Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2018.54

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)
z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie podziału państwowej instytucji kultury - Instytut Książki

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152 i 1105) zarządza się, co następuje:
§  1.  Z dniem 1 września 2018 r. dokonuje się podziału państwowej instytucji kultury pod nazwą: "Instytut Książki" poprzez wyłączenie z Działu Wydawniczego Instytutu Książki redakcji czasopisma patronackiego: "Ruch Muzyczny" i włączenie jej do państwowej instytucji kultury pod nazwą: "Polskie Wydawnictwo Muzyczne".
§  2. 
1.  Przejęcie przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne mienia oraz zobowiązań i wierzytelności związanych z działalnością redakcji czasopisma patronackiego: "Ruch Muzyczny" Działu Wydawniczego Instytutu Książki, w tym wartości niematerialnych i prawnych, a w szczególności:
1) wszelkich autorskich praw majątkowych, licencji i innych podobnych, których stroną jest Instytut Książki, a związanych z działalnością redakcji czasopisma patronackiego: "Ruch Muzyczny" Działu Wydawniczego Instytutu Książki,
2) prawa do nazwy "Ruch Muzyczny" oraz wszelkich oznaczeń, w tym loga, layoutu, strony czasopisma i pozostałych charakterystycznych elementów słownych, graficznych czy dźwiękowych, związanych z czasopismem patronackim "Ruch Muzyczny",
3) prawa do domeny www, która służy do wyświetlania w Internecie czasopisma patronackiego: "Ruch Muzyczny", jego fragmentów, bądź jakiejkolwiek działalności związanej z redakcją czasopisma patronackiego: "Ruch Muzyczny" Działu Wydawniczego Instytutu Książki,
4) wszelkiego mienia ruchomego jakie wykorzystywane jest dla potrzeb działalności redakcji czasopisma patronackiego: "Ruch Muzyczny" Działu Wydawniczego Instytutu Książki, w szczególności archiwum umów, posiadanych zdjęć, tekstów, książek, publikacji (numerów) archiwalnych

- następuje z dniem wejścia w życie zarządzenia.

2.  Podział mienia oraz zobowiązań i wierzytelności pomiędzy Instytutem Książki i Polskim Wydawnictwem Muzycznym następuje na podstawie bilansu Instytutu Książki oraz protokołów zdawczo-odbiorczych, sporządzonych zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650) według stanu na dzień 1 września 2018 r.
§  3. 
1.  Do Polskiego Wydawnictwa Muzycznego przeniesieni zostają pracownicy Instytutu Książki zatrudnieni w redakcji czasopisma patronackiego: "Ruch Muzyczny".
2.  Pracownicy Instytutu Książki przeniesieni do Polskiego Wydawnictwa Muzycznego zachowują uprawnienia wynikające ze stosunku pracy na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000 i 1076).
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.