Polityka rachunkowości dla dysponenta III stopnia Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakresie części 25 - Kultura fizyczna, części 40 - Turystyka.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2022.27

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 2 czerwca 2022 r.
w sprawie polityki rachunkowości dla dysponenta III stopnia Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakresie części 25 - Kultura fizyczna, części 40 - Turystyka

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm. 2 ), art. 40 ust. 1-3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm. 3 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W Ministerstwie Sportu i Turystyki wprowadza się:
1)
Politykę rachunkowości dla dysponenta III stopnia Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakresie części 25 - Kultura fizyczna, części 40 - Turystyka - załącznik nr 1 do zarządzenia;
2)
wykaz kont syntetycznych dla dysponenta III stopnia Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakresie części 25 - Kultura fizyczna, części 40 - Turystyka wraz z przyjętymi zasadami klasyfikacji zdarzeń oraz zasad tworzenia kont analitycznych - załącznik nr 2 do zarządzenia;
3)
wzór druku odpisów aktualizujących wartość należności w Ministerstwie Sportu i Turystyki według stanu na 31 grudnia - załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  2. 
W celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań w zakresie części 40 - Turystyka, do czasu sporządzenia sprawozdań za rok 2021, księgi rachunkowe dla tej części w zakresie 2021 r. prowadzi Ministerstwo Rozwoju i Technologii na podstawie porozumienia zawartego w dniu 16 grudnia 2021 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju i Technologii, a Ministrem Sportu i Turystyki.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą od dnia 26 października 2021 r

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI dla dysponenta III stopnia Ministerstwa Sportu i urystyki w zakresie części 25 - Kultura fizyczna, 40 - Turystyka

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH DLA DYSPONENTA III STOPNIA MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI W ZAKRESIE CZĘŚCI 25 - KULTURA FIZYCZNA, CZĘŚCI 40 -TURYSTYKA WRAZ Z PRZYJĘTYMI ZASADAMI KLASYFIKACJI ZDARZEŃ ORAZ ZASAD TWORZENIA KONT ANALITYCZNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Wzór druku odpisów aktualizujących wartość należności w Ministerstwie Sportu i Turystyki według stanu na 31 grudnia roku.

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej - kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1946).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2105 i 2106.
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079.