Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSP.2012.16

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)
z dnia 21 listopada 2012 r.
w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski określa zadania merytoryczne i nadzoruje prace następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:
1) Gabinetu Politycznego3);
2) Departamentu Projektów Strategicznych:
3) Biura Komunikacji Społecznej;
4) Biura Ministra, z zastrzeżeniem § 4 ust. 10.
2. Ministrowi Skarbu Państwa, zwanemu dalej Ministrem, podlega bezpośrednio Pełnomocnik do Spraw Ochrony informacji Niejawnych w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228).
3. Do wyłącznej kompetencji Ministra zastrzega się:
1) powoływanie i odwoływanie organów spółek i podmiotów;
2) w branżach: telekomunikacja, ubezpieczenia, bankowość, instytucje rynku finansowego i kapitałowego, przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków, przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucję, handel), przemysł naftowy, energetyka:
a) podpisywanie w imieniu Skarbu Państwa umów sprzedaży akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa, umów związanych z objęciem akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek oraz innych umów związanych z obciążeniem akcji/udziałów spółek,
b) wykonywanie praw z akcji i udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa związanych z:
zbyciem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,
wydzierżawieniem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,
ustanowieniem użytkowania przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,
łączeniem, przekształcaniem, podziałem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
ustanowieniem zastawu lub innego obciążania akcji lub udziałów.
4. Minister nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty:
1) przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel);
2) przemysł naftowy.
5. Minister nadzoruje prace związane z budową terminala LNG w Świnoujściu.
6. Minister, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny nadzorują przypisane im w niniejszym zarządzeniu branże, sektory gospodarki i podmioty oraz wykonują kompetencje Ministra wynikające z regulaminu organizacyjnego Ministerstwa wobec komórek organizacyjnych, których pracę nadzorują i którym określają zadania merytoryczne.
7. W sprawach zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Ministra, dokumenty kierowane do Ministra powinny być zaakceptowane przez właściwych w sprawie Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu, zgodnie z podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki i podmioty.
8. Umowy sprzedaży akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa, umowy związane z objęciem akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek oraz inne umowy związane z obciążeniem akcji/ udziałów spółek, w branżach innych niż wymienione w ust. 3 pkt 2 i ust. 4, podpisują według właściwości Sekretarz Stanu lub Podsekretarze Stanu, o których mowa w ust. 6, zgodnie z wynikającym z niniejszego zarządzenia podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki i podmioty lub upoważnieni w sposób określony w ust. 17.
9. Minister, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu zgodnie z wynikającym z zarządzenia podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki oraz podmioty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2 i ust. 8, wykonują uprawnienia Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa związane z:
1) wykonywaniem praw z akcji i udziałów;
2) zawieraniem i zmianą umów z doradcami na dokonanie analiz przedprywatyzacyjnych, dokonywaniem innych czynności faktycznych i prawnych związanych z procesem prywatyzacji spółek, przedsiębiorstw państwowych oraz zawieraniem innych umów w imieniu Skarbu Państwa:
3) rozpatrywaniem wniosków komórek organizacyjnych o udzielanie osobom trzecim zamówienia publicznego/wydatku publicznego.
10. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny w zakresie zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa, dla których określają zadania merytoryczne, rozpatrują pod względem merytorycznym inne niż określone w ust. 9 pkt 3 wnioski o udzielenie osobom trzecim zamówienia publicznego oraz wnioski o finansowanie zadań nie będących zamówieniem publicznym, a także wykonują prawa Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa do zawierania i zmiany umów w tym zakresie.
11. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu informują Ministra o wszelkich planowanych czynnościach w zakresie rozporządzania mieniem Skarbu Państwa.
12. Dyrektor Generalny w zakresie zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa, dla których określa zadania merytoryczne, rozpatruje pod względem merytorycznym celowość wniosków komórek organizacyjnych Ministerstwa o udzielenie osobom trzecim zamówienia publicznego oraz wniosków o finansowanie zadania nie będącego zamówieniem publicznym.
13. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny wykonując zadania odpowiadają za zgodne z prawem i terminowe ich wykonanie.
14. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu uczestniczą w pracach zespołów międzyresortowych.
15. Minister, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny w zakresie swojej właściwości parafują pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów.
16. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu, w zakresie swojej właściwości, podejmują decyzje w sprawie umorzenia, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty spłaty należności Skarbu Państwa.
17. Minister może, w formie wymaganej przepisami prawa, upoważnić Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego do prowadzenia i załatwiania spraw w jego imieniu, w tym również w sprawach zastrzeżonych zarządzeniem do jego wyłącznej kompetencji. W uzasadnionym przypadku upoważnienie takie może być wdane także innemu pracownikowi Ministerstwa Skarbu Państwa.
§  2.
1. Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:
1) Departamentu Prawnego i Procesowego;
2) Departamentu Reprywatyzacji i Rekompensat;
3) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego (listę branż i podmiotów nadzorowanych przez Departament Nadzoru Właścicielskiego określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia).
2. 1 Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia):
1) przemysł maszynowy;
2) przemysł metalowy, z wyłączeniem OPAKOMET S.A.;
3) przemysł stoczniowy;
4) hutnictwo;
5) przemysł elektroniczny;
6) przemysł elektrotechniczny;
7) górnictwo;
8) przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków;
9) budownictwo;
10) przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych;
11) przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego, z wyłączeniem Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji, Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o.o.;
12) agencje przedsiębiorczości;
13) przedsiębiorstwa handlowe i inne;
14) przemysł koksowniczy;
15) przemysł wydobywczy i kopalin;
16) telekomunikacja;
17) zakłady opieki zdrowotnej;
18) Metron-Term sp. z o.o.;
19) Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie;
20) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 25%:
a) 2 (uchylona);
b) Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.;
c) Agencja Kapitałowo-Rozliczeniowa S.A.
21) 3 Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji.
3. Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska koordynuje prowadzone w Ministerstwie procesy legislacyjne.
4. Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska:
1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji;
2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji;
3) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji.
5. 4 Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska koordynuje nadzór właścicielski, poprzez przygotowywanie standardów i wytycznych w tym zakresie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 oraz § 5 ust. 7.
6. Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska nadzoruje realizację zadań związanych z monitorowaniem zobowiązań pozacenowych wynikających z umów prywatyzacyjnych i innych.
§  3.
1. Podsekretarz Stanu Tomasz Lenkiewicz określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:
1) Departamentu Prywatyzacji;
2) Departamentu Analiz.
2. Podsekretarz Stanu Tomasz Lenkiewicz nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia):
1) hodowla zwierząt i uprawa roślin;
2) uzdrowiska;
3) przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa;
4) przemysł spirytusowy;
5) przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego;
6) przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego;
7) przemysł drzewny i papierniczy;
8) przemysł meblowy;
9) przemysł odzieżowy;
10) przemysł surowców odzieżowych;
11) przemysł skórzany;
12) przedsiębiorstwa turystyczne;
13) przedsiębiorstwa i jednostki usługowe, z wyłączeniem Metron-Term sp. z o.o. oraz Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie;
14) wydawnictwa i poligrafia;
15) przemysł cukrowniczy;
16) wyścigi konne;
17) gry losowe i zakłady wzajemne;
18) fundacje;
19) Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.;
20) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 25%, z wyłączeniem podmiotów z branży przemysł gazowy, przemysł naftowy oraz podmiotów określonych w § 2 ust. 2 pkt 20, w § 4 ust. 3 pkt 14 oraz § 5 ust. 2 pkt 7.
3. Podsekretarz Stanu Tomasz Lenkiewicz nadzoruje prowadzone procesy prywatyzacji, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 i 5.
4. 5 Podsekretarz Stanu Tomasz Lenkiewicz koordynuje sprawy z zakresu dezinwestycji w grupach kapitałowych, poprzez przygotowywanie zaleceń w zakresie ograniczenia ich struktury organizacyjnej.
§  4.
1. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:
1) Departamentu Restrukturyzacji;
2) Departamentu Mienia Skarbu Państwa.
2. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje podmioty określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje następujące branże i sektory gospodarki oraz podmioty:
1) przemysł obronny;
2) przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych;
3) chemia ciężka;
4) komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy
5) transport;
6) przemysł środków transportu;
7) żegluga i porty;
8) media;
9) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A;
10) Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.;
11) Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o.o.;
12) Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji;
13) OPAKOMET S.A.
14) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 25%:
a) Zakłady Chemiczne POLICE S.A.
b) Azoty-Adipol S.A.,
bz) 6 Zakłady Azotowe Puławy S.A.
c) 7 (uchylona),
d) Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok sp. z o.o.,
e) Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w Katowicach,
f) Bumar Elektronika S.A.,
g) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" sp. z o.o.,
h) Stomil-Poznań S.A.,
i) Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "BELMA" S.A.,
j) Fabryka Urządzeń Mechanicznych i Sprężyn FUMiS - bumar sp. z o.o.
k) Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A.,
l) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" sp. z o.o.
m) Polskie Linie Oceaniczne S.A.,
n) Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A.,
o) Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO S.A.,
p) Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o.,
r) Kopalnia Soli Kłodawa S.A.,
s) Morska Stocznia Remontowa S.A.,
t) Stocznia Remontowa Nauta S.A.,
u) Szczecińska Stocznia Remontowa Gryfia S.A.,
v) FS Holding S.A.,
x) Adextra S.A.,
y) Waryński S.A. Grupa Holdingowa,
z) Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.
4. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak:
1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Rady Ministrów;
2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów;
3) reprezentuje Ministra na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów.
5. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak:
1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich;
2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich;
3) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich.
6. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje prowadzone procesy restrukturyzacyjne, przygotowujące spółki z udziałem Skarbu Państwa do prywatyzacji.
7. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje prowadzone procesy realizacji wniosków organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawie zbycia nieodpłatnie części lub wszystkich posiadanych przez Skarb Państwa akcji albo udziałów spółki spełniającej ustawowe przesłanki komunalizacji.
8. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
9. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa. w tym zadań:
1) związanych z organizowaniem i realizacją zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców oraz ochroną obiektów ważnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa;
2) wynikających z ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
3) wynikających z kompetencji Ministra w odniesieniu do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego.
10. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak koordynuje zadania Ministra Skarbu Państwa w zakresie instytucjonalnej współpracy międzynarodowej oraz w zakresie integracji europejskiej.
11. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje prowadzone postępowania likwidacyjne i upadłościowe wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych, z wyłączeniem spółki Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji.
12. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje podmioty nie prowadzące działalności.
§  5.
1. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:
1) Departamentu Rynków Kapitałowych;
2) Biura Kontroli.
2. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia):
1) bankowość;
2) instytucje tynku finansowego i kapitałowego;
3) energetyka;
4) zarządzanie nieruchomościami;
5) Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.;
6) KGHM Polska Miedź S.A.;
7) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 25%:
a) PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.,
b) PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A.,
c) ELEKTRIM-MEGADEX S.A.,
d) Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
e) INTRACO S.A.,
f) Warszawski Holding Nieruchomości S.A.,
g) DALMOR S.A.,
h) "BUDEXPO" sp. z o.o.,
i) EHN S.A.
3. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski nadzoruje procesy prywatyzacyjne prowadzone za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz koordynuje współpracę z firmami doradczymi i inwestorami.
4. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski koordynuje współpracę z zagranicznym i krajowym środowiskiem inwestorów kapitałowych w celu promocji polskich rynków finansowych i kapitałowych na świecie.
5. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski nadzoruje wybrane projekty prywatyzacyjne wskazane przez Ministra.
6. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski koordynuje w Ministerstwie prace związane z realizacją rządowego programu energetyki jądrowej w zakresie realizacji inwestycji w obiekty energetyki jądrowej.
7. Podsekretarz Stanu Paweł Tamborski koordynuje w Ministerstwie prace związane z polityką dywidendową Skarbu Państwa.
§  6.
1. Dyrektor Generalny Grzegorz Borowiec określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę w szczególności dla następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:
1) Departamentu Budżetu i Finansów;
2) Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
3) Biura Dyrektora Generalnego.
2. Dyrektor Generalny Grzegorz Borowiec koordynuje zadania wynikające ze standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
§  7.
1. Przypisanie branż i spółek do Departamentów Ministerstwa przedstawiają załączniki Nr 1-3 i 5 do zarządzenia.
2. Strukturę organizacyjną Ministerstwa przedstawia załącznik nr 4 do zarządzenia.
§  8. Traci moc zarządzenie Nr 47 Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.
______

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej - Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r., Nr 248, poz. 1488).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r., Nr 82, poz. 451, Nr 201, poz. 1183 i Nr 185, poz. 1092.

3) Art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów przewiduje utworzenie Gabinetu Politycznego, jednakże Minister M. Budzanowski odstąpił od wykorzystania etatów przeznaczonych na ten cel.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  8 LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH

Lp.Nazwa podmiotuSiedzibaBranża
1234
1AZOTY-ADIPOL S.A.Chorzówchemia ciężka
2ENEA S.A.Poznańenergetyka
3ENERGA S.A.Gdańskenergetyka
4Grupa LOTOS S.A.Gdańskprzemysł naftowy
5KGHM Polska Miedź S.A.LubinKGHM
6LOTOS PETROBALTIC S.AGdańskprzemysł naftowy
7Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.Warszawaprzemysł gazowy
8PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.Warszawaenergetyka
9Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.Płockprzemysł naftowy
10Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.Warszawaprzemysł gazowy
11Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A.Płockprzemysł naftowy
12Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych "NAFTOPORT" Sp. z o.o.Gdańskprzemysł naftowy
13Siarkopol Gdańsk S.A.Gdańskprzemysł naftowy
14TAURON Polska Energia S.A.Katowiceenergetyka
15Zakłady Azotowe Puławy S.A.Puławychemia ciężka
16Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.Tarnówchemia ciężka
17Zakłady Chemiczne POLICE S.A.Policechemia ciężka
18Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.Szczecinżegluga i porty
19Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.Gdańskżegluga i porty
20Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.Gdyniażegluga i porty

ZAŁĄCZNIK Nr  2 9

LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW W NADZORZE DEPARTAMENTU NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO, Z WYŁĄCZENIEM PODMIOTÓW OKREŚLONYCH W § 3 UST. 2 PKT 20 ORAZ W ZAŁĄCZNIKU NR 2 L.P. 69 I 70 NINIEJSZEGO ZARZĄDZENIA

Lp.Nazwa podmiotuSiedzibaBranża
1234
1Adextra S.A.Piasecznoagencje przedsiębiorczości
2Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.WarszawaARP
3Bumar sp. z o.o.Warszawaprzemysł obronny
4Bumar Elektronika S.A.Warszawaprzemysł obronny
5Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "BELMA" S.A.Białe Błotaprzemysł obronny
6Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL" S.A.Bydgoszczprzemysł chemiczny i tworzyw sztucznych
7Centrala Nasienna w Warszawie sp. z o.o.Warszawaprzemysł spożywczy
8Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.Warszawajednostki usługowe
9Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.Katowicejednostki otoczenia górnictwa
10Chłodnia "MORS-WOLA" sp. z o.o.Warszawaprzemysł spożywczy
11Elektrownia Chorzów S.A.Chorzówenergetyka
12EUROLOT S.A. w WarszawieWarszawakomunikacja lotnicza i przemysł lotniczy
13Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A.Kraśnikprzemysł obronny
14Fabryka Urządzeń Mechanicznych i Sprężyn

FUMiS - Bumar sp. z o.o.

Wadowiceprzemysł obronny
15FS Holding S.A.Lublinprzemysł drzewny i papierniczy
16Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.Gliwiceturystyka
17H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.Poznańprzemysł maszynowy
18Huta Stalowa Wola S.A.Stalowa Wolaprzemysł obronny
19HUTMAR S.A.Częstochowaprzedsiębiorstwa handlowe i inne
20Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o.Warszawajednostki usługowe
21Kopalnia Soli "Kłodawa" S.A.Kłodawaprzemysł wydobywczy i kopalin
22Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie Sp. z o.o.Wilkówprzemysł wydobywczy i kopalin
23Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Sp. z o.o.Krakówprzemysł elektrotechniczny
24LS Airport Services S.A.Warszawakomunikacja lotnicza i przemysł lotniczy
25Morska Stocznia Remontowa S.A.Świnoujścieprzemysł obronny
26Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne sp. z o.o.Warszawajednostki usługowe
27Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.Gdyniaprzemysł obronny
28Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" sp. z o.o.Poznańprzemysł chemiczny i tworzyw sztucznych
29Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" sp. z o.o.Gliwiceprzemysł obronny
30Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.Warszawaprzemysł środków transportu
31Polska Żegluga Bałtycka S.A.Kołobrzegżegluga i porty
32Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.Warszawakomunikacja lotnicza i przemysł lotniczy
33Polskie Linie Oceaniczne S.A.Gdyniażegluga i porty
34Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.Warszawajednostki usługowe
35Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.Gdańskotoczenie rolnictwa
36Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego

ODRA 3 Sp. z o.o.

Szczecinbudownictwo
37Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.Warszawabudownictwo
38Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PSK Rzeszów" Sp. z o.o.Rzeszówprzemysł środków transportu
39Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowy Targ Sp. z o.o.Nowy Targtransport
40Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie S.A.Warszawatransport
41Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.Gnieznotransport
42Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe "PORT RYBACKI GRYF" Sp. z o.o.Szczecinżegluga i porty
43Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.Łódźturystyka
44Przedsiębiorstwo Wydawnicze "RZECZPOSPOLITA" S.A.Warszawawydawnictwa i poligrafia
45Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.Częstochowahutnictwo
46Stocznia Remontowa Nauta S.A.Gdyniaprzemysł obronny
47STOMIL-Poznań S.A.Poznańprzemysł obronny
48Szczecińska Stocznia Remontowa Gryfia S.A.Szczecinprzemysł obronny
49Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A.Szczecinprzemysł spożywczy
50Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.Katowicehutnictwo
51(uchylona)
52Unimor Radiocom Sp. z o.o.Gdańskprzemysł obronny
53(uchylona)
54Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.Warszawaprzemysł elektrotechniczny
55Waryński S.A. Grupa HoldingowaWarszawaprzemysł maszynowy
56Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach sp. z o.o.Katowicebudownictwo
57Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.Katowiceturystyka
58WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED Sp. z o.o.Warszawaprzemysł farmaceutyczny
59Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A,Brzozówprzemysł chemiczny i tworzyw sztucznych
60Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok sp. z o.o.Białystokbudownictwo
61Zakłady Ceramiczne "BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Sp. z o.o.Bolesławiecprzemysł materiałów budowlanych
62Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.Tarnówprzemysł obronny
63Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM Sp z o.o.Dzierżoniówjednostki otoczenia górnictwa
64Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o.Piłaprzemysł spożywczy
65Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO S.A.Brodnicaprzemysł środków transportu
66Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A.Łódźprzemysł surowców odzieżowych
67Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" S.A.Kielceprzemysł maszynowy
68Zakłady Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A.Suchedniówprzemysł materiałów

budowlanych

69Podmioty w likwidacji i upadłości z wyłączeniem Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji oraz Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji
70Podmioty nie prowadzące działalności
ZAŁĄCZNIK Nr 3  10

1. Agencje przedsiębiorczości, z włączeniem ADEXTRA S.A.

2. Budownictwo, z wyłączeniem:

- Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.,

- Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 sp. z o.o. w Szczecinie,

- Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach sp. z o.o.,

- Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok sp. z o.o.

3. Chemia ciężka z wyłączeniem:

– AZOTY-ADIPOL S.A.,

– Zakłady Azotowe Puławy S. A.,

– Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.,

– Zakłady Chemiczne POLICE S.A.

4. Energetyka, z wyłączeniem:

- ENEA S.A. w Poznaniu,

- ENERGA S.A. w Warszawie,

- TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach,

- PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w Warszawie,

- Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie.

5. Fundacje.

6. Górnictwo, z wyłączeniem:

- Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM sp. z o.o. w Dzierżoniowie,

- Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. w Katowicach.

7. Gry losowe i zakłady wzajemne.

8. Hodowla zwierząt i uprawa roślin.

9. Hutnictwo, z wyłączeniem:

- Towarzystwo Finansowe SILESIA sp. z o.o. w Katowicach,

- Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Katowicach.

10. Instytucje rynku finansowego i kapitałowego, z wyłączeniem:

- Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

- Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

11. Komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy, z wyłączeniem:

- Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. w Warszawie,

- EUROLOT S.A. w Warszawie,

- LS Airport Services S.A. w Warszawie.

12. Media.

13. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

14. Przedsiębiorstwa handlowe i inne, z wyłączeniem:

- HUTMAR S.A. w Częstochowie.

15. Przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego.

16. Przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa z wyłączeniem: Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku.

17. Przedsiębiorstwa i jednostki usługowe, z wyłączeniem:

– Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie,

– COBRABID Sp. z o.o. w Warszawie,

– Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Warszawie,

– Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. w Warszawie.

18. Przedsiębiorstwa państwowe.

19. Przedsiębiorstwa turystyczne, z wyłączeniem:

- Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o.o. w Katowicach,

- Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. w Gliwicach,

- Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH sp. z o.o. w Łodzi.

20. Przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych, z wyłączeniem:

- Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL" S.A. w Bydgoszczy,

- Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A. w Brzozowie.

- Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" sp. z o.o.

21. Przemysł cukrowniczy.

22. Przemysł drzewny i papierniczy, z wyłączeniem FS Holding S.A. w Lublinie.

23. Przemysł elektroniczny.

24. Przemysł elektrotechniczny, z wyłączeniem:

- Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego sp. z o.o. w Krakowie.

- Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A. w Warszawie.

25. Przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków, z wyłączeniem Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED sp. z o.o. w Warszawie.

26. Przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel), z wyłączeniem:

- Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie,

- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie.

27. Przemysł koksowniczy.

28. Przemysł maszynowy, z wyłączeniem:

- H. Cegielski - POZNAŃ S.A. w Poznaniu,

- Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" S.A. w Kielcach.

- Waryński S.A. Grupa Holdingowa w Warszawie.

29. Przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych, z wyłączeniem:

- Zakłady Ceramiczne BOLESŁAWIEC w Bolesławcu sp. z o.o.,

- Zakłady Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A. w Suchedniowie.

30. Przemysł meblowy.

31. Przemysł metalowy.

32. Przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego.

33. Przemysł naftowy, z wyłączeniem:

- Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku,

- LOTOS PETROBALTIC S.A w Gdańsku,

- Polski Końcem Naftowy ORLEN S.A. w Płocku,

- Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A. w Płocku,

- Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych "NAFTOPORT" Sp. z o.o. w Gdańsku,

- Siarkopol Gdańsk S.A. w Gdańsku.

34. Przemysł odzieżowy.

35. Przemysł skórzany.

36. Przemysł spirytusowy.

37. Przemysł spożywczy, z wyłączeniem:

- Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET sp. z o.o.,

- Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A. w Szczecinie,

- Chłodnia "MORS-WOLA" Sp. z o.o. w Warszawie.

- Centrala Nasienna Sp. z o.o. w Warszawie.

38. Przemysł stoczniowy.

39. Przemysł surowców odzieżowych, z wyłączeniem:

- Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A. w Łodzi.

40. Przemysł środków transportu, z wyłączeniem:

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PSK Rzeszów sp. z o.o. w Rzeszowie,

- Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu sp. z o.o. w Warszawie,

- Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO S.A. w Brodnicy

41. Przemysł wydobywczy i kopalin, z wyłączeniem:

- Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie sp. z o.o. w Wilkowie,

- Kopalnia Soli Kłodawa S.A. w Kłodawie,

42. Telekomunikacja.

43. Transport, z wyłączeniem:

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowy Targ sp. z o.o. w Nowym Targu,

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie S.A.,

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.

44. Uzdrowiska.

45. Wydawnictwa i poligrafia, z wyłączeniem Przedsiębiorstwo Wydawnicze RZECZPOSPOLITA S.A. w Warszawie.

46. Wyścigi konne.

47. Zarządzanie nieruchomościami.

48. Żegluga i porty, z wyłączeniem:

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PORT RYBACKI GRYF sp. z o.o. w Szczecinie,

- Polska Żegluga Bałtycka S.A. w Kołobrzegu,

- Polskie Linie Oceaniczne S.A. w Gdyni,

- Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie,

- Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku,

- Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni.

49. Zakłady Opieki Zdrowotnej.

50. Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji.

51. Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ZAŁĄCZNIK Nr  5

LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RYNKÓW KAPITAŁOWYCH:

1. Bankowość.

2. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

4. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

1 § 2 ust. 2 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia nr 9 z dnia 25 marca 2013 r. (Dz.Urz.MSP.13.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 marca 2013 r.
2 § 2 ust. 2 pkt 20 lit. a) uchylona przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 1 z dnia 4 stycznia 2013 r. (Dz.Urz.MSP.13.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 stycznia 2013 r.
3 § 2 ust. 2 pkt 21 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia nr 9 z dnia 25 marca 2013 r. (Dz.Urz.MSP.13.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 marca 2013 r.
4 § 2 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 4 z dnia 15 lutego 2013 r. (Dz.Urz.MSP.13.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2013 r.
5 § 3 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 4 z dnia 15 lutego 2013 r. (Dz.Urz.MSP.13.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2013 r.
6 § 4 ust. 3 pkt 14 lit. bz) dodana przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 9 z dnia 25 marca 2013 r. (Dz.Urz.MSP.13.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 marca 2013 r.
7 § 4 ust. 3 pkt 14 lit. c) uchylona przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 4 z dnia 15 lutego 2013 r. (Dz.Urz.MSP.13.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2013 r.
8 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 9 z dnia 25 marca 2013 r. (Dz.Urz.MSP.13.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 marca 2013 r.
9 Załącznik nr 2:

-zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 1 z dnia 4 stycznia 2013 r. (Dz.Urz.MSP.13.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 stycznia 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 2 z dnia 15 stycznia 2013 r. (Dz.Urz.MSP.13.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 stycznia 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 4 z dnia 15 lutego 2013 r. (Dz.Urz.MSP.13.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 9 z dnia 25 marca 2013 r. (Dz.Urz.MSP.13.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 marca 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 13 z dnia 22 kwietnia 2013 r. (Dz.Urz.MSP.13.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 kwietnia 2013 r.

10 Załącznik nr 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 1 z dnia 4 stycznia 2013 r. (Dz.Urz.MSP.13.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 stycznia 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 2 z dnia 15 stycznia 2013 r. (Dz.Urz.MSP.13.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 stycznia 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 4 z dnia 15 lutego 2013 r. (Dz.Urz.MSP.13.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 9 z dnia 25 marca 2013 r. (Dz.Urz.MSP.13.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 marca 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 13 z dnia 22 kwietnia 2013 r. (Dz.Urz.MSP.13.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 kwietnia 2013 r.