Podział kompetencji w zakresie przygotowania, kierowania i wycofywania polskich kontyngentów wojskowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.130

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2020 r.

DECYZJA Nr 109/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
w sprawie podziału kompetencji w zakresie przygotowania, kierowania i wycofywania polskich kontyngentów wojskowych

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 11 lit. c i f oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1. 
Osoba zajmująca kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwa do spraw polityki zbrojeniowej, poprzez podporządkowane jej komórki i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej, odpowiada za:
1)
zapewnienie priorytetowego zakupu Sprzętu Wojskowego (SpW) dla sił wydzielanych do polskich kontyngentów wojskowych, zwanych dalej "PKW", po ujęciu zadań rzeczowych we właściwych centralnych planach rzeczowych;
2)
sprawowanie nadzoru nad działalnością metrologiczną w PKW poprzez Wojskowe Centrum Metrologii.
§  2. 
Osoba zajmująca kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwa do spraw infrastruktury, poprzez podporządkowane jej komórki i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej, odpowiada za:
1)
zapewnienie realizacji przez Wojskowy Dozór Techniczny czynności dozoru technicznego w PKW;
2)
zapewnienie organizacji w PKW przez Wojskową Inspekcję Gospodarki Energetycznej szkolenia w zakresie eksploatacji energetycznych urządzeń, techniki wojskowej i uzbrojenia, przy eksploatacji których wymagane jest posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego oraz sprawdzenia spełnienia wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833);
3)
określenie zasad zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego oraz wyznaczenie osób do kontroli zabezpieczenia przeciwpożarowego PKW przez Szefa Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej;
4)
zapewnienie przeszkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej przed wyjazdem do PKW.
§  3. 
Osoba zajmująca kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwa do spraw wojskowej służby zdrowia, poprzez podporządkowane jej komórki i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej, odpowiada za:
1)
analizę informacji otrzymanych z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w zakresie zapewnienia właściwego stanu sanitarnohigienicznego oraz osłony przeciwepidemicznej oraz koordynację przedsięwzięć w przypadkach wymagających poprawy stanu sanitarnohigienicznego oraz zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego PKW;
2)
dokonanie oceny i współuczestnictwo w opracowaniu Koncepcji Zabezpieczenia Medycznego PKW, zawierającej zasady profilaktyki zdrowotnej czynno-biernej, w tym immunoprofilaktyki (szczepienie ochronne) i profilaktyki chorób zakaźnych i pasożytniczych nieobjętych szczepieniami ochronnymi;
3)
organizację opieki zdrowotnej, w tym opieki psychologicznej, nad personelem kierowanym do PKW oraz personelem PKW poszkodowanym w czasie realizacji zadań poza granicami państwa po jego powrocie do kraju oraz nad członkami rodzin personelu PKW;
4)
organizację, monitorowanie oraz koordynację na terenie kraju przedsięwzięć związanych z ewakuacją medyczną personelu PKW w sytuacjach szczególnych, przy współpracy z Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych;
5)
koordynację działań w zakresie:
a)
przeprowadzania badań lekarskich, profilaktyki czynno-biernej i szczepień ochronnych personelu PKW,
b)
przeprowadzenia badań lekarskich personelu PKW powracającego do kraju w trybie indywidualnym oraz po wykonaniu zadań w składzie PKW;
6)
koordynację przygotowania projektów zarządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie utworzenia/likwidacji podmiotu leczniczego w formie jednostki wojskowej, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej (jeżeli działalność lecznicza jest przewidziana w PKW).
§  4. 
Osoba zajmująca kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwa do spraw wychowania i kultury, poprzez podporządkowane jej komórki i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej, odpowiada za koordynację kształtowania pożądanych postaw i zachowań żołnierskich gwarantujących właściwą realizację zadań.
§  5. 
Osoba zajmująca kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwa do spraw polityki bezpieczeństwa międzynarodowego, poprzez podporządkowane jej komórki i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej, odpowiada za:
1)
monitorowanie i analizę informacji oraz przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej rekomendacji polityczno-wojskowej w sprawie udziału PKW w operacji poza granicami państwa;
2)
wsparcie merytoryczne Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w negocjacjach i uzgodnieniach międzynarodowych dotyczących użycia PKW poza granicami państwa, a w razie potrzeby, uczestnictwo w nich;
3)
koordynację działań w zakresie współpracy resortu obrony narodowej z właściwymi organizacjami międzynarodowymi oraz innymi państwami w zakresie politycznych aspektów użycia PKW;
4)
w zakresie zaangażowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydzielania personelu i użycia PKW w misjach Organizacji Narodów Zjednoczonych, zwanej dalej "ONZ":
a)
prowadzenie w imieniu strony polskiej korespondencji z Sekretariatem ONZ poprzez komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej sprawującą kierownictwo merytoryczne nad doradcami wojskowymi Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku i Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku,
b)
procedowanie, w uzgodnieniu z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, projektu porozumienia (MOU) z ONZ dotyczącego użycia i wyposażenia PKW w misji ONZ oraz refundacji wypłacanych przez ONZ;
5)
występowanie, na wniosek zainteresowanych dowództw i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, zgodnie z procedurami przyjętymi przez ONZ, poprzez komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej sprawującą kierownictwo merytoryczne nad doradcami wojskowymi Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku i Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku, z 2-tygodniowym wyprzedzeniem o zgodę ONZ na złożenie wizyty w PKW.
§  6. 
Osoba zajmująca kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwa do spraw wojskowych spraw zagranicznych, poprzez podporządkowane jej komórki i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej, odpowiada za:
1)
podejmowanie stosownych działań wymagających kontaktów dyplomatycznych z przedstawicielami rządów państw w rejonie operacji;
2)
organizację współdziałania właściwych ataszatów obrony w przedstawicielstwach dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej z dowódcami PKW;
3)
koordynację przygotowania projektów dokumentów wymaganych prawem krajowym do udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w misjach poza granicami państwa, w tym projektu wniosku Rady Ministrów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o użycie PKW poza granicami państwa.
§  7. 
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:
1)
koordynuje negocjacje i uzgodnienia planistyczne dotyczące rozwiązań organizacyjnych i systemowych oraz przygotowanie i pozyskiwanie międzynarodowych dokumentów regulujących proces tworzenia oraz funkcjonowania PKW poza granicami państwa;
2)
uczestniczy w przygotowaniu projektów aktów normatywnych regulujących proces formowania, funkcjonowania, rotacji i wycofania PKW;
3)
wydaje rozkaz nakazujący rozpoczęcie przygotowania nowoformowanego PKW;
4)
wydaje dokumenty organizacyjne i etatowe umożliwiające sformowanie, funkcjonowanie, rotację i wycofanie PKW na podstawie projektów dokumentów opracowanych w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, wynikające z postanowień niniejszej decyzji;
5)
wydaje tabele należności do etatu PKW oraz zatwierdza normy należności SpW;
6)
podpisuje, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, dokument przekazania dowodzenia dla poszczególnych zmian PKW i przekazuje siły właściwemu dowództwu;
7)
monitoruje działania w zakresie:
a)
formowania, przemieszczenia, funkcjonowania, rotacji i wycofania PKW,
b)
planowania i organizacji wsparcia i zabezpieczenia logistycznego PKW,
c)
planowania i organizacji systemu łączności i informatyki dla PKW z krajem i w rejonie operacji;
8)
koordynuje działania w zakresie finansowania potrzeb PKW;
9)
uzyskuje, od Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku oraz narodowych przedstawicielstw łącznikowych, za pośrednictwem komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej sprawującej kierownictwo merytoryczne nad doradcami wojskowymi Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku dokumenty oraz informacje niezbędne do planowania udziału PKW w misjach ONZ;
10)
działając w imieniu Ministra Obrony Narodowej powiadamia Departament Operacji Pokojowych ONZ, poprzez komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej sprawującą kierownictwo merytoryczne nad doradcami wojskowymi Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku, o gotowości udziału PKW w danej misji ONZ;
11)
poprzez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych:
a)
kieruje przedsięwzięciami związanymi z przemieszczeniem, funkcjonowaniem, rotacją i wycofaniem PKW,
b)
przejmuje w podporządkowanie od Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych siły i środki wydzielone do PKW w punkcie załadunku w kraju, dowodzi tymi siłami podczas ich przemieszczenia do rejonu operacji posiadając uprawnienia w zakresie dowodzenia operacyjnego do czasu przekazania sił, zgodnie z dokumentami przekazania dowodzenia (uprawnień dowodzenia) właściwemu dowódcy operacji w rejonie operacji,
c)
sprawuje, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, kierowanie narodowe nad PKW podczas realizacji zadań w rejonie operacji, obejmujące odpowiedzialność za dyscyplinę (opiniowanie), szkolenie, sprawy administracyjne, personalne, logistyczne, medyczne, łączności i informatyki, finansowe,
d)
opracowuje, we współdziałaniu z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, Dyrektorem Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefem Służby Wywiadu Wojskowego oraz Szefem Inspektoratu Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Lotów, projekt etatu PKW oraz projekty dokumentów kompetencyjnych, umożliwiających sformowanie i funkcjonowanie PKW,
e)
organizuje i koordynuje, w zależności od potrzeb, z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, i innymi instytucjami resortu obrony narodowej, realizację zadań w zakresie zabezpieczenia logistycznego, medycznego, łączności i informatyki, personalnego i administracyjnego PKW,
f)
realizuje finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem PKW zgodnie z odrębnymi przepisami,
g)
opracowuje, stosownie do potrzeb, projekty umów z partnerami zagranicznymi w zakresie udzielenia wsparcia logistycznego i medycznego, w tym wynikającego z obowiązków państwa - gospodarza dla PKW oraz uczestniczy w negocjacjach tych umów,
h)
opracowuje we współdziałaniu z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej i Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz z szefami (dyrektorami, ordynariuszami) innych instytucji, wykaz potrzeb w zakresie zabezpieczenia logistycznego PKW,
i)
opracowuje we współdziałaniu z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych i Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Plan przemieszczenia sił i środków PKW do rejonu oraz Plan przemieszczenia sił i środków PKW do kraju,
j)
planuje i organizuje system łączności i informatyki dla PKW na czas przemieszczania, funkcjonowania, rotacji i wycofania PKW, w tym łączności z krajem,
k)
planuje i organizuje system zabezpieczenia medycznego dla PKW na czas przemieszczania, funkcjonowania, rotacji i wycofania PKW, w tym system ewakuacji medycznej z uwzględnieniem ewakuacji strategicznej do kraju,
l)
określa we współdziałaniu z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych i Dyrektorem Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, potrzeby sił i środków do zabezpieczenia systemu łączności i informatyki oraz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni na potrzeby PKW,
m)
koordynuje transport PKW z punktu załadunku na terenie kraju do rejonu operacji i z powrotem do kraju,
n)
odpowiada za wymianę (rotację) SpW, w zakresie przemieszczenia z rejonu operacji do kraju,
o)
wydaje wytyczne do opracowania ćwiczenia certyfikującego sił i środków wydzielanych do PKW,
p)
przeprowadza, przy wsparciu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni i Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, sprawdzenie narodowych sił wydzielanych do PKW,
q)
organizuje funkcjonowanie oraz sprawowanie działalności kontrolnej w rejonie działania PKW,
r)
ubezpiecza całość personelu PKW od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
s)
dokonuje, na rynku lokalnym, zakupu (kontraktowania) usług, w szczególności transportowych i związanych z zakwaterowaniem, niezbędnych dla zabezpieczenia logistycznego i medycznego I zmiany PKW,
t)
występuje do Dyrektora Departamentu Budżetowego Ministerstwa Obrony Narodowej o przydzielenie planu finansowego i wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedur (zaciąganie zobowiązań finansowych) w celu zawarcia umów niezbędnych do rozpoczęcia funkcjonowania PKW,
u)
koordynuje wsparcie logistyczne PKW otrzymywane w ramach wielonarodowych programów, porozumień czy organizacji (np. NATO Support and Procurement Agency (NSPA) i Operational Logistics Support Partnership (OLSP)),
v)
rozlicza, we współpracy z Departamentem Wsparcia Operacyjnego ONZ, zwrot kosztów (reimbursement) samowystarczalności logistycznej oraz utrzymania w sprawności technicznej SpW PKW, użytych w operacjach ONZ,
w)
przeprowadza szkolenia osób funkcyjnych Narodowych Elementów Wsparcia (National Support Element - NSE) PKW odpowiedzialnych za pozyskiwanie wsparcia logistycznego w ramach logistyki wielonarodowej (ACSA, NSPA, OLSP, HNS, TA) dotyczące zasad i procedur tego wsparcia,
x)
przeprowadza szkolenia osób funkcyjnych Logistyki PKW użytego w operacji pokojowej ONZ dotyczące zasad i procedur rozliczania zwrotu kosztów samowystarczalności logistycznej oraz utrzymania w sprawności technicznej SpW zgodnie z zapisami Contingent Owned Equipment Manual,
y)
organizuje i koordynuje ewakuację personelu z PKW,
z)
opracowuje:
Plan Udziału PKW wraz załącznikami, w tym ocenę i analizę sytuacji polityczno-militarnej oraz zagrożeń w rejonie misji i stosownie do potrzeb aktualizuje je,
projekt zarządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie użycia środków przymusu bezpośredniego, broni i innego uzbrojenia oraz sposobu i trybu dokumentowania oraz meldowania o ich zastosowaniu przez żołnierzy PKW,
we współdziałaniu z Dyrektorem Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia projekt zarządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie utworzenia/likwidacji podmiotu leczniczego w formie jednostki wojskowej,
projekt Szczegółowego Zakresu Działania PKW,
projekt dokumentu przekazania dowodzenia,
projekty rozkazów personalnych w sprawie skierowania żołnierzy do pełnienia zawodowej służby wojskowej w ramach PKW i odwołujących z tej służby,
za)
koordynuje działalność wychowawczą i psychoprofilaktyczną podczas funkcjonowania PKW oraz przygotowuje zbiorcze informacje o nastrojach i stanie dyscypliny, a także podejmuje niezbędne działania w celu rozwiązania zgłaszanych problemów,
zb)
kieruje sprawami związanymi z bezpieczeństwem lotów oraz sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpiecznego wykonywania lotów w PKW,
zc)
podejmuje działania, w przypadku wystąpienia potrzeby wcześniejszej rotacji personelu PKW, w uzgodnieniu z komórkami i jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej wydzielającymi personel do składu PKW,
zd)
opracowuje, w koordynacji z Departamentem Wojskowych Spraw Zagranicznych, Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, Dyrektorem Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szefem Służby Wywiadu Wojskowego, Plan wycofania PKW, w którym ujmuje:
zakończenie działalności operacyjnej PKW w rejonie operacji z jednoczesnym rozpoczęciem procesu przygotowania sił i środków do wycofania do kraju,
zakończenie działalności leczniczej w PKW z uwzględnieniem projektu stosownego zarządzenia Ministra Obrony Narodowej w tej sprawie,
opuszczenie rejonu operacji przez cały personel,
przemieszczenie personelu i sprzętu z rejonu operacji do kraju,
ze)
prowadzi działalność prasowo-informacyjną związaną z informowaniem opinii publicznej o funkcjonowaniu PKW,
zf)
zbiera, analizuje i upowszechnia wnioski oraz doświadczenia z funkcjonowania PKW,
zg)
opracowuje, we współdziałaniu z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej działania w zakresie zabezpieczenia logistycznego procesu wycofania PKW, realizuje przedsięwzięcia ewakuacji personelu PKW do kraju zgodnie z Procedurami działania w przypadku zaistnienia sytuacji szczególnych,
zh)
dokonuje rozliczenia usług, sprzętu i środków zaopatrzenia otrzymanych z dowództwa właściwego dla operacji, w której uczestniczy PKW,
zi)
przekazuje w podporządkowanie Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych siły i środki wydzielone do PKW podczas uroczystości powitania w punktach wyładunku, po zakończeniu udziału w operacji (po rotacji), w terminach zgodnych z Planem przemieszczenia PKW do rejonu operacji oraz Planem przemieszczenia PKW do kraju,
zj)
przekazuje do Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego materiały archiwalne zgromadzone w trakcie pełnienia misji przez PKW;
12)
poprzez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych:
a)
ponosi odpowiedzialność i pełni rolę wiodącą w realizacji przedsięwzięć w zakresie generowania, formowania i przygotowania, we współdziałaniu z Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej, Dyrektorem Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, Dyrektorem Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szefem Służby Wywiadu Wojskowego, potrzeb szkoleniowych, sprzętowych dla głównych sił i środków PKW, zgodnie z etatem i tabelą należności,
b)
wydziela oraz przygotuje siły i środki do PKW we współdziałaniu z Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dyrektorem Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, Dyrektorem Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szefem Służby Wywiadu Wojskowego,
c)
odpowiada za wymianę (rotację) SpW, w zakresie przemieszczenia z kraju do rejonu operacji i przekazania Dowódcy PKW,
d)
zgodnie z opracowanym przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych harmonogramem przygotowania PKW:
przekazuje Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych niezbędne dane do opracowania projektów wniosków organizacyjno-etatowych i kompetencyjnych,
opracowuje, we współdziałaniu z Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, projekt norm należności sprzętu i wyposażenia tabelarycznego i naliczeniowego SpW, których jest gestorem, dla PKW,
opracowuje i przekazuje Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych Plan przemieszczenia sił i środków PKW do portów i lotnisk załadowania na terenie kraju oraz Plan przemieszczenia sił i środków z portów i lotnisk wyładowania na terenie kraju,
e)
współuczestniczy w opracowaniu przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych wykazu potrzeb w zakresie wsparcia i zabezpieczenia logistycznego PKW,
f)
współuczestniczy w opracowaniu przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych wykazu potrzeb w zakresie zabezpieczenia medycznego PKW,
g)
wyposaża PKW, zgodnie z etatem i tabelą należności, w:
SpW oraz środki zaopatrzenia,
sprzęt i materiały szkoleniowo-dydaktyczne,
środki dowodzenia, łączności i informatyki do łączności z krajem oraz na potrzeby PKW, w uzgodnieniu z Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych,
wyposażenie indywidualne,
h)
przekazuje w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych siły i środki wydzielane do PKW podczas uroczystości pożegnania (rotacji) oraz po zakończeniu jego udziału w operacji (rotacji) przyjmuje w swoje podporządkowanie podczas uroczystości powitania,
i)
organizuje, w porozumieniu z Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, uroczystości pożegnania sił kolejnych zmian PKW przed wylotem w rejon operacji, a także uroczystości powitania po zakończeniu ich udziału w operacji,
j)
zapewnia środki finansowe na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług telekomunikacyjnych do przygotowania sił i środków PKW na potrzeby szkolenia w kraju,
k)
uczestniczy w rekonesansach rejonu operacji organizowanych przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych,
l)
zapewnia, poprzez Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, pozyskiwanie informacji dotyczących bezpieczeństwa epidemiologicznego i stanu sanitarnohigienicznego w PKW oraz inicjuje niezbędne przedsięwzięcia w przypadkach tego wymagających,
m)
zapewnia osłonę przeciwepidemiczną poprzez skierowanie personelu PKW do wykonania wymaganych szczepień ochronnych, przeprowadzenie szkoleń z zakresu zagrożeń zdrowotnych, zasad prewencji przed chorobami zakaźnymi oraz zaburzeń stresowych,
n)
przeprowadza szkolenia personelu PKW, w których uwzględnia między innymi specyfikę wykonywanych zadań, zasady użycia siły, zapewnienie bezpieczeństwa wojsk (w tym bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni), znajomość prawa, zakresu obrony przed bronią masowego rażenia, obyczajów i religii panujących w rejonie operacji oraz zasady przeciwdziałania zdarzeniom izolacji oraz przetrwania we wrogim środowisku,
o)
udziela Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych niezbędnego wsparcia w procesie przygotowania i przeprowadzenia certyfikacji sił i środków wydzielonych do kolejnych zmian PKW oraz, na wniosek Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, kieruje swoich przedstawicieli do składu Zespołu Certyfikującego,
p)
przeprowadza szkolenie zgrywające zakończone ćwiczeniem certyfikującym przygotowanie kolejnych zmian PKW,
q)
przekazuje Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, nie później niż 14 dni przed planowanym terminem ćwiczenia certyfikującego, informację o gotowości do sprawdzenia sił i środków wydzielanych do kolejnych zmian PKW,
r)
przygotowuje, we współdziałaniu z Dyrektorem Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej, personel PKW do realizacji zadań związanych z informowaniem krajowej i międzynarodowej opinii publicznej podczas ich służby w PKW,
s)
odpowiada za planowanie, organizowanie oraz osiągnięcie gotowości do przemieszczenia w kraju przez siły wydzielone do PKW zgodnie z rozkazem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych w sprawie sformowania, przygotowania, przemieszczenia, funkcjonowania, rotacji i wycofania kolejnych zmian PKW,
t)
zabezpiecza przemieszczenie sił i środków z miejsca stałej dyslokacji do rejonu załadunku i z rejonu wyładunku do miejsca stałej dyslokacji,
u)
organizuje, w porozumieniu z Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, zadania związane z przemieszczeniem personelu i wyposażenia PKW do rejonu operacji, powrotu do kraju oraz zapewnieniem zabezpieczenia funkcjonowania PKW,
v)
zapewnia, przy współudziale komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej wydzielających personel do PKW:
uzupełnianie stanów osobowych,
opiekę nad członkami rodzin żołnierzy (rodzicami, małżonkiem, dziećmi i rodzeństwem), którzy zginęli, zmarli, doznali urazów, obrażeń ciała lub rozstroju nerwowego, bądź znaleźli się w sytuacji izolacji,
utrzymuje w gotowości do działania Grupę Alarmowego Ukompletowania w ilości zapewniającej sprawne uzupełnienie wakatów powstałych w wyniku działań lub rotacji indywidualnych do kraju, nie mniejszą niż 10% stanu osobowego PKW,
w)
utrzymuje w gotowości do aktywacji personel wchodzący w skład odwodów PKW - w czasie stacjonowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
x)
wydziela, zgodnie z potrzebami Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, siły realizujące ewakuację medyczną (ewakuację strategiczną), ewakuację personelu PKW w przypadkach szczególnych oraz w wypadkach losowych,
y)
rozformowuje i rozlicza wycofane do kraju siły i środki PKW po zakończeniu udziału w operacji,
z)
przeprowadza, w sytuacji wystąpienia niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej, zabiegi dekontaminacji sprzętu i personelu powracającego z PKW na lotniskach wyładowania w kraju,
za)
wskazuje jednostkę organizacyjną resortu obrony narodowej odpowiedzialną za przyjęcie i przechowywanie dokumentacji niearchiwalnej, zgromadzonej w trakcie pełnienia misji przez PKW;
13)
poprzez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych:
a)
opracowuje we współpracy z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych wytyczne w sprawie logistycznego zabezpieczenia przygotowania, przemieszczenia, funkcjonowania, rotacji i wycofania PKW precyzyjnie wskazując zakres wyposażenia personelu kierowanego do PKW w poszczególnych oddziałach gospodarczych w asortyment wszystkich działów zaopatrzenia,
b)
opracowuje, we współdziałaniu z Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, projekt norm należności sprzętu i wyposażenia tabelarycznego i naliczeniowego SpW, których jest gestorem, dla PKW,
c)
wydziela, formuje i przygotowuje zgodnie z etatem i tabelą należności PKW siły i środki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, a następnie przekazuje je w podporządkowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
d)
zapewnia środki finansowe na zakup materiałów i wyposażenia do przygotowania sił i środków PKW na potrzeby szkolenia w kraju,
e)
organizuje szkolenie w zakresie SI LOGFAS,
f)
udziela niezbędnego wsparcia Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, w procesie przeprowadzenia sprawdzenia narodowego oraz skieruje swoich przedstawicieli do Zespołu dokonującego oceny narodowej sił wydzielonych do PKW,
g)
zapewnia ciągłość zabezpieczenia logistycznego PKW zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami,
h)
współdziała z Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, w negocjacjach związanych z przygotowaniem i podpisaniem umów z partnerami zagranicznymi w zakresie wsparcia logistycznego na rzecz PKW w rejonie operacji,
i)
odpowiada za koordynację działań w zakresie przygotowania do kontroli granicznych i odpraw celnych wyposażenia i personelu PKW w drodze do rejonu operacji i z powrotem do kraju,
j)
dokonuje stosownych zmian w planie przydziałów gospodarczych w terminie do 30 dni od otrzymania etatu PKW.
§  8. 
Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej:
1)
udostępnia bazę szkoleniową Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu;
2)
we współdziałaniu z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dyrektorem Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, Dyrektorem Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szefem Służby Wywiadu Wojskowego, koordynuje realizację przedsięwzięć w zakresie szkolenia specjalistów wojsk łączności i informatyki dla głównych sił i środków PKW, zgodnie z etatem i tabelą należności;
3)
opracowuje, we współdziałaniu z Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, projekt norm należności sprzętu i wyposażenia tabelarycznego i naliczeniowego SpW, których jest gestorem, dla PKW.
§  9. 
Dyrektor Departamentu Kadr koordynuje działania dotyczące kształtowania dyscypliny wojskowej w okresie przygotowania PKW i pełnienia przez żołnierzy PKW służby poza granicami państwa.
§  10. 
Dyrektor Departamentu Kontroli dostosuje plany działalności kontrolnej do niniejszej decyzji.
§  11. 
Dyrektor Departamentu Budżetowego realizuje zadania związane z zapewnieniem finansowania PKW.
§  12. 
Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych opiniuje i uzgadnia projekty dokumentów organizacyjno-etatowych w zakresie struktur i zadań pionów ochrony oraz norm należności sprzętu i wyposażenia do zabezpieczenia ochrony informacji niejawnych.
§  13. 
Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej:
1)
realizuje, w miarę posiadanych możliwości, wnioski dowódców PKW dotyczące zapewnienia materiałów promujących Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
udziela merytorycznej pomocy Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych w zakresie polityki informacyjnej resortu obrony narodowej dotyczącej użycia PKW;
3)
wspiera Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w przygotowaniu personelu PKW do realizacji zadań związanych z informowaniem krajowej i międzynarodowej opinii publicznej podczas służby w PKW.
§  14. 
Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w uzgodnieniu z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, zapewnia:
1)
kwalifikację specjalistyczną oraz organizację szkolenia dla personelu bezpieczeństwa systemów łączności i informatyki planowanego do skierowania do udziału w PKW;
2)
szkolenie dla personelu logistyki Narodowych Elementów Wsparcia (NSE) PKW odpowiedzialnych za ewidencję środków zaopatrzenia w Zintegrowanym Wieloszczeblowym Systemie Informatycznym Resortu Obrony Narodowej (ZWSI RON);
3)
wsparcie w zakresie ochrony kryptograficznej systemów teleinformatycznych organizowanych na potrzeby PKW;
4)
organizację systemu zaopatrywania PKW w materiały kryptograficzne;
5)
opracowanie, we współdziałaniu z Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, projektu norm należności sprzętu i wyposażenia tabelarycznego SpW dla PKW, dla którego jest gestorem;
6)
wsparcie w zakresie działania systemów teleinformatycznych organizowanych na potrzeby PKW oraz monitorowania i reagowania na incydenty;
7)
wsparcie w przygotowaniu personelu PKW do realizacji zadań w warunkach zagrożeń w cyberprzestrzeni;
8)
przygotowanie oraz funkcjonowanie usług i systemów teleinformatycznych organizowanych na potrzeby PKW, dla których jest organizatorem.
§  15. 
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej:
1)
wydziela i przygotowuje zgodnie z etatem i tabelą należności PKW siły i środki Żandarmerii Wojskowej, a następnie przekazuje w podporządkowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, w terminie przez niego określonym;
2)
udziela Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych niezbędnego wsparcia w procesie przygotowania i przeprowadzenia certyfikacji sił i środków wydzielonych do PKW oraz na wniosek Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, kieruje swoich przedstawicieli do składu Zespołów Certyfikujących;
3)
współdziała z Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia lub specyfikacji SpW i usług niezbędnych do realizacji zadania w PKW przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej;
4)
opracowuje dla PKW, we współdziałaniu z Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, normy należności sprzętu naliczeniowego i tabelarycznego oraz wyposażenia, dla którego pełni funkcję gestora SpW oraz zgłasza do Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych propozycje do norm należności sprzętu naliczeniowego i tabelarycznego oraz wyposażenia dla komórek obsadzonych przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej w zakresie SpW pozostałych gestorów;
5)
zabezpiecza pod względem prewencyjnym:
a)
rejon szkolenia w ramach przygotowania do misji,
b)
we współdziałaniu z wojskowymi organami kierowania ruchem wojsk rejon załadunku i wyładunku personelu i SpW;
6)
zabezpiecza PKW pod względem prewencyjnym i dochodzeniowo-śledczym w czasie realizacji zadań w rejonach operacji;
7)
wydziela i przygotowuje personel Grupy Ochrony Placówek Zagranicznych (GOPZ) do realizacji zadań obejmujących ochronę placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej znajdujących się w miejscu stacjonowania Polskich Kontyngentów Wojskowych oraz ochrony personelu dyplomatyczno-konsularnego tych placówek.
§  16. 
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego:
1)
wydziela, formuje i przygotowuje zgodnie z etatem i tabelą należności PKW siły i środki Służby Kontrwywiadu Wojskowego, a następnie przekazuje w podporządkowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, w terminie przez niego określonym;
2)
zapewnia ochronę kontrwywiadowczą stanu osobowego PKW oraz kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
3)
współdziała z odpowiednimi strukturami wojskowymi innych państw w zakresie swoich właściwości.
§  17. 
Szef Służby Wywiadu Wojskowego:
1)
wydziela, formuje i przygotowuje zgodnie z etatem i tabelą należności PKW siły i środki Służby Wywiadu Wojskowego, a następnie przekazuje w podporządkowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, w terminie przez niego określonym;
2)
przekazuje Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych informacje istotne dla funkcjonowania PKW w rejonach operacji;
3)
opracowuje stosownie do potrzeb i przekazuje Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych prognozy rozwoju sytuacji w rejonach operacji przez PKW;
4)
zapewnia informację o sytuacji polityczno-militarnej w rejonie operacji przed przemieszczeniem sił i środków PKW oraz opracowuje materiały informacyjne o sytuacji w rejonach operacji;
5)
zapewnia, w zakresie swojej właściwości, szkolenie personelu PKW;
6)
współdziała z odpowiednimi strukturami wojskowymi innych państw w zakresie swoich właściwości.
§  18. 
Szef Inspektoratu Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Lotów sprawuje, poprzez Szefa Wydziału Bezpieczeństwa Lotów Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, nadzór merytoryczny nad działalnością PKW w obszarze bezpieczeństwa lotów zgodnie z dokumentami obowiązującymi w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, dowództwie operacji i Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
§  19. 
Ordynariusz Polowy - Biskup Polowy Wojska Polskiego, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego i Ewangelicki Biskup Wojskowy zapewniają, zgodnie z potrzebami, posługę duszpasterską dla personelu PKW.
§  20. 
Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego sprawuje nadzór nad działalnością archiwalną dotyczącą dokumentacji powstającej w PKW.
§  21. 
Kierownik komórki albo jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej, w której żołnierz lub pracownik resortu obrony narodowej znajduje się na stanie ewidencyjnym (jest zatrudniony lub pełni służbę) i planowany jest do wzięcia udziału w PKW, zapewnia uzyskanie adekwatnego do realizacji zadań w ramach PKW dostępu do informacji niejawnych poprzez:
1)
wydanie polecenia przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego podległemu pełnomocnikowi do spraw ochrony informacji niejawnych;
2)
wystąpienie z wnioskiem o przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego do dyrektora (kierownika) właściwej terytorialnie jednostki (komórki) organizacyjnej SKW.
§  22. 
W celu realizacji zadań, o których mowa w decyzji, nie obowiązują ograniczenia związane z przewozem materiałów niebezpiecznych określone w decyzji Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie trybu wykorzystania wojskowych transportowych statków powietrznych przez dysponentów limitu nalotu (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 8). Przygotowanie i przewóz materiałów niebezpiecznych jest realizowany w oparciu o przepisy dotyczące materiałów niebezpiecznych, wydane przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.
§  23. 
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jest odpowiedzialny za wykonanie decyzji.
§  24. 
Traci moc decyzja Nr 109/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie podziału kompetencji w zakresie przygotowania, kierowania i wycofywania polskich jednostek wojskowych/polskich kontyngentów wojskowych, a także kierowania żołnierzy zawodowych do pełnienia służby poza granicami państwa (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 51).
§  25. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.