Podział czynności pomiędzy ministra, sekretarza stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKDNiS.2020.1

Akt utracił moc
Wersja od: 13 października 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU 1
z dnia 13 października 2020 r.
w sprawie podziału czynności pomiędzy ministra, sekretarza stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, zwany dalej "ministrem", odpowiada za realizację polityki rządu w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sprawuje ogólne kierownictwo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej "ministerstwem" oraz wyznacza priorytety pracy resortu.
2. 
Minister nadzoruje zadania w zakresie:
1)
realizacji polityki kulturalnej państwa;
2)
kontroli resortowej;
3)
ochrony informacji niejawnych;
4)
strategicznych projektów o szczególnym znaczeniu dla dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
5)
planowania i realizacji budżetu państwa w części dotyczącej zakresu działania ministra;
6)
systemów wynagradzania w instytucjach kultury;
7)
realizacji międzynarodowej i transgranicznej współpracy kulturalnej;
8)
współdziałanie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz innymi właściwymi podmiotami w zakresie obchodów rocznicowych oraz promocji kultury polskiej za granicą;
9)
współpraca z organami i instytucjami Unii Europejskiej, w szczególności z Radą UE, Komisją Europejską oraz Parlamentem Europejskim.
3. 
Minister nadzoruje bezpośrednio zadania wykonywane przez:
1)
Gabinet Polityczny;
2)
Departament Finansowy;
3)
Departament Współpracy z Zagranicą;
4)
Biuro Ministra;
5)
Centrum Informacyjne.
§  2. 
1. 
Do zakresu działania sekretarza stanu Jarosława Sellina należą sprawy:
1)
zastępowania ministra podczas jego nieobecności;
2)
podpisywania aktów normatywnych i innych aktów prawnych kierowanych do ogłoszenia w razie nieobecności ministra;
3)
programowania i koordynowania zadań resortu w zakresie funduszy strukturalnych i innych programów europejskich;
4)
działalności naukowo-badawczej, w tym w zakresie polityki pamięci;
5)
muzeów i ochrony dóbr kultury;
6)
podtrzymywania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej, w tym projektów i programów z zakresu polityki pamięci;
7)
miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, pomników zagłady i ich stref ochronnych;
8)
realizacji zadań w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą;
9)
restytucji dóbr kultury, w tym wykonywania uprawnień Skarbu Państwa oraz koordynacji współpracy z członkami Rady Ministrów, kierownikami urzędów centralnych, wojewodami, prokuraturą, Policją, Krajową Administracją Skarbową oraz Strażą Graniczną;
10)
koordynowania współpracy ministra z Sejmem RP i Senatem RP oraz ich komisjami;
11)
koordynowania spraw z zakresu państwowych obchodów rocznicowych;
12)
nadzorowania prac legislacyjnych;
13)
realizacji polityki audiowizualnej;
14)
ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych;
15)
ochrony prawa prasowego;
16)
realizacji zadań związanych z digitalizacją zasobów kultury i upowszechnianiem zasobów cyfrowych;
17)
koordynowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wdrażaniem dokumentów strategicznych w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
18)
wspierania, promocji i rozwoju sektorów kultury i kreatywnych;
19)
prowadzenia badań statystycznych w obszarze kultury;
20)
nadzorowania i wykonywania praw i obowiązków Skarbu Państwa wynikających z tytułów uczestnictwa w spółkach prawa handlowego, w stosunku do spółek wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 513);
21)
współpracy z mediami.
2. 
Sekretarz stanu Jarosław Sellin nadzoruje bezpośrednio zadania wykonywane przez:
1)
Departament Dziedzictwa Kulturowego;
2)
Departament Dziedzictwa Kulturowego Za Granicą i Strat Wojennych;
3)
Departament Funduszy i Spraw Europejskich;
4)
Departament Legislacyjny;
5)
Departament Nadzoru Właścicielskiego;
6)
Departament Własności Intelektualnej i Mediów;
7)
Departament Mecenatu Państwa, w zakresie nadzorowania zadań wykonywanych przez Narodowe Centrum Kultury oraz działalności naukowo-badawczej.
§  3. 
1. 
Podsekretarz stanu Magdalena Gawin pełni funkcję Generalnego Konserwatora Zabytków.
2. 
Do zakresu działania podsekretarza stanu Magdaleny Gawin należą sprawy:
1)
realizacji Krajowego Programu Ochrony Zabytków;
2)
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
3)
promocji języka polskiego, polskiej książki i edytorstwa;
4)
promocji czytelnictwa;
5)
polityki dotyczącej książki;
6)
wsparcia czasopism;
7)
koordynacji działań związanych z tłumaczeniami źródeł historycznych i twórczości z języka polskiego na języki obce oraz upowszechnianie ich za granicą;
8)
dokumentowania i upowszechniania wiedzy o XX-wiecznej historii Polski na świecie;
9)
monitorowania realizacji programów ministra;
10)
mecenatu państwa w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego;
11)
działalności kulturalnej i naukowo-badawczej w zakresie polityki historycznej w Polsce i za granicą;
12)
polityki dotyczącej archiwów oraz problematyki miejsc pamięci.
3. 
Podsekretarz stanu Magdalena Gawin nadzoruje bezpośrednio zadania wykonywane przez:
1)
Departament Mecenatu Państwa, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 pkt 7;
2)
Departament Ochrony Zabytków.
§  4. 
1. 
Do zakresu działania podsekretarza stanu Wandy Zwinogrodzkiej należą sprawy:
1)
szkolnictwa artystycznego wszystkich szczebli oraz kształcenia kadr dla kultury;
2)
edukacji kulturalnej;
3)
koordynowania współpracy ministerstwa z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi;
4)
uprawnień emerytalnych twórców i członków ich rodzin oraz przewodniczenie Komisji do spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców;
5)
promowania twórczości oraz mecenat nad muzyką, teatrem i sztukami wizualnymi;
6)
promowania twórczości ludowej, tradycyjnej i rękodzielnictwa artystycznego oraz ochrony ich dorobku.
2. 
Podsekretarz stanu Wanda Zwinogrodzka nadzoruje bezpośrednio zadania wykonywane przez:
1)
Departament Narodowych Instytucji Kultury;
2)
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej.
§  5. 
1. 
Do zakresu działania dyrektora generalnego należy, oprócz wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285), realizowanie także - z upoważnienia ministra - bieżących zadań w zakresie:
1)
ochrony informacji niejawnych;
2)
obronności i bezpieczeństwa państwa;
3)
obsługi prawnej;
4)
koordynowania i monitorowania zadań dotyczących realizacji obowiązków ministra wynikających z ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 oraz z 2020 r. poz. 695 i 1086).
2. 
Dyrektor generalny nadzoruje bezpośrednio zadania wykonywane przez:
1)
Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli;
2)
Biuro Dyrektora Generalnego;
3)
Biuro Kadr i Szkolenia.
§  6. 
1. 
Sekretarz stanu, właściwi podsekretarze stanu lub dyrektor generalny uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, organach pomocniczych Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów utworzonych na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, a także w posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich utworzonego ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2078 oraz z 2020 r. poz. 284), odpowiednio - zgodnie z zakresem powierzonych zadań lub na podstawie właściwego upoważnienia ministra, sekretarza stanu lub podsekretarza stanu.
2. 
Sekretarz Stanu uczestniczy w posiedzeniach Stałego Komitetu Rady Ministrów.
§  7. 
1. 
Oprócz zadań wymienionych w § 2 - § 6 odpowiednio sekretarz stanu, podsekretarze stanu lub dyrektor generalny wykonują inne zadania zlecone im przez ministra oraz współpracują i koordynują działania z innymi resortami i instytucjami państwowymi.
2. 
Jeżeli wykonanie zadania wymaga współdziałania osób wymienionych w ust. 1, minister wyznacza koordynatora oraz rozstrzyga spory kompetencyjne.
§  8. 
1. 
W czasie nieobecności ministra zastępuje go sekretarz stanu, a w razie nieobecności sekretarza stanu - wyznaczony przez ministra, podsekretarz stanu.
2. 
W czasie nieobecności sekretarza stanu kieruje ministerstwem wyznaczony podsekretarz stanu w ramach upoważnień udzielonych przez ministra.
3. 
W czasie nieobecności Generalnego Konserwatora Zabytków zastępuje go wyznaczony przez ministra - sekretarz stanu albo podsekretarz stanu.
§  9. 
Schemat organizacyjny ministerstwa stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  10. 
Traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 września 2017 r. w sprawie podziału czynności pomiędzy ministra, sekretarza stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN poz. 59, z 2019 r. poz. 91 oraz z 2020 r. poz. 58).
§  11. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

SCHEMAT ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1 Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Dz. U. poz. 1717).