Porozumienie o współpracy pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GIOŚ.2014.3

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2014 r.

Porozumienie o Współpracy
zawarte w dniu 15 kwietnia 2014 roku
pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego

Mając na celu zapewnienie sprawnego współdziałania w zakresie realizacji zadań ustawowych, Główny Inspektor Ochrony Środowiska i Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, zwani dalej "Stronami", zgodnie ustalają, co następuje:
§  1.
Strony zobowiązują się do stałego współdziałania na rzecz poprawy bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska w Polsce.
§  2.
1.
Współdziałanie na szczeblu centralnym odbywać się będzie między Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska i Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego.
2.
Strony niniejszego porozumienia zalecają jego stosowanie na szczeblu terenowym - pomiędzy wojewódzkimi inspektoratami ochrony środowiska a terenowymi oddziałami Urzędu Dozoru Technicznego.
§  3.
Współdziałanie, o którym mowa w § 1, będzie realizowane wzajemnie przez strony porozumienia w szczególności poprzez:
1.
wymianę informacji, sprawozdań, raportów oraz wniosków wynikających z analizowanych problemów w skali krajowej o istotnym znaczeniu dla środowiska i bezpieczeństwa technicznego;
2.
informowanie się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach będących w obszarze w kompetencji drugiej Strony porozumienia;
3.
prowadzenie skoordynowanych czynności dozorowo-kontrolnych w zakresie wspólnych problemów w obszarze ochrony środowiska i bezpieczeństwa technicznego;
4.
wymianę informacji i doświadczeń nt. ocen i klasyfikacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii oraz innych informacji istotnych ze względu na przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym;
5.
wspieranie inicjatyw proekologicznych w przemyśle i rozpowszechnianie osiągnięć w zakresie najlepszych rozwiązań oraz wdrażania postępu technicznego w celu poprawy bezpieczeństwa i warunków eksploatacji urządzeń technicznych;
6.
wymianę informacji nt. dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania wystąpieniu poważnych awarii przemysłowych oraz działań kontrolnych w tym zakresie;
7.
współdziałanie w przypadku wystąpienia poważnych awarii będących wynikiem uszkodzeń i awarii urządzeń technicznych;
8.
informowanie i zapraszanie na szkolenia, sympozja, konferencje naukowe oraz ćwiczenia praktyczne organizowane przez Strony porozumienia.
§  4.
Strony porozumienia będą działać na rzecz zapewnienia współpracy wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska z dyrektorami oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego.
§  5.
Koordynację realizacji ustaleń niniejszego porozumienia powierza się Dyrektorowi Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska i Dyrektorowi Zespołu Koordynacji Inspekcji w Urzędzie Dozoru Technicznego.
§  6.
Spotkanie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w celu podsumowania współpracy, omówienia kwestii związanych z działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska, ustalenia priorytetów przyszłych wspólnych działań w obszarze objętym porozumieniem będą się odbywały na wniosek jednej ze Stron. Nie jest wymagana forma pisemna wniosku.
§  7.
Zmiany treści porozumienia wymagają formy pisemnej w drodze aneksu, pod rygorem nieważności.
§  8.
1.
Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
2.
Porozumienie może być rozwiązane w formie pisemnej przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
§  9.
Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
§  10.
Z dniem podpisania porozumienia traci moc porozumienie o współpracy zawarte w dniu 30 października 2003 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska i Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego.
§  11.
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.