Dziennik resortowy

Dz.Urz.MF.2012.44

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 37
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 14 sierpnia 2012 r.
w sprawie postępowania w przypadku zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji, postanowienia lub innego aktu albo czynności z zakresu administracji publicznej oraz rejestrów prowadzonych w tych sprawach *

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Zarządzenie określa:
1) sposób i tryb postępowania w Ministerstwie Finansów oraz w izbach celnych, izbach skarbowych i urzędach kontroli skarbowej w przypadku:
a) wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zwanego dalej "WSA", na:
decyzję, postanowienie lub inny akt bądź czynność z zakresu administracji publicznej,
bezczynność organu administracji lub przewlekłe prowadzenie postępowania,
pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach,
b) wniesienia skargi kasacyjnej lub zażalenia przez stronę skarżącą do Naczelnego Sądu Administracyjnego, zwanego dalej "NSA",
c) wniesienia skargi kasacyjnej lub zażalenia przez organ administracji do NSA,
d) wniesienia skargi o wznowienie postępowania,
e) wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
2) sposób prowadzenia rejestrów spraw dotyczących skarg, o których mowa w pkt 1;
3) tryb sporządzania i przekazywania do Ministerstwa Finansów informacji o skargach, o których mowa w pkt 1;
4) tryb informowania Ministerstwa Finansów przez izby celne, izby skarbowe oraz urzędy kontroli skarbowej o orzeczeniach mających lub mogących mieć istotne znaczenie dla systemu podatkowego.
§  2.  Zarządzenia nie stosuje się do spraw należących do właściwości Komisji Nadzoru Audytowego.
§  3.  Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) biurze finansowym - należy przez to rozumieć odpowiednią komórkę organizacyjną wykonującą dyspozycje środkami finansowymi;
2) decyzji - należy przez to rozumieć również:
a) postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także postanowienie rozstrzygające sprawę co do istoty,
b) postanowienie wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie,
c) inny niż określony w lit. a - b akt lub czynność z zakresu administracji publicznej dotyczący uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa,
d) pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie;
3) Departamencie Prawnym - należy przez to rozumieć odpowiednio Departament Prawny Ministerstwa Finansów, komórkę prawną w izbie skarbowej, izbie celnej albo urzędzie kontroli skarbowej;
4) departamencie właściwym merytorycznie - należy przez to rozumieć odpowiednio właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną Ministerstwa Finansów, izby celnej, izby skarbowej albo urzędu kontroli skarbowej;
5) Dyrektorze lub Zastępcy Dyrektora departamentu właściwego merytorycznie - należy przez to rozumieć kierującego lub zastępcę kierującego właściwą merytorycznie komórką organizacyjną Ministerstwa Finansów, izby celnej, izby skarbowej albo urzędu kontroli skarbowej;
6) organie administracji - należy przez to rozumieć odpowiednio Ministra Finansów, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Szefa Służby Celnej, Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
7) pracowniku - należy przez to rozumieć również funkcjonariusza celnego;
8) Sądzie - należy przez to rozumieć odpowiednio WSA albo NSA;
9) skardze - należy przez to rozumieć skargę do WSA lub skargę do NSA;
10) urzędzie - należy przez to rozumieć odpowiednio Ministerstwo Finansów, izbę celną, izbę skarbową, urząd kontroli skarbowej;
11) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270).
§  4. 
1.  Opłaty w postępowaniu przed Sądem uiszcza biuro finansowe, na wniosek departamentu właściwego merytorycznie, informując o tym Departament Prawny.
2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1) dane adresowe Sądu, na rzecz którego ma być dokonana opłata;
2) numer rachunku bankowego Sądu;
3) termin, w którym opłata powinna być dokonana;
4) sygnaturę akt sprawy oraz rodzaj decyzji.
§  5.  Prawomocne orzeczenie Sądu wykonuje departament właściwy merytorycznie.
§  6. 
1.  Wypłaty kosztów postępowania i innych należności przez organ stronie skarżącej dokonuje biuro finansowe, niezwłocznie po otrzymaniu z departamentu właściwego merytorycznie wniosku w sprawie kwot zasądzonych na rzecz strony skarżącej.
2.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy załączyć:
1) kserokopię odpisu prawomocnego orzeczenia wraz z uzasadnieniem oraz klauzulą prawomocności - w przypadku orzeczeń WSA;
2) oryginał wezwania do zapłaty;
3) dane adresowe oraz numer rachunku bankowego podmiotu, na rzecz którego ma zostać dokonana płatność.
3.  Biuro finansowe zawiadamia departament właściwy merytorycznie o dokonanej wypłacie kosztów, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia obciążenia rachunku bankowego urzędu.

Rozdział  2

Postępowanie w sprawach skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

§  7. 
1.  Kancelaria urzędu przekazuje skargę lub inne pismo procesowe, w tym również zawiadomienie o rozprawie, do departamentu właściwego merytorycznie.
2.  Jeżeli oznaczenia zamieszczone w piśmie lub treść pisma nie pozwalają na ustalenie departamentu właściwego merytorycznie, kancelaria urzędu przekazuje skargę lub inne pismo procesowe, w tym również zawiadomienie o rozprawie do Departamentu Prawnego, który po ustaleniu właściwości, niezwłocznie przekazuje skargę oraz inne pismo procesowe do departamentu właściwego merytorycznie.
3.  Kancelaria urzędu zapewnia czytelność odciśniętej na kopercie i na piśmie daty faktycznego wpływu do urzędu skargi lub innego pisma procesowego, w tym również zawiadomienia o rozprawie oraz oznacza liczbę załączników lub ich brak.
§  8. 
1.  Departament właściwy merytorycznie przygotowuje projekt odpowiedzi na skargę, zawierającą:
1) oznaczenie Sądu, do którego kierowana jest odpowiedź na skargę;
2) oznaczenie stron;
3) określenie rodzaju pisma;
4) datę otrzymania skargi przez organ administracji;
5) oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie jej przedmiotu oraz podanie daty jej doręczenia stronie lub pełnomocnikowi;
6) nazwę organu, który wydał zaskarżoną decyzję;
7) wartość przedmiotu sporu lub informację o jej braku;
8) wniosek organu administracji, co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy;
9) wyczerpujące uzasadnienie wniosku, o którym mowa w pkt 8;
10) podpis organu administracji albo klauzulę "Z upoważnienia" oraz podpis i imienną pieczątkę pracownika upoważnionego przez organ administracji do podpisania odpowiedzi na skargę.
2.  Uzasadnienie wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, powinno zawierać:
1) zwięzłe przedstawienie przebiegu postępowania administracyjnego;
2) odniesienie się do wszystkich zarzutów i argumentów podniesionych w skardze;
3) przytoczenie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających stanowisko organu administracji.
3.  Wzór odpowiedzi na skargę do WSA określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  9. 
1.  Departament właściwy merytorycznie przed przekazaniem do Sądu skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę może wystąpić do Departamentu Prawnego o opinię.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, skarga wraz z aktami sprawy i projektem odpowiedzi na skargę parafowanym przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora departamentu właściwego merytorycznie powinna być przekazana do Departamentu Prawnego w terminie 21 dni od dnia jej wpływu do urzędu.
3.  Departament Prawny sporządza opinię i przekazuje skargę wraz z aktami sprawy i projektem odpowiedzi na skargę, w terminie 5 dni od dnia otrzymania sprawy.
4.  W przypadku prawdopodobieństwa niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 3, Departament Prawny przekazuje opinię, skargę wraz z aktami sprawy i projektem odpowiedzi na skargę bezpośrednio do departamentu właściwego merytorycznie, celem wniesienia do Sądu, bez pośrednictwa poczty wewnętrznej.
5.  W przypadku różnicy stanowisk między departamentem właściwym merytorycznie, a Departamentem Prawnym, co do uwzględnienia skargi, wiążące jest stanowisko departamentu właściwego merytorycznie.
6.  Przepisu ust. 1 - 5 nie stosuje się w Ministerstwie Finansów w sprawach celnych oraz dotyczących stosunku służbowego funkcjonariuszy celnych.
§  10.  Odpowiedź na skargę podpisuje:
1) właściwy organ administracji albo
2) pracownik upoważniony przez organ administracji do podpisania odpowiedzi na skargę, zajmujący wyższe stanowisko służbowe niż pracownik, który podpisał zaskarżoną decyzję, chyba, że jest nim dyrektor departamentu właściwego merytorycznie.
§  11. 
1.  Departament właściwy merytorycznie przekazuje do Sądu skargę wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę oraz z odpisami dla stron, w terminie 30 dni od dnia wpływu skargi do urzędu, z zastrzeżeniem terminów wynikających z przepisów odrębnych. Akta sprawy powinny być ułożone w porządku chronologicznym, wpięte do teczki albo teczek, a poszczególne karty ponumerowane; każda teczka powinna zawierać spis znajdujących się w niej dokumentów.
2.  Jeżeli Sąd zgłosi zastrzeżenia, co do terminu przekazania dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub sposobu ich przekazania, departament właściwy merytorycznie, na podstawie informacji zawartych w notatce, o której mowa w § 12 ust. 3, informuje pisemnie o tych zastrzeżeniach odpowiednio właściwego członka kierownictwa Ministerstwa Finansów, dyrektora izby skarbowej, dyrektora izby celnej, dyrektora urzędu kontroli skarbowej, który odpowiednio sprawuje nadzór nad departamentem, izbą albo urzędem.
§  12. 
1.  Z zastrzeżeniem ust. 2, w postępowaniu przed Sądem organ administracji jest reprezentowany przez pracownika Departamentu Prawnego, a jeżeli okoliczności sprawy tego wymagają, w rozprawie uczestniczy również pracownik departamentu właściwego merytorycznie. O potrzebie udziału w rozprawie pracownika departamentu właściwego merytorycznie decyduje Dyrektor Departamentu Prawnego, w porozumieniu z Dyrektorem departamentu właściwego merytorycznie.
2.  W postępowaniu przed Sądem:
1) w sprawach celnych:
a) Minister Finansów jest reprezentowany przez upoważnionego pracownika Departamentu Polityki Celnej Ministerstwa Finansów,
b) Szef Służby Celnej jest reprezentowany przez upoważnionego pracownika Departamentu Polityki Celnej Ministerstwa Finansów,
c) dyrektor izby celnej jest reprezentowany przez upoważnionego pracownika izby celnej;
2) w sprawach ze stosunku służbowego funkcjonariuszy celnych:
a) Szef Służby Celnej jest reprezentowany przez upoważnionego pracownika Departamentu Służby Celnej Ministerstwa Finansów,
b) dyrektor izby celnej jest reprezentowany przez upoważnionego pracownika izby celnej.
3.  Pracownik Departamentu Prawnego jest obowiązany w terminie 3 dni roboczych od dnia rozprawy przed Sądem sporządzić i skierować do departamentu właściwego merytorycznie notatkę zawierającą w szczególności informację o przebiegu rozprawy oraz o wydanym rozstrzygnięciu.
4.  W przypadku oddalenia skargi, na wniosek departamentu właściwego merytorycznie, pracownik Departamentu Prawnego składa wniosek do właściwego Sądu o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia.
5.  W przypadku, o którym mowa w ust. 4, departament właściwy merytorycznie występuje do biura finansowego z wnioskiem, o którym mowa w § 4 ust. 1.
6.  Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem pracownik Departamentu Prawnego przekazuje niezwłocznie do departamentu właściwego merytorycznie.
7.  Przepisu ust. 3 - 6 nie stosuje się w sprawach, o których mowa w ust. 2.
§  13. 
1.  Departament właściwy merytorycznie zawiadamia pisemnie odpowiednio członka kierownictwa Ministerstwa Finansów, dyrektora izby skarbowej, dyrektora izby celnej albo dyrektora urzędu kontroli skarbowej, który odpowiednio sprawuje nadzór nad departamentem, izbą, urzędem, o każdym przypadku, w którym ze względu na:
1) nieprzekazanie w terminie skargi wraz aktami sprawy i odpowiedzią na skargę Sąd:
a) wymierzył organowi administracji grzywnę,
b) wydał orzeczenie, w trybie art. 55 § 2 ustawy;
2) niewykonanie orzeczenia:
a) Sąd wymierzył organowi grzywnę, w trybie art. 154 § 1 ustawy,
b) osoba, która poniosła szkodę wskutek niewykonania orzeczenia wystąpiła z roszczeniem o odszkodowanie, w trybie art. 154 § 4 i 5 ustawy;
3) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie przez organ postępowania Sąd wymierzył organowi grzywnę, w trybie art. 149 § 2 lub 154 § 1 ustawy.
2.  Kopię zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, departament właściwy merytorycznie przekazuje do Departamentu Prawnego.

Rozdział  3

Postępowanie w sprawach skarg kasacyjnych lub zażaleń

§  14. 
1.  Skarga kasacyjna albo zażalenie mogą być wniesione tylko wówczas gdy:
1) w przypadku skargi kasacyjnej - wyrokowi albo postanowieniu kończącemu postępowanie w sprawie zarzuca się naruszenie:
a) prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie,
b) przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy;
2) w przypadku zażalenia - w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia, których przedmiotem jest:
a) przekazanie sprawy innemu sądowi administracyjnemu,
b) wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji,
c) zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania,
d) odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku,
e) sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa,
f) oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego,
g) odrzucenie skargi kasacyjnej,
h) odrzucenie zażalenia,
i) zwrot kosztów postępowania, jeżeli strona nie wnosi skargi kasacyjnej,
j) ukaranie grzywną.
2.  Skargę kasacyjną albo zażalenie wnosi się do NSA za pośrednictwem WSA w przypadku:
1) skargi kasacyjnej - w terminie 30 dni od dnia wpływu do urzędu odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem;
2) zażalenia - w terminie 7 dni od dnia wpływu do urzędu odpisu postanowienia.
§  15. 
1.  Skarga kasacyjna oraz zażalenie powinny spełniać wymagania, o których mowa w art. 46 ustawy oraz zawierać:
1) oznaczenie zaskarżonego orzeczenia;
2) w przypadku skargi kasacyjnej:
a) wskazanie, czy orzeczenie zaskarża się w całości, czy w części oraz
b) przytoczenie podstaw kasacyjnych;
3) wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia, wraz z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany;
4) uzasadnienie;
5) podpis.
2.  Skargę kasacyjną oraz zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej może podpisać wyłącznie radca prawny, adwokat albo osoba wymieniona w art. 175 § 2 i 3 ustawy.
§  16. 
1.  Projekt skargi kasacyjnej albo zażalenia do NSA przygotowuje departament właściwy merytorycznie.
2.  Departament właściwy merytorycznie przekazuje projekt skargi kasacyjnej albo zażalenia do NSA wraz z aktami sprawy do Departamentu Prawnego w terminie:
1) 21 dni - w przypadku skargi kasacyjnej,
2) 3 dni - w przypadku zażalenia
- od dnia wpływu do urzędu odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
3.  Pracownik Departamentu Prawnego sporządza:
1) skargę kasacyjną - w terminie 7 dni,
2) zażalenie - w terminie 3 dni
- od dnia otrzymania projektu, o którym mowa w ust. 1, wraz z aktami sprawy.
4.  W przypadku prawdopodobieństwa niedotrzymania terminu do wysłania pisma procesowego, o którym mowa w § 14 ust. 2, Departament Prawny przekazuje pismo procesowe bezpośrednio do departamentu właściwego merytorycznie, celem wniesienia do Sądu, bez pośrednictwa poczty wewnętrznej.
5.  Przepisu ust. 2 - 4 w Ministerstwie Finansów nie stosuje się w sprawach celnych i w sprawach dotyczących stosunku służbowego funkcjonariuszy celnych.
§  17. 
1.  Projekt odpowiedzi na skargę kasacyjną przygotowuje departament właściwy merytorycznie. Departament właściwy merytorycznie wnosi odpowiedź na skargę kasacyjną w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do urzędu.
2.  Departament właściwy merytorycznie przed przekazaniem do Sądu odpowiedzi na skargę kasacyjną może wystąpić do Departamentu Prawnego o opinię przekazując projekt odpowiedzi na skargę kasacyjną parafowany przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora departamentu właściwego merytorycznie, skargę kasacyjną oraz akta sprawy.
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2, projekt odpowiedzi na skargę kasacyjną, skarga kasacyjna oraz akta sprawy powinny być przekazane do Departamentu Prawnego w terminie 7 dni od dnia wpływu skargi kasacyjnej do urzędu. Departament Prawny sporządza opinię i przekazuje projekt odpowiedzi na skargę kasacyjną oraz skargę wraz z aktami sprawy, w terminie 5 dni od dnia ich otrzymania.
§  18.  Do postępowania w sprawach skarg kasacyjnych i zażaleń przepisy rozdziału 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  4

Postępowanie w sprawach skarg o wznowienie postępowania i skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

§  19.  Do postępowania w sprawach skarg o wznowienie postępowania albo skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia przepisy rozdziału 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  5

Rejestr skarg, rejestr spraw sądowych i coroczna informacja o skargach

§  20. 
1.  Departament właściwy merytorycznie prowadzi w formie elektronicznej lub papierowej rejestr skarg, z podziałem na poszczególne lata.
2.  Wpisowi do rejestru skarg podlega w szczególności:
1) data wpływu skargi do urzędu;
2) oznaczenie strony skarżącej i jej adres;
3) przedmiot skargi;
4) wartość przedmiotu sporu;
5) imię i nazwisko pracownika, któremu skarga została przydzielona do prowadzenia;
6) data i numer decyzji wydanej w trybie art. 54 § 3 ustawy;
7) data, do której skarga wraz aktami sprawy i odpowiedzią na skargę powinny być przekazane do Sądu;
8) data przekazania do Sądu skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę;
9) termin rozprawy i sygnaturę akt Sądu;
10) data orzeczenia Sądu, rodzaj rozstrzygnięcia oraz kwota zasądzonych od organu administracji kosztów postępowania i innych należności;
11) data doręczenia orzeczenia Sądu i akt sprawy organowi administracji;
12) data, do której może być wniesiona przez organ administracji skarga kasacyjna lub zażalenie i termin jej faktycznego wniesienia;
13) data przekazania wniosku do biura finansowego o przekazanie uprawnionemu zasądzonych na jego rzecz kosztów postępowania lub innych należności;
14) data przekazania uprawnionemu kosztów postępowania lub innych należności przez biuro finansowe;
15) data, do której decyzja powinna być wydana oraz data jej faktycznego wydania i jej numer w przypadku konieczności wydania decyzji w związku z orzeczeniem Sądu.
3.  Rejestr skarg prowadzi się na bieżąco, wpisując do niego czynności mające znaczenie dla przebiegu postępowania.
4.  Skargę do rejestru skarg wpisuje się niezwłocznie po jej wpływie do urzędu oraz nadaje się kolejny numer rejestru.
5.  Do rejestru skarg wpisuje się skargi, które wpłynęły odpowiednio do urzędu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.
§  21. 
1.  Dyrektor departamentu właściwego merytorycznie wyznacza pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru skarg oraz ustala zasady zastępowania tego pracownika w czasie jego nieobecności, tak aby rejestr skarg był stale dostępny, a wpisy w nim i kontrola terminów mogły być dokonywane na bieżąco.
2.  Pracownik prowadzący rejestr skarg jest odpowiedzialny za niezwłoczne dokonywanie wpisów; w szczególności jest obowiązany informować pisemnie dyrektora departamentu właściwego merytorycznie o możliwości niedotrzymania terminów, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 7 i pkt 12 oraz o możliwości zwłoki w wydaniu decyzji, o której mowa w § 20 ust. 2 pkt 15.
3.  Pracownik, któremu skarga została przydzielona do prowadzenia, jest obowiązany niezwłocznie przekazać informacje, które powinny być zawarte w rejestrze skarg, pracownikowi prowadzącemu ten rejestr lub osobie zastępującej tego pracownika.
§  22. 
1.  Departament Prawny prowadzi w formie elektronicznej lub papierowej odrębny rejestr spraw sądowych, z podziałem na poszczególne lata.
2.  Wpisowi do rejestru, o którym mowa w ust. 1, podlegają w szczególności dane, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 1-5, pkt 9 i pkt 10.
3.  W Ministerstwie Finansów rejestr, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje spraw celnych i spraw ze stosunku służbowego funkcjonariuszy celnych.
4.  Przepisy § 20 ust. 3-5 i § 21 stosuje się odpowiednio.
§  23. 
1.  Izby skarbowe, izby celne i urzędy kontroli skarbowej są obowiązane w terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku, przekazać, w zakresie swojej właściwości, zbiorczą informację o skargach za rok ubiegły, według wzoru określonego odpowiednio w załączniku nr 2-18 do zarządzenia, do departamentów Ministerstwa Finansów nadzorujących te jednostki, tj.:
1) izby skarbowe do Departamentu Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansów;
2) urzędy kontroli skarbowej do Departamentu Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów;
3) izby celne do Departamentu Służby Celnej Ministerstwa Finansów.
2.  Departamenty Ministerstwa Finansów właściwe merytorycznie są obowiązane, w terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku, przekazać do Departamentu Prawnego Ministerstwa Finansów zbiorczą informację o skargach za rok ubiegły, według wzoru określonego odpowiednio w załącznikach nr 2-18 do zarządzenia.
3.  Departament Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansów, Departament Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów i Departament Służby Celnej Ministerstwa Finansów sporządzają zbiorczą informację o skargach za rok ubiegły, na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, według wzoru określonego odpowiednio w załącznikach nr 2-18 do zarządzenia, i przekazują ją do Departamentu Prawnego Ministerstwa Finansów w terminie do 31 marca każdego roku.

Rozdział  6

Informowanie o orzeczeniach mających znaczenie dla systemu podatkowego

§  24. 
1.  Izba skarbowa, izba celna oraz urząd kontroli skarbowej, w przypadku uzyskania:
1) informacji o sprawach mających lub mogących mieć znaczenie dla spójności systemu podatkowego:
a) dotyczących egzekucji administracyjnej,
b) w których wystąpiono do NSA o podjęcie uchwał mających na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych lub o rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie przed sądem administracyjnym,
c) w których Sąd przedstawił pytanie prejudycjalne Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości UE albo wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności przepisów prawa podatkowego z Konstytucją RP, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą;
2) kopii wyroku Sądu w sprawie, o której mowa w pkt 1
- przekazują je niezwłocznie, odpowiednio do Departamentu Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansów, Departamentu Polityki Celnej Ministerstwa Finansów, Departamentu Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów albo Departamentu Służby Celnej Ministerstwa Finansów.
2.  Departament Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansów, Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów, Departament Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów i Departament Służby Celnej Ministerstwa Finansów przekazują informacje, o których mowa w ust. 1, odpowiednio do izb skarbowych, izb celnych oraz urzędów kontroli skarbowej, a ponadto do Departamentu Prawnego Ministerstwa Finansów oraz do departamentu właściwego merytorycznie Ministerstwa Finansów.

Rozdział  7

Przepisy przejściowe i końcowe

§  25.  Dyrektorzy izb skarbowych, izb celnych, urzędów kontroli skarbowej są zobowiązani do dostosowania rejestrów skarg w sposób umożliwiający przekazanie, do departamentów Ministerstwa Finansów nadzorujących te jednostki, zbiorczej informacji o skargach za rok 2012, według wzoru określonego odpowiednio w załączniku nr 2-18 do zarządzenia.
§  26.  Traci moc zarządzenie Nr 19 Ministra Finansów z dnia 22 września 2005 r. w sprawie postępowania w Ministerstwie Finansów oraz w izbach skarbowych i izbach celnych w wypadku zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji, postanowienia lub innego aktu albo czynności z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 10, poz. 102).
§  27.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Nazwa organu, który wydał zaskarżone

orzeczenie albo którego bezczynności lub

przewlekłego prowadzenia postępowania

dotyczy skarga

nr.....

miejscowość, dnia....

Wojewódzki Sąd Administracyjny w

Skarżący:

Organ:

wartość przedmiotu sporu:

Odpowiedź na skargę

na decyzję/ postanowienie/ inny akt administracyjny1)

nr......, z dnia........

na bezczynność/przewlekłe prowadzenie postępowania1) otrzymaną w dniu.......

Stosownie do art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami

administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) (nazwa organu, który wydał zaskarżone orzeczenie

albo którego bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania dotyczy skarga):

1) wnosi o oddalenie skargi/odrzucenie skargi/umorzenie postępowania1);

2) przekazuje, jako załączniki, ułożone w porządku chronologicznym spięte i ponumerowane akta sprawy.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie powinno zawierać trzy zasadnicze części (wyodrębnione w tekście i nazwane jak

poniżej) przedstawiające:

1. Dotychczasowy przebieg postępowania administracyjnego;

2. Zarzuty zawarte w skardze2);

3. Odpowiedź na zarzuty zawarte w skardze3).

Podpis osoby uprawnionej

do podpisania odpowiedzi na skargę

Załączniki:

1) zamieścić właściwe,

2) dokładnie wymienić wszystkie zarzuty,

3) po kolei odnieść się do wszystkich zarzutów, przedstawiając argumentację, co do stanu faktycznego i prawnego.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego wydane w ..... roku

PIT

CIT

VAT

AKC

PCC

SD

OP

INNE

1. Liczba interpretacji indywidualnych wydanych przez organy

upoważnione

2. Liczba skarg ogółem do WSA wniesionych w..... roku

/ w tym skargi wniesione w okresie sprawozdawczym na interpretacje

indywidualne wydane w roku poprzednim /

3. Liczba skarg uwzględnionych przez organ upoważniony

4. Liczba skarg przekazanych przez organ do WSA w ... roku

/ w tym z uchybieniem obowiązującego terminu /

5. Liczba spraw rozpoznanych przez WSA w trybie art. 55 § 2 Ppsa, na

podstawie odpisu skargi

6. Liczba korzystnych1) dla organu orzeczeń WSA wydanych w wyniku

rozpatrzenia skargi

7. Liczba niekorzystnych2) dla organu orzeczeń WSA wydanych w wyniku

rozpatrzenia skargi

8. Liczba korzystnych3) dla organu orzeczeń NSA wydanych w wyniku

rozpatrzenia skargi kasacyjnej od orzeczenia WSA

9. Liczba niekorzystnych4) dla organu orzeczeń NSA wydanych w wyniku

rozpatrzenia skargi kasacyjnej od orzeczenia WSA

1) orzeczenia oddalające / odrzucające skargę, umarzające postępowanie (ewentualnie zawierające inne rozstrzygnięcie korzystne z punktu widzenia organu),

2) orzeczenia uchylające interpretację indywidualną (ewentualnie zawierające inne rozstrzygnięcie niekorzystne z punktu widzenia organu),

3) orzeczenia oddalające / odrzucające skargę podatnika, umarzające postępowanie ze skargi podatnika, uchylające niekorzystne dla organu orzeczenie WSA (ewentualnie

zawierające inne rozstrzygnięcie korzystne z punktu widzenia organu),

4) orzeczenia oddalające / odrzucające skargę organu, umarzające postępowanie ze skargi organu, uchylające korzystne dla organu orzeczenie WSA (ewentualnie zawierające

inne rozstrzygnięcie niekorzystne z punktu widzenia organu).

Informację sporządził:

Akceptował:

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Zmiany interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego wydane w ...... roku

PIT

CIT

VAT

AKC

PCC

SD

OP

INNE

1. Liczba wydanych zmian interpretacji indywidualnych

2. Liczba skarg ogółem do WSA wniesionych w... roku

/ w tym skargi wniesione w okresie sprawozdawczym na zmiany

interpretacji indywidualnych wydane w roku poprzednim /

3. Liczba skarg uwzględnionych przez organ

4. Liczba przekazanych przez organ do WSA w ... roku skarg

/ w tym z uchybieniem obowiązującego terminu /

5. Liczba spraw rozpoznanych przez WSA w trybie art. 55 § 2 Ppsa, na

podstawie odpisu skargi

6. Liczba korzystnych1) dla organu orzeczeń WSA wydanych w wyniku

rozpatrzenia skargi

7. Liczba niekorzystnych2) dla organu orzeczeń WSA wydanych w wyniku

rozpatrzenia skargi

8. Liczba korzystnych3) dla organu orzeczeń NSA wydanych w wyniku

rozpatrzenia skargi kasacyjnej od orzeczenia WSA

9. Liczba niekorzystnych4) dla organu orzeczeń NSA wydanych w wyniku

rozpatrzenia skargi kasacyjnej od orzeczenia WSA

1) orzeczenia oddalające / odrzucające skargę, umarzające postępowanie (ewentualnie zawierające inne rozstrzygnięcie korzystne z punktu widzenia organu),

2) orzeczenia uchylające zmianę interpretacji indywidualnej (ewentualnie zawierające inne rozstrzygnięcie niekorzystne z punktu widzenia organu),

3) orzeczenia oddalające / odrzucające skargę podatnika, umarzające postępowanie ze skargi podatnika, uchylające niekorzystne dla organu orzeczenie WSA (ewentualnie

zawierające inne rozstrzygnięcie korzystne z punktu widzenia organu),

4) orzeczenia oddalające / odrzucające skargę organu, umarzające postępowanie ze skargi organu, uchylające korzystne dla organu orzeczenie WSA (ewentualnie zawierające

inne rozstrzygnięcie niekorzystne z punktu widzenia organu).

Informację sporządził:

Akceptował:

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Liczba wydanych w ...... roku rozstrzygnięć organów podlegających zaskarżeniu do WSA1)

Decyzje

Postanowienia

wymiarowe2)

Wymiarowe2)

„niewymiarowe”

PIT

CIT

VAT

AKC

PCC

Inne

kary

porządkowe

koszty

postępowania

w tym

wydane na

podstawie art.

20 ustawy o

podatku

dochodowym

od osób

fizycznych

WZS

SD

(np. w sprawach:

odpowiedzialności

podatkowej osób

trzecich,

odpowiedzialności

spadkobierców)

„niewymiarowe”

(np. w sprawach nadania rygoru

natychmiastowej wykonalności,

pozostawienia wniosku bez

rozpatrzenia)

(np. w sprawach:

- ulg w spłacie,

- zabezpieczeń)

Kwota3)

Kwota3)

1) w liczbie tej nie uwzględnia się rozstrzygnięć określonych w załączniku nr 17,

2) decyzje / postanowienia, które nakładają obowiązki o charakterze pieniężnym podlegające egzekucji administracyjnej,

3) kwotę podaje się w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Informację sporządził:

Akceptował:

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Liczba skarg do WSA wniesionych w ..... roku na:

Decyzje

Postanowienia

Bezczynność

organu lub

przewlekłe

prowadzenie

postępowania

wymiarowe1)

„niewymiarowe”

wymiarowe1)

„niewymiarowe”

PIT

CIT

WZS

VAT

AKC

PCC

SD

Inne

kary

porządkowe

koszty

postępowania

w tym

wydane na

podstawie

art. 20

ustawy o

podatku

dochodowym

od osób

fizycznych

(np. w sprawach:

odpowiedzialności

podatkowej osób

trzecich,

odpowiedzialności

spadkobierców)

(np. w sprawach:

- ulg w spłacie,

- zabezpieczeń)

(np. w sprawach nadania rygoru

natychmiastowej

wykonalności,

pozostawienia

wniosku bez

rozpatrzenia)

Kwota2)

Kwota2)

w tym wydane w roku poprzednim

Kwota2)

Kwota2)

1) decyzje / postanowienia, które nakładają obowiązki o charakterze pieniężnym podlegające egzekucji administracyjnej,

2) kwotę podaje się w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Informację sporządził:

Akceptował:

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Liczba uwzględnionych przez organ w ..... roku skarg na:

Decyzje

Postanowienia

Bezczynność

organu lub

przewlekłe

prowadzenie

postępowania

wymiarowe1)

„niewymiarowe”

wymiarowe1)

„niewymiarowe”

PIT

CIT

WZS

VAT

AKC

PCC

SD

Inne

kary

porządkowe

koszty

postępowania

w tym

wydane na

podstawie

art. 20

ustawy o

podatku

dochodowym

od osób

fizycznych

(np. w sprawach:

odpowiedzialności

podatkowej osób

trzecich,

odpowiedzialności

spadkobierców)

(np. w sprawach:

- ulg w spłacie,

- zabezpieczeń)

(np. w sprawach nadania rygoru

natychmiastowej

wykonalności,

pozostawienia

wniosku bez

rozpatrzenia)

Kwota2)

Kwota2)

1) decyzje / postanowienia, które nakładają obowiązki o charakterze pieniężnym podlegające egzekucji administracyjnej,

2) kwotę podaje się w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Informację sporządził:

Akceptował:

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Liczba przekazanych przez organ do WSA w .... roku skarg na:

Decyzje

Postanowienia

Bezczynność

organu lub

przewlekłe

prowadzenie

postępowania

wymiarowe1)

„niewymiarowe”

wymiarowe1)

„niewymiarowe”

PIT

CIT

WZS

VAT

AKC

PCC

SD

Inne

kary

porządkowe

koszty

postępowania

w tym

wydane na

podstawie

art. 20

ustawy o

podatku

dochodowym

od osób

fizycznych

(np. w sprawach:

odpowiedzialności

podatkowej osób

trzecich,

odpowiedzialności

spadkobierców)

(np. w sprawach:

- ulg w spłacie,

- zabezpieczeń)

(np. w sprawach nadania rygoru

natychmiastowej

wykonalności,

pozostawienia

wniosku bez

rozpatrzenia)

Kwota2)

Kwota2)

w tym z uchybieniem obowiązującego terminu

Kwota2)

Kwota2)

1) decyzje / postanowienia, które nakładają obowiązki o charakterze pieniężnym podlegające egzekucji administracyjnej,

2) kwotę podaje się w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Informację sporządził:

Akceptował:

ZAŁĄCZNIK Nr  8

Liczba spraw rozpoznanych przez WSA w ..... roku

w trybie art. 55 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi na podstawie odpisu skargi na:

Decyzje

Postanowienia

Bezczynność

organu lub

przewlekłe

prowadzenie

postępowania

wymiarowe1)

„niewymiarowe”

wymiarowe1)

„niewymiarowe”

PIT

CIT

WZS

VAT

AKC

PCC

SD

Inne

kary

porządkowe

koszty

postępowania

w tym

wydane na

podstawie

art. 20

ustawy o

podatku

dochodowym

od osób

fizycznych

(np. w sprawach:

odpowiedzialności

podatkowej osób

trzecich,

odpowiedzialności

spadkobierców)

(np. w sprawach:

- ulg w spłacie,

- zabezpieczeń)

(np. w sprawach nadania rygoru

natychmiastowej

wykonalności,

pozostawienia

wniosku bez

rozpatrzenia)

Kwota2)

Kwota2)

1) decyzje / postanowienia, które nakładają obowiązki o charakterze pieniężnym podlegające egzekucji administracyjnej,

2) kwotę podaje się w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Informację sporządził:

Akceptował:

ZAŁĄCZNIK Nr  9

Liczba korzystnych1) dla organu orzeczeń WSA wydanych w ..... roku

w wyniku rozpatrzenia skargi na:

Decyzje

Postanowienia

Bezczynność

organu lub

przewlekłe

prowadzenie

postępowania

Wymiarowe2)

„niewymiarowe”

Wymiarowe2)

„niewymiarowe”

PIT

CIT

WZS

VAT

AKC

PCC

SD

Inne

kary

porządkowe

koszty

postępowania

w tym

wydane na

podstawie

art. 20

ustawy o

podatku

dochodowym

od osób

fizycznych

(np. w sprawach:

odpowiedzialności

podatkowej osób

trzecich,

odpowiedzialności

spadkobierców)

(np. w sprawach:

- ulg w spłacie,

- zabezpieczeń)

(np. w sprawach nadania rygoru

natychmiastowej

wykonalności,

pozostawienia

wniosku bez

rozpatrzenia)

Kwota3)

Kwota3)

1) orzeczenia oddalające / odrzucające skargę, umarzające postępowanie (ewentualnie zawierające inne rozstrzygnięcie korzystne z punktu widzenia organu),

2) decyzje / postanowienia, które nakładają obowiązki o charakterze pieniężnym podlegające egzekucji administracyjnej,

3) kwotę podaje się w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Informację sporządził:

Akceptował:

ZAŁĄCZNIK Nr  10

Liczba niekorzystnych1) dla organu orzeczeń WSA wydanych w ...... roku

w wyniku rozpatrzenia skargi na:

Decyzje

Postanowienia

Bezczynność

organu lub

przewlekłe

prowadzenie

postępowania

wymiarowe2)

„niewymiarowe”

wymiarowe2)

„niewymiarowe”

PIT

CIT

WZS

VAT

AKC

PCC

SD

Inne

kary

porządkowe

koszty

postępowania

w tym

wydane na

podstawie

art. 20

ustawy o

podatku

dochodowym

od osób

fizycznych

(np. w sprawach:

odpowiedzialności

podatkowej osób

trzecich,

odpowiedzialności

spadkobierców)

(np. w sprawach:

- ulg w spłacie,

- zabezpieczeń)

(np. w sprawach nadania rygoru

natychmiastowej

wykonalności,

pozostawienia

wniosku bez

rozpatrzenia)

Kwota3)

Kwota3)

1) orzeczenia uchylające decyzję / postanowienie (ewentualnie zawierające inne rozstrzygnięcie niekorzystne z punktu widzenia organu),

2) decyzje / postanowienia, które nakładają obowiązki o charakterze pieniężnym podlegające egzekucji administracyjnej,

3) kwotę podaje się w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Informację sporządził:

Akceptował:

ZAŁĄCZNIK Nr  11

Liczba korzystnych1) dla organu orzeczeń NSA wydanych w ..... roku

w wyniku rozpatrzenia skargi kasacyjnej od orzeczenia WSA dotyczącego:

Decyzje

Postanowienia

Bezczynność

organu lub

przewlekłe

prowadzenie

postępowania

wymiarowe2)

„niewymiarowe”

wymiarowe2)

„niewymiarowe”

PIT

CIT

WZS

VAT

AKC

PCC

SD

Inne

kary

porządkowe

koszty

postępowania

w tym

wydane na

podstawie

art. 20

ustawy o

podatku

dochodowym

od osób

fizycznych

(np. w sprawach:

odpowiedzialności

podatkowej osób

trzecich,

odpowiedzialności

spadkobierców)

(np. w sprawach:

- ulg w spłacie,

- zabezpieczeń)

(np. w sprawach nadania rygoru

natychmiastowej

wykonalności,

pozostawienia

wniosku bez

rozpatrzenia)

Kwota3)

Kwota3)

1) orzeczenia oddalające / odrzucające skargę podatnika, umarzające postępowanie ze skargi podatnika, uchylające niekorzystne dla organu orzeczenie WSA (ewentualnie

zawierające inne rozstrzygnięcie korzystne z punktu widzenia organu),

2) decyzje / postanowienia, które nakładają obowiązki o charakterze pieniężnym podlegające egzekucji administracyjnej,

3) kwotę podaje się w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Informację sporządził:

Akceptował:

ZAŁĄCZNIK Nr  12

Liczba niekorzystnych1) dla organu orzeczeń NSA wydanych w ..... roku

w wyniku rozpatrzenia skargi kasacyjnej od orzeczenia WSA dotyczącego:

Decyzje

Postanowienia

Bezczynność

organu lub

przewlekłe

prowadzenie

postępowania

wymiarowe2)

„niewymiarowe”

wymiarowe2)

„niewymiarowe”

PIT

CIT

WZS

VAT

AKC

PCC

SD

Inne

kary

porządkowe

koszty

postępowania

w tym

wydane na

podstawie

art. 20

ustawy o

podatku

dochodowym

od osób

fizycznych

(np. w sprawach:

odpowiedzialności

podatkowej osób

trzecich,

odpowiedzialności

spadkobierców)

(np. w sprawach:

- ulg w spłacie,

- zabezpieczeń)

(np. w sprawach nadania rygoru

natychmiastowej

wykonalności,

pozostawienia

wniosku bez

rozpatrzenia)

Kwota3)

Kwota3)

1) orzeczenia oddalające / odrzucające skargę organu, umarzające postępowanie ze skargi organu, uchylające korzystne dla organu orzeczenie WSA (ewentualnie zawierające

inne rozstrzygnięcie niekorzystne z punktu widzenia organu),

2) decyzje / postanowienia, które nakładają obowiązki o charakterze pieniężnym podlegające egzekucji administracyjnej,

3) kwotę podaje się w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Informację sporządził:

Akceptował:

ZAŁĄCZNIK Nr  13

INFORMACJA

o skargach do sądów administracyjnych za rok ......

w sprawach z zakresu egzekucji administracyjnej

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba / Kwota1)

1.

Liczba wydanych postanowień ogółem podlegających zaskarżeniu do WSA

2.

Liczba skarg, które wpłynęły do organu w okresie sprawozdawczym, w tym dotyczące:

2.1.

bezczynności organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania2)

2.2.

wydanych postanowień

2.3.

pozostałych (w tym inne akty bądź czynności z zakresu administracji publicznej)

3.

Liczba skarg, które pozostały do załatwienia z poprzedniego okresu sprawozdawczego

4.

Liczba skarg załatwionych przez organ w okresie sprawozdawczym w wyniku

uwzględnienia skargi

5.

Liczba skarg, przekazanych przez organ do WSA4), w tym:

5.1.

przekazanych z uchybieniem obowiązującego terminu

6.

Liczba orzeczeń WSA wydanych w okresie sprawozdawczym, w tym:

6.1.

uchylających postanowienie (ewentualnie zawierających inne rozstrzygnięcie,

niekorzystne z punktu widzenia organu)

6.2.

Oddalających / odrzucających skargi (ewentualnie zawierających inne

rozstrzygnięcie, korzystne z punktu widzenia organu)

6.3.

umarzających postępowanie

7.

Liczba orzeczeń wydanych przez WSA w trybie art. 55 § 2 ustawy - Prawo o

postępowaniu przed sądami administracyjnymi (orzeczenia wydane na podstawie odpisu

skargi)

8.

Liczba i kwota wymierzonych organowi grzywien w trybie art. 55 § 1 i art. 154 § 1

ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

9.

Liczba wniesionych skarg kasacyjnych, w tym:

9.1.

skargi wniesione przez organ

10.

Liczba orzeczeń wydanych przez NSA w wyniku rozpatrzenia skargi kasacyjnej, w tym:

10.1.

rozstrzygnięcia korzystne dla organu

1) kwotę podaje się w zaokrągleniu do pełnych złotych,

2) w tym bezczynności / przewlekłego prowadzenia postępowania przez Naczelnika US z obszaru właściwości danej IS,

3) w liczbie tej nie uwzględnia się skarg wymienionych w pkt 4.

Informację sporządził:

Akceptował:

ZAŁĄCZNIK Nr  14

INFORMACJA

o skargach do sądów administracyjnych dotyczących spraw celnych

za rok ......

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba / Kwota1)

1.

Liczba skarg, które wpłynęły do organu w okresie sprawozdawczym, w tym dotyczące:

1.1.

bezczynności organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania2)

1.2.

wydanych decyzji:

1.2.1.

ustalających wysokość należności celnej na kwotę

1.2.2.

innych niż wymienione w pkt 1.2.1.

1.3.

pozostałych (postanowienia lub inne akty bądź czynności z zakresu

administracji publicznej)3)

2.

Liczba skarg, które pozostały do załatwienia z poprzedniego okresu sprawozdawczego

3.

Liczba decyzji administracyjnych4) (ogółem – niezależnie od tego, czy zostały

zaskarżone, czy nie) wydanych przez organ celny w okresie sprawozdawczym:

3.1.

ustalających wysokość należności celnej na kwotę

3.2.

innych niż wymienione w pkt 3.1.

4.

Liczba skarg załatwionych przez organ celny w okresie sprawozdawczym w wyniku

uwzględnienia skargi, w tym:

4.1.

dotyczących decyzji ustalających wysokość należności celnych / na kwotę

5.

Liczba skarg5) przekazanych przez organ celny do WSA, w tym:

5.1.

przekazanych z uchybieniem obowiązującego terminu

6.

Liczba orzeczeń wydanych w okresie sprawozdawczym, w tym:

6.1.

uchylających decyzje (ewentualnie zawierających inne rozstrzygnięcie,

niekorzystne z punktu widzenia organu celnego)

6.2.

oddalających (odrzucających) skargi

6.3.

umarzających postępowanie

7.

Liczba orzeczeń wydanych przez WSA w trybie art. 55 § 2 ustawy - Prawo o

postępowaniu przed sądami administracyjnymi

8.

Liczba i kwota wymierzonych organowi celnemu grzywien w trybie art. 55 § 1 i art. 154

§ 1. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

9.

Liczba wniesionych skarg kasacyjnych, w tym skargi wniesione przez:

9.1.

organ celny

9.2.

stronę przeciwną w stosunku do organu celnego

10.

Liczba orzeczeń wydanych przez NSA w wyniku rozpatrzenia skargi kasacyjnej, w tym rozstrzygnięcia korzystne dla:

10.1.

organu celnego

1) kwotę podaje się w zaokrągleniu do pełnych złotych,

2) w tym bezczynności / przewlekłego prowadzenia postępowania przez Naczelnika UC z obszaru właściwości danej IC,

3) w tym zaskarżone do WSA akty lub czynności Naczelnika UC z obszaru właściwości danej IC,

4) tylko decyzje administracyjne (bez postanowień i innych aktów administracyjnych),

5) w liczbie tej nie uwzględnia się skarg wymienionych w pkt 4.

Informację sporządził:

Akceptował:

ZAŁĄCZNIK Nr  15

INFORMACJA

o skargach do sądów administracyjnych dotyczących spraw

ze stosunku służbowego funkcjonariuszy celnych za rok ...

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba / Kwota1)

1.

Liczba skarg, które wpłynęły do organu w okresie sprawozdawczym dotyczących:

1.1.

bezczynności organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania2)

1.2.

decyzji o zwolnieniu ze służby

1.3.

decyzji o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków

1.4.

orzeczeń dyscyplinarnych

1.5.

pozostałych

2.

Liczba skarg, które pozostały do załatwienia z poprzedniego okresu

sprawozdawczego

3.

Liczba decyzji administracyjnych (ogółem - niezależnie od tego, czy zostały zaskarżone,

czy nie) wydanych przez organ w okresie sprawozdawczym

4.

Liczba skarg załatwionych w okresie sprawozdawczym w wyniku uwzględnienia

skargi

5.

Liczba skarg3) przekazanych do WSA, w tym:

5.1.

przekazanych z uchybieniem obowiązującego terminu

6.

Liczba orzeczeń WSA wydanych w okresie sprawozdawczym, w tym:

6.1.

uchylających decyzje, orzeczenia dyscyplinarne (ewentualnie zawierających inne

rozstrzygnięcie, niekorzystne z punktu widzenia organu administracji)

6.2.

oddalających (odrzucających) skargę

6.3.

umarzających postępowanie

7.

Liczba orzeczeń wydanych przez WSA w trybie art. 55 § 2 ustawy - Prawo o

postępowaniu przed sądami administracyjnymi

8.

Liczba oraz kwota wymierzonych organowi administracyjnemu grzywien w trybie

art. 55 § 1 i art. 154 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami

administracyjnymi

9.

Liczba wniesionych skarg kasacyjnych, w tym skargi wniesione przez:

9.1.

organ administracji

9.2.

funkcjonariusza celnego

10.

Liczba orzeczeń wydanych przez NSA w wyniku rozpatrzenia skargi kasacyjnej, w

tym rozstrzygnięcia korzystne dla:

10.1.

organu administracji

10.2.

funkcjonariusza celnego

1) kwotę podaje się w zaokrągleniu do pełnych złotych,

2) w tym bezczynności / przewlekłego prowadzenia postępowania przez Naczelnika UC z obszaru właściwości danej IC,

3) w liczbie tej nie uwzględnia się skarg wymienionych w pkt 4.

Informację sporządził:

Akceptował:

ZAŁĄCZNIK Nr  16

INFORMACJA

o skargach do sądów administracyjnych za rok ......

w sprawach innych niż określone w załącznikach nr 1-15, 17 i 18

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba/Kwota1)

1.

Liczba wydanych decyzji ogółem (niezależnie od tego, czy zostały zaskarżone, czy nie),

podlegających zaskarżeniu do WSA

2.

Liczba skarg, które wpłynęły do organu w okresie sprawozdawczym, w tym:

2.1.

na bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania2)

2.2.

na wydane decyzje

2.3.

pozostałe (postanowienia lub inne akty bądź czynności z zakresu administracji

publicznej)3)

3.

Liczba skarg, które pozostały do załatwienia z poprzedniego okresu sprawozdawczego

4.

Liczba skarg załatwionych przez organ w okresie sprawozdawczym w wyniku

uwzględnienia skargi

5.

Liczba skarg4) przekazanych przez organ do WSA, w tym:

5.1.

przekazanych z uchybieniem obowiązującego terminu

6.

Liczba orzeczeń WSA wydanych w okresie sprawozdawczym w tym:

6.1.

uchylających decyzję lub postanowienie (ewentualnie zawierających inne

rozstrzygnięcie, niekorzystne z punktu widzenia organu)

6.2.

oddalających/odrzucających skargi (ewentualnie zawierających inne

rozstrzygnięcie, korzystne z punktu widzenia organu)

6.3.

umarzających postępowanie

7.

Liczba orzeczeń wydanych przez WSA w trybie art. 55 § 2 ustawy - Prawo o

postępowaniu przed sądami administracyjnymi (orzeczenia wydane na podstawie odpisu

skargi)

8.

Liczba i kwota wymierzonych organowi grzywien w trybie art. 55 § 1 i art. 154 § 1

ustawy -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

9.

Liczba wniesionych skarg kasacyjnych, w tym:

9.1.

wniesionych przez organ administracyjny

10.

Liczba orzeczeń wydanych przez NSA w wyniku rozpatrzenia skargi kasacyjnej, w tym:

10.1.

rozstrzygnięcia korzystne dla organu administracyjnego

1) kwotę podaje się w zaokrągleniu do pełnych złotych,

2) w tym na bezczynność / przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika US z obszaru właściwości danej IS,

3) w tym zaskarżone do WSA akty lub czynności Naczelnika US z obszaru właściwości danej IS,

4) w liczbie tej nie uwzględnia się skarg wymienionych w pkt 4.

Informację sporządził:

Akceptował:

ZAŁĄCZNIK Nr  17

INFORMACJA

o skargach do sądów administracyjnych za rok ......

na orzeczenia wydane w trybach nadzwyczajnych oraz o orzeczeniach wydanych

przez sądy administracyjne w trybach nadzwyczajnych

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba/Kwota1)

1.

Liczba wydanych decyzji ogółem podlegających zaskarżeniu do WSA

2.

Liczba wydanych postanowień ogółem podlegających zaskarżeniu do WSA

3.

Liczba skarg, które wpłynęły do organu w okresie sprawozdawczym, w tym dotyczące:

4.

4.1.

wydanych decyzji

4.2

wydanych postanowień

4.3

bezczynności organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania

4.4

pozostałych

5.

Liczba skarg, które pozostały do załatwienia z poprzedniego okresu sprawozdawczego

6.

Liczba skarg załatwionych przez organ w okresie sprawozdawczym w wyniku

uwzględnienia skargi

7.

Liczba skarg, przekazanych przez organ do WSA, w tym:

7.1

przekazanych z uchybieniem obowiązującego terminu

8.

Liczba orzeczeń WSA wydanych w okresie sprawozdawczym, w tym:

8.1

uchylających decyzje, postanowienia (ewentualnie zawierających inne

rozstrzygnięcie, niekorzystne z punktu widzenia organu)

8.2

oddalających/odrzucających skargi (ewentualnie zawierających inne rozstrzygnięcie,

korzystne z punktu widzenia organu)

8.3

umarzających postępowanie

9.

Liczba orzeczeń wydanych przez WSA w trybie art. 55 § 2 ustawy - Prawo o

postępowaniu przed sądami administracyjnymi (orzeczenia wydane na podstawie odpisu

skargi)

10.

Liczba i kwota wymierzonych organowi grzywien w trybie art. 55 § 1 i art. 154 § 1

ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

11.

Liczba wniesionych skarg kasacyjnych, w tym:

11.1.

skargi wniesione przez organ

12.

Liczba orzeczeń wydanych przez NSA w wyniku rozpatrzenia skargi kasacyjnej, w tym:

12.1.

rozstrzygnięcia korzystne dla organu

13.

Liczba wniesionych do WSA skarg o wznowienie postępowania, w tym:

13.1.

skargi wniesione przez organ

14.

Liczba orzeczeń wydanych przez WSA w wyniku rozpatrzenia skargi o wznowienie

postępowania, w tym:

14.1.

rozstrzygnięcia korzystne dla organu

15.

Liczba wniesionych do NSA skarg o wznowienie postępowania, w tym:

15.1.

skargi wniesione przez organ

16.

Liczba orzeczeń wydanych przez NSA w wyniku rozpatrzenia skargi o wznowienie

postępowania, w tym:

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba/Kwota1)

16.1.

rozstrzygnięcia korzystne dla organu

17.

Liczba wniesionych skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego

orzeczenia, w tym:

17.1.

skargi wniesione przez organ

18.

Liczba orzeczeń wydanych przez NSA w wyniku rozpatrzenia skargi o stwierdzenie

niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, w tym:

18.1.

rozstrzygnięcia korzystne dla organu

1) kwotę podaje się w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Informację sporządził:

Akceptował:

ZAŁĄCZNIK Nr  18

INFORMACJA

o skargach do sądów administracyjnych za rok ......

w sprawach z zakresu gier hazardowych oraz podatku od gier

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba/Kwota1)

1.

Liczba skarg, które wpłynęły do organu administracji w okresie sprawozdawczym, w tym

dotyczące:

1.1.

bezczynności organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania2)

1.2.

wydanych decyzji

1.3.

pozostałych (postanowienia lub inne akty bądź czynności z zakresu administracji

publicznej)3)

2.

Liczba skarg, które pozostały do załatwienia z poprzedniego okresu sprawozdawczego

3.

Liczba decyzji administracyjnych (ogółem - niezależnie od tego, czy zostały zaskarżone,

czy nie) wydanych przez organ administracji w okresie sprawozdawczym4)

4.

Liczba skarg załatwionych przez organ administracji w okresie sprawozdawczym w

wyniku uwzględnienia skargi

5.

Liczba skarg5), przekazanych przez organ administracji do WSA, w tym:

5.1.

przekazanych z uchybieniem obowiązującego terminu

6.

Liczba orzeczeń WSA otrzymanych przez organ administracji w okresie sprawozdawczym,

w tym:

6.1.

uchylających decyzje (ewentualnie zawierających inne rozstrzygnięcie,

niekorzystne z punktu widzenia organu administracji)

6.2.

oddalających (odrzucających) skargi

6.3.

umarzających postępowanie

7.

Liczba orzeczeń wydanych przez WSA w trybie art. 55 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu

przed sądami administracyjnymi

8.

Liczba i kwota wymierzonych organowi administracji grzywien w trybie art. 55 § 1 i art.

154 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

9.

Liczba wniesionych skarg kasacyjnych, w tym skargi wniesione przez:

9.1.

organ administracji

10.

Liczba orzeczeń wydanych przez NSA w wyniku rozpatrzenia skargi kasacyjnej, w tym:

10.1.

rozstrzygnięcia korzystne dla organu administracji

1) kwotę podaje się w zaokrągleniu do pełnych złotych,

2) w tym bezczynności / przewlekłego prowadzenia postępowania przez Naczelnika UC z obszaru właściwości danej IC,

3) w tym zaskarżone do WSA akty lub czynności Naczelnika UC z obszaru właściwości danej IC,

4) decyzje administracyjne (bez postanowień i innych aktów administracyjnych),

5) w liczbie tej nie uwzględnia się skarg wymienionych w pkt 4.

Informację sporządził:

Akceptował:

* Z dniem 20 stycznia 2015 r. nin. zarządzenie utraciło moc w części dotyczącej 1 sposobu prowadzenia rejestrów w sprawach dotyczących wniesienia skargi do WSA, wniesienia skargi kasacyjnej lub zażalenia przez skarżącego albo organ administracji do NSA, wniesienia skargi o wznowienie postępowania, wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, 2 trybu sporządzania i przekazywania do Ministerstwa Finansów informacji o skargach, o których mowa w pkt 1, 3 trybu informowania Ministerstwa Finansów przez izby celne, izby skarbowe oraz urzędy kontroli skarbowej o orzeczeniach mających lub mogących mieć istotne znaczenie dla systemu podatkowego, zgodnie z § 12 zarządzenia nr 3 z dnia 20 stycznia 2015 r. (Dz.Urz.MF.2015.7).