Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2013.46

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 października 2014 r.

DECYZJA Nr 250
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 11 czerwca 2013 r.
w sprawie podziału zadań między Komendantem Głównym Policji a I Zastępcą Komendanta Głównego Policji i zastępcami Komendanta Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji

Na podstawie art. 133 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.1)) oraz § 8 ust. 2 i § 10 zarządzenia nr 8 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 25) postanawia się, co następuje:
§  1.
1. 1 Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński bezpośrednio nadzoruje realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji:
1) Biura Kontroli;
2) Biura Spraw Wewnętrznych;
3) Gabinetu Komendanta Głównego Policji;
4) Zespołu Audytu Wewnętrznego;
5) Zespołu Prasowego.
2. I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski nadzoruje realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji:
1) Biura Operacji Antyterrorystycznych;
2) Biura Prewencji i Ruchu Drogowego;
3) Głównego Sztabu Policji.
3. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler nadzoruje realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji:
1) Biura Służby Kryminalnej;
2) Biura Międzynarodowej Współpracy Policji;
3) 2 (uchylony).
4. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś nadzoruje realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji:
1) Biura Finansów;
2) Biura Logistyki Policji;
3) Biura Łączności i Informatyki.
§  2. I Zastępca Komendanta Głównego Policji i zastępcy Komendanta Głównego Policji nadzorują komendantów według następującego podziału:
1) nadinsp. Krzysztof Gajewski nadzoruje komendantów wojewódzkich Policji w: Białymstoku, Olsztynie, Gdańsku, Bydgoszczy, Wrocławiu i w Katowicach oraz komendantów szkół policyjnych w Słupsku i w Katowicach;
2) 3 nadinsp. Mirosław Schossler nadzoruje Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Stołecznego Policji i komendantów wojewódzkich Policji w: Kielcach, Rzeszowie, Radomiu, Gorzowie Wielkopolskim i w Łodzi oraz Komendanta Szkoły Policji w Pile;
3) 4 nadinsp. Wojciech Olbryś nadzoruje komendantów wojewódzkich Policji w: Krakowie, Opolu, Poznaniu, Lublinie i w Szczecinie oraz Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
§  3.
1. I Zastępcę Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji upoważnia się do:
1) wydawania w imieniu Komendanta Głównego Policji decyzji i poleceń w sprawach związanych z funkcjonowaniem nadzorowanych przez nich służb oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, z wyłączeniem wydawania aktów normatywnych w formie zarządzeń;
2) reprezentowania Komendanta Głównego Policji w kontaktach z innymi organami, osobami prawnymi i fizycznymi oraz podmiotami niemającymi osobowości prawnej w sprawach określonych w pkt 1;
3) dekretowania korespondencji niejawnej w czasie nieobecności Komendanta Głównego Policji w siedzibie urzędu lub w służbie.
2. I Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego upoważnia się do oceny realizacji programów szkoleń zawodowych i doskonalenia zawodowego oraz przestrzegania zasad oceniania postępów policjantów w tych szkoleniach i doskonaleniu zawodowym.
§  4.
1. I Zastępcę Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji wyznacza się do przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków, zgodnie z podziałem zadań i w zakresie sprawowanego nadzoru.
2. I Zastępcę Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji upoważnia się do podejmowania decyzji, zgodnie z podziałem zadań i w zakresie sprawowanego nadzoru, w ramach osobistych przyjęć policjantów lub pracowników jednostek organizacyjnych Policji w sprawach wynikających ze stosunku służbowego lub pracowniczych.
§  5.
1. I Zastępcę Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji upoważnia się do załatwiania w imieniu Komendanta Głównego Policji spraw dyscyplinarnych:
1) policjantów pełniących służbę w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji,
2) 5 jako wyższego przełożonego dyscyplinarnego w stosunku do Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, komendanta wojewódzkiego Policji i Komendanta Stołecznego Policji;

- nadzorowanych przez tych komendantów.

2. Sprawy dyscyplinarne policjantów pełniących służbę w komórkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1, rozpatruje osobiście Komendant Główny Policji, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. I Zastępcę Komendanta Głównego Policji upoważnia się do rozpatrywania spraw dyscyplinarnych policjantów pełniących służbę w komórkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1.
4. Zakres upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 i 3, nie obejmuje podejmowania decyzji dotyczących wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy.
§  6. I Zastępcę Komendanta Głównego Policji, a w czasie jego nieobecności w siedzibie urzędu lub w służbie Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosława Schosslera i w dalszej kolejności Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciecha Olbrysia, upoważnia się do zastępowania Komendanta Głównego Policji podczas jego nieobecności.
§  7. I Zastępcę Komendanta Głównego Policji, a w czasie jego nieobecności w siedzibie urzędu lub w służbie Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosława Schosslera i w dalszej kolejności Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciecha Olbrysia, upoważnia się do zarządzania badań psychologicznych lub psychofizjologicznych lub testu sprawności fizycznej, o których mowa w art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
§  8.
1. I Zastępcę Komendanta Głównego Policji, a w czasie jego nieobecności w siedzibie urzędu lub w służbie Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosława Schosslera i w dalszej kolejności Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciecha Olbrysia, upoważnia się do podejmowania w imieniu Komendanta Głównego Policji decyzji związanych ze stosowaniem art. 19, art. 19a i art. 19b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w sprawach należących do zadań Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, w przypadkach pilnych, w których ze względu na okoliczności nie jest możliwe niezwłoczne rozpatrzenie sprawy przez Komendanta Głównego Policji.
2. 6 (uchylony).
3. 7 (uchylony).
§  8a. 8 Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosława Schosslera i w dalszej kolejności I Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego oraz Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciecha Olbrysia, upoważnia się do podejmowania w imieniu Komendanta Głównego Policji decyzji związanych ze stosowaniem § 2-4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się, przechowywania i ewidencji dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta lub osobę udzielającą pomocy Policji oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych (Dz. U. Nr 74, poz. 684 oraz z 2014 r. poz. 1315) w czasie nieobecności Komendanta Głównego Policji w siedzibie urzędu lub w służbie.
§  9. Traci moc decyzja nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie podziału zadań między Komendantem Głównym Policji a I Zastępcą Komendanta Głównego Policji i zastępcami Komendanta Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji (Dz. Urz. KGP poz. 4 i poz. 57).
§  10. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 15 maja 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 628.

1 § 1 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 lit. a decyzji nr 397 z dnia 7 października 2014 r. (Dz.Urz.KGP.2014.123) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 października 2014 r.
2 § 1 ust. 3 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b decyzji nr 397 z dnia 7 października 2014 r. (Dz.Urz.KGP.2014.123) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 października 2014 r.
3 § 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 397 z dnia 7 października 2014 r. (Dz.Urz.KGP.2014.123) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 października 2014 r.
4 § 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 397 z dnia 7 października 2014 r. (Dz.Urz.KGP.2014.123) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 października 2014 r.
5 § 5 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 decyzji nr 397 z dnia 7 października 2014 r. (Dz.Urz.KGP.2014.123) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 października 2014 r.
6 § 8 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 4 decyzji nr 397 z dnia 7 października 2014 r. (Dz.Urz.KGP.2014.123) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 października 2014 r.
7 § 8 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 4 decyzji nr 397 z dnia 7 października 2014 r. (Dz.Urz.KGP.2014.123) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 października 2014 r.
8 § 8a dodany przez § 1 pkt 5 decyzji nr 397 z dnia 7 października 2014 r. (Dz.Urz.KGP.2014.123) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 października 2014 r.