Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2010.9.45

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 2013 r.

DECYZJA Nr 166
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 20 lipca 2010 r.
w sprawie podziału środków funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin przekazanych Komendantowi Głównemu Straży Granicznej pomiędzy kierowników jednostek organizacyjnych Straży Granicznej uprawnionych do przyznawania świadczeń socjalnych

W związku z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Adminisracji z dnia 9 września 2004 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 208, poz. 2124, z 2005 r. Nr 213, poz. 1778 oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 2124) ustala się, co następuje:
§  1.
1. Komendant Główny Straży Granicznej dokonuje podziału środków otrzymanych z funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin, utworzonego na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zapatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954) pomiędzy kierowników jednostek organizacyjnych Straży Granicznej uprawnionych do przyznawania świadczeń socjalnych na podstawie § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2004 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 208, poz. 2124, z 2005 r. Nr 213, poz. 1778 oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 2124), zwanych dalej "kierownikami jednostek".
2. Podział środków otrzymanych, o których mowa w ust. 1, jest dokonywany według stanu na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego z uwzględniem zestawienia zawierającego liczbę osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin przesyłanego przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także właściwości miejscowej poszczególnych kierowników jednostek.
§  2. Właściwość miejscowa, o której mowa w § 1 ust. 2, obejmuje w przypadku:
1) Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej imienia gen. bryg. Tomasza Gorzechowskiego z siedzibą w Przemyślu - województwo podkarpackie z wyłączeniem powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego (bez gmin: Sanok, Zagórz i Tyrawa Wołoska) oraz miasta na prawach powiatu: Krosno;
2) Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu - wchodzące w skład województwa podkarpackiego powiaty: jasielski, krośnieński i sanocki (bez gmin: Sanok, Zagórz i Tyrawa Wołoska) oraz misato na prawch powiatu: Krosno, województwo małopolskie, a także wchodzący w skład województwa śląskiego powiat żywiecki;
3) 1 Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim - województwa: lubuskie, wielkopolskie, wchodzące w skład województwa zachodniopomorskiego powiaty: choszczeński, drawski, goleniowski, gryfiński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki i wałecki, a także miasto na prawach powiatu Szczecin oraz województwo dolnośląskie z wyłączeniem powiatów: bolesławieckiego, zgorzeleckiego, głogowskiego, górowskiego, polkowickiego, lubińskiego, legnickiego, złotoryjskiego, lubańskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego i kamiennogórskiego;
4) 2 Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej imienia płk Karola Bacza z siedzibą w Gdańsku - województwo pomorskie, wchodzące w skład województwa zachodniopomorskiego powiaty: gryficki i kamieński oraz miasto na prawach powiatu: Świnoujście, a także wchodzące w skład województwa warmińsko-mazurskiego: powiat elbląski, miasto na prawach powiatu: Elbląg i wchodząca w skład powiatu braniewskiego gmina Frombork;
5) Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej z siedzibą w Chełmie - województwo lubelskie i wchodzący w skład województwa mazowieckiego powiat łosicki;
6) Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej imienia gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku - województwo podlaskie;
7) 3 (uchylony);
8) 4 Komendanta Śląsko - Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu - województwo śląskie z wyłączeniem powiatu żywieckiego i województwo opolskie;
9) Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Kętrzynie - województwo warmińsko-mazurskie z wyłączeniem: powiatu elbląskiego, miasta na prawach powiatu: Elbląg i wchodzącej w skład powiatu braniewskiego gminy Frombork;
10) Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie - województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie, świętokrzyskie i mazowieckie z wyłączeniem powiatu łosickiego;
11) Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej imienia Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie - wchodzące w skład województwa zachodniopomorskiego powiaty: kołobrzeski, świdwiński, szczecinecki, białogardzki, koszaliński i sławieński oraz miasto na prawach powiatu: Koszalin;
12) Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu - wchodzące w skład województwa dolnośląskiego powiaty: głogowski, górowski, polkowicki, lubiński, bolesławiecki, legnicki, złotoryjski, zgorzelecki, lubański, lwówecki, jeleniogórski i kamiennogórski.
§  3. Przepisy decyzji stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.
§  4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 117 z dnia 11 lipca 2013 r. (Dz.Urz.KGSG.13.55) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 listopada 2013 r.
2 § 2 pkt 4 zmieniony przez § 1 decyzji nr 184 z dnia 2 września 2010 r. (Dz.Urz.KGSG.10.9.46) zmieniającej nin. decyzję z dniem 2 września 2010 r.
3 § 2 pkt 7 uchylony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 117 z dnia 11 lipca 2013 r. (Dz.Urz.KGSG.13.55) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 listopada 2013 r.
4 § 2 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 3 decyzji nr 117 z dnia 11 lipca 2013 r. (Dz.Urz.KGSG.13.55) zmieniającej nin. decyzję z dniem 11 lipca 2013 r.