Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSP.2010.3.5

Akt utracił moc
Wersja od: 3 listopada 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 40
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)
z dnia 6 października 2010 r.
w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad określa zadania merytoryczne i nadzoruje prace następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:
1)
Gabinetu Politycznego;
2)
Biura Ministra.
2. 1
Ministrowi Skarbu Państwa, zwanemu dalej Ministrem, podlega bezpośrednio Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228).
3.
Do wyłącznej kompetencji Ministra zastrzega się:
1)
powoływanie i odwoływanie organów spółek i podmiotów;
2)
w branżach: telekomunikacja, ubezpieczenia, bankowość, instytucje rynku finansowego i kapitałowego, przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków, przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel), przemysł naftowy, energetyka:
a)
podpisywanie w imieniu Skarbu Państwa umów sprzedaży akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa, umów związanych z objęciem akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek oraz innych umów związanych z obciążeniem akcji/udziałów spółek,
b)
wykonywanie praw z akcji i udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa związanych z:

– zbyciem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części.

– wydzierżawieniem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– ustanowieniem użytkowania przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– łączeniem, przekształcaniem lub podziałem spółek z udziałem Skarbu Państwa,

– ustanowieniem zastawu lub innego obciążania akcji lub udziałów.

4.
Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny nadzorują przypisane im w niniejszym zarządzeniu branże, sektory gospodarki i podmioty oraz wykonują kompetencje Ministra wynikające z regulaminu organizacyjnego Ministerstwa wobec komórek organizacyjnych, których pracę nadzorują i którym określają zadania merytoryczne.
5.
W sprawach zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Ministra, dokumenty kierowane do Ministra powinny być zaakceptowane przez właściwych w sprawie Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu, zgodnie z podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki i podmioty.
6.
Umowy sprzedaży akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa, umowy związane z objęciem akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek oraz inne umowy związane z obciążeniem akcji/udziałów spółek, w branżach innych niż wymienione w ust. 3 pkt 2, podpisują według właściwości Sekretarz Stanu lub Podsekretarze Stanu, o których mowa w ust. 4, zgodnie z wynikającym z niniejszego zarządzenia podziałem na nadzorowane branże i podmioty lub upoważnieni w sposób określony w ust. 13.
7.
Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu zgodnie z wynikającym z zarządzenia podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki oraz podmioty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2 i ust. 6, wykonują uprawnienia Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa związane z:
1)
wykonywaniem praw z akcji i udziałów;
2)
zawieraniem i zmianą umów z doradcami na dokonanie analiz przedprywatyzacyjnych, dokonywaniem innych czynności faktycznych i prawnych związanych z procesem prywatyzacji spółek, przedsiębiorstw państwowych oraz zawieraniem innych umów w imieniu Skarbu Państwa;
3)
rozpatrywaniem wniosków komórek organizacyjnych o udzielanie osobom trzecim zamówienia publicznego (wydatku publicznego).
8.
Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu w zakresie zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa, dla których określają zadania merytoryczne, rozpatrują pod względem merytorycznym inne niż określone w ust. 7 pkt 3 wnioski o udzielenie osobom trzecim zamówienia publicznego oraz wnioski o finansowanie zadań nie będących zamówieniem publicznym, a także wykonują prawa Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa do zawierania i zmiany umów w tym zakresie.
9.
Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu informują Ministra o wszelkich planowanych czynnościach w zakresie rozporządzania mieniem Skarbu Państwa.
10.
Dyrektor Generalny w zakresie zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa, dla których określa zadania merytoryczne, rozpatruje pod względem merytorycznym celowość wniosków komórek organizacyjnych Ministerstwa o udzielenie osobom trzecim zamówienia publicznego oraz wniosków o finansowanie zadania nie będącego zamówieniem publicznym.
11.
Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny wykonując zadania odpowiadają za zgodne z prawem i terminowe ich wykonanie.
12.
Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu uczestniczą w pracach zespołów międzyresortowych.
13.
Minister może, w formie wymaganej przepisami prawa, upoważnić Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego do prowadzenia i załatwiania spraw w jego imieniu, w tym również w sprawach zastrzeżonych zarządzeniem do jego wyłącznej kompetencji. W uzasadnionym przypadku upoważnienie takie może być wydane także innemu pracownikowi Ministerstwa Skarbu Państwa.
§  2.
1.
Sekretarz Stanu Jan Bury zastępuje Ministra oraz wykonuje czynności we wskazanych przez niego sprawach z zakresu działania urzędu.
2.
Sekretarz Stanu Jan Bury określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę Departamentu Nadzoru Właścicielskiego. Listę branż i podmiotów nadzorowanych przez Departament Nadzoru Właścicielskiego określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. 2
Sekretarz Stanu Jan Bury nadzoruje branże, sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w § 6 ust. 2 poza Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. i Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. oraz w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia):
1) 3
energetykę, z wyłączeniem zadań określonych w § 3 ust. 5 a;
2)
przemysł elektroniczny;
3)
przemysł elektrotechniczny;
4)
górnictwo;
5)
przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków;
6) 4
budownictwo;
7)
przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych;
8)
przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego, z wyłączeniem Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji i Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o.o.;
9)
agencje przedsiębiorczości;
10)
przedsiębiorstwa handlowe i inne;
11)
przemysł koksowniczy;
12)
przemysł wydobywczy i kopalin;
13)
telekomunikacja.
4.
Sekretarz Stanu Jan Bury koordynuje nadzór właścicielski, poprzez przygotowywanie standardów i wytycznych w tym zakresie.
§  3.
1.
Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:
1)
Departamentu Spółek Kluczowych;
2)
Departamentu Prawnego i Procesowego;
3)
Biura Kontroli.
2. 5
Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w § 6 ust. 2 oraz w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia poza: EUROLOT S.A. w Warszawie, Polskie Linie Lotnicze LOT S.A, LS Airport Services S.A., Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oraz Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.):
1)
przemysł maszynowy;
2)
przemysł metalowy;
3)
przemysł stoczniowy;
4)
komunikacja i przemysł lotniczy;
5)
hutnictwo;
6)
KGHM Polska Miedź S.A.;
7)
Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji;
8)
Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o.o.;
9)
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., z wyłączeniem zadań przydzielonych Prezesowi Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. Nr 233, poz. 1569).
2.
Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik koordynuje pracę delegatur terenowych Ministra Skarbu Państwa.
3.
Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik koordynuje prowadzone w Ministerstwie procesy legislacyjne.
4.
Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje prowadzone postępowania likwidacyjne i upadłościowe wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych.
5.
Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik:
1)
koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Rady Ministrów;
2)
podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów;
3)
reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów.
5a. 6
Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik koordynuje w Ministerstwie prace związane z realizacją rządowego programu energetyki jądrowej w zakresie realizacji inwestycji w obiekty energetyki jądrowej.
§  4.
1.
Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:
1)
Departamentu Restrukturyzacji;
2)
Departamentu Integracji Europejskiej i Pomocy Publicznej.
2. 7
Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski nadzoruje podmioty określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, z wyłączeniem: EURO-LOT S.A. w Warszawie, Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. w Warszawie, LS Airport Services S.A. w Warszawie, Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie, Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. w Katowicach, Centrum-Hotele sp. z o.o. w Łodzi, Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. w Gliwicach, Łódzkiego Centrum Filmowego sp. z o.o. w Łodzi, Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich PUH sp. z o.o. w Łodzi, Przedsiębiorstwa Wydawniczego "RZECZPOSPOLITA" S.A. w Warszawie, Meble Emilia sp. z o.o. w Warszawie, Szczecińskich Zakładów Zbożowo-Młynarskich PZZ S.A. w Szczecinie, Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Turystycznych sp. z o.o. w Katowicach, Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego LIDO sp. z o.o. w Łodzi, Zakładów Tekstylno-Konfekcyjnych Teofilów S.A. w Łodzi, Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A., Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku oraz Chłodnia "MORS-WOLA" sp. z o.o. w Warszawie.
3. 8
Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski nadzoruje następujące branże i sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w § 6 ust. 2 poza: Przedsiębiorstwem Przeładunku Paliw Płynnych "NAFTOPORT" Sp. z o.o., LOTOS PETROBALTIC S.A., Siarkopol Gdańsk S.A.):
1)
przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel);
2) 9
przemysł naftowy;
3)
przemysł obronny;
4)
transport;
5)
przemysł środków transportu;
6)
żegluga i porty;
7) 10
(skreślony).
4.
Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski:
1)
koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich;
2)
podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich;
3)
reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich.
5.
Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski nadzoruje prowadzone procesy restrukturyzacyjne, przygotowujące spółki z udziałem Skarbu Państwa do prywatyzacji.
6.
Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski nadzoruje prowadzone procesy realizacji wniosków organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawie zbycia nieodpłatnie części lub wszystkich posiadanych przez Skarb Państwa akcji albo udziałów spółki spełniającej ustawowe przesłanki komunalizacji.
7.
Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski nadzoruje prace związane z budową terminala LNG w Świnoujściu.
8. 11
Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski nadzoruje realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
9. 12
Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski nadzoruje realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, w tym zadań:
1)
związanych z organizowaniem i realizacją zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców oraz ochroną obiektów ważnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa;
2)
wynikających z ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
3)
wynikających z kompetencji Ministra w odniesieniu do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego.
§  5.
1.
Podsekretarz Stanu Krzysztof Walenczak określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:
1)
Departamentu Rynków Kapitałowych;
2)
Departamentu Relacji Inwestorskich.
2.
Podsekretarz Stanu Krzysztof Walenczak nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w § 6 ust. 2 oraz w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia):
1)
bankowość, z wyłączeniem Banku Gospodarstwa Krajowego;
2)
instytucje rynku finansowego i kapitałowego;
3)
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A;
4) 13
Jastrzębska Spółka Węglowa (w zakresie prywatyzacji).
3. 14
Podsekretarz Stanu Krzysztof Walenczak nadzoruje procesy prywatyzacyjne prowadzone za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz koordynuje współpracę z firmami doradczymi i inwestorami, z wyłączeniem procesów prywatyzacyjnych spółek: Zakłady Azotowe Puławy S.A., Zakłady Chemiczne Police S.A., Ciech S.A., Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A.
4.
Podsekretarz Stanu Krzysztof Walenczak nadzoruje wybrane projekty prywatyzacyjne wskazane przez Ministra Skarbu Państwa.
§  6.
1.
Podsekretarz Stanu Adam Leszkiewicz określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:
1)
Departamentu Prywatyzacji;
2)
Departamentu Mienia Skarbu Państwa;
3)
Departamentu Analiz;
4)
Departamentu Reprywatyzacji i Rekompensat.
2. 15
Podsekretarz Stanu Adam Leszkiewicz nadzoruje spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 25%, z wyłączeniem: Przedsiębiorstwa Przeładunku Paliw Płynnych "NAFTOPORT" sp. z o.o., LOTOS PETROBALTIC S.A., Siarkopol Gdańsk S.A., Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A., Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. oraz Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A. w Kotłami.
3. 16
Podsekretarz Stanu Adam Leszkiewicz nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia poza Centrum-Hotele sp. z o.o. w Łodzi, Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. w Gliwicach, Łódzkiego Centrum Filmowego sp. z o.o. w Łodzi, Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich PUH sp. z o.o. w Łodzi, Przedsiębiorstwa Wydawniczego "RZECZPOSPOLITA" S.A. w Warszawie, Meble Emilia sp. z o.o. w Warszawie, Szczecińskich Zakładów Zbożowo-Młynarskich PZZ S.A. w Szczecinie, Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Turystycznych sp. z o.o. w Katowicach, Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego LIDO sp. z o.o. w Łodzi, Zakładów Tekstylno-Konfekcyjnych Teofilów S.A. w Łodzi, Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A., Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku, Chłodnia "MORS-WOLA" sp. z o.o. w Warszawie:
1)
media;
2)
przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych;
3)
hodowla zwierząt i uprawa roślin;
4)
uzdrowiska;
5)
przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa;
6)
przemysł spirytusowy;
7)
przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego;
8)
przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego;
9)
przemysł drzewny i papierniczy;
10)
przemysł meblowy;
11)
przemysł odzieżowy;
12)
przemysł surowców odzieżowych;
13)
przemysł skórzany;
14)
przedsiębiorstwa turystyczne;
15)
przedsiębiorstwa i jednostki usługowe;
16)
zarządzanie nieruchomościami;
17)
wydawnictwa i poligrafia;
18)
przemysł cukrowniczy;
19)
chemia ciężka;
20)
wyścigi konne;
21)
gry losowe i zakłady wzajemne;
22)
fundacje;
23)
Bank Gospodarstwa Krajowego;
24)
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.;
25)
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.;
26) 17
(skreślony);
27)
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., w zakresie zadań przydzielonych Prezesowi Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. Nr 233, poz. 1569).
4.
Podsekretarz Stanu Adam Leszkiewicz nadzoruje prowadzone procesy prywatyzacji, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 i 4.
§  7.
1.
Dyrektor Generalny Grzegorz Borowiec określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę w szczególności dla następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:
1)
Departamentu Budżetu i Finansów;
2)
Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
3)
Biura Dyrektora Generalnego.
2.
Dyrektor Generalny Grzegorz Borowiec:
1)
koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności;
2)
podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności;
3)
reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności.
§  8.
1. 18
Przypisanie branż i spółek do Departamentów Ministerstwa przedstawiają załączniki nr 1-3 i 5 do zarządzenia.
2.
Strukturę organizacyjną Ministerstwa przedstawia załącznik nr 4 do zarządzenia.
§  9.
Traci moc zarządzenie nr 37 Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 września 2010 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.
§  10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej - Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 216, poz. 1601).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1271, Nr 220, poz. 1600 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161 poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 19

LISTA SPÓŁEK KLUCZOWYCH, NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT SPÓŁEK KLUCZOWYCH

Lp.Nazwa podmiotuSiedziba
1Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.Warszawa
2Bank Gospodarstwa KrajowegoWarszawa
3Bumar Sp. z o.o.Warszawa
4Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.Warszawa
5Grupa LOTOS S.A.Gdańsk
6KGHM Polska Miedź S.A.Lubin
7Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.Warszawa
8LOTOS PETROBALTIC S.A.Gdańsk
9Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.Warszawa
10PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.Warszawa
11Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.Płock
12Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.Warszawa
13Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.Warszawa
14Powszechny Zakład Ubezpieczeń SAWarszawa
15Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A.Płock
16Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych "NAFTOPORT" Sp. z o.o.Gdańsk
17Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.Warszawa
18Siarkopol Gdańsk S.A.Gdańsk
19TAURON Polska Energia S.A.Katowice
20Totalizator Sportowy Sp. z o.o.Warszawa
21Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.Szczecin
22Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.Gdańsk
23Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.Gdynia

ZAŁĄCZNIK  Nr 2 20

Lista podmiotów nadzorowanych przez Departament Restrukturyzacji

Lp.Nazwa podmiotuSiedziba
123
1Biuro Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach S.A.Katowice
2Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL" S.A.Bydgoszcz
3Centrala Nasienna w Warszawie Sp. z o.o.Warszawa
4Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.Warszawa
5Centralny Ośrodek Chłodnictwa "COCH" w Krakowie Sp. z o.o.Kraków
6Chłodnia "MORS-WOLA" Sp. z o.o.Warszawa
7Centrum-Hotele Sp. z o.o.Łódź
8Elektrownia Chorzów S.A.Chorzów
9EUROLOT S.A. w WarszawieWarszawa
10FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK S.A.Kraśnik
11Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM - TELMOR Sp. z o.o.Gdańsk
12Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.Gliwice
13H. CEGIELSKI - POZNAŃ S.A.Poznań
14Huta "Kościuszko" S.A.Chorzów
15HUTMAR S.A.Częstochowa
16Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A.Kotlarnia
17Kopalnia Siarki "MACHÓW" S.A.Tarnobrzeg
18Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie Sp. z o.o.Wilków
19Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Sp. z o.o.Kraków
20LS Airport Services S.A.Warszawa
21Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o.Łódź
22Meble Emilia Sp. z o.o.Warszawa
23Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o.Warszawa
24Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A.Płock
25Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.Warszawa
26Polska Żegluga Bałtycka S.A.Kołobrzeg
27Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.Warszawa
28Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.Warszawa
29Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.Gdańsk
30Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Gdańsk S.A.Sopot
31Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o.Szczecin
32Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.Warszawa
33Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PSK Rzeszów" Sp. z o.o.Rzeszów
34Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowy Targ Sp. z o.o.Nowy Targ
35Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie S.A.Warszawa
36Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Sp. z o.o.Gniezno
37Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich "SZKUNER" Sp. z o.o.Władysławowo
38Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe "PORT RYBACKI GRYF" Sp. z o.o.Szczecin
39Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.Łódź
40Przedsiębiorstwo Wydawnicze "RZECZPOSPOLITA" S.A.Warszawa
41Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.Częstochowa
42Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A.Szczecin
43Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.Katowice
44UNICON Sp. z o.o.Białogard
45Unimor Radiocom Sp. z o.o.Gdańsk
46UNITRA-UNIZET Sp. z o.o.Warszawa
47Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.Warszawa
48WITAR S.A.Poznań
49Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.Katowice
50WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED Sp. z o.o.Warszawa
51Zakład Narzędziowy w Świdniku Sp. z o.o.Świdnik
52Zakłady Ceramiczne "BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Sp. z o.o.Bolesławiec
53Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM Sp z o.o.Dzierżoniów
54Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego LIDO Sp. z o.o.Łódź
55Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o.Piła
56Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A.Łódź
57Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A.Lublin
58Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" S.A.Kielce
59Zakłady Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A.Suchedniów

ZAŁĄCZNIK  Nr 3 21

Lista branż i podmiotów w nadzorze Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, z wyłączeniem podmiotów określonych w § 6 ust. 2 niniejszego zarządzenia

1. Agencje przedsiębiorczości.

2. Bankowość, z wyłączeniem:

- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,

- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

3. Budownictwo, z wyłączeniem:

- Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.,

- Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 sp. z o.o. w Szczecinie,

- Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Gdańsk S.A. w Sopocie.

4. Chemia ciężka.

5. Energetyka, z wyłączeniem:

- TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach,

- PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w Warszawie,

- Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie,

- Huta Kościuszko S.A. w Chorzowie.

6. Fundacje.

7. Górnictwo, z wyłączeniem:

- Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM sp. z o.o. w Dzierżoniowie,

- Biuro Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach S.A.

8. Gry losowe i zakłady wzajemne, z wyłączeniem Totalizator Sportowy sp. z o.o. w Warszawie.

9. Hodowla zwierząt i uprawa roślin.

10. Hutnictwo, z wyłączeniem:

- Towarzystwo Finansowe SILESIA sp. z o.o. w Katowicach,

- Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Katowicach.

11. Instytucje rynku finansowego i kapitałowego z wyłączeniem:

- Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

- Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

12. Komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy, z wyłączeniem:

- Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. w Warszawie,

- EUROLOT S.A. w Warszawie,

- LS Airport Services S.A. w Warszawie.

13. Media.

14. Przedsiębiorstwa handlowe i inne, z wyłączeniem:

- HUTMAR S.A. w Częstochowie,

- Meble Emilia sp. z o.o. w Warszawie.

15. Przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego.

16. Przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa.

17. Przedsiębiorstwa i jednostki usługowe, z wyłączeniem:

- Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie,

- COBRABID sp. z o.o. w Warszawie,

- Łódzkie Centrum Filmowe sp. z o.o. w Łodzi,

- Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne sp. z o.o. w Warszawie.

18. Przedsiębiorstwa państwowe.

19. Przedsiębiorstwa turystyczne, z wyłączeniem:

- Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o.o. w Katowicach,

- Centrum-Hotele sp. z o.o. w Łodzi,

- Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. w Gliwicach,

- Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH sp. z o.o. w Łodzi.

20. Przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych, z wyłączeniem: Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL" S.A. w Bydgoszczy.

21. Przemysł cukrowniczy.

22. Przemysł drzewny i papierniczy, z wyłączeniem WITAR S.A. w Poznaniu.

23. Przemysł elektroniczny, z wyłączeniem:

- Gdańskie Zakłady Telelektroniczne TELKOM-TELMOR sp. z o.o. w Gdańsku,

- UNITRA-UNIZET sp. z o.o. w Warszawie,

- UNICON sp. z o.o. w Białogardzie.

24. Przemysł elektrotechniczny, z wyłączeniem:

- Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego sp. z o.o. w Krakowie,

- Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A. w Warszawie.

25. Przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków, z wyłączeniem Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED sp. z o.o. w Warszawie.

26. Przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel), z wyłączeniem:

- Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie,

- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie.

27. Przemysł koksowniczy.

28. Przemysł maszynowy, z wyłączeniem:

- H. Cegielski-POZNAŃ S.A. w Poznaniu,

- Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" S.A. w Kielcach.

29. Przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych, z wyłączeniem:

- Zakłady Ceramiczne BOLESŁAWIEC w Bolesławcu sp. z o.o.,

- Zakłady Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A. w Suchedniowie.

30. Przemysł meblowy.

31. Przemysł metalowy.

32. Przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego.

33. Przemysł naftowy, z wyłączeniem:

- Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku,

- LOTOS PETROBALTIC S.A. w Gdańsku,

- Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku,

- Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A. w Płocku,

- Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych "NAFTOPORT" sp. z o.o. w Gdańsku,

- Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A. w Płocku,

- SIARKOPOL Gdańsk S.A. w Gdańsku.

34. Przemysł obronny, z wyłączeniem:

- Bumar sp. z o.o. w Warszawie,

- Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.,

- Unimor Radiocom sp. z o.o. w Gdańsku,

- Zakład Narzędziowy w Świdniku sp. z o.o. w Świdniku.

35. Przemysł odzieżowy, z wyłączeniem Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego LIDO sp. z o.o. w Łodzi.

36. Przemysł skórzany.

37. Przemysł spirytusowy.

38. Przemysł spożywczy, z wyłączeniem:

- Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET sp. z o.o.,

- Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A. w Szczecinie,

- Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A.,

- Centralny Ośrodek Chłodnictwa "COCH" w Krakowie sp. z o.o.,

- Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku,

- Chłodnia "MORS-WOLA" sp. z o.o. w Warszawie,

- Centrala Nasienna sp. z o.o. w Warszawie.

39. Przemysł stoczniowy.

40. Przemysł surowców odzieżowych, z wyłączeniem:

- Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A. w Łodzi.

41. Przemysł środków transportu, z wyłączeniem:

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PSK Rzeszów sp. z o.o. w Rzeszowie,

- Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu sp. z o.o. w Warszawie.

42. Przemysł wydobywczy i kopalin, z wyłączeniem:

- Kopalnia Siarki Machów S.A. w Tarnobrzegu,

- Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie sp. z o.o. w Wilkowie.

43. Telekomunikacja.

44. Transport, z wyłączeniem:

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowy Targ sp. z o.o. w Nowym Targu,

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie S.A.,

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.

45. Uzdrowiska.

46. Wydawnictwa i poligrafia, z wyłączeniem Przedsiębiorstwo Wydawnicze RZECZPOSPOLITA S.A. w Warszawie.

47. Wyścigi konne.

48. Zarządzanie nieruchomościami.

49. Żegluga i porty, z wyłączeniem:

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe PORT RYBACKI GRYF sp. z o.o. w Szczecinie,

- Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich SZKUNER sp. z o.o. we Władysławowie,

- Polska Żegluga Bałtycka S.A. w Kołobrzegu,

- Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie,

- Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku,

- Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni.

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

MINISTER SKARBU PAŃSTWA

ZAŁĄCZNIK  Nr 5 22

Lista podmiotów nadzorowanych przez Departament Rynków Kapitałowych

1. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdrój (w zakresie prywatyzacji).
1 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 15 z dnia 24 lutego 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.2.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 lutego 2011 r.
2 § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 43 z dnia 12 października 2010 r. (Dz.Urz.MSP.10.3.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 października 2010 r.
3 § 2 ust. 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 26 z dnia 10 czerwca 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.3.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 czerwca 2011 r.
4 § 2 ust. 3 pkt 6:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 52 z dnia 30 listopada 2010 r. (Dz.Urz.MSP.10.4.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2010 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 41 z dnia 30 sierpnia 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.5.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 sierpnia 2011 r.

5 § 3 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 52 z dnia 30 listopada 2010 r. (Dz.Urz.MSP.10.4.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2010 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 26 z dnia 10 czerwca 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.3.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 czerwca 2011 r.

6 § 3 ust. 5a dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 26 z dnia 10 czerwca 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.3.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 czerwca 2011 r.
7 § 4 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 43 z dnia 12 października 2010 r. (Dz.Urz.MSP.10.3.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 października 2010 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 52 z dnia 30 listopada 2010 r. (Dz.Urz.MSP.10.4.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2010 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 1 z dnia 11 stycznia 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.1.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 stycznia 2011 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 26 z dnia 10 czerwca 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.3.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 czerwca 2011 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 31 z dnia 7 lipca 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.4.8) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 lipca 2011 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 41 z dnia 30 sierpnia 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.5.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 sierpnia 2011 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 44 z dnia 12 września 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.5.12) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 września 2011 r.

8 § 4 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 43 z dnia 12 października 2010 r. (Dz.Urz.MSP.10.3.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 października 2010 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 52 z dnia 30 listopada 2010 r. (Dz.Urz.MSP.10.4.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2010 r.

9 § 4 ust. 3 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 31 z dnia 7 lipca 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.4.8) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 lipca 2011 r.
10 § 4 ust. 3 pkt 7 skreślony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 41 z dnia 30 sierpnia 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.5.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 sierpnia 2011 r.
11 § 4 ust. 8 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 1 z dnia 11 stycznia 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.1.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 stycznia 2011 r.
12 § 4 ust. 9 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 15 z dnia 24 lutego 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.2.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 lutego 2011 r.
13 § 5 ust. 2 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 52 z dnia 30 listopada 2010 r. (Dz.Urz.MSP.10.4.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2010 r.
14 § 5 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 31 z dnia 7 lipca 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.4.8) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 lipca 2011 r.
15 § 6 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 43 z dnia 12 października 2010 r. (Dz.Urz.MSP.10.3.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 października 2010 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 49 z dnia 3 listopada 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.6.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 listopada 2011 r.

16 § 6 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 43 z dnia 12 października 2010 r. (Dz.Urz.MSP.10.3.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 października 2010 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 52 z dnia 30 listopada 2010 r. (Dz.Urz.MSP.10.4.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2010 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 1 z dnia 11 stycznia 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.1.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 stycznia 2011 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 31 z dnia 7 lipca 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.4.8) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 lipca 2011 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 41 z dnia 30 sierpnia 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.5.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 sierpnia 2011 r.

- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 44 z dnia 12 września 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.5.12) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 września 2011 r.

17 § 6 ust. 3 pkt 26 skreślony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 31 z dnia 7 lipca 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.4.8) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 lipca 2011 r.
18 § 8 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia nr 52 z dnia 30 listopada 2010 r. (Dz.Urz.MSP.10.4.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2010 r.
19 Załącznik nr 1:

-zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 43 z dnia 12 października 2010 r. (Dz.Urz.MSP.10.3.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 października 2010 r.

20 Załącznik nr 2:

-zmieniony przez § 1 pkt 8 zarządzenia nr 52 z dnia 30 listopada 2010 r. (Dz.Urz.MSP.10.4.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2010 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 1 z dnia 11 stycznia 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.1.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 stycznia 2011 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 9 z dnia 31 stycznia 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.2.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 stycznia 2011 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 15 z dnia 24 lutego 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.2.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 lutego 2011 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 25 z dnia 23 maja 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.3.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 maja 2011 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 26 z dnia 10 czerwca 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.3.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 czerwca 2011 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 31 z dnia 7 lipca 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.4.8) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 lipca 2011 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 38 z dnia 25 sierpnia 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.5.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 sierpnia 2011 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 41 z dnia 30 sierpnia 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.5.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 sierpnia 2011 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 44 z dnia 12 września 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.5.12) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 września 2011 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 49 z dnia 3 listopada 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.6.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 listopada 2011 r.

21 Załącznik nr 3:

-zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia nr 43 z dnia 12 października 2010 r. (Dz.Urz.MSP.10.3.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 października 2010 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 9 zarządzenia nr 52 z dnia 30 listopada 2010 r. (Dz.Urz.MSP.10.4.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2010 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 1 z dnia 11 stycznia 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.1.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 stycznia 2011 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 9 z dnia 31 stycznia 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.2.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 stycznia 2011 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 15 z dnia 24 lutego 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.2.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 lutego 2011 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 25 z dnia 23 maja 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.3.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 maja 2011 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 26 z dnia 10 czerwca 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.3.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 czerwca 2011 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia nr 31 z dnia 7 lipca 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.4.8) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 lipca 2011 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 38 z dnia 25 sierpnia 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.5.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 sierpnia 2011 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 41 z dnia 30 sierpnia 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.5.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 sierpnia 2011 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 44 z dnia 12 września 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.5.12) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 września 2011 r.

22 Załącznik nr 5:

-dodany przez § 1 pkt 10 zarządzenia nr 52 z dnia 30 listopada 2010 r. (Dz.Urz.MSP.10.4.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2010 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia nr 26 z dnia 10 czerwca 2011 r. (Dz.Urz.MSP.11.3.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 czerwca 2011 r.