Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2018.51

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 13 września 2018 r.
w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 22 i 35) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w pkt 10 uchyla się lit. b;
2) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

"§ 4a. Sekretarz Stanu - Michał Kurtyka określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

1) Biura do spraw Prezydencji Konferencji Stron;

2) Departamentu Ochrony Powietrza i Klimatu.";

3) w § 5 w pkt 2 uchyla się lit. c;
4) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Ustala się wzajemne zastępstwa członków Kierownictwa:

1) Sekretarza Stanu - Mariusza Oriona Jędryska zastępuje Sekretarz Stanu - Małgorzata Golińska, w zakresie określonym w § 3 pkt 2-4;

2) Sekretarza Stanu - Małgorzatę Golińską zastępuje Podsekretarz Stanu - Sławomir Mazurek, w zakresie określonym w § 4;

3) Sekretarza Stanu - Michała Kurtykę zastępuje Podsekretarz Stanu - Sławomir Mazurek, w zakresie określonym w § 4a;

4) Podsekretarza Stanu - Sławomira Mazurka zastępuje Sekretarz Stanu - Małgorzata Golińska, w zakresie określonym w § 5 pkt 2 i 3.";

4) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

SCHEMAT PODZIAŁU KOMPETENCJI W KIEROWNICTWIE MINISTERSTWA ŚRODOWISKA

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).