Podział zadań pomiędzy zastępców Komendanta Głównego Policji oraz upoważnienia do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2004.21.134

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 kwietnia 2005 r.

DECYZJA Nr 528
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 29 października 2004 r.
w sprawie podziału zadań pomiędzy zastępców Komendanta Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji

Na podstawie art. 133 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.1) oraz § 5 ust. 1-3 w związku z § 9 zarządzenia nr 366 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 31 z późn. zm.) postanawiam, co następuje:
§  1.
1.
Na Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji wyznaczam nadinsp. Eugeniusza Szczerbaka, który nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresach szczegółowych zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji:
1)
Centralne Biuro Śledcze;
2)
Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji;
3)
Biuro Spraw Wewnętrznych;
4)
Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych;
5) 1
Biuro Wywiadu Kryminalnego;
6)
Biuro Finansów - w zakresie gospodarowania funduszem operacyjnym.
2. 2
Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Marek Hebda nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresach szczegółowych zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji:
1)
Biuro Taktyki Zwalczania Przestępczości;
2)
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne;
3)
Główny Sztab Policji;
3.
Zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. Dariusz Nagański nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresach szczegółowych zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji:
1)
Biuro Finansów;
2)
Biuro Logistyki Policji;
3)
Biuro Łączności i informatyki.
4.
Osobiście nadzoruję następujące komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji:
1)
Biuro Gabinet Komendanta Głównego Policji;
2)
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji;
3)
Biuro Prawne;
4)
Biuro Strategii Policji;
5)
Zespół Audytu Wewnętrznego.
§  2.
Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji i zastępcy Komendanta Głównego Policji nadzorują komendantów wojewódzkich Policji według następującego podziału:
1)
nadinsp. Eugeniusz Szczerbak nadzoruje Komendanta Stołecznego Policji i komendantów wojewódzkich Policji w: Gdańsku, Kielcach, Opolu i Szczecinie oraz we Wrocławiu;
2) 3
nadinsp. Marek Hebda nadzoruje komendantów wojewódzkich Policji w: Białymstoku, Bydgoszczy, Lublinie, Olsztynie, Radomiu i Rzeszowie;
3)
insp. Dariusz Nagański nadzoruje komendantów wojewódzkich Policji w: Gorzowie Wielkopolskim, Łodzi, Katowicach, Krakowie i Poznaniu.
§  3.
Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji upoważniam do:
1)
wydawania w moim imieniu decyzji i poleceń w sprawach związanych z funkcjonowaniem nadzorowanych przez nich służb oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, z wyłączeniem wydawania aktów normatywnych w formie zarządzeń;
2)
reprezentowania mnie w kontaktach z innymi organami, osobami prawnymi i fizycznymi oraz podmiotami niemającymi osobowości prawnej w sprawach określonych w pkt 1.
§  4.
1.
Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji upoważniam, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, do załatwiania w moim imieniu spraw dyscyplinarnych policjantów, pełniących służbę w nadzorowanych komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji.
2.
Zakres upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje podejmowania decyzji dotyczących:
1)
wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy;
2)
wyznaczania i odwoływania rzeczników dyscyplinarnych;
3)
orzekania o wymierzaniu kar dyscyplinarnych obniżenia stopnia lub wydalenia ze służby oraz podejmowanych w celu wykonania tych kar.
3.
Sprawy dyscyplinarne policjantów pełniących służbą w Biurze Gabinet Komendanta Głównego Policji, Biurze Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji, Biurze Prawnym, Biurze Strategii Policji oraz w Zespole Audytu Wewnętrznego - zatwierdzam osobiście.
§  5.
1.
Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji upoważniam do podejmowania w moim imieniu decyzji:
1)
w ramach określonych w ustawie o Policji kompetencji wyższego przełożonego dyscyplinarnego w stosunku do komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Stołecznego Policji, komendanta szkoły policyjnej i dowódcy kontyngentu policyjnego;
2)
związanych ze stosowaniem art. 19, art. 19a i art. 19b ustawy o Policji;
3)
w sprawach szkolenia w Policji dotyczących:
a)
określania terminów przyjęć do służby i programów szkoleń zawodowych policjantów,
b)
oceny realizacji programów szkoleń zawodowych oraz przestrzegania zasad oceniania postępów policjantów w szkoleniu.
2. 4
Zastępców Komendanta Głównego Policji - nadinsp. Marka Hebdę oraz insp. Dariusza Nagańskiego upoważniam do podejmowania w moim imieniu decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadkach pilnych, jeżeli ze względu na okoliczności nie jest możliwe niezwłoczne rozpatrzenie sprawy przeze mnie lub przez Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji.
§  6.
1.
Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji zastępuje mnie w czasie mojej nieobecności.
2.
Zastępcy Komendanta Głównego Policji zastępują mnie w czasie mojej nieobecności i jednoczesnej nieobecności Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji, na mocy odrębnych decyzji.
§  7.
Traci moc decyzja nr 176 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie podziału zadań pomiędzy zastępców Komendanta Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji (Dz. Urz. KGP Nr 10, poz. 49), zmieniona decyzją nr 387 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 września 2004 r. oraz decyzją nr 415 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 września 2004 r.
§  8.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2004 r.

_________

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130 poz. 1188 oraz 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842 i Nr 210, poz. 2135.

1 § 1 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) decyzji nr 230 z dnia 10 maja 2005 r. (Dz.Urz.KGP.05.10.67) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 19 kwietnia 2005 r.
2 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) decyzji nr 230 z dnia 10 maja 2005 r. (Dz.Urz.KGP.05.10.67) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 19 kwietnia 2005 r.
3 § 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 230 z dnia 10 maja 2005 r. (Dz.Urz.KGP.05.10.67) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 19 kwietnia 2005 r.
4 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 decyzji nr 230 z dnia 10 maja 2005 r. (Dz.Urz.KGP.05.10.67) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 19 kwietnia 2005 r.