nazwa archiwum)

Lp.Symbol klasyfikacyjny i numer ewidencyjnyHasło klasyfikacyjne (tom, nr egzemplarza)Kategoria archiwalnaData rozpoczęciaData zakończeniaIlość stronInformacje uzupełniające
12345678

Razem pozycji ............ (słownie)

Przekazania dokonano w dniu .. .. .... r.

Przekazał : ............................................................. Przyjął: .....................................................

(stanowisko, imię i nazwisko oraz podpis) (stanowisko, imię i nazwisko oraz podpis)

m.p.

archiwum

Załącznik Nr  3

WZÓR

PROTOKÓŁ OCENY DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ

ZATWIERDZAM

....................................................................

(stanowisko, imię i nazwisko kierownika

jednostki organizacyjnej, data i podpis) Egz. nr.....

przeprowadzonej w ............................................................

(pełna nazwa jednostki organizacyjnej)

Komisja powołana rozkazem (decyzją) .......................................................... w składzie:

Przewodniczący: ....................................................................

Członkowie: ...................................................................

...................................................................

w dniach ...................................przeprowadziła ocenę dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej przez .....................................................................................................................

(pełna nazwa jednostki organizacyjnej będącej twórcą akt)

W wyniku przeprowadzonych czynności wydzielono do zniszczenia dokumentację niearchiwalną, wyszczególnioną w poniższym wykazie, dla której upłynął okres przechowywania i która stała się zbędna do dalszej działalności.

Wykaz dokumentacji niearchiwalnej wydzielonej do zniszczenia*

Lp.Symbol klasyfikacyjny i numer ewidencyjnyHasło klasyfikacyjne teczki akt lub nazwa dokumentuKategoria archiwalnaData rozpoczęciaData zakończeniaIlość stronInformacje uzupełniające
12345678

Razem pozycji ............ (słownie)

podpisy komisji:

.......................................

.......................................

.......................................

Wykonano w 2 egz.

egz. Nr 1 - a/a

egz. Nr 2. - właściwe archiwum

* W wykazie umieszcza się dokumentację w kolejności kategorii archiwalnych, począwszy od najwyższej, z zachowaniem chronologii.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SPOSÓB OZNACZANIA KATEGORII ARCHIWALNYCH DOKUMENTACJI

1. Symbolem "A" oznacza się kategorię archiwalną dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne.

2. Symbolem "B" z dodaniem cyfr arabskich oznacza się kategorię archiwalną dokumentacji niearchiwalnej, podlegającej po upływie okresu przechowywania -brakowaniu.

3. Symbolem "BE" z dodaniem cyfr arabskich oznacza się kategorię archiwalną dokumentacji niearchiwalnej, podlegającej po upływie okresu przechowywania - ekspertyzie archiwalnej.

4. Symbolem "Bc" oznacza się kategorię archiwalną dokumentacji niearchiwalnej, która po utracie przydatności praktycznej podlega brakowaniu, przy czym nie wcześniej niż po upływie jednego roku od daty jej wytworzenia.

5. Okresy przechowywania dokumentacji niearchiwalnej określane cyframi arabskimi liczy się w pełnych latach kalendarzowych, poczynając od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym została zamknięta teczka akt spraw.

6. Archiwum może dokonać zmiany kategorii dokumentacji niearchiwalnej, uznając ją za materiały archiwalne.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PRZYKŁADOWY JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT TYPOWYCH 1

A. WYKAZ TYTUŁÓW HASEŁ KLASYFIKACYJNYCH

1. Zarządzanie

2. Działalność operacyjna

3. Gotowość bojowa i mobilizacyjna

4. Szkolenie

5. Planowanie i sprawozdawczość

6. Statystyka

7. Kontrole

8. Kadry

9. Morale i dyscyplina wojskowa

10. Katastrofy i wypadki

11. Szkolnictwo i działalność naukowo-badawcza

12. Wynalazczość i racjonalizatorstwo

13. Finanse i księgowość

14. Gospodarka sprzętowo-materiałowa

15. Gospodarka nieruchomościami

16. Współpraca krajowa i zagraniczna

17. Ochrona informacji niejawnych i obsługa kancelaryjna

B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Symbol klasyfikacyjnyHasło klasyfikacyjneOznaczenie kategorii archiwalnej 2 Uszczegółowienie hasła klasyfikacyjnego
1234
1ZARZĄDZANIE
1.Akty normatywne stanowiące podstawę prawną organizacji i zakresu działania własnej jednostkiAZakresy działania, statuty, regulaminy, rozkazy i wytyczne do działalności
2.Akty normatywne kierownika jednostki organizacyjnej 3 ADecyzje, zarządzenia wewnętrzne, rozkazy dzienne, rozkazy w sprawie
3.Akty normatywne stanowiące podstawę prawną do działalności, organizacji i zakresu działania jednostek podległych lub podporządkowanychA
4.Organy kolegialneAProtokoły, uchwały;

materiały na posiedzenia kat. "B10"

5.Kroniki, księgi pamiątkoweA
6.Dane całościowe perspektywicznego rozwoju rodzajów wojsk i służbADoktryny, programy
7.Dokumentacja zmian organizacyjno-etatowychBE10
8.Projekty aktów normatywnychB10
9.Dokumentacja obsługi prawnejB10
10.Opiniowanie zewnętrznych aktów normatywnychB5
11.Dokumentacja etatowaBcEtat, tabele należności;

w komórce właściwej do wprowadzania etatów i tabel należności kat. "A"

2DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
1.Planowanie operacyjneA
2.Analizy i oceny sytuacji wojskowo-politycznejA
3.Dokumentacja współdziałania Sił Zbrojnych RP z siłami zbrojnymi innych państwA
4.Dokumentacja współdziałania Sił Zbrojnych RP z NATOA
5.Dokumentacja współdziałania Sił Zbrojnych RP z siłami zbrojnymi innych państw w ramach misji pokojowych, stabilizacyjnych i obserwacyjnychA
6.Strategiczne i operacyjne gry wojenneA
7.Ćwiczenia strategiczne i operacyjne z wojskamiA
8.Dokumentacja z zakresu HNSBE15
9.Dokumentacja z zakresu CIMCBE15
10.Dokumentacja reagowania kryzysowegoBE15
11.Dokumentacja z zakresu rozpoznaniaBE15
12.Ćwiczenia dowódczo-sztaboweBE10Treningi sztabowe
13.Ćwiczenia taktyczne z wojskamiB10
14.Meldunki służby operacyjnej i wewnętrznej jednostkiB5
15.Ochrona obiektów wojskowychB5Plany ochrony, ewidencja wejść i wyjść oraz wydawania kluczy, dokumentacja przebiegu służby, (dyżuru) i systemu przepustkowego itp.
3GOTOWOŚĆ BOJOWA I MOBILIZACYJNA
1.Rozkazy mobilizacyjneB25
2.Dokumentacja gotowości bojowej i mobilizacyjnejBcDokumentacja PM, plany OWSGB
3.Pracownicze przydziały mobilizacyjneBc
4SZKOLENIE
1.Programy szkoleniaA
2.Analizy i oceny stanu wyszkoleniaA
3.Plany szkoleniaB5
4.Dokumentacja realizacji szkoleniaB3Konspekty, ewidencja szkolonych
5PLANOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
1.Plan zasadniczych przedsięwzięćA
2.Sprawozdania roczne z działalności w zasadniczych obszarach funkcjonowania jednostki organizacyjnejA
3.Sprawozdania z pozostałych obszarów działalnościB10
4.Miesięczne plany przedsięwzięćB2
5.Sprawozdania śródokresoweB2
6STATYSTYKA
1.Zbiorcze opracowania zagadnień problemowychA
2.Analizy i oceny statystyczne problemowe i kompleksoweA
3.Analizy i oceny wycinkowe niewykorzystane w opracowaniach całościowychB5
4.Materiały źródłowe do opracowań statystycznychB2
7KONTROLE
1.Akta pokontrolne 4 AWystąpienie pokontrolne i jego projekt albo sprawozdanie oraz zgłoszone zastrzeżenia i dokumenty związane z ich rozpatrzeniem, meldunek o usunięciu zaleceń pokontrolnych, harmonogram realizacji zaleceń pokontrolnych
2.Informacje o wynikach kontroliA
3.Akta kontroli merytorycznych i specjalistycznych 5 A
4.Akta prowadzenia kontroli 6 BE10Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, oświadczenia kontrolera o braku albo istnieniu okoliczności uzasadniających jego wyłączenie z udziału w kontroli, dowody zgromadzone w toku kontroli, protokoły z przeprowadzenia dowodów, wystąpienie pokontrolne i jego projekt albo sprawozdanie oraz zgłoszone zastrzeżenia i dokumenty związane z ich rozpatrzeniem
5.Nadzory służboweBE10Protokoły, notatki, wyjaśnienia, harmonogramy itp.
6.Akta pokontrolne z kontroli merytorycznych i specjalistycznych prowadzone w oparciu o inne akty prawne niż ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 7 BE10
7.Książka kontroliB10
8.Audyt wewnętrznyB10
9.Kontrola zarządczaB10
8KADRY
1.Rozkazy personalneA
2.Zbiorcze analizy i oceny próśb, skarg i wnioskówA
3.Protokoły przyjęcia - przekazania obowiązków kierownika jednostki organizacyjnejA
4.Analizy i oceny kadroweA
5.Teczki akt personalnych żołnierza posiadającego stopień wojskowy generała brygady (kontradmirała) lub wyższyA
6.Księga etatowaA
7.Książka ewidencyjnaA
8.Księga ewidencjiBE50
9.Teczki akt osobowych pracowników wojskaBE50
10.Teczki akt personalnych żołnierza posiadającego stopień wojskowy pułkownika (komandora) lub niższyBE50
11.Skorowidze osobowe żołnierzy i pracowników wojskaB50
12.Ewidencja próśb, skarg i wnioskówB10
13.Protokoły przyjęcia-przekazania obowiązków osób funkcyjnych i kierowników komórek wewnętrznychB10
14.Dokumentacja medycyny pracyB10
15.Wyciągi z rozkazów personalnychB5
16.Prośby, skargi i wnioskiB2
17.Wykazy imienne żołnierzy i pracowników wojskaBc
9.MORALE I DYSCYPLINA WOJSKOWA
1.Meldunki i informacje o nastrojachA
2.Sprawozdania, oceny i analizy dyscypliny wojskowejA
3.Zestawienie wypadków (zdarzeń) wynikłych z naruszenia prawa przez żołnierzyA
4.Ewidencja meldunków o wypadkach i naruszeniach dyscyplinyA
5.Rejestr postępowań dyscyplinarnychA
6.Meldunki o wypadkach i naruszeniach dyscyplinyBE15
7.Dokumentacja postępowań dyscyplinarnych wobec żołnierzyB15Akta postępowania skutkującego odwołaniem z zajmowanego stanowiska służbowego oraz usunięciem ze służby kandydackiej, przygotowawczej, okresowej służby wojskowej albo z zawodowej służby wojskowej - kat. "A"
8.Dokumentacja i ewidencja związana z wyróżnieniem na podstawie wojskowych przepisów dyscyplinarnychBE15
10KATASTROFY I WYPADKI
1.Dokumentacja katastrof, wypadków lotniczych i morskich oraz opisy i analiza przyczyn ich powstawaniaA
2.Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia oraz karty badań i pomiarówB40
3.Zestawienia (wykazy) wypadków, przesłanek do wypadków lotniczych i uszkodzeń sprzętu lotniczegoBE15Zdarzenia lotnicze, karty incydentów lotniczych, analizy stanu bezpieczeństwa lotów
4.Meldunki o wypadkachBE15Wypadki komunikacyjne oraz związane z obsługą sprzętu wojskowego i broni
5.Protokoły powypadkoweB10
6.Ochrona przeciwpożarowaB10
7.Bezpieczeństwo i higiena pracyB10
8.Dokumentacja doraźnej pomocy ambulatoryjnejB10
9.Wyniki badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia w środowisku pracyB3
11SZKOLNICTWO I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA
1. Przepisy normujące działalność naukowo-badawcząA
2.Programy i plany badań naukowychAwieloletnie i roczne
3.Opracowania końcowe prac naukowo-badawczychA
4.Programy szkoleniaA
5.Opracowania etapowe prac naukowo-badawczych, które nie znalazły odzwierciedlenia w opracowaniach końcowychA
6.Opracowania naukowo-badawcze wykonane na zlecenie własnej komórki lub jednostki organizacyjnejA
7.Plany wydawniczeAwieloletnie i roczne
8.Protokoły rad naukowych i komisji metodycznychA
9.Ewidencja prac naukowo-badawczychA
10.Teczka akt osobowych studentaB50Prace dyplomowe
11.Dokumentacja ewidencji studentówB50Księga-album studentów, księga dyplomów itp.
12.Dokumentacja obsługi działalności naukowo-badawczej i wydawniczejB10
13.SylabusyB5
14.Dokumentacja rekrutacjiB5Protokoły egzaminów wstępnych, materiały posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej, odwołania, decyzje odwoławcze
15.Materiały pomocnicze wykorzystane w opracowaniach syntetycznychB2
16.Opracowania naukowo-badawcze otrzymane do wiadomości i służbowego wykorzystaniaBc
12WYNALAZCZOŚĆ I RACJONALIZATORSTWO
1.Ewidencja wnioskówA
2.Projekty wdrożoneA
3.Sprawozdania, analizy i ocenyA
4.Protokoły komisjiB10
13FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
1.Sprawozdawczość budżetowaA
2.Sprawozdania finansowe - roczneA
3.Zasady wynagradzania i premiowania pracownikówA
4.Analizy finansowe, wieloletnie i roczneA
5.Listy płacB50
6.Kartoteka płacowaB50
7.Plany realizacji budżetuB5
8.Księgi rachunkoweB5
9.Dowody księgoweB5
10.Przepisy wewnętrzne dotyczące prowadzenia rachunkowościB5
11.Dokumenty inwentaryzacyjneB10
12.Zamówienia publiczneB5
14GOSPODARKA SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWA
1.Ewidencja numerowa broni strzeleckiej w tym broni krótkiejB30
2.Protokoły zdawczo-odbiorcze sprzętu i materiałówB10
3.Protokoły (spisy) inwentaryzacji sprzętu i materiałówB10
4.Ewidencja oraz materiały wyjaśniające straty i szkody w mieniu wojskowymB10
5.Dokumentacja eksploatacji urządzeń informatycznych i łącznościB10
6.Ewidencja sprzętu i materiałówB10Wydruki wynikowe systemów informatycznych, książki materiałowe, dokumenty obrotów materiałowych dotyczące ewidencji ilościowo-jakościowej uzbrojenia i sprzętu, ewidencja czynności obsługowo-remontowych technicznych środków materiałowych
7.Dokumentacja obrotu materiałowegoB5
8.Asygnaty przychodowo-rozchodoweB5
9.Pomocnicza ewidencja sprzętu i materiałówB5Wydruki wynikowe systemów informatycznych, książki ewidencyjne lub karty materiałowe, dokumenty obrotów materiałowych dotyczące ewidencji technicznych środków materiałowych, narzędzi, maszyn oraz urządzeń warsztatowych i przyrządów pomiarowych, ewidencja działalności planistyczno-sprawozdawczej, eksploatacyjnej, obsługowo-remontowej
15GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
1.Album nieruchomościA
2.Zbiorcze zestawienia, analizy i oceny wykorzystania obiektów koszarowych i zasobów mieszkaniowych wojskaA
3.Dokumentacja prawna i techniczno-eksploatacyjna obiektów zabytkowych oraz budowli o szczególnych rozwiązaniach konstrukcyjnych i walorach architektonicznychA
4.Ewidencja inwestycjiA
5.Dokumentacja prawna i techniczna obiektuB**Dokumentację przechowuje się do momentu skreślenia obiektu z wykazu nieruchomości
6.Dokumentacja budowlana obiektuB**Dokumentację przechowuje się do momentu skreślenia obiektu z wykazu nieruchomości
7.Dokumentacja eksploatacyjna obiektuB10
8.Ochrona środowiskaB10
16WSPÓŁPRACA KRAJOWA I ZAGRANICZNA
1.Roczny plan współpracy międzynarodowejA
2.Ewidencja przedsięwzięć z zakresu współpracy międzynarodowejA
3.Umowy i porozumieniaAdwustronne i wielostronne
4.Sprawozdania z realizacji umówA
5.Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych/przyjazdu delegacji zagranicznejA
6.Dokumentacja obsługi wyjazdów zagranicznych/przyjazdu delegacji zagranicznych i krajowychB10Zarządzenia wyjazdowe, plany wyjazdów zagranicznych
7.Współpraca z krajowymi jednostkami organizacyjnymiB10
17OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I OBSŁUGA KANCELARYJNA
1.Instrukcje i wytyczne w zakresie ochrony informacji niejawnych, obiegu dokumentacji i sposobu załatwiania spraw w jednostce organizacyjnejA
2.Oceny stanu ochrony informacji niejawnychBE10
3.Jednolity rzeczowy wykaz aktA
4.Rejestr dzienników ewidencyjnych i teczek 8 A
5.Akta postępowań sprawdzającychB20
6.Protokoły i notatki z kontroli ochrony informacji niejawnych i przestrzegania przepisów o ochronie tych informacjiB10
7.Dziennik ewidencyjnyB10
8.Spisy akt przekazanych do archiwum 9 B10
9.Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej 10 B10
10.Ochrona systemów teleinformatycznychB5
11.Plany ochrony informacji niejawnychB5
12.Pozostałe urządzenia ewidencyjneBc
13.Bezpieczeństwo osoboweB5

C. OBJAŚNIENIA

1. Opracowując JRWA jednostki organizacyjnej:

a) należy zachować podaną kolejność tytułów haseł klasyfikacyjnych,

b) dla dokumentacji specjalistycznej, wytwarzanej w ramach realizacji podstawowych zadań jednostki można nadawać dodatkowe tytuły haseł klasyfikacyjnych nieujętych w załączniku,

c) symbole klasyfikacyjne tytułom haseł klasyfikacyjnych nadaje się w numeracji ciągłej od 1, symbole klasyfikacyjne hasłom nadaje się w numeracji ciągłej od 1 w obrębie tytułu hasła klasyfikacyjnego,

d) hasła klasyfikacyjne określają rodzaj lub typ dokumentacji wytwarzanej lub gromadzonej w jednostce organizacyjnej i otrzymują brzmienie zgodne z przyjętą terminologią obowiązującą w danym zakresie,

e) oznaczenie kategorii archiwalnej dla dokumentacji określonej hasłem klasyfikacyjnym stanowi jej kwalifikację archiwalną,

f) kwalifikacja archiwalna dokumentacji określona w części tabelarycznej podlega zmianom w przypadku jej niezgodności z ustaleniami zawartymi w aktach prawnych wyższego rzędu lub regulujących szczegółowo poszczególne obszary działalności,

g) kwalifikację archiwalną dokumentacji nie ujętej w części tabelarycznej określa twórca dokumentacji w oparciu o obowiązujące akty prawne lub pragmatykę.

2. Występując do dyrektora archiwum z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie poprawności wykonania JRWA, do projektu należy dołączyć:

a) kopię regulaminu organizacyjnego lub szczegółowego zakresu działania,

b) wykaz aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, decyzji, wytycznych, instrukcji) stanowiących podstawę do kwalifikacji archiwalnej dokumentacji, o ile nie jest ona wykazana w części B - tabelarycznej załącznika,

c) wykaz zmian w projekcie JRWA w stosunku do obowiązującego wykazu akt,

d) arkusz uzgodnień podpisany przez kierowników komórek wewnętrznych i osoby funkcyjne jednostki organizacyjnej.

3. Zmiany w JRWA:

a) zmian dokonuje się, jeżeli w działalności jednostki organizacyjnej pojawią się nowe zadania a hasła klasyfikacyjne, nie odpowiadają nowej dokumentacji,

b) hasła klasyfikacyjne w wykazie akt odpowiadające nowym zadaniom wprowadza się poprzez opracowanie aneksu, wprowadzenie go w życie aktem decyzyjnym oraz przesłanie do wiadomości 1 egzemplarza aneksu wraz z wyciągiem z aktu decyzyjnego do właściwego archiwum,

c) ważność aneksu upływa z końcem roku kalendarzowego,

d) projekt nowego JRWA uwzględniający nowe hasła klasyfikacyjne należy przesłać do właściwego archiwum nie później niż 2 miesiące przed końcem obowiązywania aneksu.

4. JRWA jednostki organizacyjnej zawiera:

a) pełną nazwę jednostki organizacyjnej,

b) stanowisko, stopień, imię i nazwisko zatwierdzającego (akceptującego) JRWA,

c) nazwę, numer aktu decyzyjnego o wprowadzeniu JRWA,

d) data wejścia w życie JRWA,

e) wykaz tytułów haseł klasyfikacyjnych,

f) część tabelaryczną,

g) stanowisko, imię, nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej za opracowanie (koordynatora czynności kancelaryjnych).

1 Przykładowy jednolity rzeczowy wykaz akt typowych określa sposób klasyfikacji i kwalifikacji typowej (najczęściej występującej) dokumentacji w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.
2 Oznaczenie kategorii archiwalnej dla dokumentacji wytworzonej i zgromadzonej w całość sprawy w komórce merytorycznej odpowiedzialnej zajej prowadzenie.
3 Dla każdego rodzaju normatywu prowadzi się oddzielną teczkę i ewidencję.
4 Kompletuje i przechowuje jednostka kontrolowana.
5 Kompletuje i przechowuje jednostka prowadząca kontrolę.
6 Kompletuje i przechowuje jednostka prowadząca kontrolę.
7 Kompletuje i przechowuje jednostka kontrolowana.
8 Dokumentację przechowuje się w jednostce organizacyjnej do momentu jej rozformowania.
9 Okres przechowywania liczy się od momentu rozformowania jednostki organizacyjnej.
10 Okres przechowywania liczy się od momentu rozformowania jednostki organizacyjnej.