Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MK.2020.27

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU 1
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie polityki rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej Ministerstwa Klimatu

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655, 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustala się Politykę rachunkowości oraz procedury kontroli finansowej w Ministerstwie Klimatu, które stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia.
2.  Wszyscy pracownicy Ministerstwa Klimatu zobowiązani są do zapoznania się z treścią Polityki rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej w Ministerstwie Klimatu, a fakt zapoznania powinien zostać potwierdzony w obowiązującym w Ministerstwie Klimatu elektronicznym systemie obiegu dokumentów (EZD) oświadczeniem następującej treści: "Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Polityką rachunkowości i procedurami kontroli finansowej w Ministerstwie Klimatu, w tym jej załącznikami. Mam świadomość, że celem Polityki rachunkowości i procedur kontroli finansowej w Ministerstwie Klimatu jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w obszarze gospodarki finansowej.".
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 21 marca 2020 r.

ZAŁĄCZNIK

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI ORAZ PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ MINISTERSTWA KLIMATU

1 Minister Klimatu kieruje działami administracji rządowej - energia i klimat, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495).