Podział zakresu obowiązków należących do właściwości Komendanta Głównego Straży Granicznej. - OpenLEX

Podział zakresu obowiązków należących do właściwości Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2019.27

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.

DECYZJA Nr 144
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 18 lipca 2019 r.
w sprawie podziału zakresu obowiązków należących do właściwości Komendanta Głównego Straży Granicznej

W związku z art. 3 ust. 4 i art. 3a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147, 125, 235 i 1091) ustala się co następuje:
§  1. 
Decyzja określa podział zakresu obowiązków należących do właściwości Komendanta Głównego Straży Granicznej, pomiędzy Komendanta Głównego Straży Granicznej i jego zastępców.
§  2. 
Komendant Główny Straży Granicznej:
1)
kieruje Strażą Graniczną;
2)
zapewnia wykonanie zadań Straży Granicznej określonych ustawami, przepisami prawa Unii Europejskiej oraz umowami międzynarodowymi;
3)
reprezentuje Straż Graniczną w kontaktach z organami władzy publicznej, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, organami, instytucjami i agencjami Unii Europejskiej, organizacjami międzynarodowymi, a także organami innych państw, uczestniczy w posiedzeniach komisji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komitetów, zespołów i komisji Rady Ministrów a także organów pomocniczych Prezesa Rady Ministrów, współpracuje z organami kontroli państwowej i ochrony prawa, ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa oraz bezpieczeństwo i porządek publiczny;
4) 1
 nadzoruje stanowiska podlegające bezpośrednio Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, w tym Pełnomocnika Komendanta Głównego Straży Granicznej do spraw Ochrony Praw Człowieka;
5)
nadzoruje bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Komendy Głównej Straży Granicznej:
a) 2
 Gabinet Komendanta Głównego Straży Granicznej,
b)
Biuro Kadr i Szkolenia,
c)
Biuro Kontroli,
d)
Audyt Wewnętrzny,
e) 3
 Zespół Prasowy Komendanta Głównego Straży Granicznej.
§  3. 
Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Jacek Bajger koordynuje wykonywanie zadań Straży Granicznej w zakresie ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego, przeciwdziałania przestępczości oraz stanowienia i stosowania prawa, a ponadto:
1)
zastępuje Komendanta Głównego Straży Granicznej, w czasie jego nieobecności;
2)
reprezentuje Komendanta Głównego Straży Granicznej w kontaktach z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w § 2 pkt 3, w przypadkach i na zasadach odrębnie ustalonych;
3)
wykonuje obowiązki zastępcy głównego pełnomocnika granicznego Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z aktem mianowania wydanym na podstawie odrębnych przepisów;
4)
nadzoruje wykorzystanie funduszu operacyjnego w Straży Granicznej;
5)
wykonuje inne zadania Komendanta Głównego Straży Granicznej w zakresie określonym pisemnym upoważnieniem, w szczególności podpisuje w zastępstwie Komendanta Głównego Straży Granicznej akty prawne, decyzje administracyjne, porozumienia, umowy i ugody, udziela upoważnień i pełnomocnictw;
6)
nadzoruje bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Komendy Głównej Straży Granicznej:
a)
Zarząd Graniczny,
b)
Zarząd Operacyjno-Śledczy,
c)
Biuro Prawne.
§  4.  4
 Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Grzegorz Niemiec koordynuje wykonywanie zadań Straży Granicznej w zakresie spraw cudzoziemców, współpracy międzynarodowej oraz ochrony informacji niejawnych, a ponadto:
1)
zastępuje Komendanta Głównego Straży Granicznej w czasie jego nieobecności;
2)
reprezentuje Komendanta Głównego Straży Granicznej w kontaktach z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w § 2 pkt 3, w przypadkach i na zasadach odrębnie ustalonych;
3)
wykonuje obowiązki zastępcy głównego pełnomocnika granicznego Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z aktem mianowania wydanym na podstawie odrębnych przepisów;
4)
nadzoruje:
a) 5
 (uchylona);
b)
Pełnomocnika Komendanta Głównego Straży Granicznej do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
c)
Pełnomocnika Komendanta Głównego Straży Granicznej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni;
5)
wykonuje inne zadania Komendanta Głównego Straży Granicznej w zakresie określonym pisemnym upoważnieniem, w szczególności podpisuje w zastępstwie Komendanta Głównego Straży Granicznej akty prawne, decyzje administracyjne, porozumienia, umowy i ugody, udziela upoważnień i pełnomocnictw;
6)
nadzoruje bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Komendy Głównej Straży Granicznej:
a)
Zarząd do Spraw Cudzoziemców,
b)
Biuro Spraw Międzynarodowych,
c)
Biuro Ochrony Informacji,
d)
Biuro Analityczno - Sytuacyjne.
§  5. 
Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska koordynuje wykonywanie zadań Straży Granicznej w zakresie logistyki, a ponadto:
1)
zastępuje Komendanta Głównego Straży Granicznej w czasie jego nieobecności;
2)
reprezentuje Komendanta Głównego Straży Granicznej w kontaktach z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w § 2 pkt 3, w przypadkach i na zasadach odrębnie ustalonych;
3)
utrzymuje stałe kontakty z przedstawicielami związków zawodowych pracowników i funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz pełnomocnikiem do spraw związków zawodowych ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
4) 6
 nadzoruje Sekcję do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby/Pracy w Kierownictwie Komendy Głównej Straży Granicznej;
5)
wykonuje inne zadania Komendanta Głównego Straży Granicznej w zakresie określonym pisemnym upoważnieniem, w szczególności podpisuje w zastępstwie Komendanta Głównego Straży Granicznej akty prawne, decyzje administracyjne, porozumienia, umowy i ugody, udziela upoważnień i pełnomocnictw;
6)
nadzoruje bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Komendy Głównej Straży Granicznej:
a)
Biuro Finansów,
b)
Biuro Łączności i Informatyki,
c)
Biuro Techniki i Zaopatrzenia,
d)
Biuro Lotnictwa Straży Granicznej.
§  6. 
Traci moc decyzja nr 112 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie podziału zakresu obowiązków Komendanta Głównego Straży Granicznej i jego zastępców (Dz. Urz. KGSG poz. 65).
§  7. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem 16 września 2019 r.
1 § 2 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 144 z dnia 25 sierpnia 2022 r. (Dz.Urz.KGSG.2022.38) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 września 2022 r.
2 § 2 pkt 5 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 1 decyzji nr 108 z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.Urz.KGSG.2022.30) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 lipca 2022 r.
3 § 2 pkt 5 lit. e:

- dodana przez § 1 decyzji nr 31 z dnia 14 lutego 2022 r. (Dz.Urz.KGSG.2022.11) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 lutego 2022 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 108 z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.Urz.KGSG.2022.30) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 lipca 2022 r.

4 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a decyzji nr 144 z dnia 25 sierpnia 2022 r. (Dz.Urz.KGSG.2022.38) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 września 2022 r.
5 § 4 pkt 4 lit. a uchylona przez § 1 pkt 2 lit. b decyzji nr 144 z dnia 25 sierpnia 2022 r. (Dz.Urz.KGSG.2022.38) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 września 2022 r.
6 § 5 pkt 4 zmieniony przez § 1 decyzji nr 156 z dnia 17 listopada 2020 r. (Dz.Urz.KGSG.2020.54) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 grudnia 2020 r.