Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2015.81

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 19 listopada 2015 r.
w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.
§  2.
Minister - Jan Szyszko:
1)
wykonuje swoje zadania przy pomocy Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska, Gabinetu Politycznego Ministra oraz dyrektorów departamentów i biur;
2)
akceptuje projekty założeń projektów ustaw, ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów, jak również innych materiałów kierowanych przez Ministra Środowiska pod obrady Rady Ministrów lub jej organów;
3)
podpisuje pisma kierowane do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz do ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów - mające zasadnicze znaczenie dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
4)
podpisuje rozporządzenia i zarządzenia Ministra Środowiska, rozporządzenia Ministra Środowiska wydane wspólnie z innym ministrem oraz rozporządzenia wydawane w porozumieniu z Ministrem Środowiska;
5)
podpisuje roczny plan audytu wewnętrznego;
6)
udziela imiennych upoważnień audytorom wewnętrznym do przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz do dokonywania czynności, o których mowa w art. 287 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);
7)
występuje do Prezesa Rady Ministrów z wnioskami personalnymi dotyczącymi powołania lub odwołania z określonych stanowisk i funkcji, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów odrębnych;
8)
desygnuje swoich przedstawicieli do rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
9)
wykonuje zadania kierownika jednostki organizacyjnej określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21);
10)
określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:
a)
Biura Ministra,
b)
Gabinetu Politycznego Ministra,
c)
Biura Dyrektora Generalnego w zakresie zadań, o których mowa w pkt 9.
§  3.
Sekretarz Stanu - Główny Geolog Kraju -Mariusz Orion Jędrysek:
1)
określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:
a)
Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych,
b)
Departamentu Nadzoru Geologicznego,
c)
Biura Dyrektora Generalnego w zakresie zadań, o których mowa w pkt 3;
2)
wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:
a) 2
(uchylona),
b)
Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,
c)
Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego,
3)
podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko we wszystkich sprawach związanych z realizacją zadań:
a)
obronnych w Ministerstwie,
b)
zarządzania kryzysowego w Ministerstwie wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 oraz z 2015 r. poz. 1485);
4)
odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Środowiska, zgodnie z § 164 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979 oraz z 2015 r. poz. 1063).
§  4.
Sekretarz Stanu - Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Klimatycznej - Paweł Sałek:
1)
wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Klimatycznej (Dz. U. poz. 1392);
2)
określa szczegółowe zadania i nadzoruje pracę:
a)
Departamentu Ochrony Powietrza,
b)
Departamentu Zrównoważonego Rozwoju;
3)
wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego.
§  5.
Podsekretarz Stanu -Główny Konserwator Przyrody - Andrzej Szweda- Lewandowski:
1)
określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:
a)
Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody,
b)
Departamentu Prawnego;
2)
wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:
a)
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
b)
Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe",
c)
parków narodowych.
§  6.
Podsekretarz Stanu - Mariusz Gajda:
1)
określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:
a)
Departamentu Ekonomicznego,
b)
Departamentu Funduszy Ekologicznych,
c)
Departamentu Zasobów Wodnych;
2)
wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:
a)
Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,
b)
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
c)
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego,
d)
Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.
§  7.
Podsekretarz Stanu - Sławomir Mazurek:
1)
określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:
a)
Departamentu Gospodarki Odpadami,
b)
Departamentu Ochrony Środowiska,
c)
Departamentu Strategii i Komunikacji;
2)
wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
§  8.
Podsekretarz Stanu-Pełnomocnik Ministra do Spraw Puszczy Białowieskiej - Andrzej Konieczny:
1)
wykonuje powierzone mu zadania jako Pełnomocnik Ministra do Spraw Puszczy Białowieskiej;
2)
określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody, w zakresie, o którym mowa w pkt 3;
3)
wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:
a)
Biura Nasiennictwa Leśnego,
b)
Instytutu Badawczego Leśnictwa,
c)
Polskiego Związku Łowieckiego,
d)
szkół leśnych,
§  9.
Sekretarze Stanu oraz Podsekretarze Stanu działają w imieniu Ministra w zakresie swoich kompetencji, o których mowa w § 3-8, a w szczególności:
1)
prowadzą postępowania administracyjne, w tym wydają decyzje administracyjne i postanowienia;
2)
uczestniczą w posiedzeniach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich.
§  10.
Spory kompetencyjne między Sekretarzami Stanu i Podsekretarzami Stanu rozstrzyga Minister.
§  11.
1.
Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu działają poza zakresem swoich kompetencji, o których mowa w § 3-8, na bezpośrednie polecenie Ministra.
2.
Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu w imieniu Ministra prowadzą postępowania administracyjne, w tym wydają decyzje administracyjne i postanowienia poza zakresem swoich kompetencji, o których mowa w § 3-8, na podstawie odrębnych pełnomocnictw Ministra.
§  12.
1.
Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu w zakresie swoich kompetencji, o których mowa w § 3-8, podpisują odpowiedzi na kierowane do Ministra Środowiska interpelacje i zapytania poselskie oraz odpowiedzi na inną korespondencję kierowaną przez posłów i senatorów lub komisje parlamentarne.
2.
Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu w zakresie swoich kompetencji, o których mowa w § 3-8, podpisują korespondencję kierowaną do ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów, a w czasie nieobecności Ministra także korespondencję, o której mowa w § 2 pkt 3.
§  13.
1.
W czasie nieobecności Ministra jego obowiązki i kompetencje wykonuje Sekretarz Stanu - Mariusz Orion Jędrysek, jako stały zastępca Ministra, z wyłączeniem spraw określonych w § 2 pkt 7 i 8.
2.
W czasie jednoczesnej nieobecności Ministra i Sekretarza Stanu - Mariusza Oriona Jędryska, obowiązki i kompetencje Ministra wykonuje Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu wyznaczony przez Ministra, z wyłączeniem spraw określonych w § 2 pkt 4, 7 i 8.
3.
Ustala się wzajemne zastępstwa członków Kierownictwa:
1)
Sekretarza Stanu - Mariusza Oriona Jędryska zastępuje Sekretarz Stanu - Paweł Sałek w zakresie określonym w § 3 pkt 1-3;
2)
Sekretarza Stanu - Pawła Sałka zastępuje Sekretarz Stanu -Mariusz Orion Jędrysek w zakresie określonym w § 4 pkt 2 i 3;
3)
Podsekretarza Stanu - Andrzeja Szwedę-Lewandowskiego zastępuje Podsekretarz Stanu - Andrzej Konieczny w zakresie określonym w § 5;
4)
Podsekretarza Stanu - Andrzeja Koniecznego zastępuje Podsekretarz Stanu - Andrzej Szweda-Lewandowski w zakresie określonym w § 8;
5)
Podsekretarza Stanu-Mariusza Gajdę zastępuje Podsekretarz Stanu - Sławomir Mazurek w zakresie określonym w § 6;
6)
Podsekretarza Stanu - Sławomira Mazurka zastępuje Podsekretarz Stanu - MariuszGajda w zakresie określonym w § 7;
§  14.
1.
Zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:
1)
Biura Dyrektora Generalnego z zastrzeżeniem § 2 pkt 10 lit. c oraz § 3 pkt 1 lit. c;
2)
Biura Finansowego;
3)
Biura Kadr i Szkoleń;
4)
Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego.
2.
Dyrektor Generalny wykonuje zadania kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie obrony cywilnej.
§  15.
Schemat podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska przedstawia załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  16.
Traci moc zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 52 i poz. 53).
§  17.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 3

SCHEMAT PODZIAŁU KOMPETENCJI W KIEROWNICTWIE MINISTERSTWA ŚRODOWISKA

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna oraz środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. 1904).
2 § 3 pkt 2 lit. a uchylona przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 21 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.MŚ.2015.84) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 grudnia 2015 r.
3 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 21 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.MŚ.2015.84) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 grudnia 2015 r.