Dz.Urz.MNiSW.2018.38

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 30 lipca 2018 r.
w sprawie polityki antykorupcyjnej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Zarządzenie określa:
1) sposób postępowania w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej "Ministerstwem", w sytuacji wystąpienia, w zakresie działania Ministerstwa lub jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zagrożenia korupcyjnego lub zachowania o znamionach korupcji;
2) tryb postępowania z informacjami o zagrożeniach korupcyjnych i zachowaniach o znamionach korupcji, w tym sposób ich pozyskiwania oraz gromadzenia;
3) sposób przeprowadzania analizy ryzyka korupcyjnego, prowadzenia wykazu stanowisk objętych zagrożeniem korupcyjnym oraz prowadzenia profilaktyki antykorupcyjnej w Ministerstwie;
4) sposób wykonywania w Ministerstwie zadań:
a) w zakresie wykonywania obowiązków związanych z Rejestrem Korzyści prowadzonym przez Państwową Komisję Wyborczą,
b) związanych ze zgłaszaniem korzyści uzyskiwanych przez pracowników Ministerstwa w związku z realizacją obowiązków służbowych;
5) sposób prowadzenia w Ministerstwie działań związanych z osłoną antykorupcyjną;
6) sposób wykonywania w Ministerstwie działań związanych z realizacją Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020.
§  2.  Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) Ministrze - należy przez to rozumieć Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
2) członkach Kierownictwa Ministerstwa - należy przez to rozumieć Ministra, Sekretarza Stanu, podsekretarzy stanu oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa;
3) osobach zatrudnionych w Ministerstwie - należy przez to rozumieć pracowników Ministerstwa oraz osoby wykonujące zadania na rzecz Ministra lub Ministerstwa na podstawie innego stosunku prawnego niż stosunek pracy;
4) Rządowym Programie Przeciwdziałania Korupcji - należy przez to rozumieć Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020, ustanowiony uchwałą nr 207 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020 (M.P. z 2018 r. poz. 12);
5) jednostkach nadzorowanych - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w obwieszczeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydanym na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów;
6) korupcji - należy przez to rozumieć korupcję w rozumieniu art. 1 ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1993 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138, 650 i 730);
7) zagrożeniu korupcyjnym - należy przez to rozumieć nieprawidłowość mogącą powodować lub zwiększać ryzyko wystąpienia korupcji;
8) zachowaniu o znamionach korupcji - należy przez to rozumieć czyn, w stosunku do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że wypełnia znamiona korupcji;
9) osłonie antykorupcyjnej - należy przez to rozumieć zespół działań podejmowanych przez właściwe organy i służby, wskazane w Wytycznych Prezesa Rady Ministrów w sprawie funkcjonowania osłony antykorupcyjnej z dnia 26 stycznia 2015 r., związanych z osłoną najważniejszych przedsięwzięć rządowych, w szczególności procesów prywatyzacyjnych oraz zamówień publicznych;
10) Biurze oraz Dyrektorze Biura - należy przez to rozumieć odpowiednio Biuro Kontroli i Audytu oraz Dyrektora Biura Kontroli i Audytu.

Rozdział  2

Zgłaszanie i gromadzenie informacji o zagrożeniach korupcyjnych i zachowaniach o znamionach korupcji

§  3. 
1.  Osoba zatrudniona w Ministerstwie, która:
1) stwierdzi wystąpienie w Ministerstwie lub w jednostkach nadzorowanych zagrożenia korupcyjnego lub
2) była świadkiem zachowania o znamionach korupcji w Ministerstwie lub w jednostkach nadzorowanych, lub
3) otrzyma informację o wystąpieniu w Ministerstwie lub w jednostkach nadzorowanych zagrożenia korupcyjnego lub zachowania o znamionach korupcji

- niezwłocznie przekazuje Dyrektorowi Biura informację o tym zagrożeniu lub zachowaniu.

2.  Osoba zatrudniona w Ministerstwie, do której w związku z realizacją obowiązków służbowych, jest kierowana propozycja popełnienia czynu będącego zachowaniem o znamionach korupcji, jest zobowiązana:
1) stanowczo odmówić popełnienia czynu, a następnie poinformować osobę składającą propozycję o niedopuszczalności i bezprawności jej zachowania;
2) niezwłocznie przekazać informację o tej propozycji dyrektorowi komórki organizacyjnej, w której jest zatrudniona oraz Dyrektorowi Biura;
3) w miarę możliwości zabezpieczyć dowody potwierdzające złożenie propozycji.
3.  W przypadku gdy informacja, o której mowa w ust. 1 lub 2, dotyczy:
1) Sekretarza Stanu, podsekretarza stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa lub Szefa Gabinetu Politycznego Ministra - jest przekazywana bezpośrednio Ministrowi;
2) Dyrektora Biura - jest przekazywana bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa.
4.  Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dotyczy wszystkich informacji, bez względu na ich formę i źródło pochodzenia, w szczególności:
1) wpływających za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres antykorupcja@mnisw.gov.pl lub operatora pocztowego;
2) składanych w punkcie podawczym;
3) przekazanych ustnie - bezpośrednio lub telefonicznie.
5.  Osoba zatrudniona w Ministerstwie utrwala informację, o której mowa w ust. 4 pkt 3, w formie notatki.
§  4. 
1.  Biuro prowadzi ewidencję informacji o zagrożeniach korupcyjnych i zachowaniach o znamionach korupcji, zwaną dalej "ewidencją", w której są gromadzone informacje przekazywane na podstawie § 3 ust. 1 i 2.
2.  Ewidencja zawiera:
1) datę wpływu informacji o zagrożeniu korupcyjnym lub zachowaniu o znamionach korupcji;
2) krótki opis zagrożenia korupcyjnego lub zachowania o znamionach korupcji;
3) informację o działaniach podjętych w Ministerstwie w związku z otrzymaną informacją o zagrożeniu korupcyjnym lub zachowaniu o znamionach korupcji.
3.  Dane osobowe osoby przekazującej informację o zagrożeniu korupcyjnym lub zachowaniu o znamionach korupcji oraz informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające jej identyfikację, podlegają anonimizacji. Anonimizacji dokonuje, w przypadku, o którym mowa w § 3:
1) ust. 1 i 2 - Dyrektor Biura;
2) ust. 3 pkt 1 - Minister;
3) ust. 3 pkt 2 - Dyrektor Generalny Ministerstwa.

Rozdział  3

Postępowanie z informacją o zagrożeniu korupcyjnym i zachowaniu o znamionach korupcji, odnoszących się do Ministerstwa

§  5. 
1.  Dyrektor Biura niezwłocznie powiadamia Dyrektora Generalnego Ministerstwa o otrzymaniu informacji o odnoszących się do Ministerstwa zagrożeniach korupcyjnych i zachowaniach o znamionach korupcji oraz dokonuje wstępnej oceny okoliczności sprawy.
2.  Osoby zatrudnione w Ministerstwie przekazują Dyrektorowi Biura informacje niezbędne do dokonania wstępnej oceny okoliczności sprawy.
§  6. 
1.  Wstępną ocenę, o której mowa w § 5 ust. 1, Dyrektor Biura przedstawia Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa.
2.  Dyrektor Generalny Ministerstwa może w szczególności:
1) przekazać sprawę właściwemu organowi;
2) wyjaśnić sprawę osobiście lub zlecić jej wyjaśnienie dyrektorowi komórki organizacyjnej Ministerstwa;
3) po uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień, o których mowa w pkt 2, przekazać sprawę do rzecznika dyscyplinarnego Ministerstwa lub rzecznika dyscypliny finansów publicznych.
§  7.  Biuro, na podstawie ewidencji sporządza roczne sprawozdanie o zagrożeniach korupcyjnych i zachowaniach o znamionach korupcji odnoszących się do Ministerstwa oraz przekazuje je Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

Rozdział  4

Postępowanie z informacją o zagrożeniu korupcyjnym i zachowaniu o znamionach korupcji, odnoszących się do jednostek nadzorowanych

§  8.  Dyrektor Biura niezwłocznie powiadamia członka Kierownictwa Ministerstwa odpowiedzialnego za prowadzenie działań antykorupcyjnych w działach nauka i szkolnictwo wyższe o otrzymaniu informacji o zagrożeniu korupcyjnym lub zachowaniu o znamionach korupcji, odnoszących się do jednostek nadzorowanych oraz dokonuje wstępnej oceny okoliczności sprawy.
§  9. 
1.  Wstępną ocenę, o której mowa w § 8, Dyrektor Biura przedstawia członkowi Kierownictwa Ministerstwa odpowiedzialnemu za prowadzenie działań antykorupcyjnych w działach nauka i szkolnictwo wyższe.
2.  Członek Kierownictwa Ministerstwa odpowiedzialny za prowadzenie działań antykorupcyjnych w działach nauka i szkolnictwo wyższe może, w szczególności:
1) przekazać sprawę właściwemu organowi;
2) przekazać sprawę Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa;
3) wyjaśnić sprawę osobiście lub zlecić jej wyjaśnienie dyrektorowi komórki organizacyjnej Ministerstwa;
4) po uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień, o których mowa w pkt 3, przekazać sprawę do rzecznika dyscypliny finansów publicznych.
§  10.  Biuro sporządza roczne sprawozdanie o informacjach, o których mowa w § 8, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy i przekazuje je Ministrowi oraz członkowi Kierownictwa Ministerstwa odpowiedzialnemu za prowadzenie działań antykorupcyjnych w działach nauka i szkolnictwo wyższe.

Rozdział  5

Prowadzenie analizy ryzyk korupcyjnych, wykazu stanowisk pracy objętych zagrożeniem korupcyjnym oraz profilaktyki antykorupcyjnej

§  11. 
1.  W Ministerstwie prowadzona jest analiza ryzyk korupcyjnych na zasadach określonych w przepisach regulujących funkcjonowanie kontroli zarządczej w Ministerstwie.
2.  Wyniki analizy ryzyk korupcyjnych dyrektorzy komórek organizacyjnych przekazują Dyrektorowi Biura.
3.  Biuro, na podstawie wyników analizy ryzyk korupcyjnych, sporządza diagnozę zagrożeń korupcyjnych w Ministerstwie.
4.  Diagnoza zagrożeń korupcyjnych w Ministerstwie jest przekazywana do wiadomości Dyrektora Generalnego Ministerstwa oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa.
§  12. 
1.  Biuro prowadzi wykaz stanowisk pracy objętych zagrożeniem korupcyjnym, zwany dalej "wykazem".
2.  Wykaz zawiera, odrębnie dla każdej komórki organizacyjnej Ministerstwa, następujące informacje:
1) nazwę stanowiska pracy objętego zagrożeniem korupcyjnym;
2) określenie podległości służbowej stanowiska pracy objętego zagrożeniem korupcyjnym;
3) opis przykładowego zagrożenia korupcyjnego dla stanowiska pracy objętego zagrożeniem korupcyjnym.
3.  Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa zgłasza do Biura informację o konieczności aktualizacji informacji zawartych w wykazie niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmiany.
4.  Dyrektor Biura nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy przekazuje Dyrektorowi Generalnemu zestawienie informacji zawartych w wykazie.
§  13.  Biuro, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, prowadzi działania w zakresie profilaktyki antykorupcyjnej w Ministerstwie, polegające w szczególności na organizacji szkoleń dla pracowników Ministerstwa oraz opracowywaniu i upowszechnianiu w Ministerstwie informacji dotyczących przeciwdziałania korupcji.

Rozdział  6

Zadania związane ze zgłaszaniem korzyści uzyskiwanych przez pracowników Ministerstwa

§  14.  Biuro Ministra zapewnia obsługę członków Kierownictwa Ministerstwa w zakresie wykonywania przez nich obowiązków związanych z Rejestrem Korzyści prowadzonym przez Państwową Komisję Wyborczą.
§  15.  Biuro wykonuje zadania w zakresie monitorowania korzyści uzyskiwanych przez pracowników Ministerstwa w związku z realizacją obowiązków służbowych, z wyjątkiem Ministra, Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu.
§  16. 
1.  Pracownik Ministerstwa w związku z realizacją obowiązków służbowych nie może przyjmować jakichkolwiek korzyści, chyba że uzasadniają to szczególne okoliczności związane ze zwyczajem międzynarodowym, protokołem dyplomatycznym lub współpracą z innymi urzędami obsługującymi organy władzy publicznej.
2.  Korzyścią, o której mowa w ust. 1, jest:
1) przysporzenie materialne, którego wartość przekracza 100 zł, w szczególności środki pieniężne, przedmioty i świadczenia oferowane pracownikowi;
2) zwolnienie ze zobowiązania, którego wartość przekracza 100 zł.
3.  Pracownik Ministerstwa zgłasza do Biura informację o przyjęciu korzyści, o której mowa w ust. 1.
4.  Pracownik Ministerstwa zgłasza informacje o przyjęciu korzyści, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia przyjęcia korzyści, a w przypadku jej przyjęcia w związku z zagraniczną podróżą służbową - w terminie 7 dni od zakończenia tej podróży.
5.  Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do osób, które są obowiązane do zgłaszania korzyści do Rejestru Korzyści, o którym mowa w § 14.
6.  Wzór zgłoszenia informacji o przyjęciu korzyści określa załącznik do zarządzenia.

Rozdział  7

Koordynacja działań związanych z osłoną antykorupcyjną

§  17. 
1.  Biuro zapewnia koordynację działań związanych z objęciem osłoną antykorupcyjną przedsięwzięć realizowanych przez Ministerstwo oraz jednostki nadzorowane.
2.  Komórki organizacyjne Ministerstwa oraz jednostki nadzorowane mogą zgłaszać Ministrowi przedsięwzięcia istotne dla bezpieczeństwa lub interesów ekonomicznych państwa, które powinny zostać objęte osłoną antykorupcyjną.
3.  Dyrektor Biura przekazuje zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, pochodzące od jednostki nadzorowanej właściwej komórce organizacyjnej Ministerstwa, do zaopiniowania. Na podstawie opinii, Dyrektor Biura przedstawia Ministrowi stanowisko w sprawie zasadności objęcia przedsięwzięcia osłoną antykorupcyjną.

Rozdział  8

Koordynacja działań związanych z wdrażaniem Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji

§  18. 
1.  Koordynatorem do spraw realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji jest:
1) w działach nauka i szkolnictwo wyższe - członek kierownictwa Ministerstwa sprawujący nadzór nad Biurem;
2) w Ministerstwie - pracownik Ministerstwa zatrudniony w Biurze na Stanowisku do spraw Przeciwdziałania Korupcji.
2.  W zakresie realizacji działań wynikających z Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji:
1) komórki organizacyjne Ministerstwa współpracują z koordynatorami, o których mowa w ust. 1;
2) koordynatorzy, o których mowa w ust. 1, współpracują z jednostkami nadzorowanymi.

Rozdział  9

Przepis końcowy

§  19.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

...................................................

(imię i nazwisko)

...................................................

(stanowisko)

...................................................

(komórka organizacyjna)

Zgłoszenie informacji o przyjęciu korzyści

Ja niżej podpisana (-ny) .............................................................................. informuję, że w dniu ................... przyjęłam (-ąłem) korzyść w postaci ........................................................................,

o wartości szacunkowej: ...................................................................... złotych (słownie złotych:

..............................................................................................................), w następujących okolicznościach związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych: .................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Warszawa, dnia .................................................................................................................

 (czytelny podpis pracownika)

 ..................................................................................

 (data i podpis dyrektora komórki organizacyjnej, Szefa Gabinetu

 Politycznego lub członka Kierownictwa Ministerstwa*)

....................................................................................

(data i podpis pracownika Biura Kontroli i Audytu,

który przyjął zgłoszenie)

* Właściwy członek Kierownictwa Ministerstwa podpisuje zgłoszenie w przypadku, gdy jest ono składane przez Dyrektora Generalnego, Szefa Gabinetu Politycznego lub dyrektora komórki organizacyjnej.