Podział zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji a także w zakresie utrzymania dróg, w ramach Generalnej... - OpenLEX

Podział zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji a także w zakresie utrzymania dróg, w ramach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GDDKiA.2017.18

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji a także w zakresie utrzymania dróg, w ramach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 1 załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wprowadza się podział zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji a także w zakresie utrzymania dróg po odbiorze inwestycji, w ramach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, stanowiący załącznik do zarządzenia.
2. 
Podział zadań, o którym mowa w ust. 1, określa kompetencje i odpowiedzialność komórek organizacyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3. 
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działając z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek Zastępcy Generalnego Dyrektora, Dyrektora Oddziału, dyrektora komórki organizacyjnej Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - może dokonać zmiany w zakresie kompetencji i odpowiedzialności, o których mowa w ust. 2, w ramach poszczególnych zadań inwestycyjnych w tym zadań realizowanych w systemie partnerstwa publiczno - prywatnego.
§  2. 
W sprawach przygotowania i realizacji inwestycji wszczętych zgodnie z dotychczasowym podziałem zadań w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, w ramach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad stosuje się przepisy niniejszego zarządzenia z zachowaniem wykonanych prac w ramach przygotowania lub realizacji inwestycji.
§  3. 
Traci moc zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 października 2008 r. w sprawie podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, w ramach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Podział zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji a także w zakresie utrzymania dróg po odbiorze inwestycji, w ramach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

§  1. 
1. 
Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zwany dalej "Dyrektorem Oddziału" wykonuje zadania w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji drogowej, zwanej dalej "Inwestycją", "zadaniem inwestycyjnym" lub "projektem", zgodnie z uzgodnionym z dysponentem części budżetowej Programem Inwestycji.
2. 
Po otrzymaniu Programu Inwestycji, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor Oddziału może wyznaczyć Kierownika Projektu dla jednej lub większej liczby Inwestycji, działającego z uwzględnieniem procedur obowiązujących w zależności od źródła finansowania Inwestycji.
§  2. 
Monitoring poszczególnych Inwestycji jest prowadzony, przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zwanego dalej "Generalnym Dyrektorem", w oparciu o informacje przekazywane przez Dyrektora Oddziału, w zakresie wskazanym przez Generalnego Dyrektora.
§  3. 
Dyrektor Oddziału realizuje zadania w zakresie opracowania:
1)
dokumentacji poprzedzającej uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zwanej dalej "DŚU", w tym Studium Techniczno- Ekonomiczno - Środowiskowe;
2)
koncepcji programowej;
3)
dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zwanej dalej "ZRID", lub decyzji o pozwoleniu na budowę;
4)
dokumentacji przetargowej na realizację Inwestycji,

- zwanych dalej "Opracowaniami" zgodnie z zakresem zawartym w Programie Inwestycji, o którym mowa w § 1 ust. 1.

§  4. 
1. 
Dyrektor Oddziału przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych dotyczące Inwestycji. Kompetencja Dyrektora Oddziału dotyczy całych postępowań/ w tym powoływania komisji przetargowych oraz zatwierdzania ich prac.
2. 
Dyrektor Oddziału dokonuje wyboru wykonawców z uwzględnieniem wymogów, uzyskiwania uzgodnień i akceptacji, określonych w § 11.
§  5. 
W trakcie realizacji zadań Dyrektor Oddziału uwzględnia zarządzenia, wzorcowe dokumenty i ujednolicone zasady postępowania wdrożone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zwanej dalej "GDDKiA".
§  6. 
1. 
Dyrektor Oddziału wykonuje i dokumentuje merytoryczny i formalny odbiór Opracowań.
2. 
W celu wykonania odbioru, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor Oddziału może zlecić dokonanie weryfikacji Opracowań przez podmiot zewnętrzny.
§  7. 
1. 
Wniosek do właściwego organu o wydanie DŚU składa Dyrektor Oddziału, po uwzględnieniu uwag z protokołu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych.
2. 
Dla Inwestycji realizowanej w systemie "Buduj", Dyrektor Oddziału zatwierdza projekt stałej organizacji ruchu, przed złożeniem wniosku o wydanie ZRID, po zapoznaniu się z wynikami audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. 
Dyrektor Oddziału składa wniosek o wydanie ZRID lub o wydanie pozwolenia na budowę.
§  8. 
1.  1
 Po otrzymaniu ostatecznej decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ustalającej zakres i rodzaj badań archeologicznych, wydanej na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dyrektor Oddziału wnioskuje do Generalnego Dyrektora o weryfikację pracochłonności badań archeologicznych lub o określenie tej pracochłonności w przypadku braku możliwości jej określenia w ramach własnym uprawnień.
2. 
Dyrektor Oddziału zapewnia ustalenie odszkodowania za szkody wyrządzone w związku z badaniami archeologicznymi.
3. 
Dyrektor Oddziału powołuje komisję celem dokonania odbiorów badań archeologicznych. Komisja może dokonać odbiorów przy udziale przedstawicieli Narodowego Instytutu Dziedzictwa, zwanego dalej "NID" oraz przedstawicieli Generalnego Dyrektora- z zastrzeżeniem ust. 4.
4. 
W przypadku odbiorów opracowań wyników badań archeologicznych Komisja, o której mowa w ust. 3, zapoznaje się z opinią NID.
§  9. 
Dyrektor Oddziału zapewnia prawidłowe nabywanie nieruchomości na potrzeby realizacji Inwestycji oraz gospodaruje tymi nieruchomościami - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§  10. 
1. 
W zakresie Inwestycji współfinansowanych lub przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej Generalny Dyrektor we współpracy z właściwymi Dyrektorami Oddziałów:
1)
przygotowuje wnioski o dofinansowanie projektu w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1303/2015 wraz z załącznikami wymaganymi przez instytucje zaangażowane we wdrażanie funduszy unijnych;
2)
sporządza umowę o dofinansowanie projektu zgodnie z wytycznymi i instrukcjami instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy unijnych;
3)
przygotowuje dokumenty zawierające propozycje zmian w umowach o dofinansowanie lub decyzjach przyznających dofinansowanie dla projektu;
4)
sporządza wnioski o refundację poniesionych wydatków w ramach poszczególnych projektów zgodnie z wytycznymi i instrukcjami instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy unijnych;
5)
przygotowuje lub koordynuje przygotowanie dokumentów innych, niż wskazane w pkt 1-4, wymaganych przez instytucje zaangażowane we wdrażanie programów operacyjnych lub innych instrumentów finansowych funduszy UE.
2. 
Generalny Dyrektor, prowadzi monitoring wykorzystania środków unijnych przyznanych dla Inwestycji oraz przedstawionych do dyspozycji GDDKiA w ramach określonego programu/funduszu unijnego.
§  11. 
1. 
Dla zadań inwestycyjnych z Programu Budowy Dróg Krajowych oraz dla innych zadań, których szacowana wartość robót budowlanych wynosi co najmniej 100 min PLN, Dyrektor Oddziału wnioskuje do Generalnego Dyrektora o uzgodnienie odstępstw od wzorcowych dokumentów dotyczących robót budowlanych i nadzorów.
2. 
Generalny Dyrektor akceptuje przeprowadzenie, przez Dyrektora Oddziału, procedury przetargowej dla zadań inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1.
§  12. 
1. 
Dyrektor Oddziału powołuje komisję odbiorową działającą przy udziale Kierownika Projektu - w celu dokonania odbioru Inwestycji.
2. 
Dyrektor Oddziału dokonuje rozliczenia Inwestycji i przekazuje jego wynik Generalnemu Dyrektorowi.
3. 
Dyrektor Oddziału dokonuje analizy porealizacyjnej (w przypadku jej wymagalności).
§  13. 
Po dokonaniu ostatniego odbioru dopuszczającego Inwestycję do użytkowania, Dyrektor Oddziału:
1)
przejmuje nowo wybudowany odcinek drogi w zarządzanie;
2)
dotychczasowy odcinek drogi zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem przekazuje właściwemu zarządcy drogi zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
3)
w przypadku konieczności dokonania zmian kategorii dróg, w trybie rozporządzeń ministra właściwego do spraw transportu, podejmuje współpracę z organami jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie podjęcia przez te organy właściwych uchwał dotyczących zmian kategorii dróg.
§  14. 
Dyrektor Oddziału, w ramach przydzielonych środków finansowych, zapewnienia obowiązujący standard utrzymania dróg, drogowych obiektów inżynierskich oraz całej infrastruktury związanej z drogami i potrzebami bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności:
1)
przeprowadza zabiegi utrzymaniowe i remonty;
2)
realizuje zadania związane z przebudową istniejących lub odbudową zniszczonych elementów sieci drogowej;
3)
prowadzi działania związane z ochroną drogi zgodnie z ustawą o drogach publicznych.
1 Załącznik § 8 ust. 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 21 z dnia 12 lipca 2017 r. (Dz.Urz.GDDKiA.2017.21) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lipca 2017 r.