Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2013.42

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 4 czerwca 2013 r.
w sprawie postępowania policjantów w przypadkach ujawnienia amfetaminy, fenyloacetonu lub tabletek mogących zawierać pochodne amfetaminy i inne substancje psychotropowe

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Zarządzenie określa sposób postępowania obowiązujący policjantów w przypadkach ujawnienia amfetaminy, fenyloacetonu (zwanego dalej "BMK") lub produktów mających formę tabletek, ujawnionych w okolicznościach wskazujących, że mogą zawierać pochodne amfetaminy i inne substancje psychotropowe.
2. Z przejętych ilości amfetaminy, BMK oraz tabletek mogących zawierać pochodne amfetaminy i inne substancje psychotropowe, zwanych dalej "tabletkami", pobiera się próbki w celu niezwłocznego przekazania ich do badań identyfikacyjnych, zwanych dalej "profilowaniem".
3. Celem profilowania jest identyfikacja substancji jednocześnie wytworzonych (pochodzących z tej samej partii) lub pochodzących z tego samego źródła (miejsca nielegalnej produkcji).
§  2.
1. Przepisy zarządzenia nie dotyczą tabletek, znajdujących się w oryginalnym opakowaniu legalnego producenta i ujawnionych w okolicznościach niewskazujących na związek z nielegalnym obrotem oraz zawierających w swoim składzie substancje zakwalifikowane do grupy IV-P w wykazie substancji psychotropowych, stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124).
2. W przypadku przejęcia amfetaminy, BMK lub tabletek w wyniku czynności dochodzeniowo-śledczych wykonywanych na podstawie art. 303, 308 lub 325b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.2)), zwanej dalej "Kpk", albo czynności administracyjno-porządkowych wykonywanych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395), zwanej dalej "Kpw", czynności przewidziane w niniejszym zarządzeniu należy wykonać z uwzględnieniem:
1) trybu postępowania określonego w art. 193 i 194 Kpk;
2) przepisów zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji postępowania z dowodami rzeczowymi stanowiącymi przedmiot badań w laboratoriach kryminalistycznych Policji oraz ich ekspedycji po przeprowadzeniu tych badań, zmienionego zarządzeniem nr 840 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 lipca 2004 r. (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 71).
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zakres badań powinien obejmować oprócz profilowania również inne ustalenia dowodowe, uznane za istotne w prowadzonym postępowaniu karnym lub postępowaniu w sprawie o wykroczenie.
§  3.
1. Obowiązek pobrania próbek i niezwłocznego przekazania do profilowania dotyczy przypadków:
1) jednorazowego przejęcia co najmniej 30 gramów substancji zawierających amfetaminę, 1 litra BMK lub 100 całych tabletek;
2) ujawnienia amfetaminy, BMK lub tabletek podczas oględzin miejsca nielegalnej produkcji, bez względu na ilość ujawnionych substancji.
2. W przypadkach uzasadnionych względami wykrywczymi można przekazać do profilowania próbkę z przejętych jednorazowo mniejszych niż określone w ust. 1 pkt 1 ilości amfetaminy, BMK lub tabletek.
3. Pojedyncza próbka przekazywana do profilowania powinna zawierać co najmniej 0,5 grama amfetaminy, 10 mililitrów BMK lub 8 tabletek.
§  4.
1. Policjant prowadzący czynności służbowe, w toku których ujawniono i przejęto amfetaminę, BMK lub tabletki, w przypadku określonym w § 3 ust. 3 niezwłocznie:
1) przesyła przejęte substancje lub ich próbki do laboratorium kryminalistycznego właściwej miejscowo komendy wojewódzkiej Policji, zwanego dalej "LK KWP", w celu przeprowadzenia:
a) wstępnych badań ograniczonych do ustalenia, czy przesłana próbka zawiera amfetaminę, BMK, pochodne amfetaminy lub inne substancje psychotropowe oraz określenia ilości przesłanych do badania substancji - w przypadku substancji przejętych w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych,
b) badań określonych w postanowieniu o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego - w przypadku próbki przejętej w wyniku czynności dochodzeniowo-śledczych lub administracyjno-porządkowych;
2) sporządza i przesyła do Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, zwanego dalej "CBŚ KGP", informację o przejęciu amfetaminy, fenyloacetonu lub tabletek zawierających substancje psychotropowe albo o ujawnieniu nielegalnego laboratorium, zwaną dalej "informacją o przejęciu".
2. Próbkę przekazuje się do LK KWP wraz z następującą dokumentacją:
1) wnioskiem o dokonanie badań identyfikacyjnych i profilowania substancji, zwanym dalej "wnioskiem" - w przypadku przejęcia w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych;
2) postanowieniem o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego wydanym na podstawie art. 194 Kpk - w przypadku przejęcia w wyniku czynności dochodzeniowo-śledczych;
3) postanowieniem o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego wydanym na podstawie art. 194 Kpk w związku z art. 42 § 1 Kpw - w przypadku przejęcia w wyniku czynności administracyjno-porządkowych.
3. Informację o przejęciu sporządzoną niewłaściwie zwraca się do przesyłającej komórki organizacyjnej Policji w celu uzupełnienia lub ponownego sporządzenia.
4. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
5. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  5.
1. LK KWP:
1) w przypadku pozytywnego wyniku wstępnych badań identyfikacyjnych - przesyła próbkę wraz z wnioskiem lub postanowieniem, o których mowa w § 4 ust. 2, do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, zwanego dalej "CLKP";
2) w przypadku negatywnego wyniku wstępnych badań identyfikacyjnych i profilowania sporządza informację o wynikach badań i profilowania, zwaną dalej "informacją o badaniu", zwraca próbkę do komórki organizacyjnej Policji wnioskującej o badanie oraz przesyła kopię informacji o badaniu do CBŚ KGP.
2. Wzór informacji o badaniu określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  6.
1. CLKP prowadzi zbiór PROFIL w celu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji dotyczących profilowania.
2. Zbiór PROFIL składa się z:
1) kartoteki stanowiącej usystematyzowany zbiór wykresów profili chemicznych próbek oraz katalog fotograficzny tabletek objętych profilowaniem;
2) elektronicznej bazy danych zawierającej dane o składzie i właściwościach chemicznych profilowanych substancji oraz informacje o próbkach zawarte we wnioskach oraz - w przypadku tabletek - dodatkowo dane o ich wyglądzie fizycznym, a w szczególności kształtach, rozmiarach i oznaczeniach nadanych przez wytwórców.
3. CLKP nadaje ten sam numer ewidencyjny PROFIL wnioskowi i wykresowi profilu chemicznego oraz informacjom w elektronicznej bazie danych, dotyczącym próbki objętej wnioskiem.
§  7.
1. CLKP po przeprowadzeniu profilowania:
1) przesyła opinię zawierającą wyniki badań do komórki organizacyjnej Policji wnioskującej o profilowanie lub wydającej postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego, a także zwraca badaną próbkę, jeżeli nie uległa zniszczeniu w trakcie badań;
2) sporządza i przesyła do CBŚ KGP informację o badaniu.
2. W opinii zawierającej wyniki badań zamieszcza się w każdym przypadku informację, czy i jakie stwierdzono podobieństwo z wynikami wcześniejszych badań, znajdującymi się w zbiorze PROFIL. W przypadku stwierdzenia takiego podobieństwa o dodatkowe niezbędne informacje w tym zakresie należy zwrócić się do CBŚ KGP.
§  8. W CBŚ KGP gromadzi się dane o pochodzeniu ujawnionej amfetaminy, BMK i tabletek, o osobach i innych podmiotach oraz o przedmiotach związanych z ujawnionymi substancjami w zbiorze danych o nazwie KOKON, prowadzonym w sposób określony odrębnymi przepisami.
§  9. Traci moc zarządzenie nr 1159 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2005 roku w sprawie postępowania policjantów w przypadkach ujawnienia amfetaminy, fenyloacetonu oraz tabletek mogących zawierać pochodne amfetaminy i inne substancje psychotropowe (Dz. Urz. KGP Nr 17, poz. 118, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 oraz z 2010 r. Nr 10, poz. 76).
§  10. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529.

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051, Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 98, poz. 626, Nr 106, poz. 669, Nr 122, poz. 826, Nr 125, poz. 842, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307, z 2011 r. Nr 48, poz. 245 i 246, Nr 53, poz. 273, Nr 112, poz. 654, Nr 117, poz. 678, Nr 142, poz. 829, Nr 199, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 240, poz. 1430, 1431 i 1438 i Nr 279, poz. 1645 oraz z 2012 r. poz. 886, 1091, 1101, 1327, 1426, 1447 i 1529.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wzór

INFORMACJA

Wzór informacji o przejęciu amfetaminy, fenyloacetonu lub tabletek zawierających substancje psychotropowe albo o ujawnieniu nielegalnego laboratorium

___________________________________________________________________________

______________________________

klauzula tajności (jeśli nadano)

.............................................

miejscowość, data

Stempel nagłówkowy

Egz. nr

...................................................

znak sprawy (liczba dziennika)

O PRZEJĘCIU AMFETAMINY, FENYLOACETONU, TABLETEK ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE, UJAWNIENIU NIELEGALNEGO LABORATORIUM* (niepotrzebne skreślić)

Część I - Informacje dotyczące osoby, u której ujawniono i przejęto narkotyki lub prekursory

Dział (A) - dane personalne

Nazwisko
Pierwsze imię
Drugie imię
Imię ojca
PESEL
Płeć
Data urodzeni
Narodowość
Wykształcenie
Wykonywany zawód

miejsce pracy

Dokument tożsamości

/rodzaj, seria, numer/

Informacje dodatkowe

Dział (B) - adres osoby (miejsce zameldowania, miejsce zamieszkania)

Państwo
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Numer budynku
Numer mieszkania
Informacje dodatkowe

Dział (C) - użytkowany(e)pojazdy(y)

Numer rejestracyjny
Rodzaj pojazdu
Marka
Model
Kolor
Informacje dodatkowe

Dział (D) - użytkowany(e) telefon(y)

Numer telefonu

(numer kierunkowy)

Właściciel/abonent telefonu
Użytkownik telefonu
Informacje dodatkowe

Dział (E) - posiadane przedsiębiorstwo (firma)

Nazwa firmy
REGON
Informacje dodatkowe

Część II - Informacje dotyczące przejętych substancji

Dział (A) - informacje ogólne

Data
Miejsce ukrycia
UjawnienieDealer
Magazyn
Przemyt
Grupa przestępcza

(opis)

Dział (B) - lokalizacja

Państwo
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Numer budynku
Numer mieszkania
Informacje dodatkowe

Dział (C) - przejęte substancje

Nazwa
Ilość
Przeznaczenie na kraj

(województwo)

Przeznaczenie za granice

(państwo)

Informacje dodatkowe

Dział (D) - rodzaj przejętych prekursorów

KategoriaNazwaPochodzenieIlość
I
II
III

Dział (E) - rodzaj przejętych odczynników

NazwaPochodzenieIlość

Część III - Informacje dotyczące ujawnionego nielegalnego laboratorium

Dział (A) - dane ogólne

Rodzaj laboratoriumAmfetaminy
Metamfetaminy
Ekstasy
BMK
Inne - jakie
Miejsce organizacjiDom jednorodzinny
Mieszkanie
Pomieszczenie gospodarcze
Pomieszczenie specjalistyczne
Inne - jakie
Rodzaj sprzętuAmatorski
Profesjonalny
Metoda produkcjiLeucarta
Nitrostyrenowa
Redukcyjnego aminowania
"Lodowa"
Inna - jaka
Liczba linii produkcyjnych
Szacunkowa wielkość produkcji na dobę
Data rozpoczęcia działalności
Data likwidacji
Grupa przestępcza, na potrzeby której pracowało laboratorium
Informacje dodatkowe

Dział (B) -lokalizacja nielegalnego laboratorium

Państwo
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Numer budynku
Numer mieszkania
Informacje dodatkowe

Dział (C) - narkotyki przejęte w nielegalnym laboratorium

Nazwa
Ilość
Przeznaczenie na kraj

(województwo)

Przeznaczenie za granice

(państwo)

Informacje dodatkowe

Dział (D) - prekursory przejęte w nielegalnym laboratorium

KategoriaNazwaPochodzenieIlość
I
II
III

Dział (E) - odczynniki przejęte w nielegalnym laboratorium

NazwaPochodzenieIlość

Wyk. w 2 egz.

Egz. nr 1 - Centralne Biuro Śledcze KGP

Egz. nr 2 - aa.

Oprac.

______________________________

klauzula tajności (jeśli nadano)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wzór

WNIOSEK O DOKONANIE

wniosku o dokonanie badań identyfikacyjnych i profilowania substancji

___________________________________________________________________________

..................................................

miejscowość, data

Stempel nagłówkowy

...............................................

znak sprawy (liczba dziennika)

CENTRALNE LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE POLICJI

za pośrednictwem

LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI w ..........................................................

BADAŃ IDENTYFIKACYJNYCH I PROFILOWANIA SUBSTANCJI

1. ........................................................................................................................................

rodzaj substancji

2. [][] [][] [][] data pobrania próbki

dzień miesiąc rok

3. ........................................................................................................................................

nazwa i siedziba komórki organizacyjnej Policji

4. ........................................................................................................................................

[][][][][][]

numer identyfikacyjny policjanta

................................................................ PIECZĘĆ I PODPIS

5. *WYNIK BADANIA IDENTYFIKACYJNEGO

................................................................................................................................................

rodzaj substancji

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

badania identyfikacyjne prowadził - imię i nazwisko

6.* [][] [][] [][] data identyfikacji próbki

dzień miesiąc rok

...................................................

pieczęć i podpis

* wypełnia LK KWP

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Wzór

INFORMACJA

informacji o wynikach badań identyfikacyjnych i profilowania amfetaminy, fenyloacetonu lub tabletek zawierających substancje psychotropowe albo o ujawnieniu nielegalnego laboratorium

___________________________________________________________________________

..................................................

miejscowość, data

Stempel nagłówkowy

...............................................

znak sprawy (liczba dziennika)

O WYNIKACH BADAŃ IDENTYFIKACYJNYCH I PROFILOWANIA AMFETAMINY*, FENYLOACETONU*, TABLETEK ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE*, UJAWNIENIU NIELEGALNEGO LABORATORIUM*

*niepotrzebne skreślić

Numer bieżący
Numer ekspertyzy
Zleceniodawca
Jednostka prowadząca sprawę znak sprawy
Masa próbki
Czystość
Grupa
Model podobieństwa
Postać
Metoda produkcji
Dodatkowe informacje