Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MK.2005.2.14

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 maja 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 10
MINISTRA KULTURY
z dnia 25 maja 2005 r.
w sprawie połączenia instytucji filmowych: Wytwórni Filmowej "Czołówka" i Studia Filmowego im. Karola Irzykowskiego

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o kinematografii (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 513), po przeprowadzeniu postępowania przygotowawczego oraz po zasięgnięciu opinii rad pracowniczych, zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Z dniem 1 czerwca 2005 r. następuje połączenie instytucji filmowych: Wytwórni Filmowej "Czołówka" z siedzibą w Warszawie przy al. Lotników 1 i Studia Filmowego im. Karola Irzykowskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 11.
2. Połączenie następuje według bilansów łączonych instytucji filmowych, sporządzonych według stanu na dzień łączenia.
§  2.
1. W wyniku połączenia, o którym mowa w § 1, Wytwórnia Filmowa "Czołówka" z siedzibą w Warszawie przy al. Lotników 1 wstępuje w ogół praw i obowiązków oraz przejmuje wszelkie zobowiązania i wierzytelności łączonych instytucji filmowych w pełnym zakresie.
2. Przejęcie przez Wytwórnię Filmową "Czołówka" mienia łączonych instytucji następuje z dniem połączenia na podstawie bilansów i protokołów zdawczo-odbiorczych.
3. Pracownicy łączonych instytucji, z dniem połączenia, stają się pracownikami Wytwórni Filmowej "Czołówka".
§  3. Z dniem połączenia instytucji filmowych, o którym mowa w § 1, z urzędu następuje wykreślenie Studia Filmowego im. Karola Irzykowskiego z rejestru instytucji filmowych.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.