Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MK.2020.25

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU 1
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Klimatu

Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Klimatu.
§  2.  Minister - Michał Kurtyka:
1) wykonuje swoje zadania przy pomocy Sekretarzy Stanu, Podsekretarza Stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa Klimatu oraz dyrektorów departamentów i biur;
2) akceptuje projekty założeń projektów ustaw, ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów, jak również innych materiałów kierowanych przez Ministra Klimatu pod obrady Rady Ministrów lub jej organów;
3) podpisuje pisma kierowane do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz do ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów - mające zasadnicze znaczenie dla działów administracji rządowej - energia i klimat;
4) podpisuje rozporządzenia i zarządzenia Ministra Klimatu, rozporządzenia Ministra Klimatu wydawane wspólnie z innym ministrem oraz podpisuje w porozumieniu rozporządzenia wydawane przez innych ministrów;
5) podpisuje roczny plan audytu wewnętrznego;
6) udziela imiennych upoważnień audytorom wewnętrznym do przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz do dokonywania czynności, o których mowa w art. 287 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.);
7) występuje do Prezesa Rady Ministrów z wnioskami personalnymi dotyczącymi powołania lub odwołania z określonych stanowisk i funkcji, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów odrębnych;
8) desygnuje swoich przedstawicieli do rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
9) wykonuje zadania kierownika jednostki organizacyjnej określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);
10) podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko we wszystkich sprawach związanych z realizacją zadań:
a) obronnych w Ministerstwie Klimatu,
b) zarządzania kryzysowego w Ministerstwie Klimatu wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398, z późn. zm.);
11) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:
a) Biura Ministra,
b) Departamentu Edukacji i Komunikacji,
c) Departamentu Prawnego,
d) Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa;
12) wykonuje kompetencje w stosunku do:
a) Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,
b) Agencji Rezerw Materiałowych.
§  3.  Sekretarz Stanu - Ireneusz Zyska:
1) wykonuje zadania Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii (Dz. U. poz. 116);
2) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:
a) Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej,
b) Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej,
c) Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii;
3) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach;
4) wykonuje kompetencje Ministra jako dysponenta Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.
§  4.  Sekretarz Stanu - Jacek Ozdoba:
1) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:
a) Departamentu Ciepłownictwa,
b) Departamentu Instrumentów Środowiskowych,
c) Departamentu Gospodarki Odpadami;
2) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
§  5.  Sekretarz Stanu - Piotr Dziadzio:
1) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:
a) Departamentu Elektroenergetyki,
b) Departamentu Energii Jądrowej,
c) Departamentu Ropy i Gazu;
2) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:
a) Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie,
b) Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie,
c) Instytutu Energetyki w Warszawie,
d) Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie,
e) Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku;
3) wykonuje kompetencje Ministra oraz realizuje kompetencje organu założycielskiego w stosunku do państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych" z siedzibą w Otwocku-Świerku;
4) wykonuje kompetencje Ministra jako dysponenta Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.
§  6.  Podsekretarz Stanu - Adam Guibourgé-Czetwertyński:
1) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:
a) Departamentu Funduszy Europejskich,
b) Departamentu Spraw Międzynarodowych,
c) Departamentu Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej;
2) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:
a) Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,
b) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
c) wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
§  7.  Sekretarze Stanu oraz Podsekretarz Stanu działają w imieniu Ministra w zakresie swoich kompetencji, o których mowa w § 3-6, a w szczególności:
1) prowadzą postępowania administracyjne, w tym wydają decyzje administracyjne i postanowienia oraz podpisują pisma w toku postępowań przed sądami administracyjnymi, w tym odpowiedzi na skargi wniesione do wojewódzkiego sądu administracyjnego;
2) uczestniczą w posiedzeniach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich;
3) powołują i odwołują kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz ich zastępców, z zastrzeżeniem § 2 pkt 7 i 8;
4) reprezentują Ministra w kontaktach z Najwyższą Izbą Kontroli (NIK), w tym udzielają wyjaśnień w toku kontroli, składają zastrzeżenia do wystąpień pokontrolnych, reprezentują Ministra na posiedzeniach Kolegium NIK oraz informują o sposobie wykorzystania uwag i wykonywania wniosków sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań;
5) udzielają kierującym nadzorowanymi komórkami organizacyjnymi lub innym pracownikom Ministerstwa Klimatu pełnomocnictw do wykonywania określonych czynności, z zastrzeżeniem przepisów lub regulacji odrębnych;
6) podpisują:
a) odpowiedzi na kierowane do Ministra interpelacje i zapytania poselskie oraz odpowiedzi na inną korespondencję kierowaną przez posłów i senatorów lub komisje parlamentarne,
b) korespondencję kierowaną do ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów, a w czasie nieobecności Ministra także korespondencję, o której mowa w § 2 pkt 3.
§  8.  Spory kompetencyjne między Sekretarzami Stanu i Podsekretarzem Stanu rozstrzyga Minister.
§  9. 
1.  Sekretarze Stanu i Podsekretarz Stanu działają poza zakresem swoich kompetencji, o których mowa w § 3-6, na bezpośrednie polecenie Ministra.
2.  Sekretarze Stanu i Podsekretarz Stanu w imieniu Ministra prowadzą postępowania administracyjne, w tym wydają decyzje administracyjne i postanowienia, lub podpisują odpowiedzi na skargi wniesione do wojewódzkiego sądu administracyjnego poza zakresem swoich kompetencji, o których mowa w § 3-6, na podstawie odrębnych pełnomocnictw Ministra.
§  10. 
1.  W czasie nieobecności Ministra jego obowiązki i kompetencje wykonuje Sekretarz Stanu - Ireneusz Zyska, jako stały zastępca Ministra, z wyłączeniem spraw określonych w § 2 pkt 7 i 8.
2.  W czasie jednoczesnej nieobecności Ministra i Sekretarza Stanu - Ireneusza Zyski, obowiązki i kompetencje Ministra wykonuje Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu wyznaczony przez Ministra, z wyłączeniem spraw określonych w § 2 pkt 7 i 8.
3.  Ustala się wzajemne zastępstwa członków Kierownictwa:
1) Sekretarza Stanu - Ireneusza Zyskę zastępuje Sekretarz Stanu - Jacek Ozdoba w zakresie określonym w § 3 pkt 2 i 3;
2) Sekretarza Stanu - Jacka Ozdobę zastępuje Podsekretarz Stanu - Adam Guibourgé-Czetwertyński w zakresie określonym w § 4;
3) Sekretarza Stanu - Piotra Dziadzio zastępuje Podsekretarz Stanu - Adam Guibourgé-Czetwertyński w zakresie określonym w § 5;
4) Podsekretarza Stanu - Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego zastępuje Sekretarz Stanu - Ireneusz Zyska w zakresie określonym w § 6.
§  11. 
1.  Dyrektor Generalny Ministerstwa Klimatu określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:
1) Biura Dyrektora Generalnego;
2) Biura Kontroli i Audytu;
3) Departamentu Budżetu i Finansów.
2.  Dyrektor Generalny Ministerstwa Klimatu wykonuje zadania kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie obrony cywilnej.
3.  W zakresie określonym w ust. 1-2, Dyrektor Generalny Ministerstwa Klimatu reprezentuje Ministra w kontaktach z NIK, w tym udziela wyjaśnień w toku kontroli, składa zastrzeżenia do wystąpień pokontrolnych, reprezentuje Ministra na posiedzeniach Kolegium NIK oraz informuje o sposobie wykorzystania uwag i wykonywania wniosków sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.
§  12.  Schemat podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Klimatu przedstawia załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  13.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

1 Minister Klimatu kieruje działami administracji rządowej - energia i klimat, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495).