Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2019.89

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 3 września 2019 r.
w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", Studio Filmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych oraz utworzenia państwowej instytucji kultury - Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Z dniem 1 października 2019 r. dokonuje się połączenia państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", Studio Filmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych.
§  2.  Powstała w wyniku połączenia, o którym mowa w § 1, państwowa instytucja kultury otrzymuje nazwę: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.
§  3.  Siedzibą Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych jest m. st. Warszawa.
§  4.  Przedmiotem działania Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych jest:
1) produkcja i koprodukcja utworów audiowizualnych, w tym filmów, w szczególności o tematyce historycznej, społecznej i familijnej, a także filmów animowanych i seriali animowanych;
2) świadczenie usług na rzecz produkcji utworów, o których mowa w pkt 1;
3) promowanie polskich utworów audiowizualnych, w tym filmów, a także filmów animowanych i seriali animowanych, w szczególności przez wspieranie festiwali i przeglądów filmowych;
4) podejmowanie działań na rzecz profesjonalizacji zawodowej w dziedzinie sztuk audiowizualnych, w tym prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej;
5) popularyzacja wiedzy o polskiej produkcji audiowizualnej, w tym o polskim filmie;
6) zabezpieczanie posiadanych zasobów utworów audiowizualnych, w tym filmowych;
7) rozporządzanie przysługującymi Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych prawami autorskimi;
8) wspieranie szkolnych i pozaszkolnych programów nauczania każdego szczebla;
9) inicjowanie działań zmierzających do wyrównywania szans rozwoju młodych twórców utworów audiowizualnych, w tym filmów;
10) rozwijanie zainteresowań filmem jako gatunkiem sztuki;
11) tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej sztuki filmowej poprzez:
a) udostępnianie własnych zasobów archiwalnych,
b) prowadzenie procesu digitalizacji i rekonstrukcji cyfrowej filmów;
12) świadczenie specjalistycznych usług na rzecz podmiotów prowadzących działalność w zakresie kinematografii, nadawców programów telewizyjnych oraz na rzecz innych podmiotów krajowych i zagranicznych.
§  5. 
1.  Przejęcie przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych mienia oraz zobowiązań i wierzytelności łączonych instytucji kultury następuje z dniem wpisu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2.  Przejęcie mienia oraz zobowiązań i wierzytelności, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie bilansów oraz protokołów zdawczo-odbiorczych łączonych instytucji kultury, sporządzonych zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) według stanu na dzień 30 września 2019 r.
§  6.  Pracownicy łączonych instytucji kultury stają się pracownikami Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych i zachowują uprawnienia wynikające ze stosunku pracy na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 i 1043).
§  7.  Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych zostanie nadany statut w trybie określonym w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§  8.  Tracą moc:
1) zarządzenie Nr 47 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury Studio Filmowe "Kadr" przez przekształcenie państwowych instytucji filmowych: Studio Filmowe "KADR" i Studio Filmowe "OKO" (Dz. Urz. MKiDN poz. 66);
2) zarządzenie Nr 48 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury Studio Filmowe "Tor" przez przekształcenie państwowej instytucji filmowej Studio Filmowe "TOR" (Dz. Urz. MKiDN poz. 67);
3) zarządzenie Nr 53 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury Studio Filmowe "Zebra" przez przekształcenie państwowych instytucji filmowych: Studio Filmowe "ZEBRA" i Studio Filmowe "PERSPEKTYWA" (Dz. Urz. MKIDN poz. 72);
4) zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Studiu Filmowemu "Zebra" (Dz. Urz. MKiDN poz. 53 oraz z 2017 r. poz. 65);
5) zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Studiu Filmowemu "Tor" (Dz. Urz. MKiDN poz. 54 oraz z 2017 r. poz. 70);
6) zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych przez przekształcenie państwowej instytucji filmowej Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (Dz. Urz. MKIDN poz. 84);
7) zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Studiu Filmowemu "Kadr" (Dz. Urz. MKiDN poz. 4 oraz z 2017 r. poz. 57);
8) zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (Dz. Urz. MKiDN z 2015 r. poz. 15 oraz z 2017 r. poz. 66 i 83);
9) zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury Studio Miniatur Filmowych w związku z przekształceniem jednoosobowej spółki Skarbu Państwa Studio Miniatur Filmowych Sp. z o.o. (Dz. Urz. MKiDN poz. 49);
10) zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Studiu Miniatur Filmowych (Dz. Urz. MKiDN poz. 50 oraz z 2018 r. poz. 52).
§  9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 6 i 8, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2019 r.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2321).