Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2021.3

Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 15 listopada 2021 r.
w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów

Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 1535) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Minister Finansów, zwany dalej "Ministrem", w zakresie działów administracji rządowej -

budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe:

1)
wykonuje swoje zadania przy pomocy Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów, zwanego dalej "Dyrektorem Generalnym", Gabinetu Politycznego Ministra, Samodzielnego Stanowiska do Spraw Informatyzacji oraz dyrektorów departamentów i biur w Ministerstwie Finansów;
2)
podpisuje:
a)
rozporządzenia i zarządzenia Ministra, rozporządzenia i zarządzenia Ministra wydane wspólnie z innym ministrem oraz rozporządzenia i zarządzenia wydawane w porozumieniu z Ministrem,
b)
akty prawne Ministra, w szczególności dotyczące wewnętrznych uregulowań w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, inne niż wymienione w lit. a,
c)
korespondencję kierowaną do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz do ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów - mającą zasadnicze znaczenie dla systemu finansów publicznych państwa,
d)
plan działalności na rok następny, sprawozdanie z wykonania planu działalności oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok;
3)
przewodniczy posiedzeniom Kierownictwa Ministerstwa Finansów, zwanego dalej "Kierownictwem".
§  2. 
1. 
Do wyłącznej kompetencji Ministra należy:
1)
wnioskowanie o:
a)
powołanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
b)
powołanie Zastępców Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
c)
mianowanie na pierwszy stopień służbowy w korpusie oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej oraz na stopnie służbowe w korpusie generałów Służby Celno-Skarbowej,
d)
pozbawienie stopnia służbowego nadinspektora i generała,
e)
powołanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
2)
mianowanie na stopnie służbowe Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz Zastępców Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
3)
podpisywanie aktów wykonawczych do ustaw, zarządzeń Ministra, wytycznych, komunikatów oraz obwieszczeń;
4)
występowanie do Prezesa Rady Ministrów z wnioskami personalnymi dotyczącymi powołania lub odwołania z określonych stanowisk i funkcji, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów odrębnych;
5)
desygnowanie swoich przedstawicieli do:
a)
rad nadzorczych i komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego oraz innych jednostek organizacyjnych, w których reprezentowany jest Skarb Państwa,
b)
międzynarodowych instytucji finansowych.
2. 
Sekretarz Stanu Sebastian Skuza podpisuje w zastępstwie Ministra akty wykonawcze do ustaw, zarządzenia Ministra, wytyczne, komunikaty oraz obwieszczenia.
3. 
W czasie nieobecności Ministra, Sekretarz Stanu Sebastian Skuza zastępuje Ministra,

z wyłączeniem spraw określonych w ust. 1 pkt 1 lit. a, b i e oraz pkt 4 i 5.

4. 
W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra oraz Sekretarza Stanu Sebastiana Skuzy, Ministra zastępuje Podsekretarz Stanu Piotr Patkowski, z wyłączeniem spraw określonych w ust. 1 pkt 1 lit. a, b i e oraz pkt 4 i 5.
5. 
W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra, Sekretarza Stanu Sebastiana Skuzy oraz Podsekretarza Stanu Piotra Patkowskiego, Ministra zastępuje Podsekretarz Stanu Jan Sarnowski, z wyłączeniem spraw określonych w ust. 1 pkt 1 lit. a, b i e oraz pkt 4 i 5.
6. 
Minister sprawuje nadzór nad:
1)
Biurem Ministra;
2)
Biurem Inspekcji Wewnętrznej w zakresie zadań określonych w art. 12d ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm. 2 );
3)
Biurem Komunikacji i Promocji, z wyłączeniem działalności informacyjno-promocyjnej Krajowej Administracji Skarbowej;
4)
Departamentem Zarządzania Strategicznego;
5)
Departamentem Współpracy Międzynarodowej;
6)
Samodzielnym Stanowiskiem do Spraw Informatyzacji;
7)
Gabinetem Politycznym.
§  3. 
1. 
Odpowiedzi na kierowane do Ministra interpelacje i zapytania poselskie oraz odpowiedzi na inną korespondencję kierowaną przez posłów i senatorów lub komisje parlamentarne podpisują członkowie Kierownictwa w zakresie swojej właściwości.
2. 
Członkowie Kierownictwa, w zakresie powierzonych im spraw, podpisują korespondencję kierowaną do ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów, a w czasie nieobecności Ministra, także korespondencję, o której mowa w § 1 pkt 2 lit. c.
3. 
Korespondencję kierowaną do izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych, urzędów celno-skarbowych, nakładającą na te jednostki dodatkowe zadania, podpisują członkowie Kierownictwa, zgodnie z właściwością merytoryczną, po uprzednim uzgodnieniu z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej lub Zastępcami Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
4. 
Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu oraz Dyrektor Generalny, z upoważnienia Ministra,

w zakresie swojej właściwości:

1)
zgłaszają umotywowane zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1200 i 2320), zwanej dalej "ustawą";
2)
wnoszą zażalenie na postanowienie o odmowie przyjęcia zastrzeżeń, o którym mowa w art. 54 ust. 4 ustawy;
3)
cofają, zgodnie z art. 55 ustawy, zgłoszone zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego;
4)
informują, zgodnie z art. 62 ustawy, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań;
5)
przedstawiają stanowisko do informacji o wynikach kontroli, o którym mowa w art. 64 ust. 2 ustawy.
§  4. 
1. 
Podsekretarz Stanu Piotr Patkowski:
1)
z upoważnienia Ministra:
a)
wykonuje zadania w zakresie koordynacji audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych,
b)
prowadzi i koordynuje sprawy wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 2027 oraz z 2021 r. poz. 1598),
c)
rozpatruje odwołania od decyzji wydawanych w sprawach o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 802 i 815);
2)
sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:
a)
Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości,
b)
Departament Polityki Makroekonomicznej,
c)
Departament Prawny,
d)
Departament Wspierania Polityk Gospodarczych,
e)
Departament Rozwoju Rynku Finansowego.
2. 
Podsekretarz Stanu Piotr Patkowski, jako Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez Biuro Dyscypliny Finansów Publicznych.
3. 
Podsekretarz Stanu Piotr Patkowski uczestniczy w posiedzeniach Stałego Komitetu Rady Ministrów.
4. 
Podsekretarz Stanu Piotr Patkowski nadzoruje Komitet Standardów Rachunkowości.
5. 
Podsekretarz Stanu Piotr Patkowski reprezentuje Ministra w pracach Komitetu do Spraw Europejskich. Koordynację udziału w pracach Komitetu do Spraw Europejskich zapewnia Departament Współpracy Międzynarodowej.
6. 
Podsekretarz Stanu Piotr Patkowski jest członkiem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.
§  5. 
1. 
Sekretarz Stanu Sebastian Skuza:
1)
z upoważnienia Ministra:
a)
podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z planowaniem i wykonaniem budżetu państwa,
b)
wykonuje zadania w zakresie obsługi środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej,
c)
wykonuje zadania i uprawnienia przewidziane dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1135),

z wyłączeniem uprawnienia do wskazywania członka zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.;

2)
pełni funkcję Krajowego Urzędnika Zatwierdzającego;
3)
sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:
a)
Departament Budżetu Państwa,
b)
Departament Finansowania Sfery Budżetowej,
c)
Departament Finansowania Sfery Gospodarczej,
d)
Departament Finansów Samorządu Terytorialnego,
e)
Departament Instytucji Płatniczej,
f)
Departament Długu Publicznego,
g)
Departament Gwarancji i Poręczeń.
2. 
Sekretarz Stanu Sebastian Skuza, jako Generalny Inspektor Informacji Finansowej, sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez Departament Informacji Finansowej.
§  6. 
1. 
Sekretarz Stanu Magdalena Rzeczkowska, z upoważnienia Ministra:
1)
powołuje:
a)
dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,
b)
dyrektorów izb administracji skarbowej;
2)
wykonuje zadania kierownika jednostki kontrolującej, na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224), w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych, Krajowej Szkole Skarbowości, Krajowej Informacji Skarbowej oraz w podmiotach, które otrzymały środki budżetowe z części 19 budżetu państwa, z wyłączeniem zadań zastrzeżonych dla Dyrektora Generalnego.
2. 
Sekretarz Stanu Magdalena Rzeczkowska pełni funkcję Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
3. 
Sekretarz Stanu Magdalena Rzeczkowska, jako Szef Krajowej Administracji Skarbowej, sprawuje bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań przez:
1)
Biuro Inspekcji Wewnętrznej, z zastrzeżeniem § 2 ust. 6 pkt 2;
2)
Biuro Komunikacji i Promocji w zakresie działalności informacyjno-promocyjnej Krajowej Administracji Skarbowej;
3)
Departament Ceł;
4)
Departament Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej;
5)
Departament Organizacji i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Administracji Skarbowej.
4. 
Sekretarz Stanu Magdalena Rzeczkowska, jako Szef Krajowej Administracji Skarbowej, wykonuje zadania przy pomocy Podsekretarzy Stanu - Zastępców Szefa Krajowej Administracji

Skarbowej, których zakres czynności określa zarządzenie wydane na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

§  7. 
1. 
Podsekretarz Stanu Anna Chałupa pełni funkcję Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
2. 
Podsekretarz Stanu Anna Chałupa, jako Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:
1)
Departament Poboru Podatków;
2)
Departament Audytu Środków Publicznych;
3)
Departament Kluczowych Podmiotów;
4)
Departament Orzecznictwa Podatkowego.
§  8. 
1. 
Podsekretarz Stanu Mariusz Gojny pełni funkcję Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
2. 
Podsekretarz Stanu Mariusz Gojny, jako Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:
1)
Departament Analiz;
2)
Departament Nadzoru nad Kontrolami;
3)
Departament Poboru Opłat Drogowych;
4)
Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej.
§  9. 
Podsekretarz Stanu Jan Sarnowski:
1)
z upoważnienia Ministra, realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym określone w art. 32 tej ustawy;
2)
nadzoruje i odpowiada za realizację zadań:
a)
wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym przygotowywanie projektów zmian prawa,
b)
w zakresie podatku akcyzowego, podatku ekologicznego, podatku od wydobycia niektórych kopalin i innych obciążeń o podobnym charakterze, w tym przygotowywanie projektów zmian prawa;
3)
sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:
a)
Departament Podatku Akcyzowego,
b)
Departament Cen Transferowych i Wycen,
c)
Departament Podatków Dochodowych,
d)
Departament Podatku od Towarów i Usług,
e)
Departament Systemu Podatkowego,
f)
Departament Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier,
g)
Departament Analiz Podatkowych.
§  10. 
1. 
Dyrektor Generalny, z upoważnienia Ministra:
1)
dysponuje częścią 19 budżetu państwa oraz nadzoruje prace nad przygotowywaniem projektu tej części budżetu;
2)
wykonuje zadania:
a)
kierownika jednostki kontrolującej na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej w:
uzasadnionych przypadkach, w izbach administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej i Krajowej Szkole Skarbowości, w zakresie środków budżetowych części 19 budżetu państwa,
Centrum Informatyki Resortu Finansów, zwane dalej "CIRF",
b)
kierownika jednostki organizacyjnej, w zakresie Ministerstwa Finansów określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742),
c)
w zakresie audytu wewnętrznego w Ministerstwie Finansów;
3)
zatwierdza okresowy plan kontroli, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;
4)
sprawuje nadzór i kontrolę, o której mowa w art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm. 3 );
5)
podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z realizacją zadań:
a)
obronnych,
b)
zarządzania kryzysowego wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 oraz z 2021 r. poz. 159)

- w Ministerstwie Finansów oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

6)
sprawuje nadzór nad działalnością CIRF;
7)
udziela dalszych upoważnień i pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt 4.
2. 
Dyrektor Generalny wykonuje w Ministerstwie Finansów zadania kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie obrony cywilnej.
3. 
Dyrektor Generalny sprawuje bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań przez:
1)
Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji;
2)
Departament Finansów i Księgowości;
3)
Departament Zarządzania Informatyzacją;
4)
Biuro Dyrektora Generalnego;
5)
Biuro Administracyjne;
6)
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego;
7)
Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.
§  11. 
1. 
Ustala się wzajemne zastępstwa członków Kierownictwa:
1)
Sebastian Skuza zastępuje Piotra Patkowskiego;
2)
Piotr Patkowski zastępuje Sebastiana Skuzę w zakresie określonym w § 5 ust. 1 oraz Jana Sarnowskiego;
3)
Anna Chałupa zastępuje Magdalenę Rzeczkowską w zakresie określonym w § 6 ust. 1 i 3;
4)
Anna Chałupa zastępuje Mariusza Gojnego w zakresie określonym w § 8 ust. 2;
5)
Mariusz Gojny zastępuje Annę Chałupę w zakresie określonym w § 7 ust. 2.
2. 
Dyrektora Generalnego Renatę Oszast zastępuje Dyrektor Biura Administracyjnego Marcin Gregorczyk.
§  12. 
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów (Dz. Urz. Min. Fin., Fun. i Pol. Reg. poz. 4).
§  13. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 3 ust. 3, § 6 ust. 3 i 4, § 8 i § 11 ust. 1 pkt 3-5, które wchodzą w życie z mocą od dnia 9 listopada 2021 r.
1 Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 464, 694, 802, 815, 954, 1003, 1005 i 1718.
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981.