Porozumienie między CSIRT GOV a CSIRT NASK dotyczące powierzenia wykonywania zadań. - OpenLEX

Porozumienie między CSIRT GOV a CSIRT NASK dotyczące powierzenia wykonywania zadań.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MC.2020.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 7 stycznia 2020 r.
w sprawie porozumienia między CSIRT GOV a CSIRT NASK dotyczącego powierzenia wykonywania zadań

Na podstawie art. 26 ust. 11 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560 oraz z 2019 r. poz. 2248) ogłasza się, co następuje:
W dniu 22 listopada 2019 r., na podstawie art. 26 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, pomiędzy Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a Naukową i Akademicką Siecią Komputerową - Państwowym Instytutem Badawczym zostało zawarte porozumienie, dotyczące obsługi incydentów zgłaszanych przez spółki należące do Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Porozumienie w zakresie obsługi incydentów przez CSIRT GOV obowiązuje od dnia 1 grudnia 2019 r.

Treść porozumienia jest dostępna na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego: https://csirt.gov.pl/cer/porozumienia-ustawa-ksc/967,Porozumienia-ustawa-KSC.html.

1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2270).