Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2019.44

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 6 sierpnia 2019 r.
w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.
§  2.  Minister - Henryk Kowalczyk:
1) wykonuje swoje zadania przy pomocy Sekretarzy Stanu, Podsekretarza Stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska, Gabinetu Politycznego Ministra oraz dyrektorów departamentów i biur;
2) akceptuje projekty założeń projektów ustaw, ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów, jak również innych materiałów kierowanych przez Ministra Środowiska pod obrady Rady Ministrów lub jej organów;
3) podpisuje pisma kierowane do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz do ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów - mające zasadnicze znaczenie dla ochrony środowiska;
4) podpisuje rozporządzenia i zarządzenia Ministra Środowiska, rozporządzenia Ministra Środowiska wydawane wspólnie z innym ministrem oraz rozporządzenia wydawane w porozumieniu z Ministrem Środowiska;
5) podpisuje roczny plan audytu wewnętrznego;
6) udziela imiennych upoważnień audytorom wewnętrznym do przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz do dokonywania czynności, o których mowa w art. 287 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869);
7) występuje do Prezesa Rady Ministrów z wnioskami personalnymi dotyczącymi powołania lub odwołania z określonych stanowisk i funkcji, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów odrębnych;
8) desygnuje swoich przedstawicieli do rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
9) wykonuje zadania kierownika jednostki organizacyjnej określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);
10) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:
a) Biura Ministra,
b) Departamentu Ekonomicznego,
c) Departamentu Funduszy Ekologicznych,
d) Departamentu Prawnego,
e) Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie zadań dotyczących ochrony informacji niejawnych,
f) Gabinetu Politycznego Ministra;
11) wykonuje kompetencje w stosunku do:
a) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
b) Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.
§  3.  Sekretarz Stanu - Główny Konserwator Przyrody - Małgorzata Golińska:
1) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:
a) Departamentu Leśnictwa,
b) Departamentu Ochrony Przyrody;
2) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:
a) Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
b) Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
c) Polskiego Związku Łowieckiego,
d) parków narodowych,
e) Biura Nasiennictwa Leśnego,
f) Instytutu Badawczego Leśnictwa,
g) szkół leśnych;
3) realizuje przysługujące Ministrowi kompetencje organu założycielskiego przedsiębiorstwa państwowego Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z siedzibą w Sękocinie Starym;
4) odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Środowiska, zgodnie z § 164 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).
§  4.  Sekretarz Stanu - Główny Geolog Kraju - Piotr Dziadzio:
1) wykonuje zadania Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa (Dz. U. poz. 685);
2) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:
a) Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych,
b) Departamentu Nadzoru Geologicznego,
c) Departamentu Polityki Surowcowej i Analiz;
3) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego.
§  5.  Sekretarz Stanu - Michał Kurtyka:
1) wykonuje zadania Pełnomocnika Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron określone w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2223 i 2352);
2) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:
a) Biura do spraw Prezydencji Konferencji Stron,
b) Departamentu Ochrony Powietrza i Klimatu.
§  6.  Podsekretarz Stanu - Sławomir Mazurek:
1) wykonuje zadania Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów (Dz. U. poz. 807);
2) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:
a) Departamentu Edukacji i Komunikacji,
b) Departamentu Gospodarki Odpadami,
c) Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych z zastrzeżeniem § 2 pkt 10 lit. e,
d) Departamentu Zarządzania Środowiskiem,
e) Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej;
3) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:
a) Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
b) Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego,
c) Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych;
4) podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko we wszystkich sprawach związanych z realizacją zadań:
a) obronnych w Ministerstwie,
b) zarządzania kryzysowego w Ministerstwie wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398).
§  7.  Sekretarze Stanu oraz Podsekretarz Stanu działają w imieniu Ministra w zakresie swoich kompetencji, o których mowa w § 3-6, a w szczególności:
1) prowadzą postępowania administracyjne, w tym wydają decyzje administracyjne i postanowienia oraz podpisują odpowiedzi na skargi wniesione do wojewódzkiego sądu administracyjnego;
2) uczestniczą w posiedzeniach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich.
§  8.  Spory kompetencyjne między Sekretarzami Stanu i Podsekretarzem Stanu rozstrzyga Minister.
§  9. 
1.  Sekretarze Stanu i Podsekretarz Stanu działają poza zakresem swoich kompetencji, o których mowa w § 3-6, na bezpośrednie polecenie Ministra.
2.  Sekretarze Stanu i Podsekretarz Stanu w imieniu Ministra prowadzą postępowania administracyjne, w tym wydają decyzje administracyjne i postanowienia, lub podpisują odpowiedzi na skargi wniesione do wojewódzkiego sądu administracyjnego poza zakresem swoich kompetencji, o których mowa w § 3-6, na podstawie odrębnych pełnomocnictw Ministra.
§  10. 
1.  Sekretarze Stanu i Podsekretarz Stanu w zakresie swoich kompetencji, o których mowa w § 3-6, podpisują odpowiedzi na kierowane do Ministra Środowiska interpelacje i zapytania poselskie oraz odpowiedzi na inną korespondencję kierowaną przez posłów i senatorów lub komisje parlamentarne.
2.  Sekretarze Stanu i Podsekretarz Stanu w zakresie swoich kompetencji, o których mowa w § 3-6, podpisują korespondencję kierowaną do ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów, a w czasie nieobecności Ministra także korespondencję, o której mowa w § 2 pkt 3.
§  11. 
1.  W czasie nieobecności Ministra jego obowiązki i kompetencje wykonuje Sekretarz Stanu - Małgorzata Golińska, jako stały zastępca Ministra, z wyłączeniem spraw określonych w § 2 pkt 7 i 8.
2.  W czasie jednoczesnej nieobecności Ministra i Sekretarza Stanu - Małgorzaty Golińskiej, obowiązki i kompetencje Ministra wykonuje Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu wyznaczony przez Ministra, z wyłączeniem spraw określonych w § 2 pkt 7 i 8.
3.  Ustala się wzajemne zastępstwa członków Kierownictwa:
1) Sekretarza Stanu - Małgorzatę Golińską zastępuje Podsekretarz Stanu - Sławomir Mazurek w zakresie określonym w § 3;
2) Sekretarza Stanu - Piotra Dziadzio zastępuje Podsekretarz Stanu - Sławomir Mazurek w zakresie określonym w § 4;
3) Sekretarza Stanu - Michała Kurtykę zastępuje Podsekretarz Stanu - Sławomir Mazurek w zakresie określonym w § 5 pkt 2;
4) Podsekretarza Stanu - Sławomira Mazurka zastępuje Sekretarz Stanu - Małgorzata Golińska w zakresie określonym w § 6 pkt 2-4.
§  12. 
1.  Zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:
1) Biura Dyrektora Generalnego;
2) Biura Finansowego;
3) Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego.
2.  Dyrektor Generalny wykonuje zadania kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie obrony cywilnej.
§  13.  Schemat podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska przedstawia załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  14.  Traci moc zarządzenie Ministra Środowiska dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska (Dz. Urz. Min. Środ. z 2018 r. poz. 22, 35, 51, 52 i 63 oraz z 2019 r. poz. 30 i 43).
§  15.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).