Porozumienie pomiędzy Ministrem Finansów, Ministrem Kultury, Komendantem Głównym Policji i Komendantem Głównym Straży Granicznej w sprawie współdziałania w zwalczaniu nielegalnego wywozu za granicę lub przywozu z zagranicy zabytków.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2004.21.135

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2005 r.

POROZUMIENIE
z dnia 3 listopada 2004 r.
pomiędzy Ministrem Finansów, Ministrem Kultury, Komendantem Głównym Policji i Komendantem Głównym Straży Granicznej w sprawie współdziałania w zwalczaniu nielegalnego wywozu za granicę lub przywozu z zagranicy zabytków

Mając na celu zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania w zakresie zadań określonych w ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641), w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959), w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.1) oraz w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 z późn. zm.2), dotyczących zwalczania przypadków nielegalnego wywozu za granicę lub przywozu z zagranicy zabytków, Minister Finansów, Minister Kultury, Komendant Główny Policji i Komendant Główny Straży Granicznej postanawiają, co następuje:
§  1.
Minister Finansów, Minister Kultury, Komendant Główny Policji i Komendant Główny Straży Granicznej, zwani dalej "Stronami", każdy w zakresie swoich uprawnień, zobowiązują się do współpracy w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa, dotyczących wywozu za granicę lub przywozu z zagranicy zabytków poprzez udzielanie sobie wzajemnej pomocy w zakresie:
1)
czynności kontrolnych;
2)
wymiany informacji;
3)
szkolenia i wymiany doświadczeń.
§  2.
1.
Współpraca, o której mowa w § 1, jest realizowana przez:
1)
Ministra Finansów przy pomocy:
a)
dyrektora Departamentu Kontroli Celnej w Ministerstwie Finansów,
b)
dyrektorów Izb Celnych;
2)
Ministra Kultury przy pomocy:
a)
dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i dyrektora Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych z zastrzeżeniem ust. 2,
b)
wojewódzkich konserwatorów zabytków;
3)
Komendanta Głównego Policji przy pomocy:
a)
dyrektora Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości Komendy Głównej Policji,
b)
komendantów wojewódzkich Policji;
4)
Komendanta Głównego Straży Granicznej przy pomocy:
a) 1
dyrektora Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej,
b)
komendantów oddziałów Straży Granicznej.
2.
Wymiana informacji, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1 i 3, jest realizowana wyłącznie przez dyrektora Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych.
§  3.
1.
Właściwi miejscowo dyrektorzy izb celnych, wojewódzcy konserwatorzy zabytków, komendanci wojewódzcy Policji oraz komendanci oddziałów Straży Granicznej mogą zawierać szczegółowe porozumienia wykonawcze, nie naruszając zasad ustalonych w niniejszym Porozumieniu.
2.
Organy, o których mowa w ust. 1, mogą w szczególności:
1)
powoływać wspólne grupy robocze do opracowania zasad współpracy;
2)
ustalić zasady postępowania z zabytkami zatrzymanymi przez organy celne i organy Straży Granicznej, w tym dotyczące miejsca i warunków ich przechowywania.
§  4.
Współpraca w zakresie czynności kontrolnych obejmuje w szczególności:
1)
niedopuszczenie przez organy celne i organy Straży Granicznej do wywozu za granicę zabytków bez wymaganego pozwolenia;
2)
udzielanie wzajemnej pomocy w zakresie identyfikacji zabytków, co do których istnieje przypuszczenie, że zostały utracone w wyniku przestępstwa.
§  5.
1.
Współpraca w zakresie wymiany informacji dotyczy w szczególności:
1)
ujawnionych przypadków wywozu za granicę lub przywozu z zagranicy zabytków bez pozwolenia lub nieprzywiezienia zabytku do kraju w okresie ważności pozwolenia;
2)
nieprawidłowości występujących w dokumentach związanych z przywozem lub wywozem zabytków za granicę;
3)
zabytków, które zostały umieszczone w krajowym wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem;
4)
negatywnych zjawisk występujących w zakresie objętym Porozumieniem.
2.
W celu zapewnienia współpracy, o której mowa w ust. 1, Strony opracują i wdrożą system szybkiego przepływu informacji.
§  6.
1.
Strony dokonują analizy i oceny realizacji postanowień Porozumienia oraz uzgadniają kierunki działań wynikających ze specyfiki zagrożeń występujących w obszarze nim objętym.
2.
Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne za koordynację i przebieg współpracy.
3.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących wywozu za granicę lub przywozu z zagranicy zabytków Strony podejmą niezbędne kroki w celu usunięcia i zapobieżenia niepożądanym zjawiskom w przyszłości.
4.
W celu pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności strony, w miarę występujących potrzeb, organizują wspólne szkolenia z zakresu ochrony zabytków.
§  7.
Niezwłocznie po podpisaniu Porozumienia Strony poinformują o jego treści podległe im lub nadzorowane przez nie jednostki organizacyjne.
§  8.
Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
§  9.
Traci moc Porozumienie Komendanta Głównego Straży Granicznej i Generalnego Konserwatora Zabytków z dnia 13 sierpnia 2001 r. w sprawie współdziałania organów Straży Granicznej i organów ochrony dóbr kultury.
§  10.
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

_________

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1084, Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 19, poz. 189, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457, Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 192, poz. 1873, Nr 210, poz. 2035.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Dz. U. nr 210, poz. 2135.

1 § 2 ust. 1 pkt 4 lit. a) zmieniona przez obwieszczenie Komendanta Głównego Policji z dnia 14 kwietnia 2005 r. o sprostowaniu błędu (Dz.Urz.KGP.05.8.45).