Porozumienia zawarte przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2014.77

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lipca 2014 r.

KOMUNIKAT
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 22 lipca 2014 r.
w sprawie porozumień zawartych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

Informuje się, że treść:
1)
Porozumienia o współpracy zawartego w dniu 27 sierpnia 2012 r. pomiędzy Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, a także Aneksu nr 1 do tego Porozumienia z dnia 4 września 2013 r.,
2)
Porozumienia zawartego w dniu 26 lutego 2013 r. pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Pracy w sprawie zasad współdziałania organów nadzoru górniczego z Państwową Inspekcją Pracy,
3)
Porozumienia zawartego w dniu 26 lutego 2013 r. pomiędzy Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie współpracy Urzędu Dozoru Technicznego i urzędów górniczych,
4)
Porozumienia zawartego w dniu 4 kwietnia 2014 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego
-
jest dostępna pod adresem: www.wug.gov.pl/index.php?prawo/porozumienia. 1
1 Niniejszy komunikat był poprzedzony:

1) komunikatem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia treści Porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. Urz. WUG Nr 8, poz. 53);

2) obwieszczeniem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia treści Porozumienia zawartego pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Pracy w sprawie zasad współdziałania organów nadzoru górniczego z Państwową Inspekcją Pracy (Dz. Urz. WUG Nr 9, poz. 33);

3) obwieszczeniem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia treści Porozumienia zawartego pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego w sprawie zasad współdziałania Urzędu Dozoru Technicznego i urzędów górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 9, poz. 34).