Podział państwowej instytucji kultury Instytutu im. Adama Mickiewicza i utworzenie państwowej instytucji kultury - Instytutu Adama Mickiewicza oraz państwowej instytucji kultury - Narodowego Centrum Kultury.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2006.2.14

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 7
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 14 marca 2006 r.
w sprawie podziału państwowej instytucji kultury Instytutu im. Adama Mickiewicza i utworzenia państwowej instytucji kultury- Instytutu Adama Mickiewicza oraz państwowej instytucji kultury - Narodowego Centrum Kultury.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W oparciu o załogę i mienie należące do Instytutu im. Adama Mickiewicza z dniem 15 marca 2006 r. następuje podział państwowej instytucji kultury - Instytutu im. Adama Mickiewicza.
§  2.
W wyniku podziału powstają państwowe instytucje kultury: Instytut Adama Mickiewicza i Narodowe Centrum Kultury, jako centra kultury i sztuki.
§  3.
Siedzibą Instytutu Adama Mickiewicza i Narodowego Centrum Kultury jest miasto stołeczne Warszawa.
§  4.
1.
Przedmiotem działania Instytutu Adama Mickiewicza jest w szczególności:
1)
popularyzowanie wiedzy o polskiej kulturze i jej historii oraz polskim dziedzictwie narodowym i języku poprzez przygotowywanie w ramach zadań wynikających z polityki kulturalnej państwa oraz potrzeb polityki zagranicznej w zakresie promocji politycznej i gospodarczej, projektów imprez kulturalnych i materiałów promocyjnych na potrzeby działań mających na celu szeroką promocję Polski;
2)
umacnianie i wspieranie polskiej twórczości kulturalnej na arenie międzynarodowej;
3)
krzewienie i wzmacnianie polskiej tożsamości kulturalnej;
4)
współpraca nad wytworzeniem jednolitego oblicza polskiej tożsamości kulturalnej;
5)
intensyfikacja uczestnictwa Polaków w życiu i działalności kulturalnej.
2.
Przedmiotem działania Narodowego Centrum Kultury jest w szczególności:
1)
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej;
2)
promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako ważnego elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego;
3)
edukacja kulturalna oraz kreowanie zainteresowania kulturą i sztuką;
4)
inspirowanie i wspomaganie działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych;
5)
prowadzenie informacji kulturalnej oraz prac badawczych i eksperckich w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o procesach zachodzących w działalności kulturalnej, szczególnie nadzorowanej przez samorządy terytorialne;
6)
pozyskiwanie środków pozabudżetowych z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej i wykorzystywanie ich na realizację zadań Centrum;
7)
stwarzanie możliwości podwyższania kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie.
§  5.
1.
Przejęcie przez Instytut Adama Mickiewicza i Narodowe Centrum Kultury mienia oraz zobowiązań i wierzytelności dotychczasowej instytucji kultury - Instytutu im. Adama Mickiewicza następuje z chwilą wpisu nowo powstałych instytucji do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2.
Podział mienia oraz zobowiązań i wierzytelności dzielonej instytucji kultury następuje zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.3)), z uwzględnieniem ust. 3 i 4.
3.
Zobowiązania i wierzytelności dzielonej instytucji związane z prowadzeniem statutowej działalności nowo powstałych instytucji kultury Instytutu Adama Mickiewicza i Narodowego Centrum Kultury zostają przeniesione odpowiednio na te instytucje.
4.
Zobowiązania i wierzytelności dzielonej instytucji związane z przeniesionym mieniem i prawami majątkowymi na nowo powstałe instytucje kultury Instytut Adama Mickiewicza i Narodowe Centrum Kultury zostają przeniesione odpowiednio na te instytucje.
5.
Szczegółowy podział mienia, o którym mowa w ust. 2, zawiera załącznik do zarządzenia.
§  6.
1.
Pracownicy dzielonej instytucji przeniesieni do Instytutu Adama Mickiewicza i Narodowego Centrum Kultury zachowują uprawnienia wynikające ze stosunku pracy na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.4)),
2.
Do Instytutu Adama Mickiewicza przeniesieni zostają pracownicy następujących jednostek organizacyjnych:
1)
Działu Wydawnictw i Dokumentacji;
2)
Działu Projektów;
3)
Działu Administracyjno-Organizacyjnego;
4)
Działu Marketingu;
5)
Sekretariatu;
6)
Stanowisko ds. Dziedzictwa Intelektualnego, Naukowego i Politycznego;
7)
Stanowisko ds. Programów Operacyjnych;
8)
Stanowisko ds. Kadr.
3.
Do Narodowego Centrum Kultury przeniesieni zostają pracownicy następujących jednostek organizacyjnych:
1)
Działu Informacji i Analiz;
2)
Działu Edukacji;
3)
Działu Współpracy Instytucjonalnej;
4)
Działu Programów Stypendialnych;
5)
Stanowisko ds. Prawnych.
4.
Dział Księgowości zostaje podzielony na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorami tworzonych instytucji w sposób zapewniający funkcjonowanie zgodne z zasadami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104).
§  7.
Powstałym w wyniku podziału instytucjom kultury zostaną nadane statuty w trybie określonym w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§  8.
Nadzór nad nowo powstałymi instytucjami kultury sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który zapewnia środki niezbędne do ich utrzymania i rozwoju.
§  9.
Traci moc zarządzenie nr 7 Ministra Kultury z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie połączenia Centrum Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej Instytutu Adama Mickiewicza i Narodowego Centrum Kultury (Dz. Urz. MK Nr 2, poz. 11).
§  10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2006 r.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 220, poz. 1889).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598 oraz z 2005 r. Dz. U. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 717 i Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805 i Nr 11, poz. 84, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 196, poz. 1660, Nr 135, poz. 1146, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610 i Nr 86, poz. 732.

ZAŁĄCZNIK 

I. WYKAZ MIENIA I PRAW MAJĄTKOWYCH PRZEJĘTYCH PO PODZIALE INSTYTUTU IM. ADAMA MICKIEWICZA PRZEZ INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA

Lp.Nazwa środkaNr inwentarzowyJedn. miaryIlość z ewidencji księgowej
12345
1Monitor LG 17" FLATRON F700B55/N/03szt.1
2Monitor LG StudioWorks 575C4/1/01/01szt.1
3Monitor LG StudioWorks 575C4/1/02/01szt.1
4Monitor LG StudioWorks 575C4/1/03/01szt.1
5Monitor LG StudioWorks 575C4/1/05/01szt.1
6Monitor LG StudioWorks 575C4/1/06/01szt.1
7Monitor LG StudioWorks 575C4/1/07/01szt.1
8Monitor LG StudioWorks 575C4/1/08/01szt.1
9Monitor LG StudioWorks 575C4/1/09/01szt.1
10Monitor LG StudioWorks 575C4/1/10/01szt.1
11Monitor LG StudioWorks 575C4/1/11/01szt.1
12Monitor LG StudioWorks 575C4/1/12/01szt.1
13Monitor LG StudioWorks 575C4/1/13/01szt.1
14Monitor LG StudioWorks 575C4/1/14/01szt.1
15Monitor LG StudioWorks 575C4/1/15/01szt.1
16Modem 3-Com Office Connect4/1/159/01szt.1
17PC zest. kom. ASUS nr I4/1/I/01szt.1
18PC zest. kom. ASUS nr II4/1/II/01szt.1
19PC zest. kom. ASUS nr III4/1/III/01szt.1
20PC zest. kom. ASUS nr IV4/1/IV/01szt.1
21PC zest. kom. ASUS Nr V4/1/V/01szt.1
22PC zest. kom. ASUS nr VI4/1/VI/01szt.1
23PC zest. kom. ASUS nr VII4/1/VII/01szt.1
24PC zest. kom. ASUS nr VIII4/1/VIII/01szt.1
25PC zest. kom. ASUS nr IX4/1/IX/01szt.1
26PC zest. kom. ASUS nr X4/1/X/01szt.1
27PC zest. kom. ASUS nr XI4/1/XI/01szt.1
28PC zest. kom. ASUS nr XII4/1/XII/01szt.1
29PC zest. kom. ASUS nr XIII4/1/XIII/01szt.1
30PC zest. kom.-typ 1 nr XIV4/1/XIV/01szt.1
31PC zest. kom.-typ 1 nr XV4/1/XV/01szt.1
32PC zest. kom.-typ 2 nr XVI4/1/XVI/01szt.1
33PC zest. kom.-typ 2 nr XVII4/1/XVII/01szt.1
34PC zest. kom.-typ 3 nr XVIII4/1/XVIII/01szt.1
35PC zest. kom.-typ 3 nr XIX4/1/XIX/01szt.1
36PC zest. kom.-typ 3 nr XX4/1/XX01szt.1
37PC zest. kom.-typ 3 nr XXI4/1/XXI/01szt.1
38PC zest. kom.-typ 3 nr XXII4/1/XXII/01szt.1
39PC zest. kom.-typ 3 nr XXIII4/1/XXIII/01szt.1
40PC zest. kom.-typ 3 nr XXIV4/1/XXIV/01szt.1
41PC zest. kom.-typ 3 nr XXV4/1/XXV/01szt.1
42PC zest. kom.-typ 3 nr XXVI4/1/XXVI/01szt.1
43PC zest. kom.-typ 3 nr XXVII4/1/XXVII/01szt.1
44PC zest. kom.-typ 3 nr XXVIII4/1/XXVIII/01szt.1
45PC zest. kom.-typ 3 nr XXIX4/1/XXIX/01szt.1
46PC zest. kom.-typ 3 nr XXX4/1/XXX/01szt.1
47PC zest. kom.-typ 3 nr XXXI4/1/XXXI/01szt.1
48PC zest. kom.-typ 3 nr XXXII4/1/XXXII/01szt.1
49PC zest. kom.-typ 3 nr XXXIII4/1/XXXIII/01szt.1
50PC zest. kom.-typ 3 nr XXXIV4/1/XXXIV/01szt.1
51PC zest. kom.-typ 3 nr XXXV4/1/XXXV/01szt.1
52PC zest. kom.-typ 3 nr XXXVI4/1/XXXVI/01szt.1
53PC zest. kom.-typ 3 nr XXXVII4/1/XXXVII/01szt.1
54PC zest. kom.-typ 3 nr XXXVIII4/1/XXXVIII/01szt.1
55PC zest. kom.-typ 3 nr XXXIX4/1/XXXIX/01szt.1
56PC zest. kom.-typ 3 nr XL4/1/XL/01szt.1
57PC zest. kom.-typ 3 nr XLI4/1/XLI/01szt.1
58PC zest. kom.-typ 3 nr XLII4/1/XLII/01szt.1
59PC zest. kom.-typ 3 nr XLIII4/1/XLIII/01szt.1
60PC UNIA Proline IV 16004/1/XLIV/01szt.1
61PC UNIA Proline IV 16004/1/XLV/01szt.1
62PC UNIA Proline IV 16004/1/XLVI/01szt.1
63PC UNIA Proline IV 16004/1/XLVII/01szt.1
64PC UNIA Proline IV 16004/1/XLVIII/01szt.1
65PC UNIA Proline IV 16004/1/XLIX/01szt.1
66PC UNIA Proline IV4/1/L/01szt.1
67PC UNIA Proline IV4/1/LI/01szt.1
68PC UNIA Proline IV4/1/LII/01szt.1
69PC UNIA Proline IV4/1/LIII/01szt.1
70PC UNIA Ecoline 900szt.1
71PC osobisty Bonus4/1/LIV/03szt.1
72PC osobisty Bonus4/1/LV/03szt.1
73PC osobisty Bonus4/1/LVI/03szt.1
74PC osobisty Bonus4/1/LVII/03szt.1
75PC osobisty Bonus4/1/LVIII/03szt.1
76PC osobisty Bonus4/1/LIX/03szt.1
77PC osobisty Bonus4/1/LX/03szt.1
78PC osobisty Bonus4/1/LXI/03szt.1
79PC osobisty Bonus42/N/03szt.1
80Monitor Daytek 17" DT-77ATC09953/N/03szt.2
81PC (do zespołu Francji)63/N/03szt.1
82Monitor LG 15" 500E (do zespołu Francji)54/N/03szt.1
83Notebook Siemens-Fujitsu 623C4/2/01/01szt.1
84Notebook Toshiba Satellite Pro4/2/02/01szt.1
85Notebook IBMThinkPad4/2/05/01szt.1
86Notebook HP Omnibook XE3 iP854/2/06/01szt.1
87Notebook iBOOK 600MHZ 12,1"4/2/07/01szt.1
88Notebook iBOOK 600MHZ 12,1"4/2/08/01szt.1
89Notebook ACTINA C1.7/14/20/CD/L08/N/02szt.1
90Serwer nr IIs4/3/IIs/01szt.1
91Serwer nr IIIs4/3/IIIs/01szt.1
92Serwer nr Ivs4/3/Ivs/01szt.1
93Serwer P4.2 /1GB RAM/ 18GB+4/3/Vs/03szt.1
94Serwer Intel SE7505VB24/3/VIs/04szt.1
95Drukarka HP OfficeJetT654/4/01/00szt.1
96Drukarka HP LaserJet 4050TN4/4/02/01szt.1
97Drukarka HP OfficeJetT654/4/03/01szt.1
98Drukarka HP LaserJet 4050TN4/4/04/01szt.1
99Drukarka HP LaserJet 12004/4/05/01szt.1
100Drukarka HP LaserJet 2200 DN4/4/06/01szt.1
101Drukarkaszt.1
102Zespół duplexu HP LJ 4050 (do druk. IIIp. - recepcja)szt.1
103Zasilacz APC Back-UPS Pro 10004/9/01/01szt.1
104Nagrywarka Plextor PX-W1610TA4/9/02/01szt.1
105Modem 3COM OC4/9/04/01szt.1
106Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/05/01szt.1
107Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/06/01szt.1
108Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/07/01szt.1
109Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/08/01szt.1
110Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/09/01szt.1
111Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/10/01szt.1
112Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/11/01szt.1
113Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/12/01szt.1
114Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/13/01szt.1
115Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/14/01szt.1
116Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/15/01szt.1
117Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/16/01szt.1
118Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/17/01szt.1
119Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/18/01szt.1
120Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/19/01szt.1
121Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/20/01szt.1
122Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/21/01szt.1
123Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/22/01szt.1
124Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/23/01szt.1
125Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/24/01szt.1
126Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/25/01szt.1
127Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/26/01szt.1
128Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/27/01szt.1
129Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/28/01szt.1
130Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/29/01szt.1
131Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/30/01szt.1
132Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/31/01szt.1
133Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/32/01szt.1
134Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/33/01szt.1
135Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/34/01szt.1
136Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/35/01szt.1
137Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/36/01szt.1
138Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/37/01szt.1
139Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/38/01szt.1
140Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/39/01szt.1
141Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/40/01szt.1
142Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/41/01szt.1
143Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/42/01szt.1
144Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/43/01szt.2
145Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/44/01szt.1
146Głośniki Genius G-16; 320W 2.04/9/50/01szt.1
147Dysk HDD Seagate120GB ST3120023B03/N/02szt.4
148Karta sieciowa ETHERNET LG CARD FAST 10/100A04/N/02szt.1
149Karta sieciowa ETHERNET LG PCMCIA LPNC II 10/105/N/02szt.1
150Pamięć 128 MB SO-DIM do notebooka Fujistsu Siemens10/N/02szt.1
151Pamięć 128MB id IBM 20L025561/N/03szt.2
152Switch/24xF+Enet RJ45 RM MDI-MDIX72/N/03szt.2
153Taśma do pamięci serwera SLR7 20/40GB79/N/03szt.5
154Karta sieciowa LAN Porte WOL OEM PCI37/N/03szt.2
155Karta sieciowa SURECOM 10/100 PCMC (notebook p. E. Karpf)38/N/03szt.1
156Klawiatura Chicony z cyrylicą4/1/519/01szt.1
157Klawiatura Chicony z cyrylicą4/1/520/01szt.1
158Klawiatura Mant. PC Standard Board41/N/03szt.5
159Myszka komputerowa Trac.5133TR-M SK356/N/03szt.5
160ProtectNet 100BT/10BT/Token Ring64/N/03szt.2
161CD-RW/24xRW52xW52xR EIDE int bulk30/N/03szt.1
162Hub Desktop Ethernet 5 port36/N/03szt.1
163ASUS Napęd CD ROM 52x retail20/N/03szt.1
164UPS Powerstack 250VA - wysokość 1U94/N/03szt.1
165Pamięć do komputera 512MB FOR COMPAO (P. Lubomirski)62/N/03szt.1
166Nagrywarka CD Lite-On (dział księgowości)58/N/03szt.1
167Skaner ScanMaker 590067/N/03szt.1
168Przełącznik D-Link 19" Switch6/3/15/01szt.1
169Dysk 143 GB ULTRA SCSI (zamówione przez administr. sieci)szt.2
170Dysk do komputeraszt.1
171Taśma SLR7 20/40GB (do archiwiz. danych, dla administr. sieci)szt.3
172HDD Samsung 80GB 7200 (dla M. Markiewicza i M. Garczyńskiego)szt.2
173DDRAM 256MB PC400 (dla administr. sieci)szt.4
174Zasilacz CODAGEN ATX 300W P4 (dla administr. sieci)szt.2
175Mysz SAMSUNG PS/2 SW-1000 (dla administr. sieci)szt.4
176Filtr do monitora 15" (dla administr. sieci)szt.1
177Zasilacz CODAGEN ATX 300W P4 (dla administr. sieci)szt.2
178HDD Caviar 40GB WD400EB (dla adminstr. sieci)szt.3
179XPERTVISION ATI 9200SE 64MB (dla administr. sieci)szt.2
180Karta sieciowa PCI (P. Lubomirski)szt.1
181Karta sieciowa PCI (P. Lubomirski)szt.2
182Telefon PANASONIC KX-TS156/1/1/01szt.1
183Telefon PANASONIC KX-TS156/1/2/01szt.1
184Telefon PANASONIC KX-TS156/1/3/01szt.1
185Telefon PANASONIC KX-TS156/1/4/01szt.1
186Telefon PANASONIC KX-TS156/1/5/01szt.1
187Telefon PANASONIC KX-TS156/1/6/01szt.1
188Telefon PANASONIC KX-TS156/1/7/01szt.1
189Telefon PANASONIC KX-TS156/1/8/01szt.1
190Telefon PANASONIC KX-TS156/1/9/01szt.1
191Telefon PANASONIC KX-TS156/1/10/01szt.1
192Telefon PANASONIC KX-TS156/1/11/01szt.1
193Telefon PANASONIC KX-TS156/1/12/01szt.1
194Telefon PANASONIC KX-TS156/1/13/01szt.1
195Telefon PANASONIC KX-TS156/1/14/01szt.1
196Telefon PANASONIC KX-TS156/1/15/01szt.1
197Telefon PANASONIC KX-TS156/1/16/01szt.1
198Telefon PANASONIC KX-TS156/1/17/01szt.1
199Telefon PANASONIC KX-TS156/1/18/01szt.1
200Telefon PANASONIC KX-TS156/1/19/01szt.1
201Telefon PANASONIC KX-TS156/1/20/01szt.1
202Telefon PANASONIC KX-T72306/1/21/01szt.1
203Telefon PANASONIC KX-T74336/1/22/01szt.1
204Telefon PANASONIC KX-T74406/1/23/01szt.1
205Telefon PANASONIC KX-TS156/1/24/01szt.1
206Telefon PANASONIC KX-TS156/1/25/01szt.1
207Telefon PANASONIC KX-TS156/1/26/01szt.1
208Telefon PANASONIC KX-TS156/1/27/01szt.1
209Telefon PANASONIC KX-TS156/1/28/01szt.1
210Telefon PANASONIC KX-TS156/1/29/01szt.1
211Telefon PANASONIC KX-TS156/1/30/01szt.1
212Telefon PANASONIC KX-TS156/1/31/01szt.1
213Telefon PANASONIC KX-TS156/1/32/01szt.1
214Telefon PANASONIC KX-TS156/1/33/01szt.1
215Telefon PANASONIC KX-T74336/1/34/01szt.1
216Telefon PANASONIC KX-TS156/1/35/01szt.1
217Telefon PANASONIC KX-TS156/1/36/01szt.1
218Telefon SIEMENS GIGASET 4010 CLASSIC bezprzewodowy15/N/02szt.1
219Telefon PANASONIC KX-TCD65090/N/03szt.3
220Telefon PANASONIC KX-TS3 biały91/N/03szt.8
221Telefon PANASONIC sznurowy93/N/03szt.2
222Centrala telefonicznaszt.1
223Sieć telefoniczna
224Aparat telefoniczny MAXC.KX-T 501 (dla Francji)szt.1
225Aparat telefoniczny MAXCOMszt.1
226Nokia 6610 szaraszt.16
227Sony Ericsson T630szt.2
228Motorola V300szt.1
229Nokia 6100 granatowaszt.1
230Telefon komórkowy (dla D. Keller)szt.1
231Urz. do sieci D-Link 19" Switch6/3/01/01szt.1
232Urz. do sieci PANASONIC KX-TD12326/3/04/01szt.1
233Urz. do sieci PANASONIC KX-TD1806/3/05/01szt.1
234Urz. do sieci PANASONIC KX-TD1916/3/06/01szt.1
235Urz. do sieci PANASONIC KX-TD1746/3/07/01szt.1
236Urz. do sieci PANASONIC KX-TD1746/3/08/01szt.1
237Urz. do sieci PANASONIC KX-T74336/3/09/01szt.1
238Odtwarzacz CD do sieci6/3/10/01szt.1
239Instalacja systemu taryfikacji6/3/11/01szt.1
240Karty magnetyczne39/N/03szt.65
241Przełącznik D-Link 19" Switch6/3/15/01szt.1
242System alarmowy z mont.6/4/01/00szt.1
243System alarmowy73/N/03szt.1
244Telefax B-155 Canon6/9/01/00szt.1
245Telefax B-155 Canon6/9/02/01szt.1
246Telewizor 25" PanaTX 25CK 1P6/9/03/01szt.1
247Magnetowid VHS STERE PANA. NV-FJ6/9/04/01szt.1
248Magnetowid VIIS STERE PANA. NV-FJ6/9/05/01szt.1
249Projektor LVP-X3906/9/06/01szt.1
250Odtwarzacz DVDPANASONIC DVD-RV62E-S09/N/02szt.1
251Czytniki elektromagnetyczne PR-204-1kpl6/9/07/03szt.1
252Samochód Opel Vectra Comfort 1.6 o numerze rejestracyjnym Wl 247837/1/01/01szt.1
253Samochód Renault Kangoo 1,2 o numerze rejestracyjnym Wl 426427/1/02/01szt.1
254Front Panel DO CDE-7860R do radia samoch.34/N/03szt.1
255Głośniki ALPINE SPS-1029S (do Renault)35/N/03szt.1
256Opony do Renault60/N/03szt.4
257Wycieraczka Carman 500MM SPOILER do Renault101/N/03szt.1
258Wycieraczka CHAMPION X48 do Renault102/N/03szt.1
259Zestaw głośnomówiący do Opel Vectryszt.1
260Biurko BB-10 + kątownik E328/1/01/01szt.1
261Biurko BB-10 + kątownik E328/1/02/01szt.1
262Biurko BB-10 + kątownik E328/1/03/01szt.1
263Biurko BB-10 + kątownik E328/1/04/01szt.1
264Biurko BB-10 + kątownik E328/1/05/01szt.1
265Biurko BB-10 + kątownik E328/1/06/01szt.1
266Biurko BB-10 + kątownik E328/1/07/01szt.1
267Biurko BB-10 + kątownik E328/1/08/01szt.1
268Biurko BB-10 + kątownik E318/1/09/01szt.1
269Biurko BB-10 + kątownik E318/1/10/01szt.1
270Biurko BB-11 + kątownik E328/1/11/01szt.1
271Biurko BB-11 + kątownik E328/1/12/01szt.1
272Biurko BB-11 + kątownik E328/1/13/01szt.1
273Biurko BB-11 + kątownik E328/1/14/01szt.1
274Biurko BB-11 + kątownik E328/1/15/01szt.1
275Biurko BB-11 + kątownik E328/1/16/01szt.1
276Biurko BB-11 + kątownik E328/1/17/01szt.1
277Biurko BB58/1/18/01szt.1
278Biurko BB58/1/19/01szt.1
279Biurko BB58/1/20/01szt.1
280Biurko BB58/1/21/01szt.1
281Biurko BB58/1/22/01szt.1
282Biurko BB58/1/23/01szt.1
283Biurko BB58/1/24/01szt.1
284Biurko BB58/1/25/01szt.1
285Biurko BB58/1/26/01szt.1
286Biurko BB58/1/27/01szt.1
287Biurko BB58/1/28/01szt.1
288Biurko BB58/1/29/01szt.1
289Biurko BB58/1/30/01szt.1
290Biurko BB58/1/31/01szt.1
291Biurko BB58/1/32/01szt.1
292Szafka k-248/1/33/01szt.1
293Szafka k-248/1/34/01szt.1
294Szafka k-248/1/35/01szt.1
295Szafka k-248/1/36/01szt.1
296Szafka k-248/1/37/01szt.1
297Szafka k-248/1/38/01szt.1
298Szafka k-248/1/39/01szt.1
299Szafka k-248/1/40/01szt.1
300Szafka k-248/1/41/01szt.1
301Szafka k-248/1/42/01szt.1
302Szafka k-248/1/43/01szt.1
303Szafka k-248/1/44/01szt.1
304Szafka k-248/1/45/01szt.1
305Szafka k-248/1/46/01szt.1
306Szafka k-248/1/47/01szt.1
307Kontener K-338/1/48/01szt.1
308Kontener K-338/1/49/01szt.1
309Kontener K-128/1/50/01szt.1
310Kontener K-128/1/51/01szt.1
311Kontener K-128/1/52/01szt.1
312Kontener K-128/1/53/01szt.1
313Kontener K-128/1/54/01szt.1
314Kontener K-128/1/55/01szt.1
315Kontener K-128/1/56/01szt.1
316Kontener K-128/1/57/01szt.1
317Kontener K-128/1/58/01szt.1
318Kontener K-128/1/59/01szt.1
319Kontener K-128/1/60/01szt.1
320Kontener K-128/1/61/01szt.1
321Kontener K-128/1/62/01szt.1
322Kontener K-128/1/63/01szt.1
323Kontener K-128/1/64/01szt.1
324Szafa S-018/1/65/01szt.1
325Szafa S-018/1/66/01szt.1
326Szafa S-018/1/67/01szt.1
327Szafa S-018/1/68/01szt.1
328Szafa S-018/1/69/01szt.1
329Szafa S-018/1/70/01szt.1
330Szafa S-018/1/71/01szt.1
331Szafa S-018/1/72/01szt.1
332Szafa S-018/1/73/01szt.1
333Szafa S-018/1/74/01szt.1
334Szafa S-018/1/75/01szt.1
335Szafa S-018/1/76/01szt.1
336Szafa S-018/1/77/01szt.1
337Szafa S-018/1/78/01szt.1
338Szafa S-018/1/79/01szt.1
339Szafa S-018/1/80/01szt.1
340Szafa S-018/1/81/01szt.1
341Krzesło GRACJA 20TP11M-9088/1/84/01szt.1
342Krzesło GRACJA 20TP11M-9088/1/85/01szt.1
343Krzesło GRACJA 20TP11M-9088/1/86/01szt.1
344Krzesło GRACJA 20TP11M-9088/1/87/01szt.1
345Krzesło GRACJA 20TP11M-9088/1/88/01szt.1
346Krzesło GRACJA 20TP11M-9088/1/89/01szt.1
347Krzesło GRACJA 20TP11M-9088/1/90/01szt.1
348Krzesło GRACJA 20TP11M-9088/1/91/01szt.1
349Krzesło GRACJA 20TP11M-9088/1/92/01szt.1
350Krzesło GRACJA 20TP11M-9088/1/93/01szt.1
351Krzesło GRACJA 20TP11M-9088/1/94/01szt.1
352Krzesło GRACJA 20TP11M-9088/1/95/01szt.1
353Krzesło GRACJA 20TP11M-9088/1/96/01szt.1
354Krzesło GRACJA 20TP11M-9088/1/97/01szt.1
355Krzesło GRACJA 20TP11M-9088/1/98/01szt.1
356Krzesło GRACJA 20TP11M-9088/1/99/01szt.1
357Krzesło GRACJA 20TP11M-9088/1/100/01szt.1
358Krzesło GRACJA 20TP11M-9088/1/101/01szt.1
359Krzesło GRACJA 20TP11M-9088/1/102/01szt.1
360Krzesło GRACJA 20TP11M-9088/1/103/01szt.1
361Krzesło GRACJA 20TP11M-9088/1/104/01szt.1
362Krzesło GRACJA 20TP11M-9088/1/105/01szt.1
363Krzesło GRACJA 20TP11M-9088/1/106/01szt.1
364Krzesło GRACJA 20TP11M-9088/1/107/01szt.1
365Krzesło GRACJA 20TP11M-9088/1/108/01szt.1
366Krzesło GRACJA 20TP11M-9088/1/109/01szt.1
367Krzesło GRACJA 20TP11M-9088/1/110/01szt.1
368Krzesło GRACJA 20TP11M-9088/1/111/01szt.1
369Krzesło GRACJA 20TP11M-9088/1/112/01szt.1
370Krzesło GRACJA 20TP11M-9088/1/113/01szt.1
371Krzesło GRACJA 20TP11M-9088/1/114/01szt.1
372Krzesło GRACJA 20TP11M-9088/1/115/01szt.1
373Krzesło MUZA czarna M-9088/1/116/01szt.1
374Krzesło MUZA czarna M-9088/1/117/01szt.1
375Krzesło MUZA czarna M-9088/1/118/01szt.1
376Krzesło MUZA czarna M-9088/1/120/01szt.1
377Krzesło MUZA czarna M-9088/1/121/01szt.1
378Krzesło MUZA czarna M-9088/1/122/01szt.1
379Krzesło MUZA czarna M-9088/1/123/01szt.1
380Krzesło MUZA czarna M-9088/1/124/01szt.1
381Krzesło MUZA czarna M-9088/1/125/01szt.1
382Krzesło MUZA czarna M-9088/1/126/01szt.1
383Krzesło MUZA czarna M-9088/1/127/01szt.1
384Krzesło MUZA czarna M-9088/1/128/01szt.1
385Krzesło MUZA czarna M-9088/1/129/01szt.1
386Krzesło MUZA czarna M-9088/1/130/01szt.1
387Krzesło MUZA czarna M-9088/1/131/01szt.1
388Krzesło MUZA czarna M-9088/1/132/01szt.1
389Krzesło MUZA czarna M-9088/1/133/01szt.1
390Krzesło MUZA metal/C78/1/134/01szt.1
391Krzesło MUZA metal/C78/1/135/01szt.1
392Krzesło MUZA metal/C78/1/136/01szt.1
393Krzesło MUZA metal/C78/1/137/01szt.1
394Krzesło MUZA metal/C78/1/138/01szt.1
395Krzesło MUZA metal/C78/1/139/01szt.1
396Krzesło MUZA metal/C78/1/140/01szt.1
397Krzesło MUZA metal/C78/1/141/01szt.1
398Krzesło MUZA metal/C78/1/142/01szt.1
399Krzesło MUZA metal/C78/1/143/01szt.1
400Krzesło MUZA metal/C78/1/144/01szt.1
401Krzesło MUZA metal/C78/1/145/01szt.1
402Krzesło MUZA metal/C78/1/146/01szt.1
403Krzesło MUZA metal/C78/1/147/01szt.1
404Fotel VERONA WOOD 15T/H3/D38/1/148/01szt.1
405Fotel VERONA WOOD 15T/H3/S48/1/149/01szt.1
406Krzesło rehab. TORINO PO1C78/1/151/01szt.1
407Krzesło Muza Wood metal/H3/S48/1/152/01szt.1
408Krzesło Muza Wood metal/H3/S48/1/153/01szt.1
409Stół konf. 400x133 graf.8/1/154/01szt.1
410Biurko graf. orzech BG 1608S8/1/155/01szt.1
411Kontener graf. 3 szuf. orzech8/1/156/01szt.1
412Kontener graf. 3 szuf. orzech8/1/157/01szt.1
413Kontener graf. 3 szuf. orzech8/1/158/01szt.1
414Kontener graf. 3 szuf. orzech8/1/159/01szt.1
415Witryna śr. szer. 160 orzech8/1/160/01szt.1
416Stolik graf. 80x80 orzech8/1/161/01szt.1
417Biurko graf. 160x80x75 orzech8/1/162/01szt.1
418Biurko graf. 160x80x75 orzech8/1/163/01szt.1
419Biurko graf. 160x80x75 orzech8/1/164/01szt.1
420Szafa średnia orzech SEK 3018/1/165/01szt.1
421Szafa średnia orzech SEK 1018/1/166/01szt.1
422Szafa średnia orzech SEK 1018/1/167/01szt.1
423Witryna nis. szer. 120 orzech8/1/168/01szt.1
424Sofa-tapczan Rameta8/1/173/01szt.1
425Stół ERA8/1/174/01szt.1
426Lada Recepcyjna LR-11N8/1/175/01szt.1
427Stolik graf. 80x80 orzech8/1/176/01szt.1
428Krzesło Muza Wood metal/H3/S48/1/177/01szt.1
429Krzesło Muza Wood metal/H3/S38/1/179/01szt.1
430Krzesło Muza Wood metal/H3/S38/1/180/01szt.1
431Krzesło Muza Wood metal/H3/S38/1/181/01szt.1
432Krzesło Muza Wood metal/H3/S38/1/182/01szt.1
433Stolik okolicznośc, wiś./czarny8/1/183/01szt.1
434Kontener z kartoteką wiś./czar.8/1/184/01szt.1
435Biurko kątowe 90 wiś./czar.8/1/186/01szt.1
436Kontener 4-szuf. wiś./czar.8/1/187/01szt.1
437Kontener 4-szuf. wiś./czar.8/1/188/01szt.1
438Biurko kątowe 90 P. wiś./czar.8/1/189/01szt.1
439Biurko kątowe 90 R wiś./czar.8/1/190/01szt.1
440Biurko kątowe 90 L wiś./czar.8/1/191/01szt.1
441Biurko kątowe 90 L. wiś./czar.8/1/192/01szt.1
442Biurko kątowe 90 L. wiś./czar.8/1/193/01szt.1
443Biurko kątowe 90 L. wiś./czar.8/1/194/01szt.1
444Kontener 4-szuf. wiś./czar.8/1/195/01szt.1
445Kontener 4-szuf. wiś./czar.8/1/196/01szt.1
446Kontener 4-szuf. wiś./czar.8/1/197/01szt.1
447Kontener 4-szuf. wiś./czar.8/1/198/01szt.1
448Stół okrągły wiś./czar.8/1/199/01szt.1
449Szafa z drzw. przesuw. wiś./czar.8/1/200/01szt.1
450Szafa z drzw. wiś./czar.8/1/201/01szt.1
451Regał otwarty wiśnia8/1/202/01szt.1
452Regał otwarty wiśnia8/1/203/01szt.1
453Regał otwarty wiśnia8/1/204/01szt.1
454Regał otwarty wiśnia8/1/205/01szt.1
455Regał otwarty wiśnia8/1/206/01szt.1
456Regał otwarty wiśnia8/1/207/01szt.1
457Regał otwarty wiśnia8/1/208/01szt.1
458Regał otwarty wiśnia8/1/209/01szt.1
459Regał otwarty wiśnia8/1/210/01szt.1
460Szafka z drzwiami wiś./czar.8/1/211/01szt.1
461Szafka z drzwiami wiś./czar.8/1/212/01szt.1
462Regał otwarty wiśnia8/1/213/01szt.1
463Regał z drzwiami wiś./czar.8/1/214/01szt.1
464Regał otwarty wiśnia8/1/215/01szt.1
465Regał z częścią otw. wiś./czar.8/1/216/01szt.1
466Szafa aktowa wąska8/1/217/01szt.1
467Regał BLM-Z138/1/218/01szt.1
468Regat BLM-Z138/1/219/01szt.1
469Regał BLM-Z138/1/220/01szt.1
470Regał 70x42x189h wiśnia8/1/221/01szt.1
471Krzesło Capri CA50A+P088/1/222/01szt.1
472Krzesło Rio czarny8/1/229/01szt.1
473Gablota biblioteka szer. 1708/1/238/01szt.1
474Gablota biblioteka szer. 1908/1/239/01szt.1
475Szafka kasetowa szer. 1108/1/240/01szt.1
476Gablota biblioteczna8/1/241/01szt.1
477Regały magazynowe8/1/242/01szt.1
478Biurko z nadstawką BUK02/N/02szt.1
479Półki11/N/02szt.14
480Stolik komputerowy BUK12/N/02szt.1
481Stolik komputerowy GRAB13/N/02szt.1
482Szafka 2D18Z2P GRAB (do działu administr.)14/N/02szt.2
483Biurko 1SZ BUK22/N/03szt.3
484Biurko 1SZ GRAB23/N/03szt.1
485Biurko BUK25/N/03szt.3
486Biurko komp. BUK26/N/03szt.2
487Biurko komp. BUK27/N/03szt.4
488Kontener BUK43/N/03szt.6
489Biurko Unif 1629/N/03szt.7
490Kontener BUK44/N/03szt.2
491Krzesło obr. szaro-czar.46/N/03szt.3
492Krzesło obr. zielone47/N/03szt.2
493Krzesło PERFECT GTP PROFIL C-2648/N/03szt.10
494Krzesło Tap. BUK49/N/03szt.2
495Kontener BUK45/N/03szt.2
496Biurko 120 BUK21/N/03szt.1
497Szafka nocna 2SZ BUK77/N/03szt.1
498Biurko MAGIKER biurko 13028/N/03szt.1
499Regał MAGIKER regał 69x250/N/03szt.1
500Meble do IAM (z Ikei)51/N/03szt.1
501Meble do zespołu Francji (z Ikei)52/N/03szt.1
502Biurko 1SZ/WI Z (p. B. Wiechno)24/N/03szt.1
503Nadstawka nad biurko Wl Z (p. B. Wiechno)57/N/03szt.1
504Regał BUK65/N/03szt.2
505Sofa 2-os. nieroz. nieb.68/N/03szt.1
506Sofa 3 os. rozkładana - Francja69/N/03szt.1
507Stolik okol. szkło - Francja70/N/03szt.1
508Stolik RTV n/kół. SOS71/N/03szt.1
509Stół bukowy74/N/03szt.1
510Szafa BUK75/N/03szt.3
511Szafka pod TV78/N/03szt.1
512Szafa dla Jacka Nowickiego (z Ikei)76/N/03szt.1
513Regały (B. Stęszewska, J. Obrzut, E. Bach, M. Chmiel)szt.4
514Lampa biurkowa8/3/37/01szt.1
515Lampa podłogowa8/3/39/01szt.1
516Lampka gabinetowa8/3/40/01szt.1
517Lampka gabinetowa8/3/41/01szt.1
518Lampka gabinetowa8/3/42/01szt.1
519Lampka gabinetowa8/3/43/01szt.1
520Lampka gabinetowa8/3/44/01szt.1
521Lampka gabinetowa8/3/45/01szt.1
522Lampka gabinetowa8/3/46/01szt.1
523Kopiarka CANON IMAGE RUNNER 22008/4/04/04szt.1
524Bindownica BINDMASTER8/4/02/01szt.1
525Bindownica CB 30501/N/02szt.1
526Lustro 40x608/9/04/01szt.1
527Cyfrowy aparat fotograf.8/9/05/01szt.1
528Cyfrowy aparat fotogr. Olympus8/9/06/01szt.1
529Statyw do skradzionej kamery cyfrowej SONY DCR TRV9008/9/07/01szt.1
530Kasetka na pieniądze TG1P06/N/02szt.1
531Kuchenka mikrofalowa07/N/02szt.1
532Czajnik bezprzewod. "ESSENCE" biały31/N/03szt.1
533Drabina alum. AL. 4 rozstaw32/N/03szt.1
534Dyktafon SONY. M 65033/N/03szt.1
535Dyktafon Olimpusszt.1
536Odkurzacz piorący K 300159/N/03szt.1
537Sejf meblowy66/N/03szt.1
538Wentylator stołowy96/N/03szt.1
539Wentylator stołowy f 23 cm śr. 23 cm98/N/03szt.1
540Wentylator MPM.SP 30 D95/N/03szt.3
541Wentylator stołowy97/N/03szt.3
542Wentylator stołowy - księgowość, Rosja99/N/03szt.2
543Wentylator stołowy - recepcja100/N/03szt.1
544Teczka na komputer - J. Nowicki80/N/03szt.1
545Rozdzielacz R3 8 P 8 C (Francji)szt.3
546Walizka wózek (do transportu druków do Wilna)szt.3
547Dzbanek (do ekspresu do kawy)szt.1
548Telefon komórkowy (dla M. Znyk-Reterskiej)szt.1
549Dysk HDD 80GB dla potrzeb działu internetowegoszt.1
550Telefon komórk. NOKIA 6100 MOCCA (dla E. Dmochowskiej)szt.1
551Telefon komórk. (dla dyr. R. Kubiaka)szt.1
552Dysk HDD Caviar 40GB WD400EBszt.7
553Pamięć 128 MBszt.5
554Pamięć komputer. DDR 256szt.10
555Przełącznik D-Link 19" Switch136/N/04szt.1
556Pamięć do serweraszt.1
557DVDszt.1
558Ekspres do kawyszt.1
Dzieła sztuki
12345
12 rzeźby Reine Beznaquen2
22 obrazy: A. Mickiewicz na Judahu Skale, A. Mickiewicz improwizujący2
3C. K. Norwid - Paweł Jocz1
4Le Martyr Moderne - odlew z brązu1

Prawa do nieruchomości

12345
1Prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności usytuowanego na nim budynku położonego w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 25, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr WA 4M/00001122/3
2Prawo najmu do powierzchni biurowej położonej w budynku przy ulicy Wiejskiej 11a

Wartości niematerialne i prawne

12345
1MS Windows 200036893szt.1
2MS Windows 200036893szt.1
3Windows 200036893szt.1
4Licencja DOS36893szt.1
5MS SQL36963szt.1
6Exchange SVR 200036962szt.1
7Windows 200036962szt.1
8Licencja na fonogramy37235szt.1
9MS Office XP37238szt.1
10Program Estra37240szt.1
11Program Kali37240szt.1
12Prawa autorskie do prezentacji37246szt.1
13Aplikacja baz danych37252szt.1
14Oprogramowanie zarządzania dla culture37252szt.1
15Oprogramowanie Antywirusowe SVLPDszt.50
16Program Adobe Photoshop37253szt.1
17Program Adobe Premiere37253szt.1
18Program Adobe After37253szt.1
19Program Symfonis - środki trwałe
20Licencja na nagrania archiwalne37287szt.1
21Symfonia finanse i księgowość37608szt.1
22Prawa autorskie do proj. plansz37609szt.1
23Licencja do zdjęć (Media Plus) 37672szt.1
24Licencja śladami żyd. poz.37690szt.1
25Symfonia Kadry i płace37712szt.1
26Licencja historia i kult. żyd.37813szt.1
28Prawa autorskie wystawy37897szt.1
29Pervasive - księg.

Licencje - ujawnione

12345
1Licencja na fonogramy - 3 lata
2Licencja na fonogramy - 3 lata
3Licencja na fonogramy - 3 lata
4Licencja na fonogramy - 3 lata

II.

WYKAZ MIENIA I PRAW MAJĄTKOWYCH PRZEJĘTYCH PO PODZIALE INSTYTUTU IM. ADAMA MICKIEWICZA PRZEZ NARODOWE CENTRUM KULTURY

Lp.Nazwa środkaNr inwentarzowyJedn. miaryIlość z ewidencji księgowej
12345
1Aparat tel. Panasonic KX-T3250NCK-VI-2/8/64K-27szt.2
2Aparat cyfrowyNCK-VI-2/8/101szt.1
3Aparat fotogr.NCK-VI-2/8/66K-4szt.1
4Aparat fotogr. Cyfrowy OLYMPUSNCK-VI-2/8/66K-50szt.1
5Aparat tel. Cyfral G-634NCK-VI-2/8/64K-11szt.1
6Aparat tel. Cyfral G-634NCK-VI-2/8/64K-11szt.1
7Aparat tel. PanasonicNCK-III-2/8/64K-27szt.2
8Aparat tel. Panasonic KX - T3250NCK-IV-6/38K5-6szt.2
9Aparat tel. Panasonic KX-T 3250NCK-IV/6/38-K-1-2szt.2
10Aparat tel. Panasonic KX-T 3250NCK-IV-6/3K-3-4szt.2
11Aparat tel. Panasonic KX-T325NCK-2/8/64K-16szt.1
12Aparat tel. Panasonic KX-TS 10 PDWNCK-IV/6/53szt.1
13Aparat tel. Panasonic KX-TS 2300NCK-IV-6/56szt.1
14Aparat tel. Panasonic KX-TS 2300NCK-IV-6-38szt.1
15Aparat tel. Panasonic KX-TS 2300NCK-VI/2/8/64K-27szt.1
16Aparat tel. Panasonic KX-TS 2300NCK-VI-2/8/64K-24szt.1
17Aparat tel. Panasonic KX-TSC 10 PDWNCK-IV-6/55szt.1
18Aparat tel. Samsung SKP-816NCK-VI-2/8/64K-10szt.1
19Aparat tel. Samsung SKP-816 HNCK-VI-2/8/64K-25szt.1
20Aparat tel. Samsung SKP-816HNCK-IV6/48szt.1
21Aparat tel. Samsung SKP-816Hszt.1
22Back UPS 400NCK-III-4/13szt.1
23Back UPS 500NCK-III-4/13szt.2
24Back UPS Pro 650NCK-III-4/5-K2szt.1
25BindownicaNCK-VI-2/8/66K-11szt.1
26BiurkoNCK-VI-2/8/26szt.1
27BiurkoNCK-VI-2/8/8szt.1
28BiurkoNCK-VI-2/8/26szt.1
29BiurkoNCK-VI-2/8/44szt.1
30BiurkoNCK-VI-2/8/31szt.1
31BiurkoNCK-Vi-2/8/62-K-9szt.4
32BiurkoNCK-VI-2/8/41szt.3
33BiurkoNCK-VI-2/8/66K-6szt.1
34BiurkoNCK-VI-2/8/62-K-9szt.1
35BiurkoNCK-VI-2/8/62-K-9szt.3
36BiurkoNCK-VI-2/8/46szt.1
37BiurkoNCK-VI-2/8/119szt.1
38BiurkoNCK-VI-2/8/66K-44szt.1
39Biurko czarneNCK-VI-2/8/62-K-7szt.1
40Biurko jasneNCK-VI-2/8/97szt.2
41Biurko jasneNCK-VI-2/8/66K-39szt.1
42Biurko jasneNCK-VI-2/8/43szt.1
43Biurko jasneNCK-VI-2/8/44szt.2
44Biurko jasne (własność MK)MK IIaszt.1
45Biurko komputeroweNCK-VI-2/8/35szt.1
46Biurko mahoń (własność MK)MK-I-aszt.1
47Biurko olchaNCK-VI-2/8/66K-37szt.3
48Biurko olchaNCK-VI-2/8/83szt.1
49Biurko olchaNCK-VI-2/8/66K-38szt.1
50Biurko olchaNCK-VI-2/8/66K-37szt.1
51Biurko olchaNCK-VI-2/8/66-K-35szt.1
52Biurko olchaNCK-VI-2/8/66K-36szt.2
53Biurko pod drukarkęNCK-VI-2/8/66K-35szt.1
54Biurko szareNCK-VI-2/8/62-K-8szt.3
55Centralka telefonicznaNCK-IV/6/3szt.1
56Centralka telefonicznaNCK-IV/6/2szt.1
57Dostawka do biurkaNCK-VI-2/8/25szt.1
58Dostawka do biurkaNCK-VI-2/8/25szt.1
59Dostawka do biurkaNCK-VI-2/8/41szt.1
60Dostawka do biurkaNCK-VI-2/8/35szt.2
61Drukarka AficioNCK-III-4/67szt.1
62Drukarka atramentowa EPSONNCK-III/4/76szt.1
63Drukarka Dialta Dl 1610NCK-VI-1/8/10szt.1
64Drukarka HPNCK-III-4/45szt.1
65Drukarka HP Laser Jet 1005NCK-III/4/78szt.1
66Drukarka HP LaserJet 1010NCK-III/4/87szt.1
67Drukarka ksero MinoltaNCK-II/4/11szt.1
68Drukarka Laser Jet 1005NCK-III-4/78szt.1
69Drukarka LW 8500NCK-III-4/9szt.1
70Drukarka MinoltaNCK-III/4/89szt.1
71Drukarka Minolta PageProNCK-III-4/108szt.1
72Drukarka Minolta PageProNCK-III-4/89szt.1
73Drukarka Minolta PapePro 1100NCK-III-4/21szt.1
74Drukarka OKI 3321NCK-III/4/105szt.1
75Drukarka rozmów telefonicznychNCK-VI-2/8/64K-13szt.1
76Drukarka SamsungNCK-III/4/105szt.1
77Drukarka SamsungNCK-III-4/106szt.1
78Drukarka SamsungNCK-III-4/107szt.1
79DVD PanasonicNCK-IV-6/50szt.1
80DyktafonNCK-VI-2/8/66K-51szt.1
81Ekspres do kawyNCK-VI-2/8/74szt.1
82Ekspres do kawyNCK-VI-2/8/87szt.1
83Faks Panasonic KX-FT 25NCK-VI-2/8/64K-26szt.1
84Fax Panasonic KX-F-850NCK-VI-2/8/64K-18szt.1
85Fax Panasonic KX-TS 2300NCK-2/8/64-K-27szt.2
86Fax/drukarka HP Office JetNCK-III-4/35szt.1
87Fotel czarny obrotowyNCK-VI-2/8/69szt.2
88Fotel czarny skóraNCK-VI-2/8/94szt.1
89Fotel obrotowyNCK-VI-2/8/22szt.1
90Fotel obrotowyNCK-VI-2/8/24szt.2
91Fotel obrotowyNCK-VI-2/8/24szt.1
92Fotel obrotowyNCK-VI-2/8/63-K-12szt.1
93Fotel obrotowy brązNCK-VI-2/8/63-K-12szt.4
94Fotel obrotowy czarnyNCK-VI-2/8/69szt.1
95Fotel obrotowy czarnyNCK-VI-2/8/69szt.1
96Fotel obrotowy czarnyNCK-VI-2/8/69szt.1
97Fotel obrotowy skóraNCK-VI-2/8/21szt.1
98Fotel obrotowy skóraNCK-VI-2/8/23szt.1
99Fotel obrotowy szaryNCK-VI-2/8/63-K-12szt.1
100Fotel obrotowy szaryNCK-VI-2/8/63-K-12szt.1
101Fotel szaryNCK-VI-2/8/85szt.5
102Fotel szary obrotowyNCK-VI-2/8/85szt.1
103Fotele obrotoweNCK-VI-2/8/24szt.3
104Fotele obrotoweNCK-VI-2/8/24szt.3
105Fotele obrotoweNCK-VI-2/8/63-K-12szt.6
106Fotele obrotowe czarneNCK-VI-2/8/69szt.3
107Gablota oszklonaNCK-VI-2/8/10szt.1
108Gablota wiszącaNCK-II/8/91szt.1
109GłośnikNCK-III-4/47szt.1
110GłośnikNCK-III/4/46szt.1
111HiFi Stereo SQPBNCK-IV-6/51szt.1
112HubNCK-III-4/73szt.1
113HubNCK-III-4/110szt.1
114HubNCK-III-4/5-K-16szt.1
115Instalat. Rejestr. RozmówVI/2/64-K-17szt.1
116Kamera cyfrowaNCK-VI-2/8/100szt.1
117KomodaNCK-VI-2/8/9szt.1
118Komoda jasnaNCK-VI-2/8/60-K-23szt.1
119KomputerNCK-III-4/98kmpl.1
120KomputerNCK-VII-4/86kmpl.1
121KomputerNCK-III-4/97kmpl.1
122KomputerNCK-III/4/81szt.1
123KomputerNCK-III-4/90kmpl.1
124KomputerNCK-III-4/86kmpl.1
125KomputerNCK-VI-2/8/67kmpl.1
126KomputerNCK-III/4/24kmpl.1
127KomputerNCK-III/4/80szt.3
128KomputerNCK-III/4/124kmpl.1
129KomputerNCK-III/4/95kmpl.1
130KomputerNCK-III/4/91kmpl.1
131KomputerNCK-III/4/89kmpl.1
132KomputerNCK-III-4/96kmpl.1
133KomputerNCK-III-4/70-K-5kmpl.1
134KomputerNCK-III-4/101kmpl.1
135KomputerNCK-III-4/93kmpl.1
136KomputerNCK-III-4/92kmpl.1
137KomputerNCK-III-4/94kmpl.1
138KomputerNCK-III-4/99kmpl.1
139KomputerNCK-III-4/43kmpl.1
140KomputerNCK-III-4/99kmpl.1
141KomputerNCK-III-4/20kmpl.1
142KomputerNCK-III-4/38szt.1
143KomputerNCK-III-4/100szt.1
144KomputerNCK-III-4/44szt.1
145KomputerNCK-III-4/85/83/84kmpl.1
146KomputerNCK-III-4/125szt.1
147Komputer HP Vectra VL 400NCK-III-4/22szt.1
148Komputer HPVectraNCK-III-4/23szt.1
149Komputer LGNCK-III-4/123kmpl.1
150Komputer + klawiaturaNCK-III-4/411
151Komputer + klawiaturaNCK-III-4/401
152Komputer + klawiaturaNCK-III-4/391
153Komputer + klawiaturaNCK-III-4/42kmpl.1
154Komputer - zestawszt.1
155Komputer - zestawszt.2
156Komputer - zestawszt.1
157KontenerNCK-VI-2/8/42szt.2
158KontenerNCK-VI-2/8/92szt.1
159KontenerNCK-VI-2/8/32szt.2
160KontenerNCK-VI-2/8/117szt.1
161KontenerNCK-VI-2/8/32szt.1
162KontenerNCK-VI-2/8/60-K-23szt.1
163KontenerNCK-VI-2/8/60-K-23szt.2
164KontenerNCK-VI-2/8/120szt.1
165KontenerNCK-VI-2/8/124szt.1
166KontenerNCK-VI-2/8/123szt.1
167Kontener czarnyNCK-VI-2/8/60-K-21szt.3
168Kontener czarnyNCK-VI-2/8/45szt.2
169Kontener czarny (własność MK) MK-III-Lszt.1
170Kontener jasnyNCK-VI-2/8/42szt.2
171Kontener mahońNCK-Vi-2/8/62-K-7szt.1
172Kontener mahoń (własność MK) MK-III-Lszt.1
173Kontener olchaNCK-VI-2/8/84szt.1
174Kontener szaro-czar.NCK-VI-2/8/60-K-22szt.1
175Kontener z szufladamiNCK-VI-2/8/32szt.1
176KrzesłaNCK-VI-2/8/14szt.2
177KrzesłaNCK-VI-2/8/14szt.6
178KrzesłaNCK-VI-2/8/16szt.2
179KrzesłaNCK-VI-2/8/16szt.5
180Krzesła beżNCK-VI-2/8/16szt.4
181KrzesłoNCK-VI-2/8/14szt.4
182KrzesłoNCK-VI-2/8/15szt.2
183KrzesłoNCK-VI-2/8/15szt.1
184KrzesłoNCK-VI-2/8/16szt.1
185Krzesło beżNCK-VI-2/8/16szt.2
186Krzesło czarneNCK-VI-2/8/63-K-7szt.5
187Krzesło czarneNCK-VI-2/8/63-K-7szt.2
188Krzesło czarne wyściełaneNCK-VI-2/8/63-K-7szt.2
189Krzesło wyściełane czarneNCK-VI-2/8/63-K-7szt.1
190Ksero MinoltaNCK-VI-1/8/8szt.1
191Ksero MinoltaNCK-VI-1/8/8-K-1szt.1
192Ksero Minolta KolorNCK-VI/1/8/9szt.1
193Ksero Ricoch Aficio 220NCK-VI-I/8/5szt.1
194Kuchenka mikrofalowaNCK-VI-2/8/88szt.1
195LampkaNCK-VI-2/8/66K-53szt.1
196LodówkaNCK-VI-2/8/66K-52szt.1
197LodówkaNCK-VI-2/8/6szt.1
198ŁącznikNCK-VI-2/8/33szt.1
199Micro Hub/8TP10008GNCK-III-4/3K5szt.1
200Mikrofon odsłuchowyNCK-IV/6/26szt.2
201MonitorNCK-III/4/82szt.1
202MonitorNCK-III-4/31szt.1
203MonitorNCK-III-4/30szt.1
204MonitorNCK-III-4/29szt.1
205MonitorNCK-III-4/70szt.1
206MonitorNCK-III-4/32szt.1
207MonitorNCK-III-4/25szt.1
208Monitor HPNCK-III/4/34szt.1
209Monitor HP 71NCK-III/4/26szt.1
210Monitor HP 71NCK-III/4/33szt.1
211Monitor HP71NCK-III/4/28szt.1
212Monitor LiteonNCK-III-4/82szt.3
213Mysz do komputeraNCK-III/4/74szt.1
214Nadstawka na regałNCK-VI-2/8/112szt.2
215Nadstawka na szafkęNCK-VI-2/8/19szt.1
216NagrywarkaNCK-III-4/9-K-1szt.1
217Nagrywarka Zip 100NCK-VI-2/8/66K-32szt.1
218Nawilżacz powietrzaNCK-VI-2/8/99szt.1
219NiszczarkaNCK-VI-2/8/95szt.1
220Niszczarka do dokumentów Office DepotNCK-VI-2/8/95szt.1
221Notebook "Acer"NCK-III/4/113szt.1
222Notebook "Acer"NCK-III/4/114szt.1
223Notebook "Acer"NCK-III/4/115szt.1
224Notebook "Acer"NCK-III/4/116szt.1
225Notebook "Acer"NCK-III/4/117szt.1
226Notebook "Acer"NCK-III/4/118szt.1
227Notebook "Acer"NCK-III/4/119szt.1
228Notebook "Acer"NCK-III/4/120szt.1
229Notebook "Acer"NCK-III/4/121szt.1
230Notebook "Acer"NCK-III/4/122szt.1
231Notebook "Acer"NCK-III/4/126szt.1
232Notebook "Acer"NCK-III/4/127szt.1
233Notebook "Activa"NCK-III/4/102szt.1
234Notebook "Activa"NCK-III/4/103szt.1
235Notebook "HP"NCK-III/4/79szt.1
236Notebook "Maxdata"NCK-III/4/77-K-1szt.1
237Notebook "Maxdata"NCK-III/4/77-K-2szt.1
238Notebook "Maxdata"NCK-III/4/75szt.1
239ObcinarkaNCK-VI-2/8/7szt.1
240OkablowanieNCK-III-4/7szt.1
241Opel Vectra 1,8 o numerze rejestracyjnym WI 86202NCK-V/7/2szt.1
242Piecyk elektrycznyNCK-VI-2/8/66K-49szt.1
243Piecyk elektrycznyVI/2/8/66-K-49szt.2
244Piecyk elektrycznyNCK-VI-2/8/66K-49szt.1
245Piecyk elektrycznyNCK-VI-2/8/66K-49szt.1
246Półki wisząceNCK-VI-2/8/110szt.2
247Powerbook MacAppleNCK-III/4/17szt.1
248Półka na czajnikNCK-VI-2/8/111szt.1
249Półka wiszącaNCK-VI-2/8/75szt.3
250Półka wiszącaNCK-VI-2/8/115szt.3
251Priport VT 2105 RicochNCK-VI-1/8/1, 3, 4szt.1
252Przystawka micra mahońNCK-VI-2/8/61-K-3szt.1
253RadioNCK-VI-2/8/66K-48szt.1
254Radio PhilipsNCK-IV-6/10szt.1
255Radio SharpNCK-VI-2/8/66K-56szt.1
256Radio Sharp XL-HP 500NCK-IV-6/39szt.1
257RadiomagnetofonNCK-IV/6/46szt.1
258Radiomagnetofon CD LGNCK-IV/6/47szt.1
259RegałNCK-VI-2/8/102szt.1
260RegałNCK-VI-2/8/103szt.1
261RegałNCK-VI-2/8/104szt.1
262RegałNCK-VI-2/8/34szt.1
263RegałNCK-VI-2/8/37szt.1
264RegałNCK-VI-2/8/47szt.1
265RegałNCK-VI-2/8/118szt.1
266RegałNCK-Vi-2/8/66K-40szt.1
267RegałNCK-VI-2/8/61-K-8szt.1
268RegałNCK-VI-2/8/66K-41szt.1
269RegałNCK-VI-2/8/39szt.1
270RegałNCK-VI-2/8/107szt.1
271RegałNCK-VI-2/8/108szt.1
272RegałNCK-VI-2/8/60-K-12szt.1
273RegałNCK-VI-2/8/109szt.1
274Regał jasnyNCK-VI-2/8/76szt.1
275Regał mahońNCK-VI-2/8/61-K-2szt.2
276Regał mahoń (własność MK) MK-V aszt.1
277Regał niskiNCK-VI-2/8/30szt.1
278Regał olchaNCK-VI-2/8/80szt.1
279Regał olchaNCK-VI-2/8/105szt.1
280Regał wysokiNCK-VI-2/8/29szt.2
281Rzutnik multimed. "Acer"NCK-VI-2/8/125szt.1
282Rzutnik multimed. LGNCK-VI-2/8/73szt.1
283ScanerNCK-III-4/119szt.1
284ScanerNCK-III-4/72szt.1
285ScanerNCK-III-4/4/88szt.1
286Scaner Epsonszt.1
287SejfNCK-VI-2/8/58szt.1
288Skoda Fabia 1,4 o numerze rejestracyjnym WI 77834NCK-V/7/1szt.1
289Sprzęt do nagr. CDNCK-III/6/45szt.1
290StolikNCK-VI-2/8/122szt.1
291StolikNCK-VI-2/8/121szt.1
292Stolik komputerowy jasnyNCK-VI-2/8/96szt.1
293Stolik kwadratNCK-VI-2/8/27szt.1
294Stolik okolicznościowy PresidentNCK-VI-2/8/11szt.1
295Stolik okrągłyNCK-VI-2/8/40szt.1
296Stolik okrągłyNCK-VI-2/8/40szt.1
297Stolik okrągły mahońNCK-VI-2/8/86szt.1
298Stolik pod ksero jasnyNCK-VI-2/8/81szt.1
299Stolik RTVNCK-VI-2/8/89szt.1
300Stolik RTV czarnyNCK-VI-2/8/59-K-21szt.1
301Stół dużyNCK-VI-2/8/12szt.1
302Stół dużyNCK-VI-2/8/13szt.1
303Szafa dwudrzwiowaNCK-VI-2/8/60-K13szt.1
304Szafa dwudrzwiowa olchaNCK-VI-2/8/79szt.1
305Szafa jasna (własność MK) MK III aszt.3
306Szafa wnękowaNCK-VI-2/8/5szt.1
307SzafkaNCK-VI-2/8/32szt.1
308SzafkaNCK-VI-2/8/45szt.1
309SzafkaNCK-VI-2/8/38szt.1
310SzafkaNCK-VI-2/8/18szt.1
311SzafkaNCK-VI-2/8/20szt.1
312SzafkaNCK-VI-2/8/66K-40szt.1
313SzafkaNCK-VI-2/8/113szt.1
314SzafkaNCK-VI-2/8/114szt.1
315SzafkaNCK-VI-2/8/60-K-8szt.1
316SzafkaNCK-VI-2/8/62-K-10szt.1
317SzafkaNCK-VI-2/8/66K-42szt.1
318SzafkaNCK-VI-2/8/62-K-10szt.1
319SzafkaNCK-VI-2/8/60-K-11szt.1
320Szafka jasnaNCK-VI-2/8/77szt.1
321Szafka jasnaNCK-VI-2/8/78szt.2
322Szafka jasna zamykanaNCK-VI-2/8/126szt.1
323Szafka mahońNCK-VI-2/8/61-K-4szt.1
324Szafka metalowa na dokumentyNCK-VI-2/8/60K-6szt.1
325Szafka olchaNCK-VI-2/8/106szt.1
326Szafka RTV mahońNCK-VI-2/8/59-K-20szt.1
327Szafka ubraniowaNCK-VI-2/8/28szt.1
328Szafka ubraniowaNCK-VI-2/8/36szt.1
329Szafka ubraniowa mahońNCK-VI-2/8/60-K-4szt.1
330Szafka wiszącaNCK-VI-2/8/90szt.1
331Szafki biblioteczneNCK-VI-2/8/93szt.2
332Telefon Elektron PL 98 0000NCK-VI-2/8/64K-6szt.1
333Telefon PanasonicNCK-VI-2/8/64K-27szt.1
334Telefon Panasonic KX-TSC 10PDWNCK-IV-6/54szt.1
335Telefon Panasonic KX-TSC 10PDWNCK-IV/6/38szt.1
336Telefon Samsung SKP-816NCK-VI-2/8/64K-10szt.1
337Telefon Samsung SKP-816NCK-VI-2/8/64K-12szt.1
338Telefon Samsung SKP-816 HNCK-VI-2/8/64K-10szt.1
339Telewizor PanasonicNCK-IV-6/49szt.1
340Telewizor ThompsonNCK/6/20szt.1
341TermobindownicaNCK-VI-2/8/72szt.1
342Tester do banknotówNCK-VI-2/8/66K-5szt.1
343Torby na komputerNCK-VI-2/8/98szt.1
344UPSNCK-III/4/5-K-2szt.1
345UPSNCK-III/4/13szt.1
346UPS Back 500NCK-III-4/13szt.1
347Walizka kasjeraNCK-VI-2/8/66K-19szt.1
348WiertarkaNCK-VI-2/8/66K-13szt.1
349Ksero MinoltaNCK-VI-1/8/7szt.1
350Zasilacz HPNCK-III-4/50szt.1
351Zasilacz HPNCK-III-4/51szt.1
352Zestaw komputerowy Mac G3NCK-III-4/9szt.2
353Wyposażenie użyczone Ciechanowskiemu Towarzystwu Naukowemu z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Piłsudskiego 1
354Sprzęt komputerowy użyczony Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego - CCP - NCK
355Wyposażenie Ośrodka Szkoleniowego w Łucznicy
356Zbiory biblioteczne - NCK
Prawa do nieruchomości
12345
1Prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo użytkowania posadowionego na nim budynku położonego w Łucznicy gmina Pilawa, dla którego Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi Księgę Wieczystą nr 41172

Wartości niematerialne i prawne

12345
1PROGR.VII/1szt.
2PROGR.VII/2szt.1
3PROGR.VII/3szt.1
4PROGR.VII/4szt.1
5PROGR.VII/5szt.1
6PROGR.VII/6szt.1
7PROGR.VII/7szt.1
8PROGR.VII/8szt.1
9PROGR.VII/9szt.1
10PROGR.VII/10szt.1
11Pr. WindowsVII/11szt.1
12Lic. MS Office 5 SZTVII/12szt.1
13Opr. WinowsVII/13szt.1
14OWLB Windows - bazaVII/14szt.1
15OWLA windows - abonam.VII/15szt.1
16Prog. Office HPVII/16 CCPszt.1
17Corel DrawVII/17 CCPszt.1
18Opr. Fine ReaderVII/18 CCPszt.1
19Program F-kVII/19szt.1
20Program FK i Płace - SoftarVII/20szt.1
21Program Office XP Win 32VII/21szt.1
22OprogramowanieVII/22 3036/2/03/Hszt.1
23Oprogramowanie dla księgowości - środki trwałe i fakturowanieVII/23 0984-6-12-03szt.1
24Uaktualnienie progr. FKVII/24 1242-6-01-04szt.1
25Program Ang. Pak.VII/25 70181szt.1
26Progr. WINVII/26 335/4/04/R/Hszt.1
27Pervasive - księg.VII/27 0498-1-03-04szt.1
28Uaktualnienie Pr. kadry i płaceVII/28 2165-6-03-04szt.1
29Raport dodatk. do Pr. kadry i płaceVI/29 0241-0-03-04szt.1
30Uaktualnienie progr. FKVII-30 0734-6-07-04szt.1
31System do analiz przestrzennych GISVII-31 276/2004 23.09.04 r.szt.1
32Oprogramowanie do nowych komputerówVII/32 1901/2004szt.1
33Finale 2003 Max-nutyUmowa PK 57szt.1
34Statistica. Program komp. statystycz.szt.1
35Znaki towaroweszt.1
36Program Corel Draw
37Adobe Creativeszt.3
38Licencja McAfee Active Virussan